Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Afsnit I Omfang og definitioner
Kapitel 1 Omfang
Kapitel 2 Definitioner
Afsnit II Generelt
Kapitel 3 Forhåndsanmeldelse
Kapitel 4 Kontrol
Kapitel 5 Dokumentation af kontrollen
Kapitel 6 Manglende overholdelse
Kapitel 7 Indberetning
Kapitel 8 Betaling
Afsnit III Særlige regler for enkelte af restriktionerne
Kapitel 9 Særligt for visse svampe omfattet af forordning (EF) nr. 1635/2006 (Tjernobyl) - manglende overholdelse
Kapitel 10 Særligt for visse ikke-animalske fødevarer omfattet af forordning (EF) nr. 733/2008 (Tjernobyl) - manglende overholdelse
Kapitel 11 Særligt for omfattet af forordning (EF) nr. 669/2009 (Mere intensiv offentlig kontrol)
Kapitel 12 Særligt for fødevarer omfattet af forordning (EU) nr. 884/2014 (Aflatoksin)
Kapitel 13 Særligt for fødevarer omfattet af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU (GMO-ris fra Kina)
Kapitel 14 Særligt for fødevarer omfattet af gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 (Fukushima) - Manglende overholdelse
Kapitel 15 Særligt for fødevarer omfattet af gennemførelsesforordning (EU) nr. 2015/175 (guargummi fra Indien)
Kapitel 16 Særligt for fødevarer omfattet af gennemførelsesforordning (EU) nr. 885/2014 (okra og karryblade fra Indien)
Kapitel 17 Særligt for fødevarer omfattet af gennemførelsesforordning (EU) 2016/166 (betalblade fra Indien)
Kapitel 18 Særligt for fødevarer omfattet af gennemførelsesforordning (EF) nr. 211/2013 (spirer og frø fra alle tredjelande) - Opsplitning af partiet
Afsnit IV Ikrafttrædelse
Kapitel 19 Ikrafttrædelse
Den fulde tekst

Cirkulære om kontrol ved import af ikke-animalske fødevarer med særlige restriktioner

(Til fødevarekontrolenhederne)

I henhold til bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter (fødevarerestriktionsbekendtgørelsen) skal visse ikke-animalske fødevarer fra tredjelande underkastes særlig kontrol til sikring af, at fødevarerne opfylder EU-lovgivningen inden de frigives.

Afsnit I

Omfang og definitioner

Kapitel 1

Omfang

§ 1. Cirkulæret omfatter Fødevarestyrelsens kontrol af ikke-animalske fødevarer, som anført i afsnit IV i fødevarerestriktionsbekendtgørelsen.

Stk. 2. I henhold til

1) forordning (EF) nr. 1635/2006 skal svampe til konsum med oprindelse i visse tredjelande underkastes kontrol for forekomst af radioaktivt cæsium (Tjernobyl),

2) forordning (EF) nr. 733/2008 skal visse ikke-animalske fødevarer med oprindelse i visse tredjelande underkastes kontrol for forekomst af radioaktivt cæsium (Tjernobyl),

3) forordning (EF) nr. 669/2009 skal visse ikke-animalske fødevarer, jf. forordningens bilag I, fra tredjelande underkastes en mere intensiv offentlig kontrol,

4) afgørelse 2011/884/EU skal ris og risprodukter fra Kina underkastes kontrol for forekomst af ikke tilladte genetisk modificerede organismer,

5) forordning (EU) nr. 211/2013 skal spirer og frø fra alle tredjelande kontrolleres for forekomst af patogener

6) forordning (EF) nr. 884/2014 skal visse ikke-animalske fødevarer fra tredjelande underkastes kontrol for forekomst af aflatoksin,

7) forordning (EU) rr. 885/2014 skal okra og karryblade fra Indien kontrolleres for forekomst af pesticider,

8) forordning (EF) nr. 2015/175 skal guargummi fra Indien underkastes kontrol for forekomst af pentachlorphenol,

9) forordning (EU) 2016/6 skal visse ikke-animalske fødevarer fra Japan kontrolleres for forekomst af radioaktivt cæsium,

10) forordning (EU) 2016/166 skal betalblade fra Indien kontrolleres for forekomst af Salmonella,

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. I dette cirkulære gælder definitionerne i Fødevarerestriktionsbekendtgørelsens § 4 med de naturlige begrænsninger, der følger af, at restriktionsbekendtgørelsen også gælder andet end ikke-animalske fødevarer.

