Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 96-16 om udlandsbekendtgørelsen - midlertidige ophold - kortvarige ferieophold - ekstra omkostninger - rådighedstimer

Principafgørelsen fastslår

Det er som udgangspunkt en betingelse for at få bevilget hjælp efter servicelovens regler, at borgeren har lovligt ophold her i landet.

Under midlertidige ophold i udlandet bevarer borgeren dog retten til visse former for hjælp efter udlandsbekendtgørelsens regler.

Udover den hjælp, der kan bevares under midlertidige ophold i udlandet, kan der i forbindelse med kortvarige ferieophold i udlandet i særlige tilfælde dækkes ekstra omkostninger, der er forbundet med opholdet.

Bevare den bevilgede hjælp under midlertidige ophold

Under midlertidige ophold i udlandet på op til en måned bevarer modtageren den bevilgede hjælp, uden at ansøge kommunen om det.

Ved midlertidige ophold i udlandet, der overstiger en måned, skal modtageren, før udlandsopholdet påbegyndes, ansøge kommunen om at bevare hjælpen. Den periode, i hvilken hjælpen i det enkelte tilfælde kan bevares, afhænger af formålet med hjælpen og de konkrete omstændigheder, blandt andet karakteren af hjælpen.

Ved vurderingen af om den bevilgede hjælp kan bevares, skal kommunen forholde sig til, om borgerens behov kan tilgodeses i forbindelse med den ønskede rejse. Kommunen skal også forholde sig til, om der er tale om en rejse, som andre almindeligvis vil tage på.

I en konkret sag havde borgeren søgt om ret til at medbringe sin ordning med borgerstyret personlig assistance til USA i 6 måneder. Ankestyrelsen var enig med kommunen i, at borgeren ikke havde ret til at tage sin ordning med borgerstyret personlig assistance med til udlandet i forbindelse med den ønskede rejse, da rejsen måtte anses for at ligge udover, hvad der kan betragtes som almindeligt for ikke-handicappede borgere i samme livssituation.

Borgeren ønskede at deltage i kurser og foredrag i USA med henblik på efter hjemkomsten at holde foredrag om handicapområdet i USA.

Dækning af ekstra omkostninger ved kortvarige ferieophold i udlandet

En rejse på 14 dage i udlandet kan almindeligvis betegnes som et kortvarigt ophold henset til, at de fleste lønmodtagere har 5-6 ugers ferie om året. Det er ikke ualmindeligt at holde 14 dages ferie i udlandet i sammenhæng. 3 uger kan derimod ikke betegnes som et kortvarigt ophold, og mere end én årlig udlandsrejse ligger udover, hvad der kan betegnes som almindeligt.

En handicappet borger har derfor som udgangspunkt alene ret til dækning af ekstra omkostninger til én årlig ferie i udlandet, selvom varigheden er kortere end 14 dage.

Borgeren har ret til at få dækket ekstra omkostninger i forbindelse med afholdelse af et ferieophold, der er almindeligt for andre ikke-handicappede borgere. De særligt påkrævede ekstra omkostninger må ikke være en følge af den valgte ferieform. Det afgørende er, at borgeren har mulighed for at holde en sædvanlig ferie i udlandet, men ikke nødvendigvis en bestemt form for ferie.

Afgørende for vurderingen af, om borgeren har ret til dækning af ekstra omkostninger, er, om det er særligt påkrævet eller en afgørende forudsætning for gennemførelsen af en udlandsrejse.

Dækning af rejse- og opholdsudgifter for borgerens eventuelle hjælpere kan være en afgørende forudsætning for gennemførelsen af en udlandsrejse.

Derimod er det som udgangspunkt ikke særligt påkrævet eller en afgørende forudsætning for gennemførelsen af en rejse at dække rådighedstimer til en hjælper, når hjælperen ikke er på en 24-timers vagt og ikke skal stå til rådighed udover ved sin egen vagt. Det gælder også selvom en hjælper kræver merløn for at tage med på ferieopholdet.

Kommunen kan ved vurderingen af, hvilke ekstra omkostninger borgeren har ret til dækning af, tage udgangspunkt i kommunens serviceniveau. Kommunen skal dog forholde sig til, om der er konkrete forhold, der tilsiger, at kommunens serviceniveau i den konkrete sag skal fraviges.

Ankestyrelsen vurderede i en anden konkret sag, at kommunen skulle forholde sig til, om borgeren havde ret til dækning af ekstra omkostninger til en ferierejse til udlandet, udover kommunens serviceniveau.

Baggrund for at behandle sagerne principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagerne principielt for at afklare, hvilke kriterier kommunen skal lægge vægt på ved vurderingen af, om borgeren har ret til at bevare bevilget hjælp i forbindelse med midlertidige ophold i udlandet på over en måneds varighed.

