Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Sats-tabeller
Den fulde tekst

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2017 af satser på Børne- og Socialministeriets område

1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2017 af satser efter følgende love:

1) Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1270 af 24. oktober 2016.

2) Navneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1816 af 23. december 2015.

3) Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1818 af 23. december 2015.

4) Lov om ægteskabets retsvirkninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1814 af 23. december 2015.

5) Lov om børns forsørgelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1815 af 23. december 2015.

Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de ovennævnte love, som pågældende tabel angår.

2. Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2017, medmindre andet er anført ved den enkelte tabel.

Vejledningen afløser vejledning nr. 10158 af 17. november 2016 om regulering pr. 1. januar 2017 af satser på Social- og Indenrigsministeriets område.

Børne- og Socialministeriet, den 22. december 2016

P.M.V.
Helle Birkman Smith

/ Anita Hørby


Bilag 1

Sats-tabeller

Indholdsfortegnelse
 
Lov om social service:
TABEL 1: Social service – børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse
TABEL 2: Social service – børn og unge, døgnophold
TABEL 3: Social service – ledsagelse og pasning
TABEL 4: Social service – dækning af nødvendige merudgifter
TABEL 5: Social service – voksne, botilbud
TABEL 6: Social service – hjælpemidler og biler
TABEL 7: Social service – den centrale refusionsordning
TABEL 8: Social service – kommunal medfinansiering af unges ophold på kriminalforsorgens institutioner
 
Omberegning af DIS-indkomster – skalatrin og faktorer:
TABEL 9: Omberegning af DIS-indkomster – skalatrin og faktorer
 
Navneloven:
TABEL 10: Navneloven – gebyr for navneændring
 
Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning:
TABEL 11: Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning – gebyr for prøvelse af ægteskabsbetingelserne samt gebyr for separation, skilsmisse og vilkårsforhandling
 
Lov om børns forsørgelse:
TABEL 12: Lov om børns forsørgelse – forhøjet børnebidrag
TABEL 13: Lov om børns forsørgelse – uddannelsesbidrag
TABEL 14: Lov om børns forsørgelse – konfirmationsbidrag og beklædningsbidrag
TABEL 15: Lov om børns forsørgelse – andre børnebidrag
TABEL 16: Lov om børns forsørgelse – betydning af barnets indkomst ved uddannelsesbidrag
TABEL 17: Lov om børns forsørgelse – gebyr for ansøgning om ændring af børnebidrag
 
Lov om ægteskabets retsvirkninger og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning:
TABEL 18: Lov om ægteskabets retsvirkninger og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning – ægtefællebidrag, lav indkomst hos bidragsbetaleren
TABEL 19: Lov om ægteskabets retsvirkninger og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning – ægtefællebidrag, betydning af bidragsbetalerens indkomst
 

TABEL 1: Social service – børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse
   
kr. årlig
kr. mdl.
pct.
Merudgiftsydelse
1.
Minimum, merudgifter (lov § 41, stk. 3)
4.752
-
-
Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet efter 1. januar 2011 (lov § 42, stk. 3)
2.
Loft over beregningsgrundlag
-
29.918
-
Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet efter 1. januar 2011 1)
3.
Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering ydelsesloftet (2,0 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent)
-
-
2,2
Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet før 1. januar 2011 2)
4.
Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering ydelsesloftet (satsreguleringsprocenten)
-
-
2,0
Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet efter 1. januar 2011 (lov § 42, stk. 4) 3)
5.
Ferietillæg, pct. af sidste års bruttoydelse
-
-
1,0
6.
Ophørstillæg, pct. af bruttoydelsen i det foregående kalenderår. Tillæg efter § 12 i bek. indgår ikke i beregningsgrundlaget.
-
-
12,5
Ledsagelse (lov § 45, stk. 5)
7.
Ledsagerens befordring m.v., udgifter, maksimum
866
-
-
Hjemmetræning, træningsredskaber mv. (lov § 32 a, stk. 6)
8.
Kommunalbestyrelsens udgifter til træningsredskaber mv. maksimum
608.615
-
-
 
1) Jf. § 14 i bkg. nr. 32 af 21. januar 2015.
2) Jf. § 25, stk. 3 i bkg. nr. 32 af 21. januar 2015.
3) Jf. §§ 15 - 16 i bkg. nr. 32 af 21. januar 2015.

