Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-2017

Herved bekendtgøres lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-2017, jf. lovbekendtgørelse nr. 201 af 8. marts 2016, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 1664 af 20. december 2016.

§ 1. Det statslige udgiftsloft for finansåret 2014 fastsættes til 434,2 mia. kr., hvoraf det statslige delloft for driftsudgifter udgør 185,2 mia. kr., medens det statslige delloft for indkomstoverførsler udgør 249,0 mia. kr.

Stk. 2. Det kommunale udgiftsloft for finansåret 2014 fastsættes til 229,0 mia. kr.

Stk. 3. Det regionale udgiftsloft for finansåret 2014 fastsættes til 104,7 mia. kr., hvoraf det regionale delloft for sundhedsområdet udgør 101,8 mia. kr., medens det regionale delloft for de regionale udviklingsopgaver udgør 2,9 mia. kr.

§ 2. Det statslige udgiftsloft for finansåret 2015 fastsættes til 439,6 mia. kr., hvoraf det statslige delloft for driftsudgifter udgør 189,0 mia. kr., medens det statslige delloft for indkomstoverførsler udgør 250,6 mia. kr.

Stk. 2. Det kommunale udgiftsloft for finansåret 2015 fastsættes til 229,0 mia. kr.

Stk. 3. Det regionale udgiftsloft for finansåret 2015 fastsættes til 104,7 mia. kr., hvoraf det regionale delloft for sundhedsområdet udgør 101,8 mia. kr., medens det regionale delloft for de regionale udviklingsopgaver udgør 2,9 mia. kr.

§ 3. Det statslige udgiftsloft for finansåret 2016 fastsættes til 439,6 mia. kr., hvoraf det statslige delloft for driftsudgifter udgør 182,2 mia. kr., medens det statslige delloft for indkomstoverførsler udgør 257,4 mia. kr.

Stk. 2. Det kommunale udgiftsloft for finansåret 2016 fastsættes til 237,4 mia. kr.

Stk. 3. Det regionale udgiftsloft for finansåret 2016 fastsættes til 110,4 mia. kr., hvoraf det regionale delloft for sundhedsområdet udgør 107,4 mia. kr., medens det regionale delloft for de regionale udviklingsopgaver udgør 3,0 mia. kr.

§ 4. Det statslige udgiftsloft for finansåret 2017 fastsættes til 448,5 mia. kr., hvoraf det statslige delloft for driftsudgifter udgør 186,3 mia. kr., medens det statslige delloft for indkomstoverførsler udgør 262,2 mia. kr.

Stk. 2. Det kommunale udgiftsloft for finansåret 2017 fastsættes til 235,0 mia. kr.

Stk. 3. Det regionale udgiftsloft for finansåret 2017 fastsættes til 110,4 mia. kr., hvoraf det regionale delloft for sundhedsområdet udgør 107,4 mia. kr., medens det regionale delloft for de regionale udviklingsopgaver udgør 3,0 mia. kr.

§ 5. Uanset §§ 1-4 kan finansministeren foretage en omfordeling mellem det statslige delloft for driftsudgifter og det statslige delloft for indkomstoverførsler for det enkelte finansår, i det omfang det er begrundet i permanente ændringer i fordelingen af udgifter omfattet af det statslige delloft for driftsudgifter og det statslige delloft for indkomstoverførsler.

Stk. 2. Finansministeren orienterer Folketingets Finansudvalg om omfordelinger mellem det statslige delloft for driftsudgifter og det statslige delloft for indkomstoverførsler og offentliggør oplysninger herom på Finansministeriets hjemmeside på internettet.

§ 6. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning for finansårene 2014-2017.

§ 7. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 1664 af 20. december 2016 (Konsekvenser af aftale om afskaffelse af PSO-afgiften og aftale om finansloven for 2017)1) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.2)

Stk. 2. § 1 har virkning for finansåret 2017.

Stk. 3. (Udelades)

Stk. 4. (Udelades)

Finansministeriet, den 13. januar 2017

Kristian Jensen

/ Mogens Pedersen

Officielle noter

1) Lovændringen vedrører § 4, stk. 1, og § 5 a.

2) Bekendtgjort i Lovtidende den 21. december 2016.