Ankestyrelsen har endvidere behandlet sagerne principielt for at afklare, hvornår borgeren har ret til dækning af ekstra omkostninger i forbindelse med kortvarige ferieophold i udlandet. Herunder afklaring af, om borgeren har ret til rådighedstimer til sine hjælpere, om kommunen i sit serviceniveau kan fastsætte et beløb til dækning af borgerens ekstra omkostninger og om borgeren kan få dækket ekstra omkostninger til flere ferier i løbet af året.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om social service (lovbekendtgørelse nr. 1270 af 24. oktober 2016).

§ 2, stk. 1, om det er en betingelse, for at have ret til hjælp efter servicelovens regler, at borgeren lovligt opholder sig i Danmark.

Bekendtgørelse om ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet (bekendtgørelse nr. 1296 af 15. december 2009).

§ 1, stk. 2, om retten til at bevare den bevilgede hjælp i forbindelse med midlertidige ophold i udlandet.

§ 3, stk. 1, om at borgeren skal ansøge om at bevare den bevilgede hjælp, hvis opholdet overstiger en måned.

§ 5 om dækning af ekstra omkostninger i særlige tilfælde i forbindelse med kortvarige ophold i udlandet.

Praksis

Gældende

178-12. Hjælp i form af kontant tilskud efter servicelovens § 95 er ikke omfattet af udlandsbekendtgørelsen. I udlandsbekendtgørelsen er det udtømmende angivet, hvilke typer hjælp efter serviceloven, der kan medtages under midlertidige ophold i udlandet.

80-16. Hjælp til ekstra omkostninger i forbindelse med kortvarige ophold i udlandet forudsætter, at der er tale om ekstra omkostninger knyttet til hjælp efter serviceloven, som man har ret til at medtage efter udlandsbekendtgørelsen

Kasserede

Følgende principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere:

Praksis er erstattet af indeværende principafgørelse, da udlandsbekendtgørelsen efterfølgende er ændret.

C-55-05. En yngre mand kunne medtage sin hjælperordning under et 6 måneders ophold som udviklingsarbejder i et tredjeverdensland.

Praksis er indarbejdet i indeværende principafgørelse.

C-16-00. Et ferieophold på tre uger kan ikke betragtes som et kortvarigt ferieophold.

C-41-00. For at der kan siges at være tale om særlige tilfælde, må være beskrevet forhold i ansøgers situation, som gør det særligt påkrævet, at kommunen yder tilskud til ekstra omkostninger forbundet med en kortvarig ferie i udlandet.

C-37-03. Ekstra omkostninger, som kan dækkes efter bestemmelsen i udlandsbekendtgørelsens § 5, er udgifter, som i borgerens situation er særligt påkrævet eller en afgørende forudsætning for gennemførelsen af rejsen.

C-17-06. 14 dage anses for et kortvarigt ferieophold.

C-24-07. Udgifter, der blev påkrævet, fordi ansøgeren valgte netop den form for ferie, er ikke omfattet af et sådant særligt tilfælde, at udgifter til leje af bil og til benzin skal dækkes.

252-09. Deltagelse i EM skydning i Tyskland kunne anses for kortvarigt ophold. Kommunen skulle forholde sig til, om ansøgeren var berettiget til dækning af udgifter til ekstra omkostninger.

259-09. Det er normalt at afholde forskellige former for ferie, som f.eks. golfferier, vandreferier, spejderture, cykelferier, sommeruniversitet, højskole/ familiehøjskole med videre.

95-11. Udgifter til hjælpers rejse og ophold i forbindelse med bilferie i Tyskland og Sverige kunne ikke dækkes.

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

Den konkrete afgørelse

Sag nr. 1, j.nr. 2016-2122-24543

Du har klaget over A Kommunes afgørelse om dækning af ekstra omkostninger i forbindelse med flere ferier i udlandet. A Kommune afgjorde sagen den 27. april 2016.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Kommunen skal behandle din sag igen i forhold til dækning af ekstra omkostninger i forbindelse med en ferierejse til udlandet.

Det betyder, at vi hjemviser punktet om dækning af ekstra omkostninger i forbindelse med en ferierejse til udlandet til ny behandling, og at kommunen skal afgøre sagen på ny. Du skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i din sag.

Kommunen skal, inden den afgør sagen, indhente oplysninger, der kan belyse, om det er særligt påkrævet og en afgørende forudsætning for gennemførelse af ferien, at der ydes tilskud til dækning af de ansøgte udgifter. Vi bemærker i den forbindelse, at kommunen alene skal forholde sig til dækning af ekstra omkostninger til en ferie om året.

Kommunen kontakter dig.

Begrundelse for afgørelsen om dækning af ekstra omkostninger i forbindelse med en ferierejse til udlandet

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at du har ret til dækning af ekstra omkostninger, som er særligt påkrævet eller en afgørende forudsætning for gennemførelsen af en rejse til udlandet om året.

