Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1515 af 13. december 2013 om forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 10, stk. 5 og 6, i skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1267 af 12. november 2015, som ændret ved lov nr. 1665 af 20. december 2016, fastsættes:«

2. I § 2, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»De sager, som er omfattet af § 3, stk. 10, i lov nr. 1665 af 20. december 2016, behandles dog af skatte- og vurderingsankenævnene for Djursland, Københavns Vestegn, Haderslev og Kolding, Sydvestjylland eller vurderingsankenævn Vestsjælland, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 44 af 10. januar 2017 om overførsel af klager om ansættelse af fradrag for forbedring af grundværdi m.v. fra Landsskatteretten til visse vurderingsankenævn.«

3. I § 2, stk. 5, indsættes efter »en klage«: », herunder en klage som nævnt i stk. 2, 2. pkt.,«.

4. I § 2, stk. 6, indsættes som 3. pkt.:

»1. og 2. pkt. gælder også sager som nævnt i stk. 2, 2. pkt.«

5. I § 3 indsættes efter »for vurderingsankenævn«: », jf. dog § 2, stk. 2, 2. pkt.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2017.

Skatteministeriet, den 10. januar 2017

Karsten Lauritzen

/ Per Hvas