Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Omfang
Kapitel 2 Albanien - histamin
Kapitel 3 Indien - veterinære lægemidler
Kapitel 4 Japan - radioaktivitet
Kapitel 5 Kina - veterinære lægemidler
Kapitel 6 Kina – ikke EU-godkendt GMO
Kapitel 7 Mexico - hormoner
Kapitel 8 Thailand (veterinære lægemidler)
Kapitel 9 Tyrkiet - sundhedsrisiko
Kapitel 10 Visse tredjelande - radioaktivitet
Kapitel 11 Tilbageholdelse af partier ved mistankekontrol
Kapitel 12 Tilbageholdelse af partier i andre tilfælde
Kapitel 13 Udtagning og forsendelse af prøver af fødevarer
Kapitel 14 Grænsekontrollens afgørelse
Kapitel 15 Indberetning
Kapitel 16 Ikrafttrædelsesbestemmelser
Bilag 1 Prøveudtagningsplan for emballerede fødevarer m.v.
Bilag 2 Animalske fødevarer omfattet af kontrollen i § 10
Den fulde tekst

Cirkulære om undersøgelse ved import af animalske fødevarer med særlige restriktioner

(Til grænsekontrollen)

I henhold til §§ 6, 12, 15 og 16 i bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelse for overtrædelse af diverse EU-retsakter (Fødevarerestriktionsbekendtgørelsen) skal visse animalske fødevarer fra Albanien, Indien og Kina (lægemiddelrester og ikke-EU godkendt GMO) samt fra visse tredjelande (radioaktivitet) underkastes en særlig dokumentkontrol på et grænsekontrolsted, før fødevarerne må importeres.

I henhold til §§ 6, 12, 15, 16, 21, 26, 27 og 28 i Fødevarerestriktionsbekendtgørelsen skal visse animalske fødevarer med oprindelse i eller afsendt fra Albanien, Indien, Kina (lægemiddelrester og ikke-EU godkendt GMO), Mexico, Thailand, Tyrkiet samt fra visse tredjelande (radioaktivitet) underkastes en særlig mistankekontrol på et grænsekontrolsted, før fødevarerne må importeres.

I henhold til § 14 i Fødevarerestriktionsbekendtgørelsen skal animalske fødevarer fra Japan underkastes en særlig kontrol, før fødevaren må importeres.

Kapitel 1

Omfang

§ 1. Cirkulæret omfatter

1) særlig dokumentkontrol af ledsageerklæringer for visse animalske fødevarer fra Albanien, Indien, Kina (lægemiddelrester og ikke-EU godkendt GMO) og visse tredjelande (radioaktivitet),

2) prøveudtagninger på mistanke til analyse for rester af forbudte stoffer, veterinære lægemidler, kontaminanter og histamin i visse animalske fødevarer fra Albanien, Indien, Kina (lægemiddelrester og ikke-EU godkendt GMO), Mexico, Thailand, Tyrkiet samt fra visse tredjelande (radioaktivitet), og

3) særlig kontrol af visse animalske fødevarer fra Japan for indhold af radioaktivt cæsium.

Kapitel 2

Albanien - histamin

§ 2. Grænsekontrollen skal ved dokumentkontrol af partier af fiskevarer tilhørende familierne Scombridae, Clupeidae, Coryfenidae, Pomatomidae og Scombresosidae bestemt til konsum fra Albanien kontrollere, at hvert parti er ledsaget af resultaterne af de foreskrevne analytiske undersøgelser, og at disse analyseresultater indeholder bevis for, at grænseværdierne for histamin i forordning (EF) nr. 2073/2005 er overholdt.

Stk. 2. Grænsekontrollen skal udtage prøver af samtlige partier fiskevarer bestemt til konsum fra Albanien, som ikke er ledsaget af de i stk. 1 nævnte analyseresultater, til laboratorieanalyse for indhold af histamin. De pågældende prøver er mistankeprøver, og partier, hvoraf der er udtaget prøver, skal tilbageholdes i overensstemmelse med bestemmelserne i § 11.

Stk. 3. Grænsekontrollen skal med en frekvens på 5 % udtage kontrolprøver af partier af fiskevarer tilhørende de i stk. 1 nævnte familier fra Albanien, som er ledsaget af de i stk. 1 nævnte analyseresultater, til analyse for forekomst af histamin. Partier, hvoraf der er udtaget kontrolprøver, kan frigives i afventning af analyseresultatet.