Afsnit II

Generelt

Kapitel 3

Forhåndsanmeldelse

§ 3. Fødevarekontrolenheden kan modtage forhåndsanmeldelser elektronisk, men fødevarekontrolenheden skal for produkter under forordning (EF) nr. 1635/2006, forordning (EF) nr. 733/2008, forordning (EF) nr. 669/2009, forordning (EU) nr. 2015/175, forordning (EF) 884/2014, forordning (EU) nr. 885/2014, forordning (EU) 2016/166 og afgørelse 2011/884/EU, have det originale CED til rådighed i forbindelse med kontrollen. Ligeledes skal fødevarekontrolenheden for produkter under forordning (EU) 2016/6 have den ledsagende erklæring til rådighed i forbindelse med kontrollen.

Kapitel 4

Kontrol

§ 4. En skematisk oversigt over kravene til forhåndsanmeldelse, udpeget indgangssted, ledsagedokumenter og indberetning for hver importrestriktion findes på følgende link: »http://fvst-intranet/Fagligt/Sider/Saerlige_forhold%20ved_restriktioner_for_ikke-animalske_foedevarer. aspx«.

Stk. 2. En liste over underskriftberettigede myndigheder i andre lande findes på følgende link: »M:\Faelles\Intranettet\Faglige vaerktoejer\Import, eksport\Koordinering af importprøver«.

Stk. 3. Lister over officielle kontrolmyndigheder i andre samhandelslande findes på følgende EU-hjemmeside: »http://ec.europa.eu/food/food/controls/increased_checks/national_links_en. htm«.

§ 5. Et parti må ikke opdeles, før fødevarekontrolenheden har gennemført kontrollen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. I de tilfælde, hvor en del af et parti er blevet transportskadet, kan fødevarekontrolenheden bedømme og træffe afgørelse om den transportskadede del af partiet og den resterende del af partiet hver for sig. Det oprindelige parti betragtes herefter som to partier. I det tilfælde kræves et selvstændigt CED og eventuelle ledsagedokumenter til hvert af de to partier.

§ 6. Dokumentkontrollen omfatter kontrol af alle dokumenter, som ledsager partiet, f.eks. CED, analyserapport, sundhedscertifikat, erklæring eller handelsdokument.

Stk. 2. I det omfang der er krav om originale dokumenter i EU lovgivningen, skal Fødevarekontrolenhedens dokumentkontrol gennemføres på baggrund af de originale dokumenter.

Stk. 3. Når EU-lovgivningen foreskriver, at et parti skal være ledsaget af en erklæring, et særligt sundhedscertifikat og/eller en analyserapport, skal fødevarekontrolenheden kontrollere

1) at disse dokumenter er udformet og udfyldt i overensstemmelse med modellen i den respektive EU-lovgivning, og

2) at dokumenterne er underskrevet og stemplet af den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet, hvis der er krav om det i EU’s restriktionslovgivning.

Stk. 4. Fødevarekontrolenheden må kun frigive et parti efter dokumentkontrollen, hvis partiet er ankommet til Danmark. For partier, der ankommer med fly, må fødevarekontrolenheden dog afslutte dokumentkontrollen efter flyets afgang fra tredjelandet, eller når der er udstedt et »air way bill« for partiet med destination Danmark.

§ 7. Når der skal foretages identitetskontrol, skal fødevarekontrolenheden kontrollere, om der er overensstemmelse mellem partiet og ledsagedokumenterne.

§ 8. Fødevarekontrolenhedernes udvælgelse af partier til fysisk kontrol skal ske i henhold til skemaerne på følgende link: »M:\Faelles\Intranettet\Faglige vaerktoejer\Import, eksport\Koordinering af importprøver«.

Stk. 2. Alle partier omfattet af cirkulæret skal skrives ind i prøveudtagningsskemaerne, jf. stk. 1.

Stk. 3. Ved udtagning af prøver til kontrol, herunder laboratorieanalyser, skal fødevarekontrolenheden udfylde en prøveudtagningsskabelon i LIMS efter den relevante projektbeskrivelse.

Stk. 4. Fødevarekontrolenheden skal tydeligt mærke udtagne prøver, herunder referenceprøver, så sporbarheden sikres.

§ 9. Fødevarekontrolenheden skal genlukke al emballage, der har været åbnet i forbindelse med kontrollen, og tydeligt mærke emballagen, så det fremgår, at den har været åbnet af Fødevarestyrelsen.

