Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Afsnit I Omfang og definitioner
Kapitel 1 Omfang og definitioner
Afsnit II Generelt
Kapitel 2 Forhåndsanmeldelse
Kapitel 3 Kontrol
Kapitel 4 Frigivelse eller videresendelse til fysisk kontrol på kontrolsted
Kapitel 5 Dokumentation af kontrollen
Kapitel 6 Manglende overholdelse
Kapitel 7 Indberetning
Kapitel 8 Betaling
Afsnit III Særlige regler for enkelte af restriktionerne
Kapitel 9 Særligt for foderprodukter omfattet af forordning (EF) nr. 669/2009 (mere intensiv offentlig kontrol)
Kapitel 10 Særligt for foderprodukter omfattet af forordning (EF) nr. 884/2014 (Aflatoksin)
Kapitel 11 Særligt for foderprodukter omfattet af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU (GMO-ris fra Kina)
Kapitel 12 Særligt for fødevarer omfattet af gennemførelsesforordning (EU) nr. 2015/175 (guargummi fra Indien)
Kapitel 13 Særligt for foderprodukter omfattet af gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 (Fukushima) - Manglende overholdelse
Afsnit IV Midlertidige kontrolsteder
Kapitel 14 Godkendelse af midlertidige kontrolsteder
Afsnit V Ikrafttrædelse
Kapitel 15 Ikrafttrædelse
Den fulde tekst

Cirkulære om kontrol ved import af ikke-animalsk foder med særlige restriktioner og om godkendelse af midlertidige kontrolsteder

(Til fødevarekontrolenhederne)

I henhold til bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter (foderrestriktionsbekendtgørelsen) skal visse ikke-animalske foderstoffer fra tredjelande underkastes særlig kontrol til sikring af, at foderet opfylder EU-lovgivningen, inden det frigives.

Afsnit I

Omfang og definitioner

Kapitel 1

Omfang og definitioner

§ 1. Cirkulæret omfatter Fødevarestyrelsens kontrol af ikke-animalsk foder, som er omhandlet i afsnit V i foderrestriktionsbekendtgørelsen.

Stk. 2. I henhold til:

1) forordning (EF) nr. 669/2009 skal visse ikke-animalske foderprodukter, jf. forordningens bilag I, fra tredjelande underkastes en mere intensiv offentlig kontrol,

2) forordning (EF) nr. 884/2014 skal jordnødder og jordnøddeprodukter fra visse tredjelande kontrolleres som følge af risiko for aflatoksinforurening.

3) forordning (EF) nr. 2015/175 skal guargummi fra Indien underkastes kontrol for indhold af pentachlorphenol,

4) forordning (EU) 2016/6 skal ikke-animalske foderprodukter fra Japan kontrolleres for tilstedeværelse af radioaktivt cæsium.

5) afgørelse 2011/884/EU skal ris og risprodukter fra Kina underkastes kontrol for indhold af ikke tilladte genetisk modificerede organismer,

§ 2. I dette cirkulære gælder definitionerne i foderrestriktionsbekendtgørelsens § 4 med de naturlige begrænsninger, der følger af, at bekendtgørelsen også gælder andet end ikke-animalsk foder.

Afsnit II

Generelt

Kapitel 2

Forhåndsanmeldelse

§ 3. Fødevarekontrolenheden kan modtage forhåndsanmeldelser elektronisk, men skal for produkter under forordning (EF) nr. 669/2009, forordning (EU) nr. 884/2014 og afgørelse 2011/884/EU, have det originale CED til rådighed i forbindelse med kontrollen. Ligeledes skal fødevarekontrolenheden for produkter under forordning (EF) 2016/6 have den ledsagende erklæring til rådighed i forbindelse med kontrollen.

Kapitel 3

Kontrol

§ 4. En oversigt over kontrolredskaber til importvagten findes på følgende link: »http://fvst-intranet/Fagligt/Sider/Importrestriktioner.aspx«.

Stk. 2. En liste over underskriftberettigede myndigheder i andre lande og visse kontrolredskaber findes på følgende drevplacering: »M:\Faelles\Intranettet\Faglige vaerktoejer\Import, eksport\Koordinering af importprøver«.

