Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 99-16 om magtanvendelse - klageadgang - indstilling til flytning

Principafgørelsen fastslår

Statsforvaltningen træffer afgørelse om optagelse i særlige botilbud af borgere, der ikke selv kan give samtykke til flytning. Det sker efter indstilling fra kommunen.

Kommunen kan afslå at indstille til optagelse i særlige botilbud.

Der er i serviceloven gjort udtømmende op med mulighederne for at klage over en kommunes afslag på indstilling til flytning uden samtykke. Det er alene en ægtefælle eller anden nærtstående person, der deler bolig med den person, som sagen vedrører, der kan klage over kommunens afslag på at indstille til optagelse i særlige botilbud. Klagen kan alene indbringes for Statsforvaltningen.

En kommunes afslag på at indstille til optagelse i særlige botilbud kan derfor ikke påklages, når den nærtstående ikke deler bolig med den person, som sagen vedrører. Dette gælder uanset, om den nærtstående er værge.

Inden en kommune giver afslag på at indstille til flytning uden samtykke, skal kommunen forholde sig til, om borgeren får sine behov dækket i det nuværende botilbud eller i eget hjem. Hvis borgeren allerede bor på et botilbud, skal kommunen ved afslag på at indstille til et andet botilbud også forholde sig til, om det skønnes at være i borgerens egen interesse at flytte til et andet botilbud.

Kommunens afgørelse om et botilbuds egnethed og om egnet hjælp og støtte i eget hjem, kan påklages til Ankestyrelsen.

I to sager afviste Ankestyrelsen at behandle sagen. Kommunernes afslag på indstilling til flytning af borgerne uden samtykke til botilbud kunne ikke påklages af borgernes nærtstående (forældre og niece), da de nærtstående ikke delte bolig med borgerne. Ankestyrelsen er i øvrigt ikke ankeinstans i sådanne tilfælde.

I den tredje sag afviste Ankestyrelsen også at behandle sagen, da Statsforvaltningens afgørelse om en kommunes afslag på at indstille borger til flytning til et andet botilbud uden samtykke ikke kan indbringes for Ankestyrelsen.

Baggrund for at behandle sagerne principielt

Ankestyrelsen har behandlet 3 sager principielt. Det har vi gjort for at afklare, om en kommunes afslag på at indstille en borger til flytning til et (andet) botilbud efter servicelovens § 129 uden samtykke, kan påklages til Ankestyrelsen i de tilfælde, hvor klager ikke bor sammen med borger.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om social service (serviceloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1270 af 24. oktober 2016.

§ 129, stk. 1, og stk. 3, om flytning uden samtykke

§ 131, stk. 3, om klageadgang ved afslag på indstilling

Praksis

Kasserede:

Følgende principafgørelse er kasseret og gælder ikke længere (historisk):

C-29-05: Ankestyrelsen fandt, at borgers datter ikke kunne klage over en kommunes afgørelse om afslag på flytning af sin demente far fra et plejehjem til et andet plejehjem efter servicelovens § 129, stk. 2, da datteren ikke var værge. Ankestyrelsen fandt også, at datteren ikke kunne klage kommunens afslag på at indstille til Statsforvaltningen til optagelse i særlige botilbud efter § 131, stk. 3, da hun ikke havde delt bolig med faren.

Praksis efter § 131, stk. 3, er indarbejdet i denne principafgørelse.

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

Vejledninger

Vi har også anvendt Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper nr. 8 af 15. februar 2011.

Pkt. 87 og 92 om klageadgang efter § 131, stk. 3.

De konkrete afgørelser

Sag nr. 1, j.nr. 2016-2161-08191

Du har klaget over A Kommunes afgørelse om afslag på indstilling til Statsforvaltningen om flytning af NN til et andet botilbud uden samtykke. A kommune afgjorde sagen den 16. november 2015.

Ankestyrelsen har nu afgjort sagen.

Resultatet er:

Vi afviser at behandle sagen

Det betyder, at vi ikke kan behandle din klage over A Kommunes afslag på at indstille NN til optagelse i et andet botilbud uden samtykke.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at vi ikke har kompetence til at behandle klagen over A Kommunes afslag på indstilling til flytning til et andet botilbud uden samtykke.

Servicelovens § 131, stk. 3, har udtømmende gjort op med mulighederne for at klage over en kommunes afslag på indstilling til flytning uden samtykke.

Efter denne bestemmelse er det alene en ægtefælle eller anden nærtstående person, der deler bolig med den person, som sagen vedrører, der kan klage over kommunens afslag på at indstille til optagelse i særlige botilbud.

NN bor på et botilbud. Du og din ægtefælle deler derfor ikke bolig med ham.

Vi vurderer på den baggrund, at der ikke er hjemmel i lovgivningen til, at A Kommunens afslag på indstilling til flytning uden samtykke kan påklages til Ankestyrelsen.

Vi kan derfor ikke tage stilling til, om afslaget på indstilling til flytning uden samtykke er berettiget.

Vi bemærker, at kommunens afslag på indstilling til flytning heller ikke vil kunne påklages til Ankestyrelsen, selvom du bor sammen med NN og altså er klageberettiget, da klagen alene kan indbringes for Statsforvaltningen.