§ 10. Fødevarekontrolenheden skal sikre, at partier, der ikke er endeligt toldbehandlet, kun oplagres i virksomheder, der enten er godkendt af SKAT som toldoplag eller har lignende toldgodkendelse til håndtering og oplagring af ikke-toldbehandlede fødevarer.

Kapitel 5

Dokumentation af kontrollen

§ 11. Fødevarekontrolenheden skal for hvert parti dokumentere den foretagne kontrol.

Stk. 2. Den dokumentation, som Fødevarestyrelsen beholder, skal for hvert parti bestå af mindst følgende:

1) En kopi af CED.

2) originale erklæringer og andre påkrævede dokumenter, så som sundhedscertifikat, analyserapport o.l.

3) resultaterne af den gennemførte kontrol, herunder originalt laboratorieanalysebevis.

Stk. 3. Der skal ikke udarbejdes kontrolrapport for kontrol omfattet af dette cirkulære, medmindre der konstateres uregelmæssigheder i forbindelse med kontrollen.

Kapitel 6

Manglende overholdelse

§ 12. Fødevarekontrolenheden skal tilbageholde et parti, hvis

1) den offentlige kontrol har afsløret, at partiet ikke overholder reglerne,

2) partiet er toldbehandlet og overgået til fri omsætning, uden at partiet er forhåndsanmeldt, eller

3) partiet på anden vis ikke forevises til offentlig kontrol.

Stk. 2. Fødevarekontrolenheden skal give importøren påbud om, at partier, jf. stk. 1

1) returneres inden en fastsat tidsfrist,

2) underkastes særlig behandling inden for en fastsat tidsfrist, hvis den relevante lovgivning giver mulighed for dette, jf. artikel 19, stk. 1, litra a, i forordning (EF) nr. 882/2004 (kontrolforordningen)., jf. stk. 3, eller

3) destrueres inden for en fastsat tidsfrist.

Stk. 3. Særlig behandling, jf. § 12, stk. 2, nr. 2, kan omfatte:

1) behandling eller forarbejdning, hvorved partiet bringes i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen eller med kravene i et tredjeland, som partiet afsendes til igen, herunder evt. dekontaminering, men ikke fortynding, eller

2) andre relevante former for forarbejdning til andre formål end foder eller menneskeføde, f.eks. til industrielt formål.

Stk. 4. Fødevarekontrolenheden sikrer, at den særlige behandling udføres i virksomheder under fødevarekontrolenhedens eller en anden kompetent myndigheds kontrol.

Stk. 5. Hvis det i stk. 1 nævnte parti er nået ud i senere omsætningsled, påbyder Fødevarekontrolenheden importøren at trække fødevarerne tilbage, hvorefter Fødevarekontrolenheden tilbageholder disse og påbyder fødevarerne returneret, destrueret eller underkastes særlig behandling, jf. stk. 2.

Stk. 6. Fødevarekontrolenheden fastsætter de nærmere vilkår for returnering, særlig behandling eller destruktion, herunder den dokumentation, som importøren skal fremlægge.

Stk. 7. Returnering skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 21 i kontrolforordningen.

§ 13. Fødevarekontrolenheden skal straks underrette SKAT

1) når partier afvises som ulovlige til import,

2) når returnering, særlig behandling eller destruktion er effektueret,

3) når fødevarekontrolenheden fremsender en modtaget klage over fødevarekontrolenhedens afgørelse til Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, og

4) når fødevarekontrolenheden modtager afgørelsen fra Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Stk. 2. Underretningen skal ske til den afdeling af SKAT, der er ansvarlig for toldbehandlingen af partiet.

§ 14. Fødevarekontrolenheden skal tydeligt mærke partier tilbageholdt efter § 12.

Stk. 2. Fødevarekontrolenheden skal sikre, at de tilbageholdte partier oplagres fysisk adskilt fra andre fødevarer. Et tilbageholdt parti skal være under fødevarekontrolenhedens kontrol, indtil fødevarekontrolenheden frigiver partiet eller træffer afgørelse i overensstemmelse med § 12, stk. 2.

Kapitel 7

Indberetning

§ 15. Når fødevarekontrolenheden konstaterer, at et parti ikke-animalske fødevarer indebærer en direkte eller indirekte risiko for folkesundheden, skal fødevarekontrolenheden straks udarbejde en Rapid Alert notifikation.

Stk. 2. Fødevarekontrolenheden skal kontakte Fødevareberedskabsenheden, inden en Rapid Alert notifikation afsendes.