Stk. 3. Lister over officielle kontrolmyndigheder i andre samhandelslande findes på følgende EU-hjemmeside: »http://ec.europa.eu/food/food/controls/increased_checks/national_links_en. htm«.

§ 5. Et parti må ikke opdeles, før fødevarekontrolenheden har gennemført kontrollen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. I de tilfælde, hvor en del af et parti er blevet transportskadet, kan fødevarekontrolenheden bedømme og træffe afgørelse om den transportskadede del af partiet og den resterende del af partiet hver for sig. Det oprindelige parti betragtes herefter som to partier. I det tilfælde kræves et selvstændigt CED og eventuelt ledsagedokumenter til hvert af de to partier.

§ 6. Dokumentkontrollen omfatter kontrol af alle dokumenter, som ledsager partiet, f.eks. CED, analyserapport, sundhedscertifikat, erklæring eller handelsdokument, dog ikke transportdokumenter. Fødevarekontrolenheden skal kontrollere

1) om importpartiet er omfattet af en importrestriktion ved sammenhold af angivet KN-kode, land m.m.,

2) at CED’et indeholder alle nødvendige oplysninger og er underskrevet, og

3) at importøren er registreret til import fra tredjelande i KOR, jf. § 30, stk. 5.

Stk. 2. I det omfang der er krav om originale dokumenter i EU lovgivningen, skal Fødevarekontrolenhedens dokumentkontrol gennemføres på baggrund af de originale dokumenter.

Stk. 3. Når EU-lovgivningen foreskriver, at et parti skal være ledsaget af en erklæring, et særligt sundhedscertifikat og/eller en analyserapport, skal fødevarekontrolenheden kontrollere

1) at disse dokumenter er udformet og udfyldt i overensstemmelse med modellen i den respektive EU-lovgivning, og

2) at dokumenterne er underskrevet og stemplet af den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet, hvis der er krav om det i EU’s restriktionslovgivning.

§ 7. Når der skal foretages identitetskontrol, skal fødevarekontrolenheden kontrollere, om der er overensstemmelse mellem partiet og ledsagedokumenterne.

§ 8. Fødevarekontrolenhedernes udvælgelse af partier til fysisk kontrol skal ske i henhold til skemaerne på følgende link: »M:\Faelles\Intranettet\Faglige vaerktoejer\Import, eksport\Koordinering af importprøver«.

Stk. 2. Alle partier omfattet af cirkulæret skal ved partiets fysiske ankomst skrives ind i prøveudtagningsskemaerne, jf. stk. 1.

Stk. 3. Ved udtagning af prøver til kontrol, herunder laboratorieanalyser, skal retningslinjerne i den gældende projektbeskrivelse følges.

Stk. 4. Ved udtagning af prøver til kontrol, herunder laboratorieanalyser, skal fødevarekontrolenheden udfylde en prøveudtagningsskabelon i LIMS efter den relevante projektbeskrivelse.

Stk. 5. Fødevarekontrolenheden skal sikre, at den fysiske kontrol af partier gennemføres hurtigst muligt.

Stk. 6. Prøvetagningsbakker og prøvenumre til foderprøver kan rekvireres hos FødevareNordjylland.

§ 9. Fødevarekontrolenheden skal genlukke al emballage, der har været åbnet i forbindelse med kontrollen, og tydeligt mærke emballagen, så det fremgår, at den har været åbnet af Fødevarestyrelsen.

§ 10. Fødevarekontrolenheden skal sikre, at foderkontrollen er afsluttet inden for de tidsfrister, som restriktionslovgivningen foreskriver. Hvis SKATs frister for gennemførelse af kontrollen overskrides, skal fødevarekontrolenheden, på anmodning fra virksomheden, orientere SKAT om overskridelsen.

Kapitel 4

Frigivelse eller videresendelse til fysisk kontrol på kontrolsted

§ 11. Fødevarekontrolenheden må kun frigive et parti efter dokumentkontrollen, hvis partiet er ankommet til Danmark. For partier, der ankommer med fly, må fødevarekontrolenheden dog afslutte dokumentkontrollen efter flyets afgang fra tredjelandet, eller når der er udstedt et »air way bill« for partiet med destination Danmark.