TABEL 2: Social service – børn og unge 1), døgnophold
 
   
kr. årlig
 
kr. døgn
Formidlet døgnophold, betaling i forbindelse med anbringelsen (lov § 159) 2)3)
 
1.
Indtægtsgrænse
134.300
   
2.
Maksimum for 18 pct. betaling (5/3 af normalbidrag)
26.660
   
3.
Maksimum for betaling i alt (10/3 af normalbidrag)
53.320
   
Formidlet døgnophold, betaling kost og logi (lov § 55, stk. 4) 4)
     
1.
Under 10 år, pr. barn
   
178
2.
Over 10 år, pr. barn
   
189
3.
For 3. barn eller ung og derover placeret på samme sted
   
165
         
1) Tabellen gælder for unge under 18 år. For unge i alderen 18-22 år gælder reglerne for voksnes betaling for midlertidige ophold i boformer, jf. bekendtgørelsen nævnt i note 3.
2) Jf. bkg. nr. 1387 af 12. december 2006, som senest ændret ved bkg. nr. 42 af 17. januar 2007, bkg. nr. 1379 af 12. december 2008 og bkg. nr. 1065 af 11. november 2009.
3) Jf. bkg. nr. 712 af 19. juni 2013.
4) Jf. lov nr. 647 af 8. juni 2016.
     

TABEL 3: Social service – Ledsagelse og pasning
 
kr. årligt
kr. mdl.
pct.
Ledsagelse (lov § 97, stk. 7)
1.
Ledsagerens befordring m.v., udgifter, maksimum
866
-
-
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (lov § 118, stk. 2)
2.
Løn
-
22.020
-

TABEL 4: Social service - Dækning af nødvendige merudgifter
   
 
kr. årlig
kr. mdl.
Dækning af nødvendige merudgifter (lov § 100, stk. 3)
1. Minimum for skønnede merudgifter
6.408
534

TABEL 5: Social service – voksne, botilbud
     
   
kr. årlig
kr. mdl.
pct.
Betaling for botilbud (lov § 163) 1)
1.
Betalingsandel i procent af boligomkostninger
-
-
10
2.
Betalingsandel i procent af indkomst op til 198.500 kr.
-
-
10
3.
Betalingsandel i procent af indkomst over 198.500 kr.
-
-
20
4.
Nedsættelse af indkomstgrundlag for reelt enlige pensionister
43.100
-
-
5.
Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst under 181.900 kr.
500
-
-
6.
Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst på/over 181.900 kr.
1.000
-
-
7.
1 pct. nedsættelse af 25 pct.-rabatten
5.019
-
-
 
1) Jf. bkg. nr. 1387 af 12. december 2006, senest ændret ved bkg. nr. 42 af 17. januar 2007, bkg. nr. 1379 af 12. december 2008 og bkg. nr. 1065 af 11. november 2009.

TABEL 6: Social service – hjælpemidler og biler
   
   
kr. årlig
kr. én gang
Støtte til diverse hjælpemidler (lov § 112, stk. 5) 1)
1.
Ortopædisk fodtøj, voksne, egenbetaling
 
860
2.
Ortopædisk fodtøj, børn, egenbetaling
 
480
3.
Almindeligt fodtøj, tilskud
 
1.420
Prisliste fra Kennedy Centret (lov § 112, stk. 5) 1) 2)
4.
Svagsynskikkerter og kikkertbriller, fabriksfærdige
 
1.500
5.
Natkikkert
 
5.500
6.
Lupbriller
 
4.400
7.
Prismelupbriller/Teleskopiske prismesystemer
 
9.200
8.
Brilleglas og stel, almindelige styrker
 
3.600
9.
Brilleglas og stel, specialfremstillede styrker
 
5.600
10.
Medicinske filterglas, forhæng eller færdigstel uden styrke, eventuelt polariserende
 
2.000
11.
Medicinske filterglas med styrke
 
4.300
12.
Kontaktlinser: optiske og protektive speciallinser, håndteringsfarve3)
 
5.500
13.
Kontaktlinser: kosmetiske diafragmalinser og sklerallinser3)
 
