Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Afgrænsning af betaling og tilbagebetaling
Kapitel 2 Beregning af betaling og tilbagebetaling
Kapitel 3 Regionernes indberetning og dokumentation af færdigbehandlingsdage samt sengedage på hospice og genoptræning på specialiseret niveau
Kapitel 4 Månedlig, foreløbig opgørelse og afregning af betaling og tilbagebetaling
Kapitel 5 Endelig opgørelse og afregning af betaling og tilbagebetaling
Kapitel 6 Anvisning
Kapitel 7 Dokumentation m.v.
Kapitel 8 Ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betalinger for færdigbehandlede patienter, indlagte på hospice og genoptræning på specialiseret niveau

I medfør af § 238, stk. 5 og 6, og § 251, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016, som ændret ved lov nr. 1737 af 27. december 2016, fastsættes:

Kapitel 1

Afgrænsning af betaling og tilbagebetaling

§ 1. Bopælsregionen opkræver, jf. sundhedslovens § 238, stk. 1 og 3, bopælskommunen betaling pr. sengedag efter sundhedslovens afsnit VI for færdigbehandlede patienter og for indlagte på hospice.

Stk. 2. Staten opkræver, jf. sundhedslovens § 238, stk. 2, bopælskommunen betaling pr. sengedag efter sundhedslovens afsnit VI for færdigbehandlede patienter.

Stk. 3. Betalingerne efter stk. 1 og 2 afholdes af bopælskommunen, og afregningen sker på grundlag af borgerens bopæl på tidspunktet for færdigbehandlingsdage og sengedage på hospice.

Stk. 4. Staten tilbagebetaler betalingen efter stk. 2 til kommunerne i bopælsregionen efter indbyggertal jf. § 4.

Stk. 5. Bopælsregionen opkræver, jf. sundhedslovens § 251, stk. 1, bopælskommunen betaling for genoptræning efter sundhedslovens § 140.

§ 2. Betalingen efter § 1, stk. 1, omfatter al somatisk og psykiatrisk sygehusbehandling, der foregår under indlæggelse, samt behandling på hospice, og som finansieres af en region ved egne eller fremmede sygehuse, klinikker, hospices m.v. i medfør af sundhedslovens afsnit VI.

Stk. 2. Betalingen efter § 1, stk. 2, omfatter al somatisk sygehusbehandling, der foregår under indlæggelse, og som finansieres af en region ved egne eller fremmede sygehuse, klinikker m.v. i medfør af sundhedslovens afsnit VI.

Stk. 3. Betalingen efter § 1, stk. 5, omfatter ydelsen genoptræning på specialiseret niveau på sygehus, og som finansieres af en region ved egne eller fremmede sygehuse, efter sundhedslovens § 140 og som nærmere defineret ved § 2 i bekendtgørelse nr. 1088 af 6. oktober 2014 om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus.

Stk. 4. Sundhedsministeren træffer i tvivlstilfælde afgørelse om afgrænsningen efter stk. 1-3.

Kapitel 2

Beregning af betaling og tilbagebetaling

§ 3. Betalingen efter § 1, stk. 1, er fastsat til maksimalt at udgøre 1.976 kr. (pris- og lønniveau for 2016) pr. færdigbehandlingsdag og pr. sengedag på hospice.

Stk. 2. Betalingen efter § 1, stk. 2, fastsættes til 1.976 kr. pr. færdigbehandlingsdag for første og anden færdigbehandlingsdag (pris- og lønniveau for 2016).

Stk. 3. Betalingen efter § 1, stk. 2., fastsættes til 3.952 kr. fra og med tredje dag og frem (pris- og lønniveau for 2016).

Stk. 4. Såfremt den færdigbehandlede patient kan henføres til flere bopælskommuner inden for et sammenhængende færdigbehandlingsforløb, fastsættes for hver bopælskommune betalingen for første og anden færdigbehandlingsdag efter stk. 2, og fra og med tredje dag og frem fastsættes betalingen efter stk. 3.

Stk. 5. Såfremt den færdigbehandlede patient i løbet af samme indlæggelse har flere færdigbehandlingsforløb, fastsættes betaling for første og anden færdigbehandlingsdag i hvert færdigbehandlingsforløb efter stk. 2. fra og med tredje færdigbehandlingsdag fastsættes betalingen efter stk. 3.