Stk. 2. Hvis partiet skal til fysisk kontrol, og den fysiske kontrol ikke foretages på et udpeget indgangssted (DPE), skal fødevarekontrolenheden om nødvendigt inden videresendelse sikre sig, at modtagevirksomheden er opført som kontrolsted på Fødevarestyrelsens hjemmeside, jf. liste over kontrolsteder i § 30, stk. 4.

Stk. 3. Fodervareprøver, der ikke er beregnet til fodring, kan frigives uden CED. I tvivlstilfælde skal importøren kunne sandsynliggøre over for SKAT, at partiet ikke vil blive anvendt til fodring eller som fødevare.

Kapitel 5

Dokumentation af kontrollen

§ 12. Fødevarekontrolenheden skal for hvert parti dokumentere den foretagne kontrol.

Stk. 2. Den dokumentation, som Fødevarestyrelsen beholder, skal for hvert parti bestå af mindst følgende:

1) En kopi af CED,

2) originale erklæringer og andre påkrævede dokumenter: sundhedscertifikat, analyserapport o.l., og

3) resultaterne af den gennemførte kontrol, herunder originalt laboratorieanalysebevis.

Stk. 3. Der skal ikke udarbejdes kontrolrapport for kontrol omfattet af dette cirkulære, medmindre der konstateres uregelmæssigheder i forbindelse med kontrollen.

Kapitel 6

Manglende overholdelse

§ 13. Fødevarekontrolenheden skal tilbageholde et parti, hvis

1) den offentlige kontrol har afsløret, at partiet ikke overholder reglerne,

2) partiet er toldbehandlet og overgået til fri omsætning, uden at partiet er forhåndsanmeldt, eller

3) partiet på anden vis ikke forevises til offentlig kontrol.

Stk. 2. Fødevarekontrolenheden skal give importøren påbud om, at et parti, jf. stk. 1

1) returneres inden en fastsat tidsfrist,

2) destrueres inden for en fastsat tidsfrist, eller

3) underkastes særlig behandling inden for en fastsat tidsfrist, hvis den relevante lovgivning giver mulighed for dette, jf. artikel 19, stk. 1, litra a, i forordning (EF) nr. 882/2004 (kontrolforordningen).

Stk. 3. Særlig behandling, jf. stk. 2, nr. 3, kan omfatte:

1) Behandling eller forarbejdning, hvorved partiet bringes i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen eller med kravene i et tredjeland, som partiet afsendes til igen, herunder evt. dekontaminering, men ikke fortynding, eller

2) andre relevante former for forarbejdning til andre formål end foder eller menneskeføde, f.eks. til industrielt formål.

Stk. 4. Fødevarekontrolenheden sikrer, at den særlige behandling udføres i virksomheder under fødevarekontrolenhedens eller en anden kompetent myndigheds kontrol.

Stk. 5. Hvis det i stk. 1 nævnte parti er nået ud i senere omsætningsled, påbyder Fødevarekontrolenheden importøren at trække foderet tilbage, hvorefter Fødevarekontrolenheden tilbageholder dette og påbyder det returneret, destrueret eller underkastet særlig behandling, jf. stk. 2.

Stk. 6. Fødevarekontrolenheden fastsætter de nærmere vilkår for returnering, særlig behandling eller destruktion, herunder den dokumentation, som importøren skal fremlægge.

Stk. 7. Returnering skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 21 i kontrolforordningen.

§ 14. Fødevarekontrolenheden skal straks underrette SKAT

1) når partier afvises som ulovlige til import,

2) når returnering, særlig behandling eller destruktion er effektueret,

3) når fødevarekontrolenheden fremsender en modtaget klage over fødevarekontrolenhedens afgørelse til Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, eller

4) når fødevarekontrolenheden modtager afgørelsen fra Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Stk. 2. Underretningen skal ske til den afdeling af SKAT, der er ansvarlig for toldbehandlingen af partiet. SKAT underrettes via CED Del III, i situationer nævnt under stk. 1, nr. 1 og 2.

§ 15. Fødevarekontrolenheden skal tydeligt mærke partier tilbageholdt efter § 13.

Stk. 2. Fødevarekontrolenheden skal sikre, at de tilbageholdte partier oplagres fysisk adskilt fra andre foderprodukter/fødevareprodukter. Et tilbageholdt parti skal være under fødevarekontrolenhedens kontrol, indtil fødevarekontrolenheden frigiver partiet eller træffer afgørelse i overensstemmelse med § 13, stk. 2.

