Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Lovens område
Kapitel 2 Betingelser for støtte m.v.
Kapitel 3 Administrative bestemmelser
Kapitel 4 Klagebestemmelser
Kapitel 5 Kortlægning m.v.
Kapitel 6 Straffebestemmelser
Kapitel 7 Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v.

Herved bekendtgøres lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v., jf. lovbekendtgørelse 785 af 23. juni 2016, med de ændringer, der følger af § 94 i lov nr. 1715 af 27. december 2016.1)

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende § 21, stk. 4 og § 21 a træder i kraft den 1. februar 2017, jf. § 24, stk. 1, i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Kapitel 1

Lovens område

§ 1. Støtte efter denne lov kan ydes til investeringer i anlæg til opbevaring af husdyrgødning, der er nødvendige til opfyldelse af lovgivningens krav til udbringning, udnyttelse og opbevaring af husdyrgødning fra landbrug og andre virksomheder med husdyrhold. Endvidere kan støtte ydes til anlæg, der medfører en større opbevaringskapacitet, end hvad der er nødvendigt for at opfylde lovgivningens krav til udbringning og udnyttelse af husdyrgødning.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren2) kan fastsætte regler om støtte til investeringer i andre anlæg med tilknytning til landbruget.

Stk. 3. Der kan ikke ydes støtte til virksomheder, der ejes af det offentlige. Dette gælder dog ikke for fælles biogasanlæg samt præstegårde.

Kapitel 2

Betingelser for støtte m.v.

§ 2. Støtte ydes til investeringer, der påbegyndes og afsluttes i perioden fra 1. december 1985 og til 1. oktober 1995.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at den i stk. 1 nævnte frist ikke skal gælde for opbevaringsanlæg, der har forbindelse med eller indgår i fælles biogasanlæg og andre anlæg til særlig udnyttelse af husdyrgødning, jf. § 4, stk. 2.

Stk. 3. Miljø- og fødevareministeren fastsætter regler om betingelserne for at opnå støtte til investeringer, der afsluttes inden 1. oktober 1995.

§ 3. Støtte efter denne lov kan kun ydes til investeringer, hvortil der ikke kan opnås tilskud i medfør af lov nr. 198 af 9. april 1986 om støtte til forbedring af strukturen og effektiviteten i jordbruget (forbedringsloven), jf. dog stk. 2. Når der meddeles afslag på ansøgning efter forbedringslovens § 3, stk. 1, nr. 5, § 3, stk. 2, eller § 5, stk. 2, nr. 3, kan der ikke udbetales støtte efter denne lov.

Stk. 2. Støtte kan ikke ydes til investeringer, der fradrages fuldt ud i den skattepligtige indkomst (straksafskrives) efter reglerne i §§ 3 A og 21 A i lov om skattemæssige afskrivninger m.v.

Stk. 3. Miljø- og fødevareministeren fastsætter regler om betingelserne for at opnå støtte eller straksafskrivning som omtalt i stk. 1 og 2.

§ 4. Støtte ydes til investeringer på ansøgerens ejendom eller til investeringer, der gennemføres af flere ansøgere i fællesskab, hvis anlægget efter investeringens gennemførelse har en tilstrækkelig kapacitet til opfyldelse af lovgivningens krav om udbringning, udnyttelse og opbevaring af husdyrgødning i landbrug og andre virksomheder med husdyrhold.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte særlige regler om støtte til

1) fælles opbevaringsanlæg for flere ejendomme,

2) anlæg, der har forbindelse med eller indgår i fælles biogasanlæg, og

3) andre anlæg til særlig udnyttelse af husdyrgødning.

Stk. 3. Miljø- og fødevareministeren kan endvidere fastsætte særlige regler om støtte til de i § 1, stk. 2, nævnte anlæg.

§ 5. Der ydes støtte til ansøgerens udgifter til investeringen bortset fra udgifter til løn m.v. til ansatte hos ansøgeren.

§ 6. En investering kan kun støttes, hvis beløbet efter § 5 udgør mindst 10.000 kr.