7.100
14.
Akryløjenproteser
 
8.840
Støtte til køb af bil (lov § 114, stk. 2 og 4) 4)
15.
Bilstøtte, lån, max
 
183.000
16.
Bilstøtte, indkomstgrundlag
218.000
 
17.
Bilstøtte, automatgear
 
25.397
 
1) Jf. bkg. nr. 1432 af 23. december 2012.
2) Prislisten kan ikke anvendes som vejledning for kommunernes indkøbspriser fra andre leverandører. (Prislisten og en kort vejledning kan findes på Kennedy Centrets hjemmeside www.kennedy.dk.).
3) Beløbet er en abonnementspris, der er uafhængig af antallet af leverede kontaktlinser indenfor ét kalenderår.
4) Jf. bkg. nr. 719 af 19. juni 2013.

TABEL 7: Social service – den centrale refusionsordning
   
pct.
Den centrale refusionsordning efter lovens § 176 1)
1.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 1.030.000 kr. årligt
0
2.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.030.000 til 1.929.999 kr. årligt
25
3.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.930.000 kr. årligt
50
Den centrale refusionsordning efter lovens § 176 a 1)
4.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 770.000 kr. årligt
0
5.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 770.000 til 1.539.999 kr. årligt
25
6.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.540.000 kr. årligt
50
 
1) Jf. bkg. nr. 873 af 29. august 2012.

TABEL 8: Social service – kommunal medfinansiering af unges ophold på kriminalforsorgens institutioner
 
kr. årligt
1.
Takst for 15-17-åriges ophold på sikrede afdelinger og i Kriminalforsorgens institutioner1)
1.423.132
 
1) Jf. bkg. nr. 186 af 20. februar 2015.

TABEL 9: Omberegning af DIS-indkomster - skalatrin og faktorer 1) 2) 3)
Skalatrin – kr. årligt (netto)
Skalatrin – kr. månedligt (netto)
Omregningsfaktor
Omregning begrænset fart – uden sømandsskattefradrag4)
1.
0 – 45.000
0 – 3.750
1,00
2.
45.001 – 315.043
3.751 – 26.254
1,61
3.
315.044 -
26.255 -
2,12
Omregning uden for begrænset fart – med sømandsskattefradrag4)
4.
0 – 101.900
0 – 8.492
1,00
5.
101.901 – 336.588
8.493 – 28.049
1,61
6.
336.589 -
28.050 -
2,12
Omregning uden for begrænset fart – med sømandsskattefradrag (skibe med bruttotonnage på 500 t eller over)4)
7.
0 – 150.000
0 – 12.500
1,00
8.
150.001 – 354.800
12.501 – 29.567
1,61
9.
354.801 -
29.568 -
2,12
 
1) Tabellen anvendes ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Tabellen vedrører følgende lovbestemmelser på ministeriets område: § 32, stk. 5, § 36, stk. 2, § 42, stk. 2, § 79, stk. 3, § 114, stk. 4, § 159, § 160, § 161, stk. 1, § 163, stk. 3, § 192 og § 196, stk. 2, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015.
2) Jf. bilag 1 til bkg. nr. 1366 af 4. december 2013 om ændring af bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere.
3) Størrelsen af bidraget forventes offentliggjort inden udgangen af 2016.
4) Skalatrin og omregningsfaktorer for personer, som er omfattet af DIS-overenskomster, og som sejler uden for begrænset fart og derfor får et skattemæssigt sømandsfradrag, jf. § 3 i lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk.

TABEL 10: Navneloven - gebyr for navneændring 1)
   
kr. én gang
1.
Gebyr for ansøgning om navneændring (lov § 25 a, stk.1)
480
   
1) Jf. CIS nr. 10252 af 6. december 2016 om gebyr for navneændring 2017.
 