Kapitel 7

Indberetning

§ 16. Når fødevarekontrolenheden konstaterer, at et parti ikke-animalsk foder indebærer en direkte eller indirekte risiko for dyre- eller folkesundheden, skal fødevarekontrolenheden straks udarbejde en Rapid Alert notifikation.

Stk. 2. Fødevarekontrolenheden skal kontakte Fødevareberedskabsenheden, inden en Rapid Alert notifikation afsendes.

§ 17. Fødevarekontrolenheden skal hvert kvartal kvalitetssikre de indtastede data i de fælles prøveudtagningsskemaer på M-drevet. Kvalitetssikringen skal her være gennemført henholdsvis senest den 10. januar, den 10. april, den 10. juli og den 10. oktober i et givet år. I kvartalsindberetningen til International Handel skal fødevarekontrolenheden bekræfte, at kvalitetssikringen er gennemført.

Stk. 2. Kravene til indberetning for hver importrestriktion findes på følgende link: »http://fvst-intranet/Fagligt/Sider/Indberetning-af-ikke-animalske-fødevarer-under-restriktion-eller-intensiveret-kontrol.aspx«.

Stk. 3. Ulovlige partier skal også indberettes via prøveudtagningsskemaerne.

Kapitel 8

Betaling

§ 18. I henhold til bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. (betalingsbekendtgørelsen) skal virksomheder betale for inspektion i forbindelse med lovpligtig importkontrol, herunder forberedelse og sagsopfølgning på denne. Der faktureres således for tid brugt til dokumentkontrol, fysisk kontrol, frigivelse samt sagsbehandling.

Afsnit III

Særlige regler for enkelte af restriktionerne

Kapitel 9

Særligt for foderprodukter omfattet af forordning (EF) nr. 669/2009 (mere intensiv offentlig kontrol)

Videreforsendelse i afventning af analyseresultat

§ 19. Fødevarekontrolenheden kan tillade, at et parti, hvoraf der er udtaget prøver til laboratorieanalyse, videresendes til modtagevirksomheden i afventning af analyseresultatet, jf. artikel 8, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 669/2009.

Stk. 2. Hvis partiet er prøvetaget på et udpeget indgangssted (DPE) og skal afvente analyseresultat på et midlertidigt godkendt kontrolsted, skal Fødevarekontrolenheden på CEDéts rubrik II. 5 krydse af, at sendingen kan godkendes til videre transport og ikke må frigives. CED’et sendes til importøren og toldekspeditionsstedet.

Stk. 3. Fødevarekontrolenheden skal inden videresendelse sikre sig, at modtagevirksomheden er godkendt som kontrolsted på Fødevarestyrelsens hjemmeside, jf. liste over kontrolsteder i § 30, stk. 4.

Stk. 4. Den i stk. 1 nævnte videresendelse skal ske i transportmidler eller beholdere, der er forseglet af den myndighed, som har foretaget prøveudtagningen. Forseglingen må kun brydes af tilsynsmyndigheden på modtagevirksomheden.

Stk. 5. Stk. 1 og 2 gælder også for partier, der er kontrolleret i Danmark, og som videresendes til et andet EU-land i afventning af analyseresultatet. Der skal i dette tilfælde gives besked til kontrolmyndigheden i modtagelandet om, at partiet er på vej.

Manglende overholdelse

§ 20. Fødevarekontrolenheden skal påbyde et parti returneret eller destrueret hvis partiet ikke forevises til fødevarekontrolenhedens kontrol.

Kapitel 10

Særligt for foderprodukter omfattet af forordning (EF) nr. 884/2014 (Aflatoksin)

Overførsel til prøveudtagning

§ 21. Når Fødevarekontrolenheden tillader, at en sending, hvoraf der endnu ikke er udtaget prøver til laboratorieanalyse, videresendes til et DPI i samhandelsområdet med henblik på prøvetagning, skal dette ske i henhold til artikel 9, stk. 4, i forordning (EF) nr. 884/2014.

Særligt for jordnødder bestemt til foder omfattet af forordning (EU) nr. 884/2014 (Aflatoksin) - Manglende overholdelse

§ 22. Fødevarekontrolenheden skal påbyde et parti returneret eller destrueret, hvis partiet ikke ledsages af resultater af prøveudtagning og analyse samt sundhedscertifikat.