§ 7. Til investeringer, der ikke overstiger 85.000 kr., ydes støtten som et kontant tilskud. Støtten udgør indtil 35 pct. af det beløb, der er opgjort efter § 5. Støtte til anlæg til opbevaring af gødning m.v. efter § 4, stk. 2, kan dog udgøre mere end 35 pct., der ydes som et kontant tilskud.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere regler om støttesatser og støttens beregning og udbetaling.

§ 8. Til investeringer på over 85.000 kr. ydes støtte i lige store rater een gang årligt i 10 år. Den kapitaliserede værdi af raterne skal svare til det støttebeløb, som var fremkommet, hvis støtten var udbetalt som et kontant tilskud efter reglerne herom i § 7. Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere regler herom.

§ 9. (Ophævet)

§ 10. Miljø- og fødevareministeren kan efter ansøgning yde statsgaranti for lån, der optages til investeringer, der er berettiget til støtte efter loven.

Stk. 2. Ansøgning om garanti indsendes senest 31. marts 1996 til miljø- og fødevareministeren. Lån, for hvilke der garanteres, kan ikke overstige 400.000 kr., og garantien kan ikke udstrækkes til mere end 15 år fra datoen for lånets optagelse. Ydelse af garanti er betinget af, at ansøgeren ikke er i stand til selv at stille den sikkerhed, der kræves for optagelse af lån på det almindelige lånemarked, og at lånet sikres efter regler, der fastsættes af landbrugsministeren.

Stk. 3. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om ydelse af garanti, herunder om bortfald af statens garantiforpligtelse.

§ 11. Støtten medregnes ikke til modtagerens skattepligtige indkomst. Støtte, der ydes i rater, opgøres som den kapitaliserede værdi efter § 8. Investeringsudgifter svarende til den udbetalte støtte kan ikke fradrages ved indkomstopgørelsen eller medregnes ved opgørelsen af grundlaget for skattemæssige afskrivninger og medregnes ikke til anskaffelsessummen ved opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste ved afståelse af ejendommen.

§ 12. Støttebeløb til investeringer omfattet af lovens § 1, stk. 1, kan højst udgøre 150.000 kr. pr. ejendom. Når støtten udbetales efter reglerne i § 8, kan den kapitaliserede værdi af raterne højst udgøre 150.000 kr. pr. ejendom.

§ 13. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om ydelse af støtte m.v. efter denne lov.

Kapitel 3

Administrative bestemmelser

§ 14. For at opnå støtte efter denne lov, jf. § 1, stk. 1, skal ansøgeren, inden investeringen påbegyndes, udarbejde en projektbeskrivelse, som indsendes til kommunalbestyrelsen til forhåndsvurdering. Projektbeskrivelsen vedlægges en erklæring fra landbrugets konsulenttjeneste om den tilstrækkelige kapacitet samt om, at opbevaringsanlægget, hvortil der søges om tilskud, tillige med eventuelt allerede etablerede anlæg har en kapacitet, der er i overensstemmelse med tilstrækkelig kapacitet.

Stk. 2. Ved forhåndsvurderingen attesterer kommunalbestyrelsen, at de projekterede anlæg opfylder kapacitetskravene i § 4, stk. 1, samt de krav om indretning af anlæggene, som er fastsat i regler udstedt i medfør af miljøbeskyttelsesloven eller ved afgørelser i henhold hertil.

Stk. 3. Det forhåndsvurderede projekt indsendes til jordbrugskommissionen, som videresender dette til NaturErhvervstyrelsen sammen med en forbedringsplan, udarbejdet efter lov nr. 198 af 9. april 1986 om støtte til forbedring af strukturen og effektiviteten i jordbruget, eller andet af Jordbrugsdirektoratet godkendt ansøgningsskema. Hvis betingelserne for at opnå forbedringsstøtte ikke er opfyldt, attesteres dette af Jordbrugsdirektoratet. Investeringen må ikke påbegyndes, før Jordbrugsdirektoratets afgørelse herom foreligger.

Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om den i stk. 1-3 fastsatte ordning, herunder om anvendelse af særlige skemaer samt om, hvilke oplysninger der skal tilvejebringes til brug for forhåndsvurderingen.

Stk. 5. Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere regler om opnåelse af støtte til investeringer omfattet af § 1, stk. 2, og § 4, stk. 2.

§ 15. Når investeringen er afsluttet, indsendes ansøgning om støtte til kommunalbestyrelsen. Ansøgningen om støtte skal være ledsaget af den i § 14, stk. 3, nævnte attestation fra NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for de udgifter, der er medgået til investeringen, med attest af en statsautoriseret eller registreret revisor eller en landbrugskonsulent i driftsøkonomi.

Stk. 3. Ansøgning om støtte skal være indsendt til kommunalbestyrelsen senest den 31. marts 1996.

§ 16. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse i sager om støtte, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren træffer afgørelse i sager vedrørende § 1, stk. 2, og § 4, stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om at afgørelser i visse af disse sager træffes af kommunalbestyrelsen.

§ 17. Støtte efter loven udbetales af miljø- og fødevareministeren inden for beløbsrammer fastsat på de årlige finanslove. Den del af en beløbsramme, der ikke er udnyttet i finansåret, kan overføres til følgende finansår.

§ 18. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om behandlingen af sagerne, herunder om ansøgningens form og indhold og om, hvilke oplysninger kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe i forbindelse med sagens behandling.

§ 19. Miljø- og fødevareministeren kan bemyndige NaturErhvervstyrelsen til at udøve beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Udbetaling Danmark administrerer statsgarantier ydet i henhold til § 10, stk. 1.

§ 20. Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at tilsagn om støtte efter denne lov skal bortfalde helt eller delvis, og at udbetalt tilskud skal tilbagebetales helt eller delvis, hvis ansøgeren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for støtten, eller hvis ansøgeren ikke længere opfylder betingelserne for støtte.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, har til enhver tid uden retskendelse og mod behørig legitimation adgang til de bedrifter m.m., hvortil der er ydet støtte efter denne lov, for at foretage eftersyn af bedriften m.m. samt af regnskaber og forretningsbøger m.m.

§§ 20 a-20 b. (Ophævet)

Kapitel 4

Klagebestemmelser

§ 21. Kommunalbestyrelsens afgørelser i forbindelse med forhåndsvurdering, jf. § 14, om, at kapacitetskravet, jf. § 4, stk. 1, ikke er opfyldt, kan af ansøgeren påklages til miljø- og fødevareministeren.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 16 om støtte kan af ansøgeren påklages til miljø- og fødevareministeren.

Stk. 3. For kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 og 2 er klagefristen 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt ansøgeren.

Stk. 4. Udbetaling Danmarks afgørelser som nævnt i § 19, stk. 2, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Stk. 5. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til en bemyndigelse efter § 19, stk. 1, herunder at afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 21 a. Afgørelser truffet i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør heraf kan, hvis ikke andet er fastsat i loven eller i henhold til regler udstedt i medfør heraf, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i en af nævnets afdelinger, jf. § 3, stk. 1, nr. 4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, og kan dermed ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med dennes bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.

Kapitel 5

Kortlægning m.v.

§ 22. Kommunalbestyrelsen skal foranledige en kortlægning af den eksisterende og forventede husdyrgødningsmængde for landbrugsejendomme m.v. i kommunen.

Stk. 2. På baggrund af kortlægningen udarbejder kommunalbestyrelsen en vejledende plan om etablering af fælles opbevaringsanlæg og fælles biogasanlæg. Den vejledende plan bør endvidere indeholde kommunens overvejelser om etablering af kommunale fælles biogasanlæg og dermed indpasning i den generelle varmeforsyning i kommunen.

Stk. 3. Producenter af husdyrgødning skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen meddele denne de oplysninger, der findes nødvendige for kortlægning, planlægning og etablering af kommunale fælles biogasanlæg.

Kapitel 6

Straffebestemmelser

§ 22 a. Den, der til brug for afgørelser, der træffes i henhold til denne lov eller de i medfør af loven fastsatte regler, giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Det samme gælder den, der handler i strid med vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse, eller som forsøger herpå.