§ 16. Fødevarekontrolenheden skal for hvert kvartal kvalitetssikre de indtastede data i de fælles prøveudtagningsskemaer på M-drevet. Kvalitetssikringen skal være gennemført henholdsvis senest den 10. januar, den 10. april, den 10. juli, og den 10. oktober i et givent år. I kvartalsindberetningen til International Handel skal fødevarekontrolenheden bekræfte, at kvalitetssikringen er gennemført.

Stk. 2. Kravene til indberetning for hver importrestriktion findes på følgende link: »http://fvst-intranet/Fagligt/Sider/Indberetning-af-ikke-animalske-fødevarer-under-restriktion-eller-intensiveret-kontrol.aspx«.

Stk. 3. Ulovlige partier skal også indberettes via prøveudtagningsskemaerne.

Kapitel 8

Betaling

§ 17. I henhold til bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. (betalingsbekendtgørelsen) skal virksomheder betale for inspektion i forbindelse med lovpligtig importkontrol, herunder forberedelse og sagsopfølgning på denne. Der faktureres således for tid brugt til dokumentkontrol, fysisk kontrol, frigivelse samt sagsbehandling.

Afsnit III

Særlige regler for enkelte af restriktionerne

Kapitel 9

Særligt for visse svampe omfattet af forordning (EF) nr. 1635/2006 (Tjernobyl) - manglende overholdelse

§ 18. Fødevarekontrolenheden skal påbyde et parti returneret eller destrueret, hvis partiet ikke overholder grænseværdien for radioaktivt cæsium, jf. artikel 2 i orordning (EF) nr. 733/2008.

Stk. 2. Fødevarekontrolenheden skal intensivere kontrollen med fødevarer fra samme oprindelse, når der påvises overskridelser af grænseværdien i fødevaren.

Kapitel 10

Særligt for visse ikke-animalske fødevarer omfattet af forordning (EF) nr. 733/2008 (Tjernobyl) - manglende overholdelse

§ 19. Denne bestemmelse gælder for de ikke-animalske fødevarer, der er opført på listen i bilag 2 i fødevarerestriktionsbekendtgørelsen

Stk. 2. Fødevarekontrolenheden skal påbyde et parti returneret eller destrueret, hvis partiet ikke overholder grænseværdien for radioaktivt cæsium, jf. artikel 2 i forordning (EF) nr. 733/2008.

Stk. 3. Fødevarekontrolenheden skal intensivere kontrollen med fødevarer fra samme oprindelse, når der påvises overskridelser af grænseværdien i fødevaren.

Kapitel 11

Særligt for omfattet af forordning (EF) nr. 669/2009 (Mere intensiv offentlig kontrol)

Videreforsendelse i afventning af analyseresultat

§ 20. Fødevarekontrolenheden kan tillade, at et parti, hvoraf der er udtaget prøver til laboratorieanalyse, videresendes til modtagevirksomheden i afventning af analyseresultatet, jf. artikel 8, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 669/2009. Fødevarekontrolenheden skal inden videresendelse sikre sig, at modtagevirksomheden enten er godkendt af SKAT som toldoplag eller har lignende toldgodkendelse til håndtering og oplagring af ikke-toldbehandlede fødevarer.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte videresendelse skal ske i transportmidler eller beholdere, der er forseglet af den myndighed, som har foretaget prøveudtagningen. Forseglingen må kun brydes af tilsynsmyndigheden på modtagevirksomheden.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder også for partier, der er kontrolleret i Danmark, og som videresendes til et andet EU-land i afventning af analyseresultatet. Der skal i dette tilfælde gives besked til kontrolmyndigheden i modtagelandet om, at partiet er på vej.

Manglende overholdelse

§ 21. Fødevarekontrolenheden skal påbyde et parti returneret eller destrueret, hvis partiet ikke forevises til fødevarekontrolenhedens kontrol.

Kapitel 12

Særligt for fødevarer omfattet af forordning (EU) nr. 884/2014 (Aflatoksin)

Videreforsendelse med henblik på analyse

§ 22. Når Fødevarekontrolenheden tillader, at et parti, hvoraf der endnu ikke er udtaget prøver til laboratorieanalyse, videresendes til et DPI i samhandelsområdet med henblik på prøvetagning, skal dette ske i henhold til artikel 9, stk. 4, i forordning (EU) nr. 884/2014.

