Den fulde tekst
L 114
Forslag til lov om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om miljøbeskyttelse, lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og forskellige andre love. (Ny regulering af husdyrbrug m.v. og indførelse af generelle regler for anvendelse af gødning på arealer og for husdyrbrug m.v. som udmøntning af dele af fødevare- og landbrugspakken samt ændringer som følge af VVM-direktivet m.v.).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen (V)).
Lovf som fremsat 12/1 17
Fremsat skr 12/1 17
1.beh 19/1 17
Betænkning 8/2 17
Tillægsbet 21/2 17
2.beh 21/2 17
Lovf som vedt 23/2 17
3.beh 23/2 17
Lov nr 204 af 28. februar 2017
Ordførere: (1.beh) Simon Kollerup (S), Pia Adelsteen (DF), Erling Bonnesen (V), Søren Egge Rasmussen (EL), Carsten Bach (LA), Christian Poll (ALT), Andreas Steenberg (RV), Trine Torp (SF), Orla Østerby (KF).
Ministre: (1.beh) miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Fødevareudvalget(MOF).
Efter 2.beh henvist til Miljø- og Fødevareudvalget(MOF).
Formålet med lovforslaget er at skabe større fleksibilitet og administrative forenklinger for husdyrproducenterne under hensyntagen til natur og miljø og at sikre kortere sagsbehandlingstider
for tilladelser og miljøgodkendelser af husdyrbrug. Det er samtidig formålet at hæve og forenkle harmonikravet og fastsætte nødvendige regler vedrørende fosfor for at modvirke en øget risiko for fosfortab til vandmiljøet.
Lovforslaget betyder også, at kommunalbestyrelsens afgørelser om tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug fremover alene vil omfatte anlæggene, mens reguleringen af udbringningsarealerne vil ske gennem generelle regler. Reglerne om beskyttelsesniveauer i den nuværende miljøgodkendelsesordning omlægges til nye generelle krav for udbringningsarealerne, så der overordnet set opnås den samme miljøbeskyttelse som i dag.
Med loven hæves harmonigrænsen for udbringning af husdyrgødning. I lovforslagets model for miljøgodkendelse m.v. af staldanlæg fastlægges produktionsrammen ud fra antal kvadratmeter produktionsareal i stedet for ud fra antal dyr.
Lovforslaget er en implementering af dele af den aftale om en fødevare- og landbrugspakke af 22. december 2015, som den daværende regering (Venstre) indgik sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. En række elementer følger endvidere op på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger.
Loven træder som udgangspunkt i kraft den 1. august 2017. Dele af loven foreslås dog at træde i kraft allerede den 2. marts 2017.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 91 (S, DF, V, LA, RV og KF), imod stemte 19 (EL, ALT og SF), hverken for eller imod stemte 0.