Kapitel 3

Indien - veterinære lægemidler

§ 3. Grænsekontrollen skal ved dokumentkontrol af partier af akvakulturprodukter bestemt til konsum fra Indien kontrollere, at hvert parti er ledsaget af resultaterne af en analytisk test, og at disse analyseresultater indeholder bevis for, at partiet ikke indeholder chloramphenicol, tetracyklin, oxytetracyklin, chlortetracyklin og metabolitter af nitrofuraner i overensstemmelse med beslutning 2002/657/EF.

Stk. 2. Grænsekontrollen skal udtage prøver af samtlige partier akvakulturprodukter bestemt til konsum fra Indien, som ikke er ledsaget af resultaterne af de i stk. 1 nævnte analytiske tests, til laboratorieanalyse for forekomst af chloramphenicol, tetracyklin, oxytetracyklin, chlortetracyklin og metabolitter af nitrofuraner. Partierne skal tilbageholdes i overensstemmelse med bestemmelserne i § 11.

Stk. 3. Grænsekontrollen skal med en frekvens på mindst 50 % udtage prøver af partier med akvakulturprodukter bestemt til konsum fra Indien, som er ledsaget af de i stk. 1 nævnte analyseresultater, til laboratorieanalyse for indhold af restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer som defineret i artikel 2, litra a i forordning (EF) 470/2009, navnlig af chloramphenicol, tetracyklin, oxytetracyklin, chlortetracyklin og metabolitter af nitrofuraner. De pågældende prøver er mistankeprøver, og partier, hvoraf der er udtaget prøver, skal tilbageholdes i overensstemmelse med bestemmelserne i § 11.

Kapitel 4

Japan - radioaktivitet

§ 4. Grænsekontrollen skal foretage kontrol, herunder dokumentkontrol, af animalske fødevarer med oprindelse i eller afsendt fra Japan i overensstemmelse med bestemmelserne i gennemførelsesforordning (EU) 2016/6.

Stk. 2. Grænsekontrollen skal udtage prøver af de i stk. 1 omhandlede fødevarer med en frekvens på højst 5 % til laboratorieanalyse for forekomst af cæsium-134 og cæsium-137. Partier, hvoraf der er udtaget prøver, kan frigives i afventning af analyseresultatet.

Stk. 3. Udvælgelse af partier til fysisk kontrol skal ske i henhold til skemaerne på følgende link: »M:\Faelles\Intranettet\Faglige vaerktoejer\Import, eksport\Koordinering af importprøver«.

Stk. 4. Prøveoplysninger skal ved partiets fysiske ankomst indskrives i prøveudtagningsskemaerne på linket nævnt i stk. 3. Kontrolresultatet skal efter endt kontrol indskrives i prøveudtagningsskemaerne. Retningslinjerne for indskrivning findes også på linket, jf. stk. 3.

Kapitel 5

Kina - veterinære lægemidler

§ 5. Grænsekontrollen skal ved dokumentkontrol af partier af animalske fødevarer med oprindelse i eller afsendt fra Kina undersøge, at hvert parti af følgende fødevarer er ledsaget af en original erklæring fra de kompetente kinesiske myndigheder:

1) Akvakulturprodukter,

2) pillede eller forarbejdede rejer,

3) krebs af arten Procambrus clarkii, der er fanget i naturligt ferskvand ved fiskeri,

4) tarme hidrørende fra får, geder eller svin,

5) fjerkrækødprodukter,

6) æg og ægprodukter,

7) kaninkød,

8) honning,

9) gelée royale.

10) propolis og bipollen.

Stk. 2. Erklæringerne fra de kompetente kinesiske myndigheder skal indeholde garantier for, at hvert parti inden eksporten til EU er blevet underkastet en kemisk analyse for at sikre, at de pågældende fødevarer ikke frembyder nogen risiko for menneskers sundhed, og at analyseresultater for rester af chloramphenicol, nitrofuraner og deres metabolitter viser, at partiet ikke indeholder nogen af disse stoffer. Resultaterne af de kemiske analyser skal være anført i erklæringen.

