Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ret til fuld aktindsigt

En privat person anmodede om aktindsigt i en sag om undersøgelsespåbud.

Arbejdstilsynet havde i afgørelse givet aktindsigt i Arbejdstilsynets afgørelse med påbud om at undersøge, om der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø på [navn udeladt].

Arbejdstilsynet havde udeladt enkelte oplysninger fra dokumentet, da ”retten til aktindsigt begrænses på grund af væsentlige hensyn til private og offentlige interesser”.

Formanden for Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede at den private havde ret til fuld aktindsigt i Arbejdstilsynets afgørelse med påbud om at undersøge, om der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø på [navn udeladt].

Formanden lagde vægt på, at oplysningerne i Arbejdstilsynets afgørelse ikke kan anvendes til direkte eller indirekte at identificere de enkelte elever, som har behov for ekstra støtte.

Formanden lagde hertil vægt på, at eleverne, som har behov for ekstra støtte, ikke er nævnt ved navn i Arbejdstilsynets afgørelse, samt at der er henholdsvis fire elever pr. klasse og fem til syv elever pr. klasse, som har behov for ekstra støtte.

[Adressat udeladt]

Formanden for Arbejdsmiljøklagenævnet har behandlet din klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 6. juni 2016 om aktindsigt i [journal nr. udeladt], undersøgelsespåbud [navn udeladt].

Ved Arbejdstilsynets afgørelse fik du ret til aktindsigt i Arbejdstilsynets afgørelse af 30. oktober 2015 til [navn udeladt] med påbud om at undersøge, om der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø på [navn udeladt].

Arbejdstilsynet havde udeladt enkelte oplysninger i dokumentet.

Formanden traf følgende

A F G Ø R E L S E

Formanden for Arbejdsmiljøklagenævnet vurderer, at du har ret til fuld aktindsigt i Arbejdstilsynets afgørelse af 30. oktober 2015 til [navn udeladt] med påbud om at undersøge, om der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø på [navn udeladt].

Arbejdstilsynet skal sørge for, at du får tilsendt Arbejdstilsynets afgørelse af 30. oktober 2015 til [navn udeladt] i sin helhed.

Arbejdstilsynet skal tage stilling til, hvorvidt din klage udover at være en klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 6. juni 2016 er en ny anmodning om aktindsigt i alle sagens akter.

Du vil høre fra Arbejdstilsynet, som sørger for, at du får tilsendt Arbejdstilsynets afgørelse af 30. oktober 2015 i sin helhed og at undersøge om, du har anmodet om aktindsigt i alle sagens akter.

B E G R U N D E L S E

Formanden for Arbejdsmiljøklagenævnet vurderer, at der kan gives aktindsigt i de af Arbejdstilsynet overstregede oplysninger efter reglen om meroffentlighed.

Formanden lægger vægt på, at oplysningerne i Arbejdstilsynets afgørelse af 30. oktober 2015 ikke kan anvendes til direkte eller indirekte at identificere de enkelte elever, som har behov for ekstra støtte.

Formanden lægger hertil vægt på, at eleverne, som har behov for ekstra støtte, ikke er nævnt ved navn i Arbejdstilsynets afgørelse af 30. oktober 2015, samt at der er henholdsvis fire elever pr. klasse og fem til syv elever pr. klasse, som har behov for ekstra støtte.

Formanden lægger til grund, at de af Arbejdstilsynet overstregede oplysninger om behov for ekstra støtte i skolen er oplysninger om enkeltpersoners private forhold.

Det fremgår af arbejdsmiljøloven, at formanden for Arbejdsmiljøklagenævnet træffer afgørelse, hvor der er klaget over Arbejdstilsynets afgørelser om aktindsigt i sager, hvor Arbejdstilsynet har truffet afgørelse efter arbejdsmiljøloven.

Det fremgår af offentlighedsloven, at enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed.

Det fremgår desuden af offentlighedsloven, at retten til aktindsigt ikke omfatter oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold.

Det skal i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt overvejes, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang.

Der kan gives aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, herunder regler om tavshedspligt og regler i lov om behandling af personoplysninger.

BEMÆRKNINGER TIL KLAGEN

Det fremgår af din klage, at du er af den opfattelse, at de dokumenter, som fremgår af journallisten, er blevet tilbageholdt fra aktindsigt.

Arbejdstilsynet har i udtalelse af 28. september 2016 oplyst, at det ikke er tilfældet, idet tilsynet ikke mener, at din anmodning om aktindsigt gjaldt andre dokumenter end det specifikt angivne i e-mail af 31. maj 2016.

Formanden for Arbejdsmiljøklagenævnet er enig med Arbejdstilsynet i, at der ikke er tale om, at dokumenterne på journallisten er tilbageholdt fra aktindsigt.

