Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Omfang
Kapitel 2 Japan - radioaktive stoffer
Kapitel 3 Ukraine (chloramphenicol)
Kapitel 4 Tilbageholdelse af partier ved mistankekontrol
Kapitel 6 Tilbageholdelse af partier i andre tilfælde
Kapitel 7 Udtagning og forsendelse af foderprøver
Kapitel 8 Grænsekontrollens afgørelse
Kapitel 9 Indberetning
Kapitel 10 Ikrafttrædelsesbestemmelser
Den fulde tekst

Cirkulære om undersøgelse ved import af animalsk foder med særlige restriktioner1)

(Til grænsekontrollen)

I henhold til § 10 i bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter (foderrestriktionsbekendtgørelsen), skal animalsk foder fra Japan underkastes en særlig kontrol, før foderet må importeres.

I henhold til § 16 i foderrestriktionsbekendtgørelsen, skal visse animalske foderprodukter fra Ukraine underkastes en særlig mistankekontrol på et grænsekontrolsted, før foderet må importeres.

Kapitel 1

Omfang

§ 1. Cirkulæret omfatter

1) særlig kontrol af visse animalske foderprodukter fra Japan for indhold af radioaktive kontaminanter og,

2) Prøveudtagning på mistanke af mælkepulver og mælkeerstatning fremstillet af mælkepulver bestemt til foder fra Ukraine for forekomst af chloramphenicol.

Kapitel 2

Japan - radioaktive stoffer

§ 2. Grænsekontrollen skal foretage kontrol, herunder dokumentkontrol, af animalsk foder med oprindelse i eller afsendt fra Japan i overensstemmelse med bestemmelserne i gennemførelsesforordning (EU) 2016/6.

Stk. 2. Grænsekontrollen skal udtage prøver af det i stk. 1 omhandlede foder med en frekvens på højst 5 % til laboratorieanalyse for forekomst af cæsium-134 og cæsium-137. Partier, hvoraf der er udtaget prøver, kan frigives i afventning af analyseresultat.

Stk. 3. Udvælgelse af partier til fysisk kontrol skal ske i henhold til skemaerne på følgende link: »M:\Faelles\Intranettet\Faglige vaerktoejer\Import, eksport\Koordinering af importprøver«.

Stk. 4. Prøveoplysninger skal ved partiets fysiske ankomst indskrives i prøveudtagningsskemaerne på linket nævnt i stk. 3. Kontrolresultatet skal efter endt kontrol indskrives i prøveudtagningsskemaerne. Retningslinjerne for indskrivning findes også på linket, jf. stk. 3.

Kapitel 3

Ukraine (chloramphenicol)

§ 3. Grænsekontrollen skal udtage prøver af samtlige partier af mælkepulver og mælkeerstatning fremstillet af mælkepulver, der er bestemt til foder og som importeres fra Ukraine, til laboratorieundersøgelse for fporekomst af chloramphenicol. De pågældende prøver er mistankeprøver, og partier, hvoraf der er udtaget prøver, skal tilbageholdes i overensstemmelse med bestemmelserne i § 4.

Kapitel 4

Tilbageholdelse af partier ved mistankekontrol

§ 4. Partier, hvoraf grænsekontrollen systematisk udtager prøver til laboratorieanalyse, jf. § 3, skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet, eller hvis dette ikke er muligt, på et af grænsekontrollen anvist lager, der er godkendt eller registreret til oplagring af det pågældende foder, og som er beliggende i samme fødevarekontrolenhed som grænsekontrolstedet. .

Stk. 2. Tilbageholdte partier af animalsk foder, jf. stk. 1, skal oplagres fysisk adskilt fra andet foder. Det anviste lager må ikke være bestemmelseslageret eller ejes af den ansvarlige for partiet. Anvisningen af lageret og den faktiske tilbageholdelse aftales med den tilsynsmyndighed, som fører tilsyn med lageret.

Stk. 3. Partier, jf. stk. 1, skal tilbageholdes, indtil grænsedyrlægen med baggrund i analyseresultaterne frigiver partiet eller påbyder partiet returneret eller destrueret, og returneringen eller destruktionen effektueres.

Kapitel 6

Tilbageholdelse af partier i andre tilfælde

§ 6. Partier fra Japan, nævnt i § 2, stk. 2, skal tilbageholdes, indtil grænsedyrlægen træffer afgørelse om, hvorvidt partiet er lovligt, og kan frigives, eller er ulovligt, jf. stk. 2.

Stk. 2. Partier fra Japan, jf. stk. 1, der er ulovlige iht. til gennemførelsesforordning (EU) 2016/6, skal tilbageholdes, indtil grænsedyrlægen har fastsat de nærmere vilkår for returnering eller destruktion af partiet, herunder for den dokumentation, som importøren af partiet skal fremlægge. Tilbageholdelse og fastsættelse af vilkår for tilbageholdelse skal træffes efter artikel 19 i kontrolforordningen.

Stk. 3. Returnering skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 21 i kontrolforordningen.

