Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 102-16 om kontanthjælp - sanktioner - rimelig grund - officialprincippet - kommunens oplysning af sagen

Principafgørelsen fastslår

Er en borger udeblevet fra et tilbud, skal kommunen afklare, om borgeren har haft en rimelig grund til udeblivelsen. Kommunen skal som minimum spørge borgeren om, hvorfor borgeren udeblev.

I sager, hvor en borger oplyser, at udeblivelsen skyldes sygdom, skal kommunen fortsætte med at oplyse sagen, indtil der er tilstrækkelige oplysninger til at vurdere, om borgeren var syg og dermed havde rimelig grund til udeblivelse. Kommunen kan spørge borger om arten og omfanget af sygdommen.

Kommunen kan kun tilsidesætte borgerens forklaring om, at udeblivelsen skyldes sygdom, hvis der er grundlag for det.

Hvis kommunen finder det nødvendigt, kan den indhente udtalelse fra en læge om, hvad borgeren fejlede, hvor alvorligt det var, og om borgeren var i stand til at møde i det konkrete tilbud på de konkrete dage.

Er der fortsat anledning til tvivl, kan kommunen indhente yderligere lægelige oplysninger evt. ved speciallæge.

Kommunen er forpligtet til at indrette sig, så den får oplysninger om udeblivelser i så god tid, at kommunen kan oplyse sagen korrekt.

Hvis borgeren ikke medvirker til sagens oplysning, kan kommunen træffe afgørelse på det foreliggende grundlag. En afgørelse på det foreliggende grundlag kan være til skade for borgeren.

Det er dog en betingelse for at træffe afgørelse til skade for borgeren, at

- borgeren er bekendt med sin pligt til at medvirke til oplysning af sagen.

- kommunen har vejledt om konsekvenserne af manglende medvirken til sagens oplysning.

- usikkerhed om årsagen til udeblivelsen skyldes borgerens manglende medvirken.

De konkrete sager:

I en konkret sag var en aktivitetsparat mand udeblevet fra et tilbud. Kommunen fik straks at vide, at borger var udeblevet, men bad først senere borgeren om at gå til læge.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte borgerens oplysning om, at han havde en rimelig grund til sine udeblivelser. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde vægt på, at kommunen ikke forsøgte at oplyse sagen i nær forbindelse med borgerens udeblivelser, selv om de straks fik at vide, at borgeren var udeblevet.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde også vægt på, at lægen ikke kunne udtale sig konkret om borgerens helbredsforhold på udeblivelsestidspunktet.

I en anden konkret sag var en jobparat mand udeblevet fra et tilbud. Han oplyste om øjenoperation og lægekonsultation. Borgerens læge var ikke bekendt med operation eller konsultation på de pågældende dage. Kommunen partshørte borgeren over lægens udtalelser. Kommunen vejledte borgeren om, at sagen ville blive afgjort på det foreliggende grundlag, hvis borgeren ikke svarede.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at der var grundlag for at tilsidesætte borgerens oplysning om, at han havde været syg. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde vægt på, at de lægelige oplysninger ikke understøttede borgerens forklaring, og at borgeren ikke var fremkommet med yderligere oplysninger, der kunne begrunde hans sygdom.

I en tredje sag var en aktivitetsparat mand udeblevet fra et tilbud i juli måned. Borgerens læge havde sygemeldt ham i perioden fra den 27. maj 2016 til den 27. oktober 2016 på baggrund af flere lidelser.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at kommunen havde tilsidesat borgerens egen læges udtalelse uden at have tilstrækkeligt grundlag for det.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg bemærkede, at en kommune ikke uden tilstrækkeligt grundlag kan tilsidesætte egen læges sygemelding. Hvis kommunen er i tvivl om holdbarheden af en lægeudtalelse, kan kommunen indhente yderligere lægelige oplysninger, eventuelt ved speciallægeundersøgelse, og herefter tilsidesætte lægeerklæringen, hvis borgeren efter en lægelig vurdering anses for at være arbejdsdygtig.

Baggrund for at behandle sagerne principielt

Ankestyrelsen har behandlet tre sager principielt. Det har vi gjort for at præcisere kommunens pligt til oplysning af sagen, samt belyse betingelserne for at kommunen kan træffe afgørelse på det foreliggende grundlag til ugunst for borgeren, når en udeblivelse skyldes sygdom.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 468 af 20. maj 2016.