Din anmodning om aktindsigt i e-mail af 31. maj 2016 indeholder efter sin ordlyd alene et ønske om aktindsigt i Arbejdstilsynets afgørelse af 30. oktober 2015 til [navn udeladt].

Formanden finder det imidlertid kritisabelt, at Arbejdstilsynet, da tilsynet modtog din klage, ikke har taget stilling til, hvorvidt din klage desuden skulle betragtes som en anmodning om aktindsigt i alle sagens akter.

Du vil modtage svar fra Arbejdstilsynet, som skal tage stilling til, hvorvidt din klage – udover at være en klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 6. juni 2016 – er en ny anmodning om aktindsigt i alle sagens akter.

Du har i klagen videre anført, at adskillige henvendelser om aktindsigt er forblevet ubesvaret helt indtil den 17. juni 2016, hvor [navn udeladt] opnår begrænset aktindsigt.

Formanden skal hertil bemærke, at Arbejdstilsynet har oplyst i udtalelse af 28. september 2016, at Arbejdstilsynet kun har modtaget tre anmodninger om aktindsigt fra dig og en anmodning om aktindsigt fra [navn udeladt].

Det fremgår af sagens akter, at Arbejdstilsynet svarede på dine anmodninger om aktindsigt den 2. juni 2016, den 6. juni 2016 og den 9. juni 2016. [Navn udeladt] fik svar på sin anmodning den 17. juni 2016.

Formanden skal desuden bemærke, at formanden alene behandler din klage over Arbejdstilsynets afgørelser om aktindsigt, som Arbejdstilsynet har sendt over med udtalelse af 28. september 2016.

Din klage over Arbejdstilsynets manglende samarbejde i sagen vedrørende [navn udeladt] og manglende accept af skolens tilbagemelding i form af din undersøgelsesrapport er ikke omfattet af Arbejdsmiljøklagenævnets eller formandens kompetence, da den del af klagen vedrører Arbejdstilsynets myndighedsudøvelse.

Formanden skal i den forbindelse henvise til Arbejdstilsynets brev af 12. september 2016 til [navn udeladt], med kopi til dig, hvor det fremgår, at Arbejdstilsynet vil vurdere og besvare den del af klagen med mulighed for efterfølgende klageadgang til Beskæftigelsesministeriet.

R E G L E R

Arbejdsmiljøklagenævnets formand henviser til

Arbejdsmiljøklagenævnets formands kompetence til at træffe afgørelse om aktindsigt

● § 81a, stk. 6, i lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010

Om ret til aktindsigt efter offentlighedsloven

● § 7, stk. 1, og stk. 2, i Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen

● § 9, stk. 1, nr. 1, i Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen

Om undtagelser til retten til aktindsigt efter offentlighedsloven

● § 30, stk. 1, nr. 1, i Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen

Om meroffentlighed

● § 14, i Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen

Reglerne kan læses på de følgende sider.

OPLYSNINGERNE I SAGEN

Sagen er afgjort på grundlag af de akter, som klagenævnet har modtaget fra Arbejdstilsynet.

Med venlig hilsen

[Navn udeladt]

[Stilling udeladt]

Kopi til

[Adressat udeladt]

Regler

Lov om arbejdsmiljø jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010

Kapitel 14

Klageadgang

§ 81a. …

Stk. 6. Formanden træffer afgørelse, hvor der er klaget over Arbejdstilsynets afgørelser om aktindsigt i sager, hvor Arbejdstilsynet har truffet afgørelse efter arbejdsmiljøloven.

Lov om offentlighed i forvaltningen jf. Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 606 af 12. juni 2013

Kapitel 2

Aktindsigt m.v.

Hovedreglen om retten til aktindsigt

§ 7. Enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed.

Stk. 2. Retten til aktindsigt omfatter med de i §§ 19-35 nævnte undtagelser

1) alle dokumenter, der vedrører den pågældende sag, og

2) indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter.

Identifikationskravet

§ 9. En anmodning om aktindsigt efter §§ 7 og 8 skal

1)

2) indeholde de oplysninger, som er nødvendige, for at den sag eller de dokumenter, der ønskes aktindsigt i, kan identificeres, og

3) angive det tema, sagen eller dokumentet vedrører.

Meroffentlighedsprincippet

§ 14. Det skal i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt overvejes, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af §§ 23-35. Der kan gives aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, herunder regler om tavshedspligt og regler i lov om behandling af personoplysninger.

Stk. 2. Stk. 1 gælder også i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt i dokumenter og oplysninger, som indgår i sager, der er undtaget fra aktindsigt efter §§ 19-21.

Kapitel 4

Undtagelser fra retten til aktindsigt

Undtagelse af oplysninger om private forhold og drifts- eller forretningsforhold m.v.

§ 30. Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om

1) enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold og

2) tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el.lign., for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at anmodningen ikke imødekommes.