Manglende overholdelse

§ 23. Fødevarekontrolenheden skal påbyde et parti returneret eller destrueret, hvis partiet ikke ledsages af resultater af prøveudtagning og analyse samt sundhedscertifikat.

§ 24. For partier der ikke er forevist til kontrol, men er ledsaget af de krævede certifikater og analyserapporter, kan den særlige behandling nævnt i § 12, stk. 2, nr. 2, f.eks. bestå i analyse af partiet efter tilbagetrækningen.

Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde skal fødevarekontrolenheden foretage prøveudtagning og analyse af partiet.

Stk. 3. Partiet frigives, hvis analysen viser, at partiet overholder grænseværdierne.

Stk. 4. Partiet skal frigives ved en afgørelse, f.eks. i en kontrolrapport.

Stk. 5. Kontrol efter stk. 1-4 er at betragte som opfølgende kontrol, og den ansvarlige for partiet skal derfor afholde omkostningerne ved kontrollen efter gældende regler herom.

Kapitel 13

Særligt for fødevarer omfattet af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU (GMO-ris fra Kina)

Videreforsendelse i afventning af analyseresultat

§ 25. Fødevarekontrolenheden kan tillade, at et parti, hvoraf der er udtaget prøver til laboratorieanalyse, videresendes til modtagevirksomheden i afventning af analyseresultatet, jf. artikel 5, stk. 4, i afgørelse 2011/884/EU. Fødevarekontrolenheden skal inden videresendelse sikre sig, at modtagevirksomheden enten er godkendt af SKAT som toldoplag eller har lignende toldgodkendelse til håndtering og oplagring af ikke-toldbehandlede fødevarer.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte videresendelse skal ske i transportmidler eller beholdere, der er forseglet af den myndighed, som har foretaget prøveudtagningen. Forseglingen må kun brydes af tilsynsmyndigheden på modtagevirksomheden.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder også for partier, der er kontrolleret i Danmark, og som videresendes til et andet EU-land i afventning af analyseresultatet. Der skal i dette tilfælde gives besked til kontrolmyndigheden i modtagelandet om, at partiet er på vej.

Opsplitning af partiet

§ 26. Kravet i artikel 7 i gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU, om at attesterede kopier af sundhedscertifikat og analyserapport skal følge de enkelte dele af et opdelt parti, gælder kun til og med en grosleddet.

Manglende overholdelse

§ 27. Fødevarekontrolenheden skal påbyde et parti returneret til oprindelseslandet eller destrueret, hvis partiet ikke ledsages af analyserapport og sundhedscertifikat.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for partier, der ledsages af en erklæring fra den ansvarlige for partiet, hvoraf det fremgår, at partiet ikke indeholder, består af eller er fremstillet af ris.

§ 28. For partier, der ikke er forevist til kontrol, men er ledsaget af de krævede certifikater og analyserapporter, kan den særlige behandling nævnt i § 12, stk. 2, nr. 2, f.eks. bestå i analyse af partiet efter tilbagetrækningen.

Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde skal fødevarekontrolenheden foretage prøveudtagning og analyse af partiet.

Stk. 3. Partiet frigives, hvis analysen viser, at partiet overholder grænseværdierne.

Stk. 4. Partiet skal frigives ved en afgørelse, f.eks. i en kontrolrapport.

Stk. 5. Kontrol efter stk. 1-4 er at betragte som opfølgende kontrol, og den ansvarlige for partiet skal derfor afholde omkostningerne ved kontrollen efter gældende regler herom.

Kapitel 14

Særligt for fødevarer omfattet af gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 (Fukushima) - Manglende overholdelse

§ 29. Fødevarekontrolenheden skal påbyde et parti returneret eller destrueret, hvis partiet ikke ledsages af de i artikel 5 til forordning (EU) 2016/6 omhandlede erklæringer, jf. dog stk. 2, eller hvis partiet ikke overholder maksimalgrænseværdierne fastsat i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2016/6.

Stk. 2. Fødevarekontrolenheden kan dog give den ansvarlige for partiet mulighed for at fremskaffe manglende erklæringer inden for en fastsat tidsfrist.

Kapitel 15

Særligt for fødevarer omfattet af gennemførelsesforordning (EU) nr. 2015/175 (guargummi fra Indien)

Opsplitning af partiet

§ 30. Kravet i artikel 9 i gennemførelsesforordning (EU nr. 2015/175, om at attesterede kopier af det fælles importdokument skal følge de enkelte dele af et opdelt parti under transporten, gælder kun til og med en grosleddet.