§ 13, stk. 7 og 8, om rimelig grund og andre grunde

§ 36, stk. 1, om sanktion for udeblivelse fra tilbud.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1345 af 23. november 2016

§ 10, om kommunens pligt til at oplyse sagen (officialprincippet)

§ 11, om anmodning til borgeren om at medvirke

§ 11 b, om processuel skadevirkning

§ 12, om skriftlig vejledning om sagens oplysning og processuel skadevirkning

Praksis

Gældende:

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

88-14: om at kommunen altid skal vurdere, om der er andre rimelige grunde end de i loven udtrykkeligt nævnte, der kan føre til, at borgeren ikke skal have en sanktion, når en aktivitetsparat ydelsesmodtager er udeblevet fra et tilbud.

Det fremgår også i forbindelse med afgørelsen, at kommune skal vurdere, om grunden til at udeblive er omfattet af en de situationer, der udtrykkeligt er nævnt i loven, f.eks. sygdom.

105-13: om at en borger, der på sygdomstidspunktet er i et tilbud efter beskæftigelsesindsatsloven, ikke er forpligtet til at give meddelelse om sygdom til både jobcenteret og tilbudsstedet.

Kasserede:

Følgende principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere (historisk):

A-18-99: om at kommunen ikke var berettiget til at standse udbetalingen af kontanthjælp til ansøger, der var sygemeldt og derfor ikke havde pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og dermed heller ikke pligt til at deltage i aktivering.

Der blev ved afgørelsen lagt vægt på de foreliggende lægeerklæringer fra egen læge, hvorefter ansøger var fuldt sygemeldt.

Praksis er indarbejdet i denne principafgørelse

A-52-02: om at kommunen var berettiget til at standse kontanthjælpen, da der ikke forelå lægelig dokumentation for, at ansøger på grund af sygdom ikke kunne følge aktiveringen.

Praksis er indarbejdet i denne principafgørelse

Vejledninger

Vi har også anvendt vejledning om rådighed og sanktioner for personer der ansøger om eller modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, nr. 10013 af 13. oktober 2016

Pkt. 2, om rådighed for personer, der modtager integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, og som af kommunen er visiteret som aktivitetsparate

Pkt. 3, om sanktioner

De konkrete afgørelser

Sag nr. 1, j.nr 2016-4029-25458

Du har klaget over KK Kommunes afgørelse om fradrag i hjælpen. KK Kommune afgjorde sagen den 25. april 2016.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Kommunen har ikke ret til at foretage fradrag i din kontanthjælp for udeblivelse fra tilbud i perioden fra den 21. marts 2016

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Kommunen vil kontakte dig.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte din oplysning om, at du på grund af sygdom har haft en rimelig grund til din udeblivelse i perioden fra den 21. marts 2016 til den 25. marts 2016.

Vi vurderer i den forbindelse, at det ikke længere er muligt at afklare, om du faktisk var syg i perioden fra den 21. marts 2016 til den 25. marts 2016, og at den manglende oplysning af sagen ikke skyldes din manglende medvirken.

Vi vurderer også, at du ikke er udeblevet fra et tilbud i perioden fra den 28. marts til den 13. april 2016.

Hvad er afgørende for resultatet

Kommunen har vurderet dig som aktivitetsparat.

Perioden 21. marts 2016 til 25. marts 2016

Vi lægger vægt på, at kommunen den 22. marts 2016 og den 29. marts 2016 får oplysninger fra tilbudsstedet om, at du er udeblevet.

Vi lægger også vægt på, at kommunen først den 15. april 2016 efter din egen oplysning den 13. april 2016 om årsagen til udeblivelse beder dig om at medvirke til at få lægelige oplysninger om sygdom ved dine udeblivelsesdage.

Vi lægger tillige vægt på, at lægen den 22. maj 2016 ikke udtaler sig om, hvordan dine helbredsmæssige forhold var på tidspunktet for udeblivelserne. Lægen udtaler sig alene om, hvordan din aktuelle tilstand er og udtaler, at det er klart, at man har det dårligt i nogle dage, hvis man bliver slået mange gange i hovedet på en aften.

Perioden 28. marts 2016 til 13. april 2016

Vi lægger vægt på, at tilbuddet ophørte den 27. marts 2016, og at der derfor fra den 27. marts 2016 ikke var noget tilbud at møde i.