Vi vurderer ligeledes, at kommunen i den forbindelse kan tage udgangspunkt i kommunens serviceniveau.

Vi vurderer dog samtidigt, at sagen ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan afgøre, om kommunen har taget hensyn til, om der i din sag er konkrete forhold, som betyder, at kommunen skal fravige sit serviceniveau.

Kommunen skal indhente oplysninger, der kan belyse, om det er særligt påkrævet og en afgørende forudsætning for gennemførelse af ferien, at der ydes tilskud til dækning af ekstra omkostninger, udover det kommunen har bevilget.

Kommunen skal i den forbindelse indhente oplysninger fra dig om, hvilke nødvendige ekstra omkostninger du har haft i forbindelse med en årlig ferie. Kommunen skal i den forbindelse indhente oplysninger om, hvorvidt du skal have to hjælpere med.

Kommunen skal herefter træffe en ny afgørelse. Hvis kommunen ikke fuldt imødekommer din ansøgning, skal kommunen i afgørelsen angive de hovedhensyn og de faktiske oplysninger, der er indgået i kommunens vurdering.

Vi bemærker, at du kan klage over den nye afgørelse efter de almindelige regler. Det betyder, at du kan klage til kommunen inden fire uger efter, du har modtaget den nye afgørelse fra kommunen.

Hvad er afgørende for resultatet

- En udlandsrejse om året

Vi lægger vægt på, at det ikke er almindeligt for andre danskere at tage på ferier til udlandet flere gange om året.

- Dækning af ekstra omkostninger

Vi lægger vægt på, at kommunen i overensstemmelse med sit serviceniveau har bevilget dig 5.000 kroner om året pr. hjælper til dækning af ekstra omkostninger i forbindelse med en årlig ferie i udlandet.

Vi lægger samtidig vægt på, at du har anslået dine ekstra omkostninger til at have to hjælpere med på to ferier til at være 25.364 kroner. Vi må således forstå, at du mener, at en ferie vil koste dig omkring 12.682 kroner.

Vi lægger ligeledes vægt på, at kommunen ikke har indhentet oplysninger, som nærmere kan godtgøre, hvorfor du har de ekstra omkostninger, herunder hvorvidt der er tale om ekstra omkostninger, som er særligt påkrævet eller en afgørende forudsætning for gennemførelsen af rejsen.

Vi bemærker i den forbindelse, at kommunen overfor Ankestyrelsen har forklaret, at kommunen ikke ligger inde med yderligere oplysninger om de ferierejser, som du søger ekstra omkostninger til.

Oplysningerne fremgår særligt af kommunens genvurdering.

Om reglerne

Det følger af udlandsbekendtgørelsens § 5, at der i forbindelse med kortvarige ferieophold i udlandet i særlige tilfælde efter en konkret vurdering kan ydes tilskud til dækning af ekstra omkostninger, der er forbundet med opholdet.

Sag nr. 2, j.nr. 2016-2122-41155

Ankestyrelsen har behandlet din klage over A Kommunes afgørelse truffet den 26. maj 2016 om at tage din ordning med borgerstyret personlig assistance med til USA i forbindelse med ferie.

Resultatet er:

Du har ikke ret til at tage din ordning med borgerstyret personlig assistance med til USA efter udlandsbekendtgørelsen.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, som stadig gælder.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at du ikke har ret til at tage din ordning med borgerstyret personlig assistance med til USA i 6 måneder.

Vi vurderer i den forbindelse, at der ikke er tale om en rejse, som andre almindeligvis vil tage på.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du har forklaret, at du skal være i USA i 6 måneder. Du har forklaret, at du sammen med dine tre hjælpere skal rejse rundt, deltage i forskellige kurser og eventuelt nogle foredrag/ oplæg.

Vi lægger også vægt på, at X har oplyst, at du efter opholdet i USA blandt andet skal give foredrag, hvor du fortæller om handicapområdet i USA. B fra X oplyser, at dette skal inspirere andre til at rejse og opleve andre kulturer.

Vi lægger ligeledes vægt på, at det ikke vil være almindeligt for andre danskere at rejse rundt i USA i 6 måneder.

Om reglerne

Det følger af servicelovens regler, at enhver, der opholder sig lovligt her i landet, har ret til hjælp efter denne lov.

En undtagelse hertil følger af § 1, stk. 2, i bekendtgørelse om ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet (ud-landsbekendtgørelsen), hvorefter retten til hjælp efter blandt andet ser-vicelovens § 96 bevares under midlertidige ophold i udlandet efter reglerne i bekendtgørelsen.

Hvis der er tale om midlertidige ophold, som overstiger en måned, så skal borgeren ansøge kommunen om ret til at bevare sin ordning med borgerstyret personlig assistance.

Kommunen skal i den forbindelse vurdere den ansøgte rejse, herunder det overordnede formål med rejsen og om borgeren med den ansøgte rejse får mulighed for at rejse til udlandet på lige fod med andre.