Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøg med kørsel i nødspor

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1156 af 27. september 2013, foretages følgende ændringer:

1. Indledning affattes således:

»I medfør af § 95, stk. 1 og 3, og § 118, stk. 8, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret ved lov nr. 373 af 14. april 2014 og lov nr. 154 af 18. februar 2015, fastsættes efter bemyndigelse:«

2. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. I forbindelse med E 95 Variable tavler med særlig skiltning vedr. kørsel i nødspor kan også benyttes Q 46 Ubrudt kantlinje, jf. § 4. Udseendet af E 95 Variable tavler med særlig skiltning vedr. kørsel i nødspor med benyttelse af Q 46 Ubrudt kantlinje angives i det følgende:

SJ

E 95,4 E 95,5«

3. § 5 affattes således:

»§ 5. Når variabel tavle viser E 95,1, må hverken Q 48 Punkteret fleksibel kantlinje eller Q 46 Ubrudt kantlinje overskrides. Q 48 har i denne situation samme betydning som Q 46 Ubrudt kantlinje, jf. bekendtgørelse om vejafmærkning.

Stk. 2. Når variabel tavle viser E 95,2 eller E 95,4, er det tilladt at krydse henholdsvis Q 48 eller Q 46, jf. §§ 4 og 4a.

Stk. 3. Når variabel tavle viser E 95,3 eller E 95,5, skal kørende snarest muligt forlade nødsporet efter reglerne i færdselslovens § 18, stk. 4.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. januar 2017.

 
 
 
 

Vejdirektoratet, den 2. januar 2017

Jens Holmboe

/ Helga Theil Thomsen