Vi bemærker, at vi ikke med denne afgørelse har taget stilling til, om du er udeblevet uden rimelig grund fra samtale den 23. marts 2016, idet kommunen ikke ses at have truffet afgørelse om dette.

Om reglerne

Efter reglerne skal kommunen foretage fradrag i hjælpen, hvis en person uden rimelig grund udebliver fra et tilbud. Fradraget i hjælpen skal foretages for det antal dage, hvor den pågældende er udeblevet helt eller delvist.

Efter reglerne er der alene tale om udeblivelse med rimelig grund, hvis tilbuddet ikke kan anses for et rimeligt tilbud, hvis man er syg eller der er risiko for, at helbredet forringes, hvis man fortsætter i tilbuddet, hvis afstanden mellem bopæl og tilbuddet medfører en urimelig belastning på grund af transportvanskeligheder eller den tid, der går til transport, hvis man er nødt til at passe sine børn og der ikke kan anvises anden pasningsmulighed, hvis man har ret til orlov i forbindelse graviditet, barsel og adoption eller fordi man passer handicappet barn eller døende nærtstående, hvis man har ret til ferie, hvis man aftjener værnepligt, hvis arbejdet er omfattet af en overenskomstmæssig konflikt eller hvis arbejdet omfatter udvikling og fremstilling af krigsmateriel.

Efter reglerne har kommunen ansvaret for, at sagen er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at kommunen kan træffe afgørelse.

Sag nr. 2, j.nr. 2016-4029-44013

Du har klaget over KK Kommunes afgørelse om fradrag i kontanthjælp. KK Kommune afgjorde sagen den 23. maj 2016.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Kommunen har ret til at foretage fradrag i din kontanthjælp for udeblivelse fra tilbud den 22., 29. og 31. marts 2016 samt i perioden fra den 1. april 2016 til den 5. april 2016

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du uden rimelig grund udeblev fra dit tilbud den 22., 29. og 31. marts 2016 samt i perioden fra den 1. april 2016 til den 5. april 2016.

Vi vurderer i den forbindelse, at der er grundlag for at tilsidesætte din oplysning om, at du var syg den 31. marts 2016 og den 1. april 2016.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du er jobparat.

Vi lægger videre vægt på, at du udeblev fra tilbuddet den 22. marts 2016, den 29. marts 2016, den 31. marts 2016 og i perioden fra den 1. april 2016 til den 5. april 2016.

Vi lægger ligeledes vægt på, at kommunen i Min Plan af 8. februar 2016 skriftligt vejledte dig om konsekvensen for hjælpen ved udeblivelse.

Du blev også vejledt om, hvad du skulle gøre for igen at blive berettiget til hjælpen.

Vi lægger desuden vægt på, at du ikke har givet oplysninger om årsagen til dine udeblivelser den 22. og 29. marts 2016 samt i perioden fra den 2. april 2016 til den 5. april 2016.

Vi er opmærksomme på, at du den 26. maj 2016 har oplyst, at du udeblev den 31. marts 2016 og den 1. april 2016, fordi du fik en operation den 31. marts 2016 og havde en lægekonsultation den 1. april 2016.

Vi lægger i den forbindelse vægt på statusattest af 1. juni 2016, hvoraf det fremgår, at din læge ikke er bekendt med operation eller konsultation på de pågældende dage, og at han ikke har modtaget oplysninger herom.

Vi lægger tillige vægt på, at kommunen efterfølgende i brev af 8. juli 2016 har gjort dig opmærksom på statusattesten og har bedt dig om at komme med yderligere oplysninger om operationen.

Vi lægger endvidere vægt på, at kommunen i brev af 8. juli 2016 oplyste, at kommunen ville behandle din klage på det foreliggende grundlag, hvis kommunen ikke havde modtaget dokumentation inden d. 22. juli 2016.

Vi lægger desuden vægt på, at kommunen ikke har modtaget flere oplysninger fra dig.

Om reglerne

Efter reglerne skal kommunen foretage fradrag i hjælpen, hvis en person uden rimelig grund udebliver fra et tilbud. Fradraget i hjælpen skal foretages for det antal dage, hvor den pågældende er udeblevet helt eller delvist.