TABEL 11: Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning - Gebyr for prøvelse af ægteskabsbetingelserne og gebyr for separation, skilsmisse og vilkårsforhandling
   
kr. én gang
1.
Gebyr for behandling af en anmodning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne (ingen af parterne har bopæl her i landet) (lov § 13, stk. 3)
500
2.
Gebyr for behandling af anmodning om separation (lov § 39, stk. 1)
420
3.
Gebyr for behandling af anmodning om skilsmisse. Gebyr for behandling af anmodning om separation (lov § 39, stk. 1)
420
4.
Gebyr for vilkårsforhandling ved anmodning om separation eller skilsmisse Gebyr for behandling af anmodning om separation (lov § 39, stk. 1)
950

TABEL 12: Lov om børns forsørgelse - forhøjet børnebidrag (vejledende indkomstbeløb)1)
Normalbidrag
+
1 barn
kr.
2 børn
kr.
3 børn
kr.
4 børn
kr.
5 børn
kr.
100 pct.
ca. 490.000
ca. 550.000
ca. 620.000
ca. 720.000
ca. 850.000
200 pct.
ca. 700.000
ca. 800.000
ca. 1 mio.
ca. 1,1 mio.
ca. 1,2 mio.
300 pct.
ca. 1,2 min.
ca. 1,5 mio.
ca. 1,8 mio.
ca. 1,9 mio.
ca. 2,2 mio.
   
1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.

TABEL 13: Lov om børns forsørgelse - uddannelsesbidrag (vejledende indkomstbeløb)1)
 
1 barn
kr.
2 børn
kr.
3 børn
kr.
4 børn
kr.
5 børn
kr.
Normalbidragets grundbeløb
ca. 370.000
ca. 430.000
ca. 490.000
ca. 570.000
ca. 690.000
+ 50 pct.
ca. 600.000
ca. 700.000
ca. 800.000
ca. 900.000
ca. 1,0 mio.
+ 100 pct.
ca. 900.000
ca. 1,0 mio.
ca. 1,2 mio.
ca. 1,4 mio.
ca. 1,7 mio.
 
1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.

TABEL 14: Lov om børns forsørgelse - konfirmations- og beklædningsbidrag 1)
 
kr. én gang
1.
Det normale konfirmations- og beklædningsbidrag
3.540
 
1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.

TABEL 15: Lov om børns forsørgelse - andre børnebidrag 1)
 
kr. én gang
kr. måned
1.
Fødselsbidrag og barselsbidrag
811
1.413
2.
Navngivningsbidrag, herunder ved dåb
1.180
-
 
1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.

TABEL 16: Lov om børns forsørgelse - betydning af barnets indkomst ved uddannelsesbidrag 1) 2)
Fastsættelse af uddannelsesbidraget
kr. måned
1.
Hvis et uddannelsesbidrag er fastsat højere end normalbidraget, kan bidraget blive nedsat, hvis barnet har en indkomst, der i 2017 er:
ca. 5.000
2.
Er barnets indkomst i 2017 ca. ____ kr. om måneden, kan et uddannelsesbidrag, der er fastsat til normalbidraget, bortfalde. Er et uddannelsesbidrag fastsat højere end normalbidraget, kan bidraget efter en konkret vurdering normalt kun bortfalde, hvis barnet har en indkomst, der væsentligt overstiger:
ca. 6.000
 
1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.
 

TABEL 17: Lov om børns forsørgelse - gebyr for ansøgning om ændring af børnebidrag
   
kr. én gang
1.
Gebyr for ansøgning om ændring af børnebidrag (lov § 17 a, stk. 1)
2.700

TABEL 18: Lov om ægteskabets retsvirkninger og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning - ægtefællebidrag, lav indkomst hos bidragsbetaleren 1)
Fastsættelse af bidrag
Bidragsbetalerens årlige indkomst i kr.
1.
Bidrag bør ikke fastsættes.
ca. 280.000
2.
Statsforvaltningen fastsætter et skønsmæssigt bidrag til et mindre beløb end ellers.
ca. 280.000 til ca. 300.000
 
1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.

TABEL 19: Lov om ægteskabets retsvirkninger og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning - ægtefællebidrag, betydning af bidragsbetalerens indkomst 1)
Bidragsmodtagerens samlede indkomst inkl. bidrag i kr.
Bidragsbetalerens årlige indkomst i kr.
1.
ca. 290.000 til ca. 310.000-
Under ca. 800.000
2.
ca. 310.000 til ca. 330.000
Over ca. 800.000
3.
ca. 330.000 til ca. 350.000
Over ca. 1,3 mio.
 
1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.