§ 23. For partier der ikke er forevist til kontrol, men er ledsaget af de krævede certifikater og analyserapporter, kan den særlige behandling nævnt i § 13, stk. 2, nr. 2, f.eks. bestå i analyse af partiet efter tilbagetrækningen.

Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde skal fødevarekontrolenheden foretage prøveudtagning og analyse af partiet.

Stk. 3. Partiet frigives, hvis analysen viser, at partiet overholder grænseværdierne.

Stk. 4. Partiet skal frigives ved en afgørelse, f.eks. i en kontrolrapport.

Stk. 5. Kontrol efter stk. 1-4 er at betragte som opfølgende kontrol, og den ansvarlige for partiet skal derfor afholde omkostningerne ved kontrollen efter gældende regler herom.

Kapitel 11

Særligt for foderprodukter omfattet af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU (GMO-ris fra Kina)

Videreforsendelse i afventning af analyseresultat

§ 24. Fødevarekontrolenheden kan tillade, at et parti, hvoraf der er udtaget prøver til laboratorieanalyse, videresendes til modtagevirksomheden i afventning af analyseresultatet, jf. artikel 5, stk. 4, i afgørelse 2011/884/EU.

Stk. 2. Hvis partiet er prøvetaget på et udpeget indgangssted (DPE) og skal afvente analyseresultat på et midlertidigt godkendt kontrolsted, skal Fødevarekontrolenheden på CEDéts rubrik II. 5 krydse af, at sendingen kan godkendes til videre transport og ikke må frigives. CED’et sendes til importøren og toldekspeditionsstedet.

Stk. 3. Fødevarekontrolenheden skal inden videresendelse sikre sig, at modtagevirksomheden er godkendt som kontrolsted på Fødevarestyrelsens hjemmeside, jf. liste over kontrolsteder i § 30, stk. 4.

Stk. 4. Den i stk. 1 nævnte videresendelse skal ske i transportmidler eller beholdere, der er forseglet af den myndighed, som har foretaget prøveudtagningen. Forseglingen må kun brydes af tilsynsmyndigheden på modtagevirksomheden.

Stk. 5. Stk. 1 og 2 gælder også for partier, der er kontrolleret i Danmark, og som videresendes til et andet EU-land i afventning af analyseresultatet. Der skal i dette tilfælde gives besked til kontrolmyndigheden i modtagelandet om, at partiet er på vej.

Opsplitning af partiet

§ 25. Kravet i artikel 7 i gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU, om at attesterede kopier af sundhedscertifikat og analyserapport skal følge de enkelte dele af et opdelt parti, gælder kun til og med en gros-leddet.

Manglende overholdelse

§ 26. Fødevarekontrolenheden skal påbyde et parti returneret til oprindelseslandet eller destrueret, hvis partiet ikke ledsages af analyserapporten og sundhedscertifikat.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for partier, der ledsages af en erklæring fra den ansvarlige for partiet, hvoraf det fremgår, at partiet ikke indeholder, består af eller er fremstillet af ris.

§ 27 For partier, der ikke er forevist til kontrol, men er ledsaget af de krævede certifikater og analyserapporter, kan den særlige behandling nævnt i § 13, stk. 2, nr. 3, f.eks. bestå i analyse af partiet efter tilbagetrækningen.

Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde skal fødevarekontrolenheden foretage prøveudtagning og analyse af partiet.

Stk. 3. Partiet frigives, hvis analysen viser, at partiet overholder grænseværdierne.

Stk. 4. Partiet skal frigives ved en afgørelse, f.eks. i en kontrolrapport.

Kapitel 12

Særligt for fødevarer omfattet af gennemførelsesforordning (EU) nr. 2015/175 (guargummi fra Indien)

Opsplitning af partiet

§ 28. Kravet i artikel 9 i gennemførelsesforordning (EU nr. 2015/175, om at attesterede kopier af det fælles importdokument skal følge de enkelte dele af et opdelt parti under transporten, gælder kun til og med en grosleddet.

Manglende overholdelse

§ 29. Fødevarekontrolenheden skal påbyde et parti returneret til oprindelseslandet eller destrueret, hvis partiet ikke ledsages af analyserapport og sundhedscertifikat.

