Sagsforløb 2016/1 BF 54
Den fulde tekst

Fremsat den 18. januar 2017 af Marie Krarup (DF), Alex Ahrendtsen (DF), Tilde Bork (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marlene Harpsøe (DF), Christian Langballe (DF), Merete Dea Larsen (DF) og Peter Skaarup (DF)

Forslag til folketingsbeslutning

om forbud mod bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af indeværende folketingsår at fremsætte lovforslag om forbud mod bederum på alle offentlige uddannelsesinstitutioner.

Bemærkninger til forslaget

Formålet med forslaget er, at Folketinget skal sikre, at alle offentlige uddannelsesinstitutioner – fra folkeskolen til de videregående uddannelser – ikke understøtter islamisk social kontrol og dermed en videre islamisering af det danske samfund.

Uddannelsesinstitutionerne skal ikke give plads til bederum, da sådanne steder ikke er forenelige med danske traditioner og formålet med en uddannelsesinstitution, som er undervisning og læring, ikke religiøs påvirkning eller udøvelse.

I takt med at der kommer en større grad af indvandring primært fra muslimske lande, stiger kravet fra indvandrere om at indrette Danmark og få forhold, som tilpasses muslimske forskrifter og sædvaner.

I den muslimske tradition er der samtidig en stærk tradition for kontrol af, om andre overholder den hellige lov, shariaen. I Danmark kalder vi det social kontrol. Offentlige uddannelsesinstitutioner skal ikke understøtte social kontrol ved at indrette lokaler, som kan benyttes til bederum. Det bliver nemlig en mulighed for at kontrollere, om en elev eller studerende benytter disse bederum, og om udøvelsen foregår efter særlige ritualer.

Forslagsstillerne har den klare opfattelse, at når man åbner flere og flere bederum på uddannelsesinstitutionerne, er det samtidig udtryk for en tendens til at tage flere religiøse hensyn på uddannelsesinstitutionerne, hvilket forslagsstillerne finder hverken passende eller formålstjenstligt.

Når man går på en uddannelsesinstitution, skal man kunne følge den undervisning, der er tilrettelagt. Uddannelsesinstitutionerne er fortrinsvis for børn og unge mennesker, for hvem vi ved der vil kunne ske en uhensigtsmæssig påvirkning fra andre elever og studerende, ved at der er bederum, som kan være med til at oppebære en social kontrol.

I Danmark er det ikke op til en offentlig instans at kontrollere, om ens religion bliver praktiseret efter en bestemt opfattelse. Det skal udelukkende være et mellemværende mellem vedkommende og dennes gud.

Helt grundlæggende er Danmark et kristent land, hvor vi nyder religionsfrihed, men ikke religionslighed. Grundlovens § 4 giver forrang til kristendommen, da staten skal understøtte folkekirken bl.a. økonomisk. Endvidere er religion i Danmark en privat sag, som vi ikke har tradition for at gøre offentlig, og slet ikke som en del af de offentlige uddannelsesinstitutioner. Ønsker man at bede, kan man gøre det for og med sig selv.

Skriftlig fremsættelse

Marie Krarup (DF):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner.

(Beslutningsforslag nr. B 54)

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.