Kapitel 7

Udtagning og forsendelse af foderprøver

§ 7. Udtagning af foderprøver og forsendelse til laboratoriet skal ske efter de gældende prøveprojekter samt efter Kommissionens forordning (EF) Nr. 152/2009 af 27. januar 2009 om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af foder, med senere ændringer, herunder forordning 691/2013 af 19. juli 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 152/2009 for så vidt angår prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af foder. Se også »Vejledning i prøvetagning i Fødevarestyrelsen: http://fvst-intranet/Fagligt/Sider/Pr%c3%b8veprojekter%20-%20Vejledninger. aspx«. Forureningen antages at være homogent fordelt i foderpartier nævnt i dette cirkulære, og prøverne skal udtages efter denne antagelse. Prøvetagningsbakker og prøvenumre til foderprøver rekvireres af FødevareNordjylland.

Stk. 2. Hver slutprøve, skal sendes i hver sin forseglede prøvepose til Fødevarestyrelsens laboratorium, Kemiske Fødevareforureninger, Søndervang 4, 4100 Ringsted.

Stk. 3. Prøver af de i § 2, stk. 2 nævnte foder skal sendes til: Danmarks Tekniske Universitet, Center for Nukleare Teknologier, Risø Campus Bygning 204, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde, jf. projektbeskrivelsen for radioaktive isotoper i fødevarer og foder importeret fra tredjelande efter udslip.

Stk. 4. Prøverne skal fremsendes til laboratoriet hurtigst muligt og senest dagen efter prøveudtagningen. Prøver skal om nødvendigt fremsendes i isolerede kølekasser med fryseelementer således, at frosne prøver ikke optøs og kølevarers temperatur ikke overstiger det maksimalt tilladte. Ved længere tids opbevaring i kølekasser skal disse ledsages af temperaturloggere subsidiært skal prøverne nedfryses inden afsendelsen.

Kapitel 8

Grænsekontrollens afgørelse

§ 8. Grænsedyrlægen skal træffe afgørelse om, at et parti foder under restriktion, jf. §§ 2-3, ikke må indføres, hvis resultaterne af de omhandlede analyser betragtes som endelige og viser, at der er fundet følgende stoffer eller miljøforureninger, som overskrider grænseværdierne:

1) chloramphenicol,

2) radioaktivt cæsium, jf. maksimalgrænseværdierne fastsat i bilag II i gennemførelsesforordning (EU) 2016/6.

Stk. 2. Grænsedyrlægen giver importøren et påbud om returnering eller destruktion efter § 19, stk. 2, i bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter m.v., der ikke er bestemt til konsum, om registrering som importør af disse produkter og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter, jf. dog stk. 3

Stk. 3. For partier fra Japan, nævnt i § 2, gives påbud efter gennemførelsesforordning (EU) 2016/6.

§ 9. Grænsekontrollen skal påbyde et parti animalsk foder med oprindelse i eller afsendt fra Japan returneret eller destrueret, hvis partiet ikke er ledsaget af den i bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 omhandlede erklæring, jf. dog stk. 2, eller hvis partiet ikke overholder maksimalgrænseværdierne fastsat i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2016/6.

Stk. 2. Grænsekontrollen kan give den ansvarlige for partiet mulighed for at fremskaffe manglende dokumenter inden for en fastsat tidsfrist.

Kapitel 9

Indberetning

§ 10. Grænsekontrollen skal kvalitetssikre egne oplysninger på M-drevet hvert kvartal, og kvalitetssikringen skal være gennemført henholdsvis senest den 10. januar, den 10. april, den 10. juli og den 10. oktober.

Stk. 2. Grænsekontrollen skal kvartalsvis over for International Handel bekræfte, at kvalitetssikringen af egne indtastede kontroldata på M-drevet er gennemført.

Stk. 3. Ulovlige partier skal også indberettes via prøveudtagningsskemaerne.

Kapitel 10

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 11. Cirkulæret træder i kraft den 16. januar 2017.

Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 9403 af 18. juni 2014 om undersøgelse af animalsk foder med særlige restriktioner.

Fødevarestyrelsen, den 10. januar 2017

Troels Vensild

Officielle noter

1) Dette cirkulære indeholder bestemmelser, der gennemfører følgende EU-retsakt eller dele af denne: Kommissionens beslutning 2002/805/EF af 15. oktober 2002 om beskyttelsesforanstaltninger overfor visse animalske produkter til foder importeret fra Ukraine, EU-Tidende 2002, nr. L 278, side 24–25. Cirkulæret indeholder endvidere bestemmelser, som er nødvendige for anvendelsen af Kommissionens forordning (EF) nr. 1135/2009 af 25. november 2009 om særlige importbetingelser for visse produkter, der har oprindelse i eller er afsendt fra Kina, og om ophævelse af beslutning 2008/798/EF, EU-Tidende 2009 nr. L 311, side 3–5, og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014 af 28. marts 2014 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, EU-Tidende 2014, nr. L 95, side 1–11.