Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 101-16 om kontanthjælp - sanktioner - skærpet sanktion

Principafgørelsen fastslår

Kommunen skal pålægge en skærpet sanktion til en jobparat eller uddannelsesparat borger som gentagne gange undlader at opfylde sin pligt til at stå til rådighed. Den skærpede sanktion betyder, at borgeren kun får hjælp i det omfang, borgeren møder i et åbent tilbud. Sanktionen kan ikke anvendes for aktivitetsparate borgere.

Kommunen skal foretage en konkret vurdering og skal altid vurdere, om sanktionen står i et rimeligt forhold til undladelserne.

Det er en forudsætning for at anvende den skærpede sanktion, at kommunen har truffet afgørelse om sanktion for de forudgående undladelser.

Det er også en forudsætning, at kommunen vurderer, at borgeren med disse forudgående undladelser udviser manglende vilje til at stå til rådighed, dvs. at de forudgående undladelser tilsammen har en alvorlighed, som viser, at borgeren systematisk søger at omgå de krav, der stilles til personen. I det tilfælde vil en skærpet sanktion være proportional med undladelserne.

Den skærpede sanktion kan vare fra 1 måned til 3 måneder. Kommunen skal afpasse konsekvensen, så der også er proportionalitet mellem konsekvensen og undladelserne. Det har afgørende betydning inden for hvilket tidsrum, undladelserne er sket. Gentagne undladelser inden for kortere tid, f.eks. 2 måneder, vil kunne begrunde sanktion i 3 måneder, mens det kun vil kunne begrunde sanktion i 1 måned, hvis de gentagne undladelser strækker sig over en periode på op til 6 måneder.

Den konkrete sag

I den konkrete sag vurderede Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, at betingelserne for at pålægge skærpet sanktion ikke var opfyldt.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede således, at borgerens undladelser inden for de sidste 6 måneder inden afgørelsen ikke havde en art og et omfang, så borgeren måtte anses for systematisk at have søgt at omgå de krav, der var stillet til borgeren.

I denne sag havde kommunen truffet afgørelse om skærpet sanktion. Kommunen henviste til, at borgeren

- havde afvist tilbud om ansættelse med løntilskud den 10. februar og ophørte i løntilskud uden rimelig grund,

- var blevet afmeldt jobnet på grund af manglende tjek af jobforslag den 10. juni,

- var udeblevet fra jobsamtale den 11. juni,

- var blevet afmeldt jobnet på grund af manglende tjek af jobforslag den 11. august, og

- gentagne gange havde tilsidesat sin pligt til at oplyse om arbejde.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde vægt på, at kommunen forud for afgørelsen om skærpet sanktion kun havde truffet afgørelse om sanktion for to undladelser inden for de seneste 6 måneder i form af udeblivelse fra jobsamtale den 11. juni 2015 og afmelding fra jobnet den 11. august 2015 og 13 dage frem på grund af manglende tjek af jobforslag.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde videre vægt på, at de øvrige undladelser, som kommunen havde lagt vægt på i afgørelsen om skærpet sanktion, ikke havde medført en forudgående afgørelse om sanktion, samt at et af forholdene i form af, at borgeren havde afslået et tilbud om løntilskudsansættelse i øvrigt lå mere end 6 måneder før afgørelsen om skærpet sanktion.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at præcisere betingelserne for anvendelse af den skærpede sanktion.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 468 af 20. maj 2016.

§ 40 a, om ophør af hjælp i op til 3 måneder

Praksis

Gældende:

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

132-11: Kommunen skal vejlede konkret og præcist om konsekvensen af arbejdsophør uden rimelig grund, når kommunen har anledning til det. I denne sag havde kommunen imidlertid ikke en sådan anledning til at vejlede borgeren, idet kommunen ikke havde oplysninger om, at borgeren ville opsige sit arbejde.

19-13: Efter reglerne kan sanktionen få virkning fra den dag, hvor hændelsen er sket, når der er vejledt senest samtidig med tilbuddet, og når borgeren er partshørt om hændelsen og har fået lejlighed til at udtale sig inden afgørelsen.

Vejledninger

Vi har også anvendt Vejledning om rådighed og sanktioner for personer der ansøger om eller modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp nr. 10013 af 13. oktober 2016

Pkt. 3, om sanktioner, afsnit om § 40 a, stk. 1

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over KK Kommunes afgørelse om skærpet sanktion. KK Kommune afgjorde sagen den 28. september 2015.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Du mister ikke retten til hjælp i 3 måneder fra den 5. oktober 2015 til den 4. januar 2016

Det betyder, at vi ændrer Kommunens afgørelse.

Kommunen kontakter dig.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du den 28. september 2015 ikke skal pålægges skærpet sanktion.

Vi vurderer således, at dine undladelser inden for de sidste 6 måneder inden afgørelsen ikke har en art og et omfang, så du må anses for systematisk at have søgt at omgå de krav, der er stillet til dig.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at kommunen forud for afgørelsen om skærpet sanktion kun har truffet afgørelse om sanktion for to undladelser inden for de seneste 6 måneder i form af udeblivelse fra jobsamtale den 11. juni 2015 og afmelding fra jobnet den 11. august 2015 og 13 dage frem på grund af manglende tjek af jobforslag.

Vi lægger videre vægt på, at de øvrige undladelser, som kommunen har lagt vægt på i afgørelsen om skærpet sanktion, ikke har medført en forudgående afgørelse om sanktion, samt at et af forholdene i form af, at du har afslået et tilbud om løntilskudsansættelse i øvrigt ligger mere end 6 måneder før afgørelsen om skærpet sanktion.

Om reglerne

Efter reglerne mister en person, der er uddannelses- eller jobparat, retten til hjælp i en periode på op til 3 måneder, hvis personen gentagne gange uden rimelig grund har undladt at opfylde sin pligt til at stå til rådighed, og kommunen konkret vurderer, at personen med sin adfærd udviser en manglende vilje til at stå til rådighed for arbejde, uddannelse, tilbud m.v.

Efter forarbejderne til loven betyder dette, at en uddannelsesparat eller jobparat person kan pålægges en skærpet sanktion, hvis den pågældende systematisk søger at omgå de krav, der stilles til personen.

Det fremgår endvidere af eksemplerne i forarbejderne, at det er en samlet vurdering af undladelsernes art og omfang, som har betydning for, om der kan pålægges skærpet sanktion, og at der skal mere end 2 undladelser til.

Forseelser, som ligger mere end 6 måneder før afgørelsen, som udgangspunkt ikke medregnes ved opgørelsen af gentagne undladelser.

Ifølge vejledningen om sanktioner og rådighed, skal der inden afgørelsen om skærpet rådighed være truffet afgørelse om hver af de tidligere undladelser.