Stk. 2. Undladelse af at give oplysninger som nævnt i § 22, stk. 3, straffes med bøde.

Stk. 3. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Kapitel 7

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 23. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af miljø- og fødevareministeren.3)

§ 24. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 628 af 8. juni 2016 (Overførsel af opgaver fra Statens Administrations Finansservicecenter m.fl. til Udbetaling Danmark m.v.)4) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 54

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. oktober 2016, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. (Udelades)

Stk. 3. (Udelades)

§ 55

Stk. 1. Loven finder ikke anvendelse for klager over afgørelser truffet af ressortministerierne eller Statens Administration inden lovens ikrafttræden. For sådanne klager finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 2. Udbetaling Danmark kan i perioden fra den 1. oktober 2016 til den 31. december 2016 foretage de dispositioner og regnskabsmæssige registreringer, der er nævnt i tekstanmærkning nr. 102 til § 7 på finansloven for 2016, for så vidt angår de udlån og garantier m.v., som Udbetaling Danmark administrerer i henhold til denne lov.

Stk. 3. Ressortministeriernes betaling for varetagelse af opgaver, der overføres til Udbetaling Danmark ved denne lov, sker for perioden fra den 1. oktober 2016 til den 31. december 2016 efter reglerne på finansloven for 2016. Statens Administration foretager en samlet afregning til Udbetaling Danmark af denne betaling og gebyrer fra den 1. oktober 2016 til den 31. december 2016.

§ 56

Stk. 1. Lovens §§ 1-10, 19-21, 23-28, 30-38 og 41-53 gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. (Udelades)

Stk. 3. (Udelades)


Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet5) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse:

§ 24. Loven træder i kraft den 1. februar 2017.

Stk. 2. (Udelades)

Stk. 3. Erhvervsministeren6) kan efter høring af miljø- og fødevareministeren fastsætte overgangsregler.

Stk. 4. (Udelades)

Stk. 5. Regler, der er fastsat i henhold til hidtil gældende regler, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler fastsat med hjemmel i denne lov. Overtrædelse af reglerne straffes efter de hidtil gældende regler.

Stk. 6. Verserende klagesager i Natur- og Miljøklagenævnet eller Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der ikke er færdigbehandlet ved denne lovs ikrafttræden, færdigbehandles og afgøres af Miljø- og Fødevareklagenævnet efter reglerne i denne lov. Dette gælder dog ikke verserende klagesager ved Natur- og Miljøklagenævnet, som ved lovens ikrafttræden skal færdigbehandles og afgøres af Planklagenævnet, jf. § 1 i lov om Planklagenævnet.

Stk. 7. (Udelades)

NaturErhvervstyrelsen, den 4. januar 2017

Jette Petersen

/ Dorthe Nielsen

Officielle noter

1) Denne lovbekendtgørelse gengiver ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i lov nr. 628 af 8. juni 2016 og lov nr. 1715 af 27.december 2016. De bemærkninger om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser for de tidligere vedtagne ændringer af loven, der fremgår af lovbekendtgørelse nr. 1696 af 14. december 2015, er ikke gengivet i denne lovbekendtgørelse.

2) Ved kongelig resolution af 28. juni 2015 blev Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri sammenlagt til et Miljø- og Fødevareministerium, jf. bekendtgørelse nr. 1229 af 3. november 2015 om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene.

3) Loven er trådt i kraft den 1. april 1987, jf. bekendtgørelse nr. 127 af 16. marts 1987.

4) Lovændringen vedrører ændring af § 19, stk. 1, § 21, stk. 4, der er blevet stk. 5, og indsættelse af § 19, stk 2, og § 21, stk. 4, hvorefter stk. 4 er blevet stk. 5.

5) Lovændringen vedrører ændring af § 21, stk. 4 og indsættelse af § 21 a.

6) Ved kongelig resolution af 28. november 2016 er betegnelsen Erhvervs- og Vækstministeriet ændret til Erhvervsministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 1777 af 23. december 2016.