Stk. 3. Ud over stk. 2 skal hvert parti akvakulturprodukter ledsages af en erklæring fra de kompetente kinesiske myndigheder, hvoraf det fremgår, at partiet inden eksporten til EU er blevet underkastet en kemisk analyse for at sikre, at partiet ikke indeholder malakitgrønt og krystalviolet og deres metabolitter. Resultaterne af de kemiske analyser skal være anført i erklæringen. CC-alfa for krystalviolet skal være specificeret i erklæringen fra de kompetente kinesiske myndigheder.

Stk. 4. Grænsekontrollen træffer afgørelse om, at partier af de i stk. 1 nævnte fødevarer, som ikke er ledsaget af den foreskrevne erklæring, ikke må indføres, jf. dog stk. 5. Grænsekontrollen giver importøren et påbud i henhold til § 19, stk. 2, jf. stk. 1, i bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter (Veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer).

Stk. 5. Grænsekontrollen kan meddele importøren en frist til at fremskaffe en erstatningserklæring, hvis den ledsagende erklæring ikke opfylder kravene i § 15, stk. 3, i Fødevarerestriktionsbekendtgørelsen.

Stk. 6. Grænsekontrollen skal med en frekvens på 5 % udtage kontrolprøver af partier af de i stk. 1 nævnte fødevarer m.v. fra Kina, som er ledsaget af den foreskrevne myndighedserklæring, til analyse for forekomst af chloramphenicol, nitrofuraner og deres metabolitter. Partier, hvoraf der er udtaget kontrolprøver, kan frigives i afventning af analyseresultatet.

Stk. 7. Grænsekontrollen skal endvidere med en frekvens på 5 % udtage kontrolprøver af partier af akvakulturprodukter fra Kina, som er ledsaget af den foreskrevne myndighedserklæring, til analyse for indhold af malakitgrønt og krystalviolet og deres metabolitter. Partier, hvoraf der er udtaget kontrolprøver, kan frigives i afventning af analyseresultatet.

Stk. 8. Grænsekontrollen skal udtage prøver af alle partier med akvakulturprodukter til laboratorieanalyse for indhold af krystalviolet, hvis CC-alfa for krystalviolet ikke er specificeret i den i stk. 3 anførte erklæring fra de kompetente kinesiske myndigheder. De pågældende prøver er mistankeprøver, og partier, hvoraf der er udtaget prøver, skal tilbageholdes i overensstemmelse med bestemmelserne i § 11.

Kapitel 6

Kina – ikke EU-godkendt GMO

§ 6. Grænsekontrollen skal i overensstemmelse med afgørelse 2011/884/EU foretage dokumentkontrol af samtlige partier af sammensatte produkter med oprindelse i eller afsendt fra Kina, der er bestemt til anvendelse som fødevarer.

Stk. 2. Grænsekontrollen skal i overensstemmelse med afgørelse 2011/884/EU foretage identitetskontrol og fysisk kontrol samt udtage prøver af 100 % af de i stk. 1 nævnte partier. Udtagne prøver skal underkastes laboratorieundersøgelse for forekomst af ikke EU-godkendt GMO. De pågældende prøver er mistankeprøver, og partier, hvoraf der er udtaget prøver, skal tilbageholdes i overensstemmelse med bestemmelserne i § 11.

Stk. 3. Udvælgelse af partier til fysisk kontrol skal ske i henhold til skemaerne på følgende link: »M:\Faelles\Intranettet\Faglige vaerktoejer\Import, eksport\Koordinering af importprøver«.

Stk. 4. Prøveoplysninger skal ved partiets fysiske ankomst indskrives i prøveudtagningsskemaerne på linket nævnt i stk. 3. Kontrolresultatet skal efter endt kontrol indskrives i prøveudtagningsskemaerne. Retningslinjerne for indskrivning findes også på linket, jf. stk. 3.

Stk. 5. Fødevarekontrolenheden ved modtagevirksomheden kan tillade, at et parti, hvoraf der er udtaget prøver til laboratorieanalyse, videresendes til modtagevirksomheden i afventning af analyseresultatet, jf. artikel 5, stk. 4, i afgørelse 2011/884/EU. Fødevarekontrolenheden skal inden videresendelsen fra grænsekontrolstedet sikre sig, at modtagevirksomheden enten er godkendt af SKAT som toldoplag eller har lignende toldgodkendelse til håndtering og oplagring af ikke-toldbehandlede fødevarer.