Om reglerne

Kommunen kan i ganske særlige tilfælde indstille til Statsforvaltningen, at der træffes afgørelse om, at en person, der er optaget i et botilbud, og som mangler evnen til at give informeret samtykke, kan flyttes til en anden tilsvarende bolig, hvor omsorgen for personen kan varetages, selv om betingelserne ikke er opfyldt, hvis det skønnes at være i den pågældendes egen interesse, herunder af hensyn til mulighederne for, at den pågældende kan bevare tilknytning til sine pårørende.

En ægtefælle eller anden nærtstående person, der deler bolig med den person, som sagen vedrører, kan klage over kommunens afslag på at indstille til optagelse i et særligt botilbud.

Sag nr. 2, j.nr. 2016-2161-42188

Du har klaget over A Kommunes afslag på indstilling til flytning af NN til en plejebolig uden samtykke. A Kommune afgjorde sagen den 1. juli 2016.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Vi afviser at behandle sagen

Det betyder, at vi ikke kan behandle din klage over A Kommunes afslag på indstilling til flytning af NN til en plejebolig uden samtykke.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at vi ikke har kompetence til at behandle klagen over A Kommunes afslag på indstilling til flytning til et andet botilbud uden samtykke.

Servicelovens § 131, stk. 3, har udtømmende gjort op med mulighederne for at klage over en kommunes afslag på indstilling til flytning uden samtykke.

Efter denne bestemmelse er det alene en ægtefælle eller anden nærtstående person, der deler bolig med den person, som sagen vedrører, der kan klage over kommunens afslag på at indstille til optagelse i særlige botilbud.

NN bor alene i egen lejlighed. Du deler derfor ikke bolig med hende.

Vi vurderer på den baggrund, at der ikke er hjemmel i lovgivningen til, at A Kommunes afslag på indstilling til flytning uden samtykke kan påklages til Ankestyrelsen.

Vi kan derfor ikke tage stilling til, om afslaget på indstilling til flytning uden samtykke er berettiget.

Vi bemærker, at kommunens afslag på indstilling til flytning heller ikke vil kunne påklages til Ankestyrelsen, selv om du bor sammen med NN og altså er klageberettiget, da det fremgår af § 131, stk. 3, at klagen alene kan indbringes for Statsforvaltningen.

Om reglerne

Kommunen kan indstille til Statsforvaltningen at træffe afgørelse om, at en person, der modsætter sig flytning eller mangler evnen til at give informeret samtykke hertil, skal optages i et bestemt botilbud, når det er absolut påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og hjælpen ikke kan gennemføres i personens hidtidige bolig og den pågældende ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger og den pågældende udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade og det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning.

En ægtefælle eller anden nærtstående person, der deler bolig med den person, som sagen vedrører, kan klage over kommunens afslag på at indstille til optagelse i et særligt botilbud.

Sag nr. 3, j.nr. 2016-2161-43402

Du har klaget over Statsforvaltningens afgørelse, der tager stilling til, om A Kommune var berettiget til at afslå at indstille NN til flytning uden samtykke. Statsforvaltningen afgjorde sagen den 21. juli 2016.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Vi afviser at behandle sagen

Det betyder, at vi ikke kan behandle din klage over Statsforvaltningens afgørelse om, hvorvidt A Kommune var berettiget til at give afslag på at indstille NN til optagelse i et botilbud uden samtykke.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at vi ikke har kompetence til at behandle klagen over Statsforvaltningens afgørelse om A Kommunens afslag på indstilling til flytning til et andet botilbud uden samtykke.

Vi vurderer, at servicelovens § 131, stk. 3, udtømmende har gjort op med mulighederne for at klage over en kommunes afslag på indstilling til flytning uden samtykke.

Efter denne bestemmelse kan en klage over kommunens afslag på at indstille til optagelse i særlige botilbud efter § 129 alene indbringes for Statsforvaltningen.

Vi vurderer på den baggrund, at der ikke er hjemmel i lovgivningen til, at Statsforvaltningens afgørelse kan indbringes for Ankestyrelsen.

Vi kan derfor ikke tage stilling til, om afslaget på indstilling til flytning uden samtykke er berettiget.

Om reglerne

Kommunen kan indstille til Statsforvaltningen at træffe afgørelse om, at en person, der modsætter sig flytning eller mangler evnen til at give informeret samtykke hertil, skal optages i et bestemt botilbud, når det er absolut påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og hjælpen ikke kan gennemføres i personens hidtidige bolig og den pågældende ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger og den pågældende udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade og det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning.

Kommunalbestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde indstille til Statsforvaltningen, at der træffes afgørelse om, at en person, der er optaget i et botilbud, og som mangler evnen til at give informeret samtykke, kan flyttes til en anden tilsvarende bolig, hvor omsorgen for personen kan varetages, selv om betingelserne ikke er opfyldt, hvis det skønnes at være i den pågældendes egen interesse, herunder af hensyn til mulighederne for, at den pågældende kan bevare tilknytning til sine pårørende.

En ægtefælle eller anden nærtstående person, der deler bolig med den person, som sagen vedrører, kan klage til Statsforvaltningen over kommunens afslag på at indstille til optagelse i et særligt botilbud.