Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gebyr for indbringelse af klager for Planklagenævnet

I medfør af § 8, stk. 3, i lov nr. 1658 af 20. december 2016 om Planklagenævnet fastsættes:

§ 1. Planklagenævnet opkræver klagegebyr, som fastsat i lov om Planklagenævnet.

Stk. 2. Indgives flere klager over samme afgørelse, opkræves der et gebyr for hver selvstændig klageskrivelse.

Stk. 3. Hvis flere klageberettigede indgiver en samlet klage, betales ét klagegebyr. Hvis blot en af klagerne er en virksomhed eller en organisation er gebyret 1800 kr.

Stk. 4. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet.

Stk. 5. Planklagenævnet fastsætter en frist for indbetaling af gebyret. Betales gebyret ikke inden udløb af fristen, afvises klagen.

§ 2. Der betales ikke gebyr for klager over ekspropriationsbeslutninger efter § 47 i lov om planlægning.

Stk. 2. Der betales ikke gebyr for klager, der udelukkende vedrører afslag på aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven eller lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

§ 3. Et indbetalt gebyr tilbagebetales, hvis

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist eller manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Stk. 2. Hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Planklagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke efter stk. 1, nr. 1.

Stk. 3. Planklagenævnet kan beslutte at tilbagebetale gebyret, hvis klageren trækker sin klage tilbage, før Planklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Stk. 4. Gebyret tilbagebetales dog ikke efter stk. 3, hvis Planklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod, at tilbagebetale gebyret, fx hvis klagen trækkes tilbage meget sent.

Stk. 5. Spørgsmål om betaling af gebyr og tilbagebetaling af gebyr afgøres af Planklagenævnet. Planklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. lovens § 3, stk. 3.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2017.

Stk. 2. Planklagenævnet træffer afgørelse om tilbagebetaling af gebyr, der er indbetalt til Natur- og Miljøklagenævnet efter de hidtil gældende regler, efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Erhvervsministeriet, den 28. januar 2017

Brian Mikkelsen

/ Sigmund Lubanski