Stk. 6. Den i stk. 5 nævnte videresendelse skal ske i transportmidler eller beholdere, der er forseglet af den grænsekontrollen. Den officielle forseglingen må kun brydes af fødevarekontrolenheden på modtagevirksomheden.

Stk. 7. Stk. 1 og 2 gælder også for partier, der er kontrolleret i Danmark, og som videresendes til et andet EU-land i afventning af analyseresultatet. Der skal i dette tilfælde gives besked til kontrolmyndigheden i modtagelandet om, at partiet er på vej. Lister over officielle kontrolmyndigheder i andre samhandelslande findes på følgende EU-hjemmeside: »http://ec.europa.eu/food/food/controls/increased_checks/national_links_en. htm«.

Kapitel 7

Mexico - hormoner

§ 7. Grænsekontrollen skal udtage prøver af samtlige partier af fersk kød og kødprodukter af dyr af hestefamilien med oprindelse i eller afsendt fra Mexico til laboratorieundersøgelse for forekomst af stoffer med hormonal virkning og beta-agonister, der anvendes som vækstfremmere. De pågældende prøver er mistankeprøver, og partier, hvoraf der er udtaget prøver, skal tilbageholdes i overensstemmelse med bestemmelserne i § 11.

Kapitel 8

Thailand (veterinære lægemidler)

§ 8. Grænsekontrollen skal udtage prøver af:

1) Samtlige partier af krebsdyr og fødevarer fremstillet af eller med krebsdyr med oprindelse i eller afsendt fra Thailand, og som er ledsaget af et sundhedscertifikat udstedt før den 21. september 2002, til laboratorieundersøgelse for forekomst af nitrofuraner og deres metabolitter, og

2) samtlige partier af fjerkrækød og fødevarer fremstillet af eller med fjerkrækød med oprindelse i eller afsendt fra Thailand, og som er ledsaget af et sundhedscertifikat udstedt før den 21. september 2002, til laboratorieundersøgelse for forekomst af nitroimidazoler samt nitrofuraner og deres metabolitter.

Stk. 2. Prøver som omhandlet i stk. 1 er mistankeprøver, og partier, hvoraf der er udtaget prøver, skal tilbageholdes i overensstemmelse med bestemmelserne i § 11.

Kapitel 9

Tyrkiet - sundhedsrisiko

§ 9. Grænsekontrollen skal udtage prøver af samtlige partier af frosne og forarbejdede toskallede bløddyr til konsum fra Tyrkiet. De udtagne prøver er mistankeprøver, og partier hvoraf der er udtaget prøver skal tilbageholdes i overensstemmelse med bestemmelserne i § 11.

Stk. 2. Prøver udtaget af frosne toskallede bløddyr skal underkastes laboratorieanalyse for at påvise forureningsniveauet af Eschericia coli og tilstedeværenden af algetoksiner (PSP, DSP og ASP). Prøver udtaget af forarbejdede toskallede bløddyr skal underkastes laboratorieanalyse for at påvise tilstedeværenden af algetoksiner (PSP, DSP og ASP).

Kapitel 10

Visse tredjelande - radioaktivitet

§ 10. Denne bestemmelse gælder for følgende tredjelande: Albanien, Bosnien-Herzegovina, Hviderusland, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makadonien, Moldova, Montenegro, Rusland, Serbien, Tyrkiet og Ukraine.

Stk. 2. Grænsekontrollen skal som led i dokumentkontrollen kontrollere, at alle animalske fødevarer anført i bilag 2, som importeres fra de i stk. 1 omhandlede tredjelande, er ledsaget af et myndighedscertifikat, der erklærer, at den kumulerede cæsium 134- og 137-radioaktivitet i fødevarerne ikke overstiger 370 Bq/kg mælk og mejeriprodukter henholdsvis 600 Bq/kg for andre berørte animalske fødevarer, jf. forordning (EF) nr. 733/2008.