§ 30. For partier der ikke er forevist til kontrol, men er ledsaget af de krævede sundhedscertifikater og analyserapporter, kan den særlige behandling nævnt i § 12, stk. 2, nr. 2, f.eks. bestå i analyse af partiet efter tilbagetrækningen.

Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde skal fødevarekontrolenheden foretage prøveudtagning og analyse af partiet.

Stk. 3. Partiet frigives, hvis analysen viser, at partiet overholder grænseværdierne.

Stk. 4. Partiet skal frigives ved en afgørelse, f.eks. i en kontrolrapport.

Stk. 5. Kontrol efter stk. 1-4 er at betragte som opfølgende kontrol, og den ansvarlige for partiet skal derfor afholde omkostningerne ved kontrollen efter gældende regler herom.

Kapitel 13

Særligt for foderprodukter omfattet af gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 (Fukushima) - Manglende overholdelse

§ 31. Fødevarekontrolenheden skal påbyde et parti returneret eller destrueret, hvis partiet ikke ledsages af de i artikel 5 til forordning (EU) 2016/6 omhandlede erklæring, jf. dog stk. 2, eller hvis partiet ikke overholder maksimalgrænseværdierne fastsat i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2016/6.

Stk. 2. Fødevareenheden kan dog give den ansvarlige for partiet mulighed for at fremskaffe manglende erklæringer inden for en fastsat tidsfrist.

Afsnit IV

Midlertidige kontrolsteder

Kapitel 14

Godkendelse af midlertidige kontrolsteder

§ 32. Vejledning for godkendelse af midlertidige kontrolsteder for foder fremgår af Fødevarestyrelsens intranet under »http://fvst-intranet/Fagligt/Sider/B-Kontrol-p%c3%a5-fodervirksomheder.aspx«.

§ 33. Ansøgninger om godkendelse af midlertidige kontrolsteder modtages centralt i Fødevarestyrelsen, hvorfra de vil blive sendt videre til FødevareMidtjylland, der kontrollerer, at:

1) Kontrolstedet og importørfirmaet hver især er registreret som foderstofvirksomhed,

2) kontrolstedet eller importørfirmaet er registreret som foderstofimportør, og

3) kontrolstedet er godkendt af SKAT som toldoplag eller har lignende toldgodkendelse til håndtering og oplagring af ikke-toldbehandlede foderprodukter på den adresse, som de søger om at få godkendt som midlertidigt kontrolsted.

Stk. 2. Er ovenstående krav opfyldt, mailer de personer, der er ansvarlige for godkendelse af midlertidige kontrolsteder for foder, importørens ansøgning om godkendelse som kontrolsted til den relevante fødevarekontrolenhed med anmodning om kontrol. Når kontrolbesøget er afsluttet, mailer den fodertilsynsførende kontrolresultatet til FødevareMidtjylland.

Stk. 3. Den ansvarlige tilsynsførende i FødevareMidtjylland skal herefter

1) indlægge kontrolresultatet i Captia,

2) skrive godkendelsesbrev til virksomheden (det registrerings- eller godkendelsesnummer, som virksomheden allerede har fået tildelt, anvendes som godkendelsesnummer),

3) registrere virksomheden som »godkendt kontrolsted« i KOR. Hvis det godkendte kontrolsted ikke har en importørregistrering, noteres det i bemærkningsfeltet i KOR, hvilken af virksomhedens øvrige adresser, der har den krævede importørregistrering, og

4) give International Handel besked om at registrere virksomheden på listen over godkendte kontrolsteder på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Stk. 4. Det fremgår af nedenstående hjemmeside, hvilke kontrolsteder der er godkendt: »https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udpegede-importsteder---ikke-animalsk-foder.aspx«.

Stk. 5. Det fremgår af KOR om virksomheden er registreret, herunder til import, se desuden Fødevarestyrelsens hjemmeside: »https://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Lister-over-registrerede-fodervirksomheder.aspx«.

Afsnit V

Ikrafttrædelse

Kapitel 15

Ikrafttrædelse

§ 34. Cirkulæret træder i kraft den 16. januar 2017

Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 9665 af 2. september 2014 om kontrol ved import af ikke-animalsk foder med særlige restriktioner og om godkendelse af midlertidige kontrolsteder.

Fødevarestyrelsen, den 10. januar 2017

Troels Vensild