Manglende overholdelse

§ 31. Fødevarekontrolenheden skal påbyde et parti returneret til oprindelseslandet eller destrueret, hvis partiet ikke ledsages af analyserapport og sundhedscertifikat.

§ 32. For partier der ikke er forevist til kontrol, men er ledsaget af de krævede sundhedscertifikater og analyserapporter, kan den særlige behandling nævnt i § 12, stk. 2, nr. 2, f.eks. bestå i analyse af partiet efter tilbagetrækningen.

Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde skal fødevarekontrolenheden foretage prøveudtagning og analyse af partiet.

Stk. 3. Partiet frigives, hvis analysen viser, at partiet overholder grænseværdierne.

Stk. 4. Partiet skal frigives ved en afgørelse, f.eks. i en kontrolrapport.

Stk. 5. Kontrol efter stk. 1-4 er at betragte som opfølgende kontrol, og den ansvarlige for partiet skal derfor afholde omkostningerne ved kontrollen efter gældende regler herom.

Kapitel 16

Særligt for fødevarer omfattet af gennemførelsesforordning (EU) nr. 885/2014 (okra og karryblade fra Indien)

Opsplitning af partiet

§ 33. Kravet i artikel 9 i gennemførelsesforordning (EU nr. 885/2014, om at attesterede kopier af det fælles importdokument skal følge de enkelte dele af et opdelt parti under transporten, gælder kun til og med en grosleddet.

Manglende overholdelse

§ 34. Fødevarekontrolenheden skal påbyde et parti returneret til oprindelseslandet eller destrueret, hvis partiet ikke ledsages af analyserapport og sundhedscertifikat.

§ 35. For partier der ikke er forevist til kontrol, men er ledsaget af de krævede sundhedscertifikater og analyserapporter, kan den særlige behandling nævnt i § 12, stk. 2, nr. 2, f.eks. bestå i analyse af partiet efter tilbagetrækningen.

Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde skal fødevarekontrolenheden foretage prøveudtagning og analyse af partiet.

Stk. 3. Partiet frigives, hvis analysen viser, at partiet overholder grænseværdierne.

Stk. 4. Partiet skal frigives ved en afgørelse, f.eks. i en kontrolrapport.

Stk. 5. Kontrol efter stk. 1-4 er at betragte som opfølgende kontrol, og den ansvarlige for partiet skal derfor afholde omkostningerne ved kontrollen efter gældende regler herom.

Kapitel 17

Særligt for fødevarer omfattet af gennemførelsesforordning (EU) 2016/166 (betalblade fra Indien)

Opsplitning af partiet

§ 36. Kravet i artikel 9 i gennemførelsesforordning (EU 2016/166, om at attesterede kopier af det fælles importdokument skal følge de enkelte dele af et opdelt parti under transporten, gælder kun til og med en grosleddet.

Manglende overholdelse

§ 37. For partier der ikke er forevist til kontrol, men er ledsaget af de krævede sundhedscertifikater og analyserapporter, kan den særlige behandling nævnt i § 12, stk. 2, nr. 2, f.eks. bestå i analyse af partiet efter tilbagetrækningen.

Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde skal fødevarekontrolenheden foretage prøveudtagning og analyse af partiet.

Stk. 3. Partiet frigives, hvis analysen viser, at partiet overholder grænseværdierne.

Stk. 4. Partiet skal frigives ved en afgørelse, f.eks. i en kontrolrapport.

Stk. 5. Kontrol efter stk. 1-4 er at betragte som opfølgende kontrol, og den ansvarlige for partiet skal derfor afholde omkostningerne ved kontrollen efter gældende regler herom.

Kapitel 18

Særligt for fødevarer omfattet af gennemførelsesforordning (EF) nr. 211/2013 (spirer og frø fra alle tredjelande) - Opsplitning af partiet

§ 38. Kravet i artikel 3, stk. 3 i gennemførelsesforordning (EU nr. 211/2013, om at attesterede kopier standardcertifikatet skal følge de enkelte dele af et opdelt parti under transporten, gælder kun til og med en grosleddet.

Afsnit IV

Ikrafttrædelse

Kapitel 19

Ikrafttrædelse

§ 39. Cirkulæret træder i kraft den 16. januar 2017.

Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 9666 af 2. september 2014 om kontrol ved import af ikke-animalske fødevarer med særlige restriktioner.

Fødevarestyrelsen, den 10. januar 2017

Troels Vensild