Stk. 3. Grænsekontrollen skal udtage prøver af de i bilag 2 omhandlede animalske fødevarer, som importeres fra de i stk. 1 nævnte tredjelande, hvis fødevarerne ikke er ledsaget af et myndighedscertifikat, jf. stk. 2, til laboratorieanalyse for bestemmelse af den kumulerede cæsium 134- og 137-radioaktivitet. De udtagne prøver er mistankeprøver, og partier hvoraf der er udtaget prøver skal tilbageholdes i overensstemmelse med bestemmelserne i § 11.

Kapitel 11

Tilbageholdelse af partier ved mistankekontrol

§ 11. Partier, hvoraf grænsekontrollen systematisk udtager prøver til laboratorieanalyse, jf. § 2, stk. 2, § 3, stk. 2 og 3, § 5, stk. 8, § 7, § 8, stk. 1, § 9, stk. 1, og § 10, stk. 3, skal, jf. dog § 6, stk. 5, tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller, hvis dette ikke er muligt, på et af grænsekontrollen anvist lager, der er godkendt eller registreret til oplagring af de pågældende fødevarer, og som er beliggende i samme fødevarekontrolenhed som grænsekontrolstedet.

Stk. 2. Tilbageholdte partier skal oplagres fysisk adskilt fra andre fødevarer og foderstoffer. Det anviste lager må ikke være bestemmelseslageret eller ejes af den ansvarlige for partiet. Anvisningen af lageret og den faktiske tilbageholdelse aftales med den fødevarekontrolenhed, som fører tilsyn med lageret.

Stk. 3. Partier, jf. stk. 1, skal tilbageholdes, indtil grænsekontrollen frigiver partiet eller træffer afgørelse om returnering eller destruktion, og returneringen eller destruktionen effektueres.

Kapitel 12

Tilbageholdelse af partier i andre tilfælde

§ 12. Partier fra Japan, nævnt i § 4, stk. 2, skal tilbageholdes, indtil grænsekontrollen træffer afgørelse om, hvorvidt partiet er lovligt, og kan frigives, eller er ulovligt, jf. stk. 2.

Stk. 2. Partier fra Japan, jf. stk. 1, der er ulovlige iht. til gennemførelsesforordning (EU) 2016/6, skal tilbageholdes, indtil grænsekontrollen har fastsat de nærmere vilkår for returnering eller destruktion af partiet, herunder vilkår for den dokumentation, som importøren skal fremlægge. Tilbageholdelse og fastsættelse af vilkår for tilbageholdelse skal træffes efter artikel 19 i kontrolforordningen.

Stk. 3. Returnering skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 21 i kontrolforordningen.

Kapitel 13

Udtagning og forsendelse af prøver af fødevarer

§ 13. Grænsekontrollen skal, ved prøveudtagning på mistanke af emballerede fødevarer med pakninger på højst 1 kg, så vidt det er muligt udtage ubrudte pakninger. Af partier med pakninger på over 1 kg udtages prøver på mindst 200 gram, så vidt muligt i ét stykke. Antallet af udtagne prøver pr. parti med emballerede fødevarer m.v. skal ske i overensstemmelse med skemaet gengivet i bilag 1, medmindre andet specifikt er anført i projektbeskrivelsen for den pågældende analyse.

Stk. 2. Grænsekontrollen skal ved prøveudtagning på mistanke af ikke-emballerede fødevarer udtage mindst 13 prøver af hvert parti, medmindre andet specifikt er anført i projektbeskrivelsen for den pågældende analyse. Hver af de 13 prøver skal være på mindst 200 gram, og så vidt muligt i ét stykke.

Stk. 3. Projektbeskrivelsen for radioaktive isotoper i fødevarer importeret fra tredjelande efter udslip foreskriver, at prøverne skal udtages i henhold til prøveudtagningsproceduren i forordning (EF) nr. 333/2007.

Stk. 4. Prøver, udtaget efter stk. 1-3, skal være repræsentative for hele partiet. Der skal udtages mindst en prøve af hvert lot i partiet. Hvis antallet af lots overskrider antallet af prøver, der skal udtages, må grænsekontrollen dog undlade at udtage prøver af alle lots.

Stk. 5. Hver enkelt prøveemballage skal mærkes entydigt.

