Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forsøg for elitesportsudøvere på erhvervsuddannelser

I medfør af § 4, stk. 1, og § 68 i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1077 af 8. juli 2016, og efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser fastsættes:

Formål m.v.

§ 1. Udbydere af erhvervsuddannelse (institution) tilrettelægger for en elev, der har en sportslig godkendelse fra Team Danmark som elitesportsudøver, erhvervsuddannelse på særlige vilkår, jf. §§ 2-5.

Stk. 2. Elevens uddannelse følger i øvrigt reglerne om erhvervsuddannelser.

Uddannelsens varighed

§ 2. Institutionen kan fravige regler om uddannelsernes varighed, som er fastsat i § 12, stk. 1, 3. pkt. samt regler herom fastsat i medfør af § 12, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, således, at institutionen forlænger varigheden af grundforløbet og hovedforløbet på elevens erhvervsuddannelse efter behov, jf. stk. 2 og 3, dog uden dermed at fravige det normerede timetal.

Stk. 2. Institutionen kan forlænge grundforløbets 1. og 2. del med hver op til 10 uger til i alt 30 uger pr. del. Det samlede timetal kan dog maksimalt svare til den fastsatte normering af undervisning på 20 uger pr. grundforløbsdel.

Stk. 3. Institutionen kan forlænge hovedforløbets skoleundervisning med op til 50 pct. i forhold til uddannelsens fastsatte varighed. Det samlede timetal kan dog maksimalt svare til den fastsatte normering af skoleundervisning på uddannelsens hovedforløb.

Elevens uddannelsesplan og -forløb

§ 3. Det er en betingelse for tilrettelæggelse af uddannelsesforløb efter bekendtgørelsen, at tilrettelæggelsen fremgår af elevens personlige uddannelsesplan.

§ 4. Eleven kan efter eget ønske overgå til uddannelsen efter de almindelige vilkår, hvis eleven ikke længere ønsker at følge den særlige tilrettelæggelse af uddannelsen efter bekendtgørelsen, eller hvis eleven mister sin sportslige godkendelse, jf. stk. 1. Institutionen sørger for, at elevens uddannelsesplan opfylder kravene hertil.

Skolepraktik

§ 5. Institutionen kan fravige reglerne i § 66 a, stk. 1, og § 66 d, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser således, at institutionen kan tilbyde en elev, der har indgået en uddannelsesaftale for hele uddannelsen, men som på grund af sin sportsudøvelse i perioder ikke vil være i stand til at varetage sin praktikuddannelse, optagelse til skolepraktik på et hvilket som helst tidspunkt i uddannelsens hovedforløb.

Stk. 2. Institutionen kan for en elev, der deltager i skolepraktik efter stk. 1, fravige reglerne i § 66 c i lov om erhvervsuddannelse i forhold til kravene om faglig og geografisk mobilitet samt praktikpladssøgning.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. januar 2017 og ophæves automatisk den 31. december 2019, medmindre andet bestemmes inden denne dato, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Forsøget omfatter elever, som er godkendt af Team Danmark, jf. § 1, og som på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttrædelse har påbegyndt en erhvervsuddannelse, eller som påbegynder en erhvervsuddannelse i perioden fra den 10. januar 2017 og til den 9. januar 2020.

Stk. 3. Elever, jf. stk. 2, kan færdiggøre deres erhvervsuddannelse efter reglerne i bekendtgørelsen efter udløbet af forsøgsperioden, jf. stk. 1.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 21. december 2016

P.M.V.
Styrelsesdirektør
Jens Strunge Bonde

/ Silvia Fernandez