Efter reglerne er der alene tale om udeblivelse med rimelig grund, hvis tilbuddet ikke kan anses for et rimeligt tilbud, hvis man er syg eller der er risiko for, at helbredet forringes, hvis man fortsætter i tilbuddet, hvis afstanden mellem bopæl og tilbuddet medfører en urimelig belastning på grund af transportvanskeligheder eller den tid, der går til transport, hvis man er nødt til at passe sine børn, og der ikke kan anvises anden pasningsmulighed, hvis man har ret til orlov i forbindelse graviditet, barsel og adoption, eller fordi man passer handicappet barn eller døende nærtstående, hvis man har ret til ferie, hvis man aftjener værnepligt, hvis arbejdet er omfattet af en overenskomstmæssig konflikt, eller hvis arbejdet omfatter udvikling og fremstilling af krigsmateriel.

Efter reglerne har kommunen ansvaret for, at sagen er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at kommunen kan træffe afgørelse.

Kommunen kan dog bede kontanthjælpsmodtageren om at medvirke til at få de nødvendige oplysninger frem.

Hvis borgeren ikke medvirker til at oplyse sagen, skal kommunen afgøre sagen på det foreliggende grundlag.

Kommunen skal give borgeren skriftlig besked om konsekvenserne, hvis borgeren ikke medvirker til at oplyse sagen.

Sag nr. 3, j.nr. 2016-4029-48146

Du har klaget over KK Kommunes afgørelse om fradrag i hjælpen. KK Kommune afgjorde sagen den 12. august 2016.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Kommunen har ikke ret til at foretage fradrag i din kontanthjælp for udeblivelse fra tilbud i perioden fra den 1. juli 2016 til den 29. juli 2016

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du har haft en rimelig grund til dine udeblivelser i perioden fra den 1. juli 2016 til den 29. juli 2016.

Vi vurderer også, at kommunen har tilsidesat din læges udtalelse uden at have grundlag for det.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at din læge i lægeerklæring af 27. maj 2016 har sygemeldt dig i perioden fra den 27. maj 2016 til den 27. oktober 2016 på baggrund af kronisk frossen skulder, lænderygsmerter, stress og depressionssymptomer periodevist siden 2001 samt hæmorider. Du får smertestillende medicin i form af morfin 10 mg og ibumetin 600 mg og er henvist til psykolog.

Vi lægger videre vægt på, at kommunen ikke har indhentet yderligere lægeakter.

Vi lægger også vægt på, at kommunen ikke har hørt din læge om, hvorvidt du kunne deltage i det konkrete tilbud.

Vi er opmærksomme på kommunens bemærkninger om, at der er taget højde for dine helbredsforhold.

Vi lægger dog vægt på, at der ikke er nogen konkrete beskrivelser af tilbuddet i ”Min plan” herunder beskrivelse af hvordan, der tages højde for skånehensyn.

Om reglerne

Efter reglerne skal kommunen foretage fradrag i hjælpen, hvis en person uden rimelig grund udebliver fra et tilbud. Fradraget i hjælpen skal foretages for det antal dage, hvor den pågældende er udeblevet helt eller delvist.

Efter reglerne er der alene tale om udeblivelse med rimelig grund, hvis tilbuddet ikke kan anses for et rimeligt tilbud, hvis man er syg eller der er risiko for, at helbredet forringes, hvis man fortsætter i tilbuddet, hvis afstanden mellem bopæl og tilbuddet medfører en urimelig belastning på grund af transportvanskeligheder eller den tid, der går til transport, hvis

man er nødt til at passe sine børn og der ikke kan anvises anden pasningsmulighed, hvis man har ret til orlov i forbindelse graviditet, barsel og adoption eller fordi man passer handicappet barn eller døende nærtstående, hvis man har ret til ferie, hvis man aftjener værnepligt, hvis arbejdet er omfattet af en overenskomstmæssig konflikt eller hvis arbejdet omfatter udvikling og fremstilling af krigsmateriel.

Efter reglerne har kommunen ansvaret for, at sagen er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at kommunen kan træffe afgørelse.

En kommune kan ikke uden tilstrækkeligt grundlag kan tilsidesætte egen læges sygemelding.

Hvis kommunen er i tvivl om holdbarheden af en lægeudtalelse, er kommunen ikke afskåret fra at indhente yderligere lægelige oplysninger, eventuelt ved speciallægeundersøgelse, eller fra derigennem at tilsidesætte lægeerklæringen, hvis borgeren efter en lægelig vurdering anses for at være arbejdsdygtig.