§ 14. Hver enkelt prøve, skal sendes i hver sin forseglede prøvepose til Fødevarestyrelsens Laboratorium, Kemiske Fødevareforureninger, Søndervang 4, 4100 Ringsted, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Prøver af de i § 4, stk. 2, nævnte fødevarer skal sendes til Danmarks Tekniske Universitet, Center for Nukleare Teknologier, Risø Campus Bygning 204, Frederiksborgvej 399, DK-4000 Roskilde, jf. projektbeskrivelsen for radioaktive isotoper i fødevarer og foder fra tredjelande efter udslip.

Stk. 3. Prøverne skal fremsendes til laboratoriet hurtigst muligt og senest dagen efter prøveudtagningen. Prøver skal fremsendes i isolerede kølekasser med fryseelementer således, at frosne prøver ikke optøs og kølevarers temperatur ikke overstiger det maksimalt tilladte. Ved længere tids opbevaring i kølekasser skal disse ledsages af temperaturloggere, subsidiært skal prøverne nedfryses inden afsendelsen.

Kapitel 14

Grænsekontrollens afgørelse

§ 15. Grænsekontrollen skal træffe afgørelse om, at et parti fødevarer under restriktion, jf. §§ 2-10, og § 11, stk. 3, ikke må indføres, hvis resultaterne af de omhandlede analyser betragtes som endelige og viser, at der enten er fundet ikke-EU godkendt GMO eller følgende stoffer eller miljøforureninger, som overskrider grænseværdierne:

1) chloramphenicol.

2) histamin.

3) krystalviolet eller deres metabolitter.

4) malakitgrønt eller deres metabolitter.

5) nitrofuraner eller deres metabolitter.

6) tetracyklin, oxytetracyklin eller chlortetracyklin.

7) stoffer med hormonal virkning og beta-agonister, der anvendes som vækstfremmere.

8) radioaktivt cæsium i henhold til

a) maksimalgrænseværdierne fastsat i bilag I i gennemførelsesforordning (EU) 2016/6.

b) de maksimalt tilladte niveauer i artikel 2, stk. 2 i forordning (EF) nr. 733/2008.

Stk. 2. Grænsekontrollen giver importøren et påbud om returnering eller destruktion efter § 19, stk. 2, nr. 1 eller 3, i Veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. For partier fra Japan, jf. § 4, gives påbud efter gennemførelsesforordning (EU) 2016/6.

§ 16. Grænsekontrollen skal påbyde et parti animalske fødevarer med oprindelse i eller afsendt fra Japan returneret eller destrueret, hvis partiet ikke er ledsaget af de i bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 omhandlede erklæring, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Grænsekontrollen kan give den ansvarlige for partiet mulighed for at fremskaffe manglende erklæring inden for en fastsat tidsfrist.

Kapitel 15

Indberetning

§ 17. Grænsekontrollen skal månedligt indberette samtlige resultater af laboratorieanalyser af animalske fødevarer omfattet af denne bekendtgørelse. Der skal indsendes en indberetning pr. grænsekontrolsted. Indberetningen skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne om månedlig indberetning af analyseresultater i cirkulære om veterinærkontrol ved indførsel af animalske produkter m.v. fra tredjelande.

§ 18. Fødevarekontrolenheden skal for produkter nævnt i § 4 og § 7 hvert kvartal kvalitetssikre de indtastede data i de fælles prøveudtagningsskemaer på intranettet. Kvalitetssikringen skal være gennemført henholdsvis senest den 10. januar, den 10. april, den 10. juli, og den 10. oktober i et givent år. I kvartalsindberetningen til International Handel skal grænsekontrollen bekræfte, at kvalitetssikringen er gennemført.

Stk. 2. Kravene til indberetning for hver importrestriktion findes på følgende link: »http://fvst-intranet/Fagligt/Sider/Indberetning-af-ikke-animalske-fødevarer-under-restriktion-eller-intensiveret-kontrol.aspx«.

Stk. 3. Ulovlige partier skal også indberettes via prøveudtagningsskemaerne.

§ 19. Grænsekontrollen skal straks orientere International Handel, hvis CC alfa for krystalviolet i analyserapporterne for krebsdyr fra Bangladesh er angivet til anden værdi end »0,5 CC Alfa«.

Kapitel 16

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 20. Cirkulæret træder i kraft den 16. januar 2017.

Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 9404 af 18. juni 2014 om undersøgelse ved import af animalske fødevarer med særlige restriktioner.