Stk. 6. Betalingen efter § 1, stk. 5, opgøres på baggrund af takster for genoptræning på specialiseret niveau i henhold til reglerne i takstvejledningen, der følger af reglerne i § 6 i bekendtgørelse nr. 1355 af 6. december 2010 om regioners betaling for sygehusbehandling ved en anden regions sygehusvæsen, for ydelsesåret fra Sundhedsdatastyrelsen.

Stk. 7. Betalingerne efter stk. 1-5 pris- og lønreguleres på samme måde som bloktilskuddet til regionerne.

§ 4. Størrelsen af tilbagebetalingen efter § 1, stk. 4, til hver kommune beregnes ved, at den samlede betaling efter § 1, stk. 2, fra kommunerne i en bopælsregion fordeles mellem kommunerne i denne bopælsregion proportionelt med indbyggertallet i hver kommune.

Stk. 2. Til opgørelse af indbyggertal, jf. stk. 1, anvendes indbyggertal efter metoden i § 29 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 29. juni 2013.

Kapitel 3

Regionernes indberetning og dokumentation af færdigbehandlingsdage samt sengedage på hospice og genoptræning på specialiseret niveau

§ 5. Forbrug af færdigbehandlingsdage på sygehuse og sengedage på hospice samt genoptræning på specialiseret niveau efter § 3, stk. 1-6, der i henhold til »Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter« indberettes obligatorisk til Sundhedsdatastyrelsens Landspatientregister, dokumenteres gennem dette register.

Stk. 2. Regionsrådene sikrer gennem deres aftaler med private sygehuse, klinikker, hospices mv. i Danmark, at forbrug af færdigbehandlingsdage på disse og sengedage på hospice samt genoptræning på specialiseret niveau indberettes til Sundhedsdatastyrelsens Landspatientregister i henhold til Sundhedsdatastyrelsens »Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter« for ydelsesåret og dokumenteres gennem dette register.

Stk. 3. Regionsrådene meddeler, jf. sundhedslovens § 195, Sundhedsdatastyrelsen alle nødvendige, herunder personhenførbare, oplysninger om opgørelse og registrering af færdigbehandlingsdage og sengedage på hospice samt genoptræning på specialiseret niveau, der indberettes i henhold til stk. 1-2.

Kapitel 4

Månedlig, foreløbig opgørelse og afregning af betaling og tilbagebetaling

§ 6. På basis af forbrug, der efter § 5 er indberettet til Sundhedsdatastyrelsens registre pr. den 10. i måneden efter ydelsesmåneden, foretager Sundhedsdatastyrelsen en foreløbig opgørelse af betalinger og tilbagebetaling, jf. § 1, stk. 1-2 og 4-5, for hver kommune efter kapitel 2.

Stk. 2. Første opgørelse pr. 10. februar beregner betalinger og tilbagebetaling for forbrug i januar måned. De efterfølgende opgørelser pr. 10. marts og frem til 10. februar efter ydelsesåret beregner betalinger og tilbagebetaling for forbrug den foregående måned med evt. tillæg eller fradrag for forbrug i ydelsesåret, som vedrører ikke-tidligere afregnet forbrug eller ændringer af det allerede afregnede forbrug.

Stk. 3. De foreløbige opgørelser efter stk. 1 og 2 baseres på det indberettede forbrug til Sundhedsdatastyrelsens registre, jf. § 5, stk. 1, inklusive evt. tillæg eller fradrag for fejl i tidligere rapportering.

§ 7. Sundhedsdatastyrelsen giver via informationssystemet eSundhed meddelelse til regionsrådene og kommunalbestyrelserne om den foreløbige opgørelse efter § 6 senest den 17. i måneden, eller førstkommende hverdag herefter, efter den måned, hvor aktiviteten har fundet sted.

§ 8. Regionsrådene opkræver på grundlag af meddelelse efter § 7 fra Sundhedsdatastyrelsen betaling for forbrug efter § 1, stk. 1 og 5, for ydelsesmåneden fra kommunerne hver den 25. i måneden, eller førstkommende hverdag herefter, efter den måned, hvor aktiviteten har fundet sted. Opkrævningen efter 1. pkt. kan være et såvel positivt som negativt beløb.

§ 9. Staten opkræver på grundlag af meddelelsen efter § 7 fra Sundhedsdatastyrelsen betaling for færdigbehandlingsdage efter § 1, stk. 2, for ydelsesmåneden fra kommunerne hver den 25. i måneden, eller førstkommende hverdag herefter, efter den måned, hvor aktiviteten har fundet sted. Opkrævningen efter 1. pkt. kan være et såvel positivt som negativt beløb.

§ 10. Staten giver tilsagn til kommunerne om tilbagebetaling efter § 1, stk. 4, på grundlag af meddelelse efter § 7 fra Sundhedsdatastyrelsen for ydelsesmåneden hver den 25. i måneden, eller førstkommende hverdag herefter, efter den måned, hvor aktiviteten har fundet sted. Tilsagnet efter 1. pkt. kan være et såvel positivt som negativt beløb.

Kapitel 5

Endelig opgørelse og afregning af betaling og tilbagebetaling

§ 11. På basis af det forbrug, der efter § 6 er indberettet til Sundhedsdatastyrelsens registre pr. den 10. marts efter ydelsesåret, foretager Sundhedsdatastyrelsen en endelig opgørelse af betalinger og tilbagebetaling, jf. § 1, stk. 1-2 og 4-5, for hver bopælskommune efter kapitel 2 for ydelsesåret i sin helhed.

§ 12. Sundhedsdatastyrelsen giver via informationssystemet eSundhed meddelelse til regionsrådene og kommunalbestyrelserne om den endelige opgørelse af betalinger og tilbagebetaling efter § 11 senest den 20. marts, eller førstkommende hverdag herefter, efter ydelsesåret.

§ 13. Regionsrådet opkræver på grundlag af meddelelse efter § 12 fra Sundhedsdatastyrelsen betaling for forbrug efter § 1, stk. 1 og 5, for ydelsesåret fra kommunerne den 25. marts, eller førstkommende hverdag herefter, efter ydelsesåret. Opkrævningen efter 1. pkt. kan være et såvel positivt som negativt beløb.

§ 14. Staten opkræver på grundlag af meddelelse efter § 12 fra Sundhedsdatastyrelsen betaling for færdigbehandlingsdage efter § 1, stk. 2, for ydelsesåret fra kommunerne den 25. marts, eller førstkommende hverdag herefter, efter ydelsesåret. Opkrævningen efter 1. pkt. kan være et såvel positivt som negativt beløb.

§ 15. Staten giver tilsagn til kommunerne om tilbagebetaling efter § 1, stk. 4, på grundlag af meddelelse efter § 12 fra Sundhedsdatastyrelsen for ydelsesmåneden den 25. marts, eller førstkommende hverdag herefter, efter ydelsesåret. Tilsagnet efter 1. pkt. kan være et såvel positivt som negativt beløb.

Kapitel 6

Anvisning

§ 16. Betalinger efter kapitel 4 anvises til regionen, kommunen og staten, så betalingen er til disposition den første bankdag i måneden efter den måned, hvor den foreløbige opgørelse af forbrug fra Sundhedsdatastyrelsen foreligger. Betalinger efter kapitel 5 anvises til regionen, kommunen og staten, så betalingen er til disposition den 1. april, eller førstkommende hverdag herefter, efter ydelsesåret.

Stk. 2. Betalingerne efter stk. 1 afregnes via regionens, kommunens og statens konti i Offentligt BetalingsSystem (OBS) i henhold til gældende regler om dette system.

Kapitel 7

Dokumentation m.v.

§ 17. Sundhedsministeren kan i helt særlige tilfælde træffe beslutning om at basere den endelige opgørelse efter § 11 på forbrug, der er opgjort pr. en senere dato end den 10. marts efter ydelsesåret. Sundhedsministeren træffer i givet fald tilsvarende beslutning om datoerne for meddelelse efter § 12 fra Sundhedsdatastyrelsen, regionsrådets opkrævning efter § 13, statens opkrævning efter § 14, statens tilsagn om tilbagebetaling efter § 15, betalingerne efter § 16, stk. 1, samt betalingsmåden efter § 16, stk. 2.

Stk. 2. Væsentlige fejl i den endelige meddelelse fra Sundhedsdatastyrelsen efter § 12, der konstateres frem til og med 31. december efter ydelsesåret, kan udløse korrektioner af de samlede betalinger fra kommunen og staten til hhv. regionen, staten for ydelsesåret. Sundhedsministeren træffer i givet fald beslutning herom, herunder om frister for anvisning af og betalingsmåde for de pågældende beløb.

§ 18. Sundhedsministeren kan bestemme, at den enkelte region og kommune skal indgå i en evaluering af den af bekendtgørelsen omhandlede ordning.

Kapitel 8

Ikrafttræden m.v.

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. januar 2017.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 27. december 2016

Ellen Trane Nørby

/ Charlotte Hougaard Clifford