Fødevarestyrelsen, den 10. januar 2017

Troels Vensild


Bilag 1

Prøveudtagningsplan for emballerede fødevarer m.v.

Partier med pakninger med nettovægt mindre end eller lig med 1 kg
Antal pakninger i partiet
Antal prøver
4.800 eller færre
4.801 – 24.000
24.001 – 48.000
48.001 – 84.000
84.001 – 144.000
144.001 – 240.000
Flere end 240.000
13
21
29
38
48
60
72
Partier med pakninger med nettovægt større end 1 kg men mindre end eller lig med 4,5 kg
Antal pakninger i partiet
Antal prøver
2.400 eller færre
2.401 – 15.000
15.001 – 24.000
24.001 – 42.000
42.001 – 72.000
72.001 – 120.000
Flere end 120.000
13
21
29
38
48
60
72
Partier med pakninger med nettovægt større end 4,5 kg
Antal pakninger i partiet
Antal prøver
600 eller færre
601 – 2.000
2.001 – 7.200
7.201 – 15.000
15.001 – 24.000
24.001 – 42.000
Flere end 42.000
13
21
29
38
48
60
72
Kilde: Codex Alimentarius Udtagningsplan for Emballerede Fødevarer (1969, (AQL 6.5)).


Bilag 2

Animalske fødevarer omfattet af kontrollen i § 10

Kapitel i Toldtariffen
Varebeskrivelse
ex 0403
Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt eller kakao
0403 10 51 til 0402 10 99
Yoghurt, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao
0403 90 71 til 0403 90 99
Yoghurt i andre tilfælde, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao
0405 20 10 og 0405 20 30
Smørbare mælkefedtprodukter, med fedtindhold på 39 vægtprocent og derover, men ikke over 75 vægtprocent
1506 00 00
Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede - Kun til konsum
ex 1517
Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra kapitel 15 i toldtariffen, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under pos. 1516
1517 10 10
Margarine, undtagen flydende margarine, med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent
1517 90 10
Andre varer med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent
1521
Vegetabilsk voks (undtagen triglycerider), bivoks og anden insektvoks samt spermacet (hvalrav), også raffineret eller farvet - Kun med animalsk indhold
1522 00 10
Degras
ex 1901
Maltekstrakt; tilberedte fødevarer fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, ikke med indhold af kakao, eller med et indhold af kakao på mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet, undtagen tilberedte næringsmidler henhørende under KN-kode 1901 90 91 - Kun med animalsk indhold
ex 1902
Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, fx spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; Couscous, også kogt, undtagen pasta med fyld, henhørende under KN-kode 1902 20 10 og 1902 20 30 - Kun med animalsk indhold
1905
Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art, der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse - Kun med animalsk indhold
2103
Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep
2104
Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf; homogeniserede sammensatte næringsmidler
2105 00
Konsumis, også med indhold af kakao - Kun med animalsk indhold
ex 2106
Tilberedte fødevarer, ikke andetsteds tariferet
ex 2106 10
Proteinkoncentrater og teksturerede proteinstoffer
2106 10 20
Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglukose, glukose eller stivelse, eller med indhold på under 1,5 vægtprocent af mælkefedt, på under 5 vægtprocent af saccharose og isoglukose, på under 5 vægtprocent af glukose eller stivelse - Kun med indhold af animalske fødevarer
2106 90 92
Andre tilberedninger, uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglukose, glukose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose og isoglukose på under 5 vægtprocent, af glukose eller stivelse på under 5 vægtprocent - Kun med indhold af animalske fødevarer
3302 10 21
Tilberedninger af den art, der anvendes i drikkevareindustrien, indeholdende samtlige de smagsstoffer, der kendetegner en bestemt drik med et alkoholindhold på 0,5 % vol. og derunder, uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglukose, glukose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose eller isoglukose på under 5 vægtprocent og af glukose eller stivelse på under 5 vægtprocent - Kun med animalsk indhold
3501
Kasein, kaseinater og andre kaseinderivater, kaseinlim
ex 3502
Albuminer (herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner, med indhold af valleproteiner på over 80 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet), albuminater og andre albuminderivater:
– Ægalbumin
ex 3502 20
Mælkealbumin, herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner