Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Område
Kapitel 2 Adgangskrav
Kapitel 3 Adgang til en selvstændig overbygningsuddannelse
Kapitel 4 Optagelse
Kapitel 5 Ansøgningsprocedure - sommeroptag
Kapitel 6 Ansøgningsprocedure - vinteroptag
Kapitel 7 Behandling af ansøgning
Kapitel 8 Optagelse på de selvstændige overbygningsuddannelser (professionsbachelor)
Kapitel 9 Indskrivning
Kapitel 10 Udskrivning
Kapitel 11 Orlov
Kapitel 12 Andre bestemmelser
Kapitel 13 Ikrafttræden m.v.
Bilag 1 Specifikke adgangskrav ved de enkelte erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
Bilag 2 Fag fra erhvervsuddannelse, der kan sidestilles med gymnasiale enkeltfag i f.t.opfyldelse af specifikke adgangskrav
Bilag 3 Erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, der ikke er omfattet af § 13, stk. 1 og 2, jf. § 13, stk. 3, fra den 1. januar 2017
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af § 1, stk. 1 og § 2, stk. 1, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 1. juni 2014, som ændret ved lov nr. 1742 af 27. december 2016 december 2016, § 22, stk. 1, nr. 4, § 25 og § 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23. oktober 2014, § 15, stk. 1, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1356 af 23. oktober 2016, § 27 og § 42, stk. 1, i lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 205 af 27. februar 2013 og § 12, stk. 1, nr. 1, og § 16, stk. 2, i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, og efter forhandling med sundheds- og ældreministeren, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Område

§ 1. Bekendtgørelsen vedrører adgangskrav, optagelse, indskrivning og orlov ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, der er nævnt i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Kapitel 2

Adgangskrav

§ 2. Adgang til en uddannelse, jf. § 1, forudsætter, at ansøgeren opfylder de adgangskrav, der er fastsat i bilag 1.

Stk. 2. Adgangskravene fastsættes af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Ændringer af adgangskrav offentliggøres på Uddannelses- og Forskningsministeriets optagelsesportal, www.optagelse.dk. Skærpede adgangskrav varsles normalt med mindst 2 år, før de træder i kraft.

§ 3. Ved en gymnasial eksamen forstås i bilag 1 følgende:

1) Studentereksamen (stx).

2) Højere forberedelseseksamen (hf).

3) Højere handelseksamen (hhx).

4) Højere teknisk eksamen (htx).

5) Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux).

6) Færøsk studentereksamen, Grønlands gymnasiale Uddannelse, færøsk højere forberedelseseksamen, færøsk højere handelseksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen fra Grønland, færøsk højere teknisk eksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen fra Grønland, eksamen fra Duborg-skolen og fra A. P. Møller Skolen.

7) Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF).

8) Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalaureate (IB) Option Internationale de Baccalauréat (OIB) og dansk-tysk studentereksamen (DIAP).

9) Udenlandsk eksamen m.v., som Styrelsen for Forskning og Uddannelse har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen.

Stk. 2. Adgangskravet til visse tekniske uddannelser kan tillige opfyldes ved adgangseksamen til ingeniøruddannelserne, jf. bilag 1.

Stk. 3. Bevis for opnået generel studiekompetence (eux 1. del) sidestilles med en gymnasial eksamen, jf. stk. 1, ved ansøgning om optagelse på uddannelse omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Vurdering af udenlandske eksaminer, jf. stk. 1, nr. 9, foretages i henhold til lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

Specifikke adgangskrav

§ 4. Adgang til en uddannelse kan endvidere forudsætte opfyldelse af specifikke adgangskrav, som er bestemte fag på henholdsvis A-, B-, C-, D- eller E-niveau, jf. reglerne for gymnasial uddannelse, for erhvervsuddannelse eller for almen voksenuddannelse. Specifikke adgangskrav kan opfyldes gennem fag fra erhvervsuddannelse, når disse er vurderet sidestillet med gymnasiale enkeltfag, jf. bilag 2. De specifikke adgangskrav er fastsat af Styrelsen for Forskning og Uddannelse efter indstilling fra uddannelsesinstitutionerne, jf. bilag 1.

Stk. 2. Når et fag forudsættes på et bestemt niveau, jf. stk. 1, skal ansøgeren have opfyldt bestågrænsen på dette eller et højere niveau i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning i den pågældende uddannelse. Indgår der i faget flere karakterer, er kravet opfyldt, hvis det vægtede gennemsnit er mindst 2,0. Kravet kan ikke opfyldes med oprunding.

Stk. 3. Institutionen afgør i det enkelte tilfælde, om adgangskravet er opfyldt, når adgangskravet i bilag 1 er fastsat til

1) relevant erhvervsuddannelse og der ikke er anført en specifik erhvervsuddannelse, eller

2) relevant erhvervsakademiuddannelse.

Stk. 4. Når adgangskravet i bilag 1 er fastsat til en række gymnasiale enkeltfag, skal institutionen for ansøgere med udenlandske uddannelseskvalifikationer i det enkelte tilfælde vurdere, om adgangskravet er opfyldt. Institutionen skal tage udgangspunkt i den vurdering af hele udenlandske eksaminer, der foretages i henhold til reglerne i lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer, jf. § 3, stk. 4.

Karakterkrav

§ 5. Uddannelsesinstitutionen kan kræve, at den adgangsgivende eksamen skal være aflagt med et bestemt eksamensgennemsnit som minimum, eller at enkelte fag er bestået med en bestemt minimumskarakter, der er højere end karakteren 02 i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning i den pågældende uddannelse.

Stk. 2. Institutionens beslutning om fastsættelse af karakterkrav og ændring heraf skal meddeles Styrelsen for Forskning og Uddannelse, der offentliggør kravet på ministeriets optagelsesportal, www.optagelse.dk. Fastsættelse af karakterkrav og skærpelser heraf skal varsles mindst 2 år, før de får virkning.

Stk. 3. Institutionen kan dispensere fra egne fastsatte karakterkrav, jf. stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Betinget optagelse

§ 6. Uddannelsesinstitutionen kan optage ansøgere, selvom adgangskravene ikke er opfyldt ved ansøgningsfristen, jf. dog stk. 2. Optagelse er betinget af, at ansøgeren efter institutionens nærmere bestemmelser inden studiestart eller umiddelbart derefter opfylder adgangskravene eller supplerer til et niveau, der efter institutionens afgørelse kan sidestilles med adgangskravene.

Stk. 2. For uddannelser med forventet væsentlig adgangsbegrænsning kan institutionen bestemme, at betinget optagelse efter stk. 1 ikke kan finde sted. Institutionens beslutning herom skal være offentliggjort på institutionens hjemmeside mindst 1 år, før den får virkning.

Individuel kompetencevurdering

§ 7. Uddannelsesinstitutionen skal foretage en individuel vurdering af en ansøgers kompetencer, hvis ansøgeren søger optagelse på et andet grundlag end de fastsatte adgangskrav.

Stk. 2. Institutionen foretager den individuelle vurdering af ansøgerens kompetencer på baggrund af de oplysninger, som fremgår af ansøgningen. Vurderingen skal bygges på oplysninger om ansøgers samlede viden, færdigheder og kompetencer uanset, hvor de er erhvervet. Skønnes ansøgeren efter vurderingen at have faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav, og vurderer institutionen, at ansøgeren vil kunne gennemføre uddannelsen, meddeler institutionen ansøgeren tilladelse til at få vurderet sin ansøgning i forhold til optagelse.

Stk. 3. Institutionen kan gøre tilladelse efter stk. 2 betinget af, at ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, består supplerende prøver for at dokumentere nødvendige kvalifikationer.

Stk. 4. Tilladelse efter stk. 2 og 3 omfatter som udgangspunkt kun den ansøgte uddannelse ved den pågældende institution med mindre uddannelsesinstitutioner, der udbyder sammen uddannelse, beslutter, at tilladelsen skal gælde alle udbud af uddannelsen.

Krav til sprogkundskaber

§ 8. Uddannelsesinstitutionen kan på baggrund af en konkret, faglig vurdering kræve, at udenlandske ansøgere eller ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag, der er omfattet af §§ 2 og 2 a i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., senest inden studiestarten, skal have bestået Studieprøven i dansk eller dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk. For udenlandske ansøgere eller ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag, der efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. ikke kan indstilles til Studieprøven i dansk, kan institutionen alene kræve, at ansøgeren senest inden studiestarten skal have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk.

Stk. 2. Institutionen kan kræve, at Studieprøven i dansk er bestået med et bestemt eksamensgennemsnit som minimum, eller at enkelte eller alle delprøver er bestået med en bestemt minimumskarakter, der er højere end karakteren 02.

Stk. 3. Krav til danskkundskaber, herunder hvornår Studieprøven i dansk skal være aflagt, skal fremgå af institutionens hjemmeside. Fastsættelse og skærpelser af krav skal varsles med mindst 2 år, før de får virkning.

§ 9. Hvis en uddannelse eller væsentlige dele heraf udbydes på engelsk, skal ansøgeren senest inden studiestarten dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst B-niveau. Uddannelsesinstitutionen kan fastsætte, at ansøgere tillige skal bestå en særligt tilrettelagt prøve.

Stk. 2. Institutionen kan beslutte, at en ansøger, der ikke har engelsk på mindst B-niveau ved adgang til en erhvervsakademiuddannelse, en professionsbacheloruddannelse eller en selvstændig overbygningsuddannelse (professionsbachelor), i stedet skal bestå en særligt tilrettelagt prøve.

Stk. 3. Krav til engelskkundskaber, herunder hvornår disse skal være dokumenteret, og hvilke krav der stilles til udenlandske prøver, skal fremgå af institutionens hjemmeside. Fastsættelse og skærpelser af krav skal varsles med mindst 2 år, før de får virkning.

Flere gymnasiale eksaminer

§ 10. Har ansøgeren bestået flere adgangsgivende gymnasiale eksaminer, benyttes kun den først beståede eksamen som grundlag for optagelse, når eksamensgennemsnittet enten udgør en del af adgangskravet eller anvendes som udvælgelseskriterium samt ved justering efter § 22.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Kapitel 3

Adgang til en selvstændig overbygningsuddannelse

§ 11. Adgang til en selvstændig overbygningsuddannelse (professionsbachelor) forudsætter én af de i bilag 1 nævnte erhvervsakademiuddannelser eller anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau.

Stk. 2. Skærpelser af adgangskrav varsles med mindst 2 år, før de træder i kraft.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionerne kan optage ansøgere på en selvstændig overbygningsuddannelse (professionsbachelor) på et andet grundlag end de fastsatte adgangskrav i stk. 1, hvis ansøgeren har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, og institutionen skønner, at ansøgeren vil kunne gennemføre uddannelsen. Institutionen kan fastsætte, at ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, skal aflægge supplerende prøver.

Stk. 4. Vurdering af udenlandske eksaminer, jf. stk. 1, foretages i henhold til reglerne i lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

Kapitel 4

Optagelse

§ 12. Uddannelsesinstitutionen fastsætter, jf. stk. 2, hvor mange ansøgere der kan optages på den enkelte uddannelse, medmindre optagelseskapaciteten er fastsat af Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Stk. 2. På uddannelser med frit optag fastsætter institutionen en optagelseskapacitet, der sikrer tilfredsstillende uddannelsesforhold.

§ 13. Ansøgere, der har gennemført en dansk erhvervsakademiuddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse eller har gennemført en dansk uddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse på et højere niveau, kan ikke optages på en erhvervsakademiuddannelse, der er tilrettelagt som heltidsuddannelse.

Stk. 2. Ansøgere, der har gennemført en dansk bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse eller anden dansk uddannelse på tilsvarende niveau tilrettelagt som heltidsuddannelse eller har gennemført en dansk uddannelse på et højere niveau tilrettelagt som heltidsuddannelse, kan ikke optages på en professionsbacheloruddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse.

Stk. 3. Uddannelses- og Forskningsministeren kan beslutte, at adgang til visse erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser tilrettelagt som heltidsuddannelse ikke er omfattet af stk. 1 og 2. Erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, der ikke er omfattet af stk. 1 og 2, fremgår af bilag 3 til denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Institutionen dispenserer fra stk. 1 og 2, hvis mindst én af følgende betingelser er opfyldt:

1) Ansøgeren kan på grund af helbredsmæssige forhold ikke benytte den gennemførte uddannelse på arbejdsmarkedet.

2) Den gennemførte uddannelse er afsluttet mindst 6 år før studiestart på den ansøgte erhvervsakademiuddannelse eller professionsbacheloruddannelse.

3) Den gennemførte uddannelse er ændret væsentligt eller bortfaldet.

4) Ansøgeren var senest den 1. februar 2017 optaget på en erhvervsakademiuddannelse ved samme uddannelsesinstitution som den søgt selvstændige overbygningsuddannelse (professionsbacheloruddannelse), og den søgte selvstændige overbygningsuddannelse (professionsbacheloruddannelse) er den naturlige overbygning af erhvervsakademiuddannelsens fagområde.

Kvoter

§ 14. Er der flere kvalificerede ansøgere end uddannelsespladser på det enkelte optagelsesområde, jf. § 12, stk. 1, kan uddannelsespladserne opdeles i kvote 1 og kvote 2 og eventuelt kvote 3. Overskydende pladser fra kvote 1 overføres til kvote 2, og overskydende pladser fra kvote 2 overføres til kvote 1. Kvote 3 kan kun oprettes til uddannelser, der udbydes på engelsk.

Stk. 2. Styrelsen for Forskning og Uddannelse fastsætter hvert år kvoternes størrelse, herunder kvote 3, efter indstilling fra uddannelsesinstitutionerne.

Stk. 3. Styrelsen kan godkende, at de institutioner, der udbyder en uddannelse, kan anvende et andet optagelsessystem end kvotesystemet.

Stk. 4. Institutionen offentliggør på sin hjemmeside den fastsatte fordeling af uddannelsespladserne efter stk. 1 og 2, og et eventuelt andet optagelsessystem efter stk. 3.

Kapitel 5

Ansøgningsprocedure - sommeroptag

§ 15. Ansøgning om optagelse gennem kvote 1 og 2 sker digitalt ved brug af optagelsesportalen www.optagelse.dk, med mindre uddannelsesinstitutionen har tilbudt, at ansøgningen kan indgives på anden måde, jf. bekendtgørelse om digital kommunikation ved ansøgning om optagelse på videregående uddannelse.

Stk. 2. Der kan søges om optagelse ved indtil otte af de optagelsesområder, der fremgår af optagelsesportalen www.optagelse.dk.

Stk. 3. Ansøgeren indgiver ansøgning og vedhæfter dokumentation for adgangsgrundlaget til den eller de søgte uddannelser i prioriteret rækkefølge. Dokumentation for adgangsgrundlag skal vedhæftes ansøgningen på optagelsesportalen www.optagelse.dk, hvis ansøgeren ikke har modtaget eksamensbevis eller lignende før udløbet af ansøgningsfristen, jf. § 16, og senest inden en af uddannelsesinstitutionen fastsat frist.

Stk. 4. Institutionen kan fastsætte regler om, at eksamensbeviser m.v., der fremsendes ved ansøgning om optagelse og indskrivning på uddannelser omfattet af denne bekendtgørelse, og som ikke er affattet på dansk, et andet nordisk sprog eller et eller flere andre sprog, som institutionen behersker, skal være vedlagt en oversættelse til ét af disse sprog. Regler om krav til oversættelse af eksamensbeviser m.v. offentliggøres på institutionens hjemmeside.

Stk. 5. Ansøgning om optagelse gennem kvote 3 sker efter regler fastsat af institutionen. Disse er offentliggjort på institutionens hjemmeside.

§ 16. Ansøgningsfristen ved optagelse på en uddannelse er følgende:

1) Den 15. marts kl. 12.00 for ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 2.

2) Den 15. marts kl. 12.00 for alle ansøgere med internationale eller udenlandske adgangsgivende eksaminer, jf. § 3, stk. 1, nr. 8 og 9, medmindre de pågældende skal søge optagelse gennem kvote 3, jf. stk. 2.

3) Den 15. marts kl. 12.00 for ansøgere til uddannelser, hvor der som led i adgangskravene, jf. bilag 1, indgår en adgangsprøve, en adgangsgivende samtale eller lignende.

4) Den 15. marts kl. 12.00 for grønlandske ansøgere, der søger optagelse uden om adgangsbegrænsningen efter kriterierne herfor, jf. § 21.

5) Den 5. juli kl. 12.00 for ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 1.

6) Den 15. marts kl. 12.00 eller den 5. juli kl. 12.00 for uddannelsesinstitutioner, der ikke optager efter kvotesystemet.

Stk. 2. For ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 3, fastsætter institutionen ansøgningsfristen, som dog ikke kan være senere end den 15. marts kl. 12.00. Ansøgningsfristen offentliggøres på institutionens hjemmeside.

Stk. 3. Ansøgere, der søger optagelse til ansøgningsfristen den 15. marts kl. 12.00, vil blive bedømt efter optagelseskriterierne i både kvote 1 og 2. Optagelse gennem kvote 1 forudsætter dog, at ansøgeren har en adgangsgivende eksamen, der kan omregnes til en optagelseskvotient, jf. § 20. Ansøgere, der søger optagelse til ansøgningsfristen den 5. juli kl. 12.00, vil alene blive bedømt efter optagelseskriterierne i kvote 1.

Stk. 4. Frist for ændring af prioritering, jf. § 15, stk. 2, er den 5. juli kl. 12.00.

Stk. 5. Institutionen kan i usædvanlige tilfælde se bort fra en mindre overskridelse af ansøgningsfristen i stk. 1.

Kapitel 6

Ansøgningsprocedure - vinteroptag

§ 17. Uddannelsesinstitutionen kan for den enkelte uddannelse beslutte at optage studerende i vintermånederne. Ansøgning om optagelse sker direkte til uddannelsesinstitutionen.

Stk. 2. Institutionen skal snarest muligt give de ansøgere, der kan optages ved institutionen, tilbud om en uddannelsesplads. Institutionen giver samtidigt meddelelse om afslag til de ansøgere, der ikke kan optages.

Stk. 3. Institutionen offentliggør på sin hjemmeside ansøgningsfrist, krav til oversættelse af eksamensbevis, jf. § 15, stk. 4, optagelsesprocedure samt tidspunkt for tilbud om eller afslag på en uddannelsesplads efter stk. 2 samt eventuelle krav om bekræftelse af tilbuddet.

Stk. 4. Bestemmelserne i §§ 23, 26-30 finder ikke anvendelse i forbindelse med vinteroptag.

Ansøgerens oplysningspligt

§ 18. Ansøgeren skal oplyse om beskæftigelse og beståede eller gennemførte uddannelseselementer fra alle tidligere danske og udenlandske uddannelsesforløb på samme uddannelsesniveau.

Kapitel 7

Behandling af ansøgning

§ 19. Uddannelsesinstitutionen træffer afgørelse om optagelse af den enkelte ansøger efter regler fastsat i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. For ansøgere, der optages på en uddannelse, træffer uddannelsesinstitutionen snarest muligt afgørelse om merit for beskæftigelse og for bestående uddannelseselementer fra alle tidligere uddannelsesforløb på samme niveau, jf. § 18.

Kvote 1

§ 20. Uddannelsespladserne i kvote 1 tildeles efter faldende optagelseskvotient ansøgere med adgangsgivende eksaminer, jf. § 3, stk. 1, og bevis for opnået generel studiekompetence (eux 1. del), jf. § 3, stk. 3.

Stk. 2. Optagelseskvotienten er:

1) eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen justeret i henhold til reglerne i § 22, eller

2) eksamensgennemsnittet af en omregnet udenlandsk eksamen efter 7-trins-skalaen, jf. § 42, stk. 4, justeret i henhold til reglerne i § 22.

Stk. 3. Ansøgere med udenlandske adgangsgivende eksaminer, der ikke kan omregnes til en optagelseskvotient, kan kun søge optagelse gennem kvote 2 eller 3, jf. § 24, stk. 1, nr. 4.

Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra reglerne i stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§ 21. Uddannelsesinstitutionen optager grønlandske ansøgere uden om adgangsbegrænsningen efter ansøgning herom, når ansøgeren dokumenterer at kriterierne for optagelse er opfyldt. Kriterierne fastsættes af Styrelsen for Forskning og Uddannelse efter indstilling fra Grønlands Selvstyre og fremgår af Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Bonus for tidlig studiestart

§ 22. En ansøger med en adgangsgivende eksamen, jf. § 3, stk. 1, nr. 1-5, og bevis for opnået generel studiekompetence (eux 1. del), jf. § 3, stk. 3, der er afsluttet op til 2 år før ansøgningsåret, jf. dog stk. 3, får justeret sit eksamensgennemsnit, jf. stk. 2, når det skal anvendes som udvælgelseskriterium, jf. § 20. Tidspunktet for afslutning af den adgangsgivende eksamen er datoen for udstedelsen af eksamensbeviset.

Stk. 2. Justeringen af eksamensgennemsnittet efter stk. 1 foretages ved at multiplicere det opnåede eksamensgennemsnit, jf. § 42, stk. 5, med 1,08. Gennemsnittet beregnes med 1 decimal.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen forlænger 2-års-fristen efter stk. 1, hvis ansøgeren har været forhindret i at påbegynde en uddannelse på grund af følgende forhold:

1) Værnepligtstjeneste, herunder tjeneste på værnepligtslignende vilkår.

2) Uddannelse med henblik på samt udsendelse som led i forsvarets internationale operationer.

3) Adoption eller barsel.

4) Længerevarende sygdom, herunder særlige forhold i tilknytning til et handicap.

5) Pasning af nærtstående, som er handicappede, alvorligt syge eller døende.

6) Træning til og deltagelse i Olympiske Lege eller Paralympiske Lege som en Elite- eller Verdensklasseatlet udpeget af Team Danmark.

Stk. 4. Fristforlængelse efter stk. 3 gives med hele ansøgningsår. En ansøger kan dog højst sammenlagt opnå 4 års fristforlængelse.

Stk. 5. En ansøger med en adgangsgivende eksamen, jf. § 3, stk. 1, nr. 6, 8 og 9, får, når resultatet kan omregnes til en optagelseskvotient, justeret kvotienten, hvis den skal anvendes som udvælgelseskriterium, efter reglerne i stk. 1-4. En ansøger, der selv kan bestemme tidspunktet for afslutningen af den adgangsgivende eksamen, får kun justeret sit eksamensgennemsnit, hvis den gennemførte undervisning og de dertil knyttede prøver er afsluttet inden for en periode, der svarer til den normerede eller normale uddannelsestid for den pågældende uddannelse.

§ 23. Hvis det ikke er muligt at optage alle ansøgere med samme optagelseskvotient, jf. § 20, sker udvælgelsen ved lodtrækning, der foretages af Den Koordinerede Tilmelding, jf. § 27.

Kvote 2

§ 24. Uddannelsespladserne i kvote 2 tildeles følgende:

1) Ansøgere, der opfylder adgangskravene til uddannelsen, men ikke har tilstrækkelig optagelseskvotient til at kunne optages i kvote 1.

2) Ansøgere, der ikke har en gymnasial eksamen, men som opfylder andre adgangskrav, jf. bilag 1, til den pågældende uddannelse.

3) Ansøgere, der ikke opfylder adgangskravene, men som har kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, jf. § 7.

4) Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen, der ikke kan omregnes til en optagelseskvotient i kvote 1, jf. § 20, stk. 3, medmindre de pågældende skal søge optagelse gennem kvote 3, jf. § 25.

5) Ansøgere, der som led i opfyldelse af adgangskravene, jf. bilag 1, skal deltage i en adgangsprøve, en adgangsgivende samtale eller lignende.

Stk. 2. Uddannelsespladserne i kvote 2 tildeles efter konkret vurdering af ansøgerne. Uddannelsesinstitutionen offentliggør på sin hjemmeside, hvilke objektive kriterier der kan indgå i vurderingen af den enkelte ansøger. I kriterierne kan erhvervsarbejde og andre aktiviteter højest vægtes med en periode på sammenlagt 12 måneder. Væsentlige ændringer af kriterierne skal varsles med mindst 2 år, før de får virkning.

Stk. 3. Indgår erhvervsarbejde i vurderingen, jf. stk. 2, er værnepligtstjeneste og udstationering som led i kontrakt med forsvaret sidestillet hermed og medregnes med hele kontraktperioden, jf. stk. 2, 3. pkt., uanset at kontrakten først udløber efter ansøgningsfristen, dog senest indtil studiestart.

Stk. 4. I institutionens vurdering af ansøgerne efter stk. 2 kan der indgå optagelsesprøver, samtaler m.v.

Stk. 5. Institutionen kan dispensere fra egne optagelseskriterier i stk. 2, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Kvote 3

§ 25. Uddannelsespladserne i kvote 3 tildeles ansøgere, der har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, jf. § 3, stk. 4, og hvor ansøgeren har behov for tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold til uddannelse. Uddannelsespladserne tildeles på grundlag af en konkret vurdering af ansøgerne efter kriterier fastsat af uddannelsesinstitutionen.

Stk. 2. Institutionen offentliggør på engelsk på sin hjemmeside, hvilke objektive faglige kriterier der, sammen med de fastsatte adgangskrav, jf. bilag 1, indgår i vurderingen af den enkelte ansøger. Væsentlige skærpelser af kriterierne skal varsles med mindst 1 år, før de får virkning.

Stk. 3. Ansøgere, der opfylder betingelserne i stk. 1, optages uden for kvote 1 og 2.

Stk. 4. Institutionen kan dispensere fra egne optagelseskriterier i stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Ventelistepladser (standby-pladser)

§ 26. Uddannelsesinstitutionen fastsætter ud over optagelseskapaciteten et antal ventelistepladser, som søges samtidig med ansøgning om ordinær optagelse. Ansøgerne til ventelistepladser opføres på en prioriteret venteliste efter samme kriterier som ved den ordinære optagelse.

Stk. 2. Retten til en uddannelsesplads bortfalder, hvis ansøgeren på ventelisten ikke har taget imod tilbud om uddannelsespladsen inden for en frist fastsat af institutionen.

Stk. 3. Har ansøgeren ikke fået tilbud om optagelse ved fristens udløb, ændres ventelistepladsen til et tilsagn om optagelse senest det følgende år. Det er dog en betingelse for optagelse, at ansøgeren senest inden ansøgningsfristens udløb opfylder de specifikke adgangskrav og krav til bestemte minimumskarakterer i de enkelte fag, der gælder for uddannelsen det pågældende år, jf. §§ 4 og 5.

Stk. 4. Uanset, at der er opnået tilsagn om optagelse, skal ansøgeren indsende ny ansøgning året efter.

Koordinering af optagelse

§ 27. Koordinering af ansøgernes optagelse på de uddannelser, der er omfattet af denne bekendtgørelse, foretages af Den Koordinerede Tilmelding, der er en del af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af denne bekendtgørelse, skal på begæring meddele Den Koordinerede Tilmelding de oplysninger, der er nødvendige for koordineringen af ansøgning og tilmelding, herunder oplysning om udbud af uddannelser, ansøgere til og optagne ved uddannelserne.

Uddannelsesinstitutionens tilrettelæggelse af uddannelsen på egne udbudssteder

§ 28. Uddannelsesinstitutionen kan tilrettelægge en uddannelse således, at afgrænsede dele heraf henlægges til et andet godkendt udbudssted end dét den uddannelsessøgende er blevet optaget på, hvis institutionen har informeret herom ved ansøgningen og ved tilbud om optagelse. Informationen skal rumme konkrete oplysninger om, hvor uddannelsens enkelte dele gennemføres.

Stk. 2. Afgrænsede dele af en uddannelse er studieretninger, jf. § 9, stk. 2, i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, eller andre specialiserede dele af uddannelsen.

Stk. 3. Institutioner kan undlade at oprette hold af en udbudt uddannelse, hvis institutionen vurderer, at der er for få kvalificerede ansøgere. Det er dog en betingelse, at ansøgerne er informeret herom ved ansøgning om optagelse. Beslutning om at undlade at oprette hold af en udbudt uddannelse træffes senest den 5. juli kl. 12 og meddeles samtidigt på institutionens hjemmeside.

Stk. 4. For uddannelser, der er omfattet af Den Koordinerede Tilmelding, skal informationen fremgå af Uddannelses- og Forskningsministeriets optagelsesportal, www.optagelse.dk. For andre uddannelser skal informationen fremgå af institutionens hjemmeside.

Meddelelse af afgørelse

§ 29. Uddannelsesinstitutionen skal senest den 28. juli give de ansøgere, der kan optages ved institutionen, tilbud om en uddannelsesplads, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Den Koordinerede Tilmelding giver senest den 28. juli på vegne af institutionerne meddelelse til de ansøgere, der ikke kan optages ved de søgte uddannelser, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionerne kan løbende give meddelelse til de ansøgere, der kan optages ved institutionen gennem kvote 3, med tilbud om uddannelsesplads, dog senest den 1. juni. Institutionen giver senest den 1. juni ansøgere, der ikke kan optages ved institutionen gennem kvote 3, meddelelse om afslag. Institutionen meddeler Den Koordinerede Tilmelding senest den 15. juni, hvem der er optaget gennem kvote 3.

Stk. 4. Retten til uddannelsesplads efter stk. 1 og stk. 3 bortfalder, hvis ansøgeren ikke har taget imod tilbuddet inden for en frist fastsat af uddannelsesinstitutionen. Institutionen kan i usædvanlige tilfælde dispensere for en mindre overskridelse af den fastsatte frist for bekræftelse.

Ledige uddannelsespladser

§ 30. Ansøgere, der ikke er optaget ved nogen af de søgte uddannelser, får samtidigt med meddelelsen om afslag fra Den Koordinerede Tilmelding oplysning om uddannelser, hvor der er ledige pladser. For optagelse til ledige pladser fastsætter uddannelsesinstitutionen selv ansøgnings- og optagelsesprocedure, herunder frister. Hvis der er flere ansøgere til en uddannelse, end der er ledige pladser, optages ansøgerne efter objektive kriterier fastsat af institutionen. Kriterierne for udvælgelse skal offentliggøres på institutionens hjemmeside samtidigt med offentliggørelsen af de ledige pladser.

Kapitel 8

Optagelse på de selvstændige overbygningsuddannelser (professionsbachelor)

§ 31. Ansøgning om optagelse på en professionsbacheloruddannelse, der er tilrettelagt som en selvstændig overbygningsuddannelse, sker direkte til uddannelsesinstitutionen med ansøgningsfrist den 5. juli kl. 12.00, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00, hvis der som led i udvælgelsen indgår en optagelsesprøve.

Stk. 3. Institutionen skal senest den 28. juli give de ansøgere, der kan optages ved institutionen, tilbud om en uddannelsesplads. Institutionen giver samtidigt meddelelse om afslag til de ansøgere, der ikke kan optages.

Stk. 4. Institutionen offentliggør på sin hjemmeside ansøgningsfrist, optagelsesprocedure samt tidspunkt for tilbud om eller afslag på en uddannelsesplads efter stk. 2 og 3 samt eventuelle krav om bekræftelse af tilbuddet.

§ 32. Kan uddannelsesinstitutionen af kapacitetsmæssige årsager ikke optage alle ansøgere på en professionsbacheloruddannelse, der er tilrettelagt som en selvstændig overbygningsuddannelse, skal udvælgelse ske efter faglige kriterier, som på forhånd er fastsat af de institutioner, der udbyder samme uddannelse.

Stk. 2. Institutioner, der udbyder samme uddannelse, fastlægger i studieordningen hvilke faglige kriterier, der lægges vægt på ved udvælgelsen af ansøgerne. De faglige kriterier kan udgøres af gennemsnittet på den adgangsgivende uddannelse eller karakterer opnået i enkelte fag i den pågældende uddannelse, ansøgerens tidligere studierelevante erfaring samt en personlig samtale, hvorunder for eksempel ansøgerens motivation og studieegnethed afdækkes.

Stk. 3. Institutionen offentliggør på sin hjemmeside hvilke faglige kriterier, der kan indgå i vurderingen af den enkelte ansøger. Væsentlige ændringer af kriterierne skal varsles med mindst 2 år, før de får virkning.

§ 33. På selvstændige overbygningsuddannelser (professionsbachelor), der udbydes på engelsk, kan uddannelsesinstitutionen reservere et antal studiepladser til ansøgere, der har behov for opholdstilladelse med henblik på at deltage i en uddannelse, og hvis udenlandske eksamen vurderes at opfylde adgangskravene til den pågældende uddannelse. Ansøgningsfrist og tidspunkt for tilbud om en studieplads kan for disse ansøgere ligge tidligere end for øvrige ansøgere.

Stk. 2. Institutionen offentliggør på sin hjemmeside ansøgningsfrist, optagelsesprocedure samt tidspunkt for tilbud om eller afslag på en uddannelsesplads efter stk. 1 samt eventuelt krav om bekræftelse af tilbuddet.

Kapitel 9

Indskrivning

§ 34. Uddannelsesinstitutionen indskriver den studerende administrativt på det relevante trin af uddannelsen i en af følgende kategorier:

1) Erhvervsakademiuddannelser.

2) Professionsbacheloruddannelser.

3) Selvstændige overbygningsuddannelser (professionsbachelor).

4) Kortere studieforløb med henblik på merit i anden uddannelse.

5) Gæstestuderende i øvrigt.

Stk. 2. Indskrivning kan foregå på ethvert tidspunkt og ved flere studiestartstidspunkter efter institutionens regler om fordeling af de studerende.

Stk. 3. Indskrivning på en uddannelses senere trin er betinget af, at institutionen har ledig plads.

Stk. 4. Ved indskrivning bliver den studerende omfattet af de rettigheder og pligter, der følger af de regler, der gælder for studerende på den pågældende uddannelse ved den pågældende institution.

Stk. 5. Institutionen kan fastsætte nærmere regler om indskrivningen.

§ 35. Den studerende kan ikke være indskrevet ved mere end én heltidsuddannelse ad gangen bortset fra de tilfælde, der er nævnt i § 34, stk. 1, nr. 4 og 5.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Studieskift og overflytning til anden institution

§ 36. Skift til ny uddannelse på samme eller anden uddannelsesinstitution sker efter reglerne for den nye uddannelse.

Stk. 2. Overflytning til samme uddannelse ved en anden institution kan, medmindre der foreligger særlige forhold, tidligst ske, når den studerende har bestået prøver svarende til mindst første studieår af uddannelsen, sådan som den er tilrettelagt på den optagende institution.

Stk. 3. Overflytning forudsætter, at der er ledige uddannelsespladser på det pågældende uddannelsestrin af uddannelsen.

Kapitel 10

Udskrivning

§ 37. Uddannelsesinstitutionen bringer indskrivningen til ophør, når den studerende

1) har gennemført uddannelsen,

2) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende har opbrugt sine eksamensforsøg, jf. eksamensbekendtgørelsen,

3) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har bestået en af institutionen indført studiestartsprøve, jf. eksamensbekendtgørelsen,

4) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har opfyldt reglerne om deltagelse i eller beståelse af førsteårsprøven på uddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelsen,

5) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har opfyldt et studieaktivitetskrav fastsat af institutionen, jf. eksamensbekendtgørelsen,

6) ikke kan afslutte uddannelsen som følge af reglerne for den pågældende uddannelse eller

7) melder sig ud af uddannelsen.

§ 38. Er indskrivningen bragt til ophør, jf. § 37, stk. 1, nr. 1, kan den pågældende ikke på ny søge optagelse eller indskrivning på samme uddannelse.

Stk. 2. Er indskrivning er bragt til ophør, jf. § 37, nr. 2 - 6, kan institutionen tillade den pågældende at søge indskrivning på ny, jf. dog § 13, hvis institutionen på grundlag af en konkret, faglig vurdering finder, at den pågældendes muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede, eller hvis uddannelsens indhold er væsentligt ændret.

Stk. 3. Er indskrivningen er bragt til ophør efter § 37, nr. 7, kan den pågældende søge optagelse og indskrivning på ny, jf. dog § 37, nr. 1-6, og § 13. Optagelse og indskrivning kan dog tidligst finde sted 5 måneder efter, at indskrivningen er bragt til ophør.

Stk. 4. Hvor den pågældende optages og indskrives på samme uddannelse på ny, jf. stk. 2 og 3, kan beståede prøver ikke tages om, medmindre de er forældede som følge af uddannelsens regler. Det samme gælder ved overflytning til samme uddannelse ved en anden uddannelsesinstitution. Hvis eksamensforsøg er opbrugt, kan institutionen give den studerende tilladelse til nye eksamensforsøg efter reglerne for den pågældende uddannelse.

§ 39. Uddannelsesinstitutionen kan i studieordningen fastsætte regler om, at indskrivningen bringes til ophør for studerende, der ikke har bestået mindst én prøve i en sammenhængende periode på mindst 1 år.

Stk. 2. Regler fastsat af institutionen om studiestartsprøven og førsteårsprøven, jf. bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser, gælder uanset regler fastsat i medfør af stk. 1.

Stk. 3. Institutionen kan dispensere fra regler fastsat i medfør af stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Kapitel 11

Orlov

§ 40. Studerende kan få orlov fra en uddannelse efter regler, der fastsættes af uddannelsesinstitutionen, jf. dog § 41.

Stk. 2. Studerende kan i orlovsperioden ikke deltage i undervisningen og prøver inden for den uddannelse, hvorfra den studerende har orlov.

§ 41. En uddannelsesinstitution kan ikke meddele en studerende orlov, før den pågældende har bestået prøverne efter 1. studieår på en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbacheloruddannelse, eller har gennemført første halve studieår på en selvstændig overbygningsuddannelse (professionsbachelor), jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Orlov skal meddeles studerende, hvis den er begrundet i barsel, adoption eller indkaldelse til værnepligtstjeneste, som defineret i § 1 i lov om værnepligtsorlov m.v.

Stk. 3. Studerende, der tegner kontrakt med forsvaret om at stille sig til rådighed med henblik på udsendelse til udlandet eller tegner kontrakt med forsvaret om udsendelse til udlandet, følger reglerne i § 13 b i lov om forsvarets personel.

Stk. 4. Institutionerne kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Kapitel 12

Andre bestemmelser

§ 42. Karakterer og karaktergennemsnit, jf. § 4, stk. 2, § 5, stk. 1 og § 8, stk. 2, er angivet efter 7-trins-skalaen, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

Stk. 2. Når eksamensgennemsnittet fra den adgangsgivende eksamen, jf. § 3 stk. 1, nr. 1-5 og 7, anvendes som udvælgelseskriterium eller udgør en del af adgangskravet, anvendes 7-trins-skalaen.

Stk. 3. Omregning af gennemsnit fra 13-skalaen til 7-trins-skalaen, jf. stk. 1 og 2, sker efter omregningstabeller, som offentliggøres på optagelsesportalen www.optagelse.dk.

Stk. 4. Omregning efter stk. 1 og 2 for ansøgere med adgangsgivende eksaminer, jf. § 3, stk. 1, nr. 6, 8 og 9, sker, når resultatet kan omregnes til 7-trins-skalaen, efter omregningstabeller, som offentliggøres på Styrelsen for Forskning og Uddannelses hjemmeside.

Stk. 5. Eventuel justering af eksamensgennemsnittet, jf. § 22, foretages efter omregningen til 7-trins-skalaen er sket.

§ 43. Ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole skal der ved hver optagelse på uddannelsen til professionsbachelor i journalistik reserveres plads til 2 ansøgere fra Færøerne, der har bestået adgangskravene til uddannelsen, jf. bilag 1.

§ 44. Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 45. Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan bestemme, at uddannelsesinstitutionernes meddelelser til ministeriet i henhold til bekendtgørelsen skal ske i elektronisk form, herunder bestemme, i hvilket format og til hvilke adressater meddelelserne skal gives.

§ 46. Klager over uddannelsesinstitutionens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Stk. 2. Klagen indgives til institutionen inden for en frist af 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren. Såfremt institutionen fastholder sin tidligere meddelte afgørelse, videresender institutionen klagen til Styrelsen for Forskning og Uddannelse ledsaget af en udtalelse, som klageren har haft lejlighed til at kommentere inden for en frist af 1 uge. Klagerens kommentarer medsendes til styrelsen.

Kapitel 13

Ikrafttræden m.v.

§ 47. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2017.

Stk. 2. § 22 finder anvendelse for ansøgere, der har afsluttet deres gymnasiale eksamen i 2007 eller senere.

Stk. 3. § 15, stk. 4, finder anvendelse fra studieåret 2016-17.

Stk. 4. § 39 finder anvendelse fra studieåret 2015-16.

§ 48. Bekendtgørelse nr. 85 af 26. januar 2016 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ophæves.

Stk. 2. Vejledning nr. 10364 af 28. august 2015 om optagelsessamtaler på uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen ophæves.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse, den 27. januar 2017

Hans Müller Pedersen

/ Rikke Lise Simested


Bilag 1

Specifikke adgangskrav ved de enkelte erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Erhvervsakademiuddannelser

En erhvervsuddannelse vil, når den er gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014 og har en ordinær varighed på mindst 3 år, være adgangsgivnde til optagelse på samtlige erhvervsakademiuddannelser. Ansøgeren skal dog stadig opfylde de specifikke adgangskrav for optagelse på erhvervsakademiuddannelsen.

Bio- og laboratorieteknisk område

Uddannelse
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
Ernæringsteknolog
Ansøgere optages på erhvervsakademiuddannelsen inden for procesteknologi, se procesteknolog
Fødevareteknolog
Ansøgere optages på erhvervsakademiuddannelsen inden for procesteknologi, se procesteknolog
Jordbrugsteknolog (AP Graduate in Agro Business and Landscape Management)
Adgang via Gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Matematik C og bioteknologi A eller kemi C
Adgang via relevant erhvervsuddannelse
Anlægsgartner (trin 2)
dyrepasser (trin 2)
gartner (trin 2)
greenkeeper (trin 2)
landbrugsuddannelsen (med specialer eller trin 2)
produktionsgartner (trin 2)
skov- og naturteknik (trin 2)
væksthusgartner (trin 2)
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten bioteknologi A eller fysik C eller kemi C eller naturfag C
Anden adgang
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Ingen specifikke adgangskrav
Laborant (AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science)
Adgang via Gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Specifikke adgangskrav: Matemati
k C og enten kemi C eller naturfag C
Anden adgang
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C
Miljøteknolog (AP Graduate in Environmental Technology)
Adgang via Gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Kemi C og matematik C
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Elektriker 1+2
mejerist
procesoperatør
Specifikke adgangskrav: Kemi C og matematik D
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Specifikke adgangskrav: Kemi C og matematik C
Procesteknolog (ernærings-, fiskeri-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi) (AP Graduate in Nutrition and Technology)
Adgang via Gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C
Adgang via relevant erhvervsuddannelse
Bager (trin 2)
bager og konditor (trin 2)
detailslagter (med specialer)
ernæringsassistent (trin 2)
gastronom (med specialer)
industrislagter (med specialer)
konditor (trin 2)
mejerist (trin 2)
procesoperatør (trin 2)
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten kemi C eller matematik C eller naturfag C
Anden adgang
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Ingen specifikke adgangskrav

It-faglige område

Uddannelse
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
Datamatiker (AP Graduate in Computer Science)
Adgang via Gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Matematik B
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Specifikke adgangskrav: Matematik B
Anden adgang
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik B
Elektronikteknolog
Ansøgere optages på erhvervsakademiuddannelsen inden for it-teknologi, se it-teknolog
It-teknolog (AP Graduate in IT Technology)
Adgang via Gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Matematik C
Adgang via relevant erhvervsuddannelse
Automatik- og procesuddannelsen (med specialer eller trin 2)
data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer eller trin 2)
elektriker 1 og 2
elektriker, bygningsautomatik
elektriker, installationsteknik
elektriker, kommunikationsteknik
elektriker, styrings- og reguleringsteknik
elektronik- og svagstrømsuddannelsen
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik C
Anden adgang
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Ingen specifikke adgangskrav
Multimediedesigner (AP Graduate in Multimedia Design and Communication)
Adgang via Gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi B
Adgang via relevant erhvervsuddannelse
Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer eller trin 2)
digital media
film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2)
fotograf
grafisk tekniker
mediegrafiker (trin 2 hvis gl. ordning)
skiltetekniker
teknisk designer
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi B
Anden adgang
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Engelsk C
Netværksteknolog
Ansøgerne optages på erhvervsakademiuddannelsen inden for it-teknologi, se it-teknolog

Designfaglige område

Uddannelse
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
Designteknolog (AP Graduate in Design, Technology and Business)
Adgang via Gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik C og bestået adgangsprøve
Adgang via relevant erhvervsuddannelse
Beklædningshåndværker (med specialer eller trin 2)
boligmonteringsuddannelsen (autosadelmager og møbelpolstrer)
boligmontering (med specialer)
detailhandelsuddannelse med specialer
eventkoordinator (trin 2 hvis gl. ordning)
grafisk tekniker
guld- og sølvsmed (med specialer eller trin 2)
handelsuddannelse med specialer
maskinsnedker
mediegrafiker (trin 2 hvis gl. ordning)
skiltetekniker
snedker (med specialer)
teater-, udstillings- og eventtekniker (med specialer)
teknisk designer
ædelsmed (med specialer)
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og bestået adgangsprøve
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik C og bestået adgangsprøve
Anden adgang
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og bestået adgangsprøve
E-designer (AP Graduate in e-design)
Adgang via Gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik C og bestået adgangsprøve
Adgang via relevant erhvervsuddannelse
Boligmonteringsuddannelsen (autosadelmager og møbelpolstrer)
boligmontering (med specialer)
digital media
maskinsnedker (trin 2)
mediegrafiker (trin 2 hvis gl. ordning)
skiltetekniker
snedker (med specialer)
teknisk designer
Specifikke adgangskrav: bestået adgangsprøve
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik C og bestået adgangsprøve

Samfundsfaglig område

Uddannelse
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
Administrationsøkonom (AP Graduate in Administrative Management)
Adgang via Gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi B
Adgang via relevant erhvervsuddannelse
Generel kontoruddannelse
kontoruddannelse med specialer
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi B

Sundhedsfaglig område

Uddannelse
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
Klinisk tandtekniker
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Laboratorietandtekniker (trin 2 hvis gl. ordning)
Specifikke adgangskrav: Optagelse på baggrund af adgangsgivende samtale

Tekniske område

Uddannelse
Uddannelsesspecifikke adgangskrav 2016
Automationsteknolog (AP Graduate in Automation Engineering)
Adgang via Gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Fysik C og matematik C
Adgang via relevant erhvervsuddannelse
Automatik- og procesuddannelsen (med specialer eller trin 2)
bådmekaniker
cnc-tekniker
cykel- og motorcykelmekaniker (trin 1 knallertmekaniker, trin 2 cykelmekaniker og trin 2 motorcykelmekaniker)
data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer eller trin 2)
elektriker 1 og 2
elektriker, bygningsautomatik
elektriker, installationsteknik
elektriker, kommunikationsteknik
elektriker, styrings- og reguleringsteknik
entreprenør- og landbrugsuddannelsen (speciale entreprenørmaskinmekaniker, kranmekaniker, landbrugsmaskinmekaniker eller personliftmekaniker)
finmekanikeruddannelsen (speciale finmekaniker eller våbenmekaniker)
flymekaniker
industritekniker (specialer og trin 2 og 3)
køletekniker
personvognsmekaniker (trin 2)
procesoperatør (trin 2)
skibsmekaniker
skibsmontør
værktøjsuddannelsen (med specialer)
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Specifikke adgangskrav: Fysik C og matematik C
Anden adgang
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Ingen specifikke adgangskrav
Autoteknolog (AP Graduate in Automotive Technology)
Adgang via Gymnasial uddannelse
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via relevant erhvervsuddannelse
Cykel- og motorcykelmekaniker (trin 1 knallertmekaniker, trin 2 cykelmekaniker og trin 2 motorcykelmekaniker)
entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelse (med specialer og trin 2)
flymekaniker
karrosseriuddannelsen
lastvognsmekaniker (trin 2)
mekaniker (trin 2)
personvognsmekaniker (trin 2)
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Specifikke adgangskrav: Matematik C
Anden adgang
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik C
Byggekoordinator (AP Graduate in construction and business, Construction Coordinator)
Adgang via Gymnasial eksamen
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via relevant erhvervsuddannelse
Anlægsstruktør
bygningsstruktør
brolægger
bygningsmaler
ejendomsservicetekniker
elektriker 1 og 2
individuel EUD, bygge og anlæg
glarmester
maskinsnedker (trin 2)
murer
skorstensfejer
snedker (med specialer)
stenhugger
stukkatør
tagdækker
teknisk designer
teknisk isolatør
træfagenes byggeuddannelse
vvs-energiuddannelsen med specialer
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Ingen specifikke adgangskrav
Byggetekniker (AP Graduate in Construction Technology)
Ansøgere optages på bygningskonstruktør, professionsbachelor i bygningskonstruktion, se denne.
Driftsteknolog – Offshore (AP Graduate in Management Technology Offshore)
Adgang via Gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Matematik C
Adgang via relevant erhvervsuddannelse
Automatik- og procesuddannelsen (specialer og trin 2)
beslagsmed
boligmonteringsuddannelsen
cykel- og motorcykelmekaniker (trin 1 knallertmekaniker, trin 2 cykelmekaniker og trin 2 motorcykelmekaniker)
entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen (med specialer og trin 2)
elektriker 1 og 2
finmekanikeruddannelsen (speciale finmekaniker eller våbenmekaniker)
flymekaniker
industriteknikeruddannelsen (med specialer)
karrosseriuddannelsen (med specialer)
køletekniker (trin 2)
lastvognsmekaniker (trin 2)
mekaniker (trin 2)
metalsmed (med specialer)
maskinsnedker (trin 2)
ortopædist
personvognsmekaniker (trin 2)
procesoperatør (trin 2)
skibsmekaniker (med specialer eller trin 2)
skibsmontør (trin 2)
skibstekniker (trin 2)
skorstensfejer (trin 2)
smed (med specialer)
snedker (med specialer)
støberitekniker (med specialer)
teknisk designer
vvs-energiuddannelsen med specialer
værktøjsuddannelsen (med specialer)
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik C
Anden adgang
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Ingen specifikke adgangskrav
Energiteknolog (AP Graduate in Energy Technology)
Adgang via Gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Fysik C og matematik C
Adgang via relevant erhvervsuddannelse
Automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2)
anlægsstruktør
brolægger
bygningsstruktør
ejendomsservicetekniker
elektriker 1 og 2
elektriker, bygningsautomatik
elektriker, installationsteknik
elektriker, kommunikationsteknik
elektriker, styrings- og reguleringsteknik
elektronik- og svagstrømsuddannelsen
køletekniker (trin 2)
maskinsnedker (trin 2)
murer (trin 2)
procesoperatør (trin 2)
smed (med specialer)
snedker (med specialer)
træfagenes byggeuddannelse
teknisk designer
teknisk isolatør
vvs-energiuddannelsen med specialer
vvs-uddannelsen
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Specifikke adgangskrav: Matematik C
Anden adgang
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Ingen specifikke adgangskrav
Fiskeriteknolog (indledende trin)
På de indledende trin kan alle optages, som har mindst 2 års studierelevant erhvervserfaring, gerne i fiskerisektoren, og også har enten: folkeskolens 10. klasseprøve i matematik og naturlære eller mindst folkeskolens afgangsprøve i dansk og engelsk. Andre eksaminer på tilsvarende eller højere niveau kan også give adgang.
Ansøgere på fiskeriteknolog optages på procesteknolog, se denne.
Installatør, stærkstrøm (AP Graduate in Service Engineering)
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2)
elektriker 1 og 2
elektriker, bygningsautomatik
elektriker, installationsteknik
elektriker, kommunikationsteknik
elektriker, styrings- og reguleringsteknik
elektronik- og svagstrømsuddannelsen
Ingen specifikke adgangskrav
Installatør, VVS (AP Graduate in Service Engineering)
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Smed (med specialer og trin 2)
vvs-energiuddannelsen med specialer
vvs-uddannelsen
Ingen specifikke adgangskrav
Kort- og landmålingstekniker (AP Graduate in Construction Technology)
Ansøgere optages på bygningskonstruktør, professionsbachelor i bygningskonstruktion, se denne
Produktionsteknolog (AP Graduate in Production Technology)
Adgang via Gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Matematik C
Adgang via relevant erhvervsuddannelse
Beslagsmed
boligmonteringsuddannelsen
cnc-tekniker (trin 2)
cykel- og motorcykelmekaniker (trin 1 knallertmekaniker, trin 2 cykelmekaniker og trin 2 motorcykelmekaniker)
elektriker 1 og 2
elektriker, bygningsautomatik
elektriker, installationsteknik
elektriker, kommunikationsteknik
elektriker, styrings- og reguleringsteknik
entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen (trin 2 og speciale kranmekaniker)
finmekaniker (med specialer og trin 2)
flymekaniker
gartner
industriteknikuddannelsen (alle trin og specialer)
karrosseriuddannelsen
køletekniker (trin 2)
maskinsnedker (trin 2)
landbrugsuddannelsen
lastvognsmekaniker (trin 2)
mekaniker (trin 2)
metalsmed (med specialer)
ortopædist
personvognsmekaniker (trin 2)
plastmager (trin 2)
procesoperatør (trin 2)
skibsmekaniker (trin 2)
skibsmontør (trin 2)
skibstekniker (trin 2)
skorstensfejer (trin 2)
smed (med specialer)
snedker (med specialer)
støberitekniker (trin 2)
teknisk designer
vindmølletekniker (med specialer)
værktøjsuddannelsen (trin 1 og 2)
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik C
Anden adgang
Adgangseksamen til ingeniøruddannelsen
Ingen specifikke adgangskrav

Merkantilt

Uddannelse
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
Financial controller
Adgang via Gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
Finansøkonom (AP Graduate in Financial Management)
Adgang via Gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
Handelsøkonom (AP Graduate in Commerce Management)
Adgang via Gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Engelsk C
Adgang via relevant erhvervsuddannelse
Detailhandelsuddannelsen med specialer
detailslagter med specialer
eventkoordinator (trin 2 hvis gl. ordning)
generel kontoruddannelse
handelsuddannelse med specialer
kontoruddannelse med specialer
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi D eller matematik D
Logistikøkonom (AP Graduate in Logistic Management)
Adgang via Gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Engelsk B og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi B
Adgang via relevant erhvervsuddannelse
Buschauffør i kollektiv trafik (trin 3)
handelsuddannelse med specialer
kontoruddannelse med specialer
kranuddannelsen (trin 3)
kørselsdisponent
lager- og terminaluddannelsen (trin 3)
personbefordringsuddannelsen (trin 3)
postuddannelsen (trin 3)
turistbuschauffør (trin 2)
vejgodstransportuddannelsen (trin 3)
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Jf. bilag 2, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Specifikke adgangskrav: Engelsk B og matematik C
Markedsføringsøkonom (AP Graduate in Marketing Management)
Adgang via Gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
Serviceøkonom (AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management)
Adgang via Gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Matematik C eller virksomhedsøkonomi B eller erhvervsøkonomi C
Adgang via relevant erhvervsuddannelse
Bager (trin 2)
detailhandelsuddannelsen med specialer
detailslagter med specialer
eventkoordinator (trin 2 hvis gl. ordning)
generel kontoruddannelse
gastronom (med specialer)
handelsuddannelse med specialer
konditor (trin 2)
kontoruddannelse med specialer
receptionist
tjener (trin 2)
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Specifikke adgangskrav: Matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi B

Professionsbacheloruddannelser

Design

Uddannelse
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
Professionsbachelor i smykker, teknologi og business (Bachelor in Jewellery, Technology and Business)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve
Adgang via erhvervsuddannelse:
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve

Medie

Uddannelse
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
Professionsbachelor i animation (Bachelor of Animation)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Engelsk B og bestået adgangsprøve
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Digital media
Specifikke adgangskrav: Engelsk B og bestået adgangsprøve
Professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning
Adgang via gymnasial eksamen:
Ingen specifikke adgangskrav
Anden adgang:
Individuel kompetencevurdering, jf. § 7
Professionsbachelor i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation (Bachelor in one Foreign Language and IT-based Marketing and Communication)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Engelsk A eller tysk begyndersprog på A niveau eller tysk fortsættersprog på B niveau afhængig af det valgte sprog
Professionsbachelor, fotojournalist (Bachelor of Journalism)
Anden adgang:
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve
Professionsbachelor i grafisk fortælling (Bachelor in Graphic Storytelling)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve
Grafisk tekniker
mediegrafiker
Anden adgang:
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve
Professionsbachelor i grafisk kommunikation (Bachelor of Graphic Communication)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Grafisk tekniker
mediegrafiker (trin 2)
skiltetekniker
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve
Professionsbachelor, journalist (Bachelor of Journalism)
Anden adgang:
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve
Professionsbachelor i kommunikation (Bachelor of Communication)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Samfundsfag B eller samtidshistorie B og matematik B eller virksomhedsøkonomi B
Professionsbachelor i medie- og sono-kommunikation (Bachelor of Media and Sonic Communication)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og bestået adgangsprøve
Anden adgang:
Musikalsk grundkursus (MGK)
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og bestået adgangsprøve
Professionsbachelor i medieproduktion og ledelse (Bachelor of Media Production and Management)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2)
grafisk tekniker
mediegrafiker (trin 2)
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve
Professionsbachelor i multiplatform storytelling and production (Bachelor in Multiplatform Storytelling and Production)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Digital media med specialer
Film- og tv-produktionsuddannelsen
grafisk tekniker
mediegrafiker (trin 2)
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve
Professionsbachelor i tv- og medietilrettelæggelse (Bachelor of TV and Media Production)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Engelsk B og bestået adgangsprøve
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2)
Fotograf
Specifikke adgangskrav: Engelsk B og bestået adgangsprøve
Professionsbachelor i visuel kommunikation (Bachelor of Visual Communication)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Digital media med specialer
film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2)
fotograf
grafisk tekniker
mediegrafiker (trin 2)
skiltetekniker
teater-, udstillings- og eventtekniker
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve

Pædagogisk område

Uddannelse
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik (Bachelor of Diaconia and Social Work)
Adgang via gymnasial eksamen:
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)
social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2)
Ingen specifikke adgangskrav
Professionsbachelor, folkeskolelærer (Bachelor of Education)
Adgang via gymnasial eksamen:
Det justerede karaktergennemsnit, jf. § 19, stk. 2, skal være bestået med mindst 7,0 eller optagelse på baggrund af adgangsgivende samtale.
Efter optag på uddannelsen er der specifikke krav til valg af undervisningsfag, jf. bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen.
Professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation (Bachelor of Christianity, Culture and Communication)
Adgang via gymnasial eksamen:
Ingen specifikke adgangskrav
Professionsbachelor i natur- og kulturformidling (Bachelor of Natural and Cultural Heritage Management)
Adgang via gymnasial eksamen:
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
skov- og naturtekniker med speciale i Natur- og friluftsformidler
Specifikke adgangskrav: Engelsk B
Professionsbachelor, pædagog (Bachelor in Social Education)
Adgang via gymnasial eksamen
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2):
Specifikke adgangskrav: Dansk C, naturfag C og engelsk D
Adgang via Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU / den pædagogiske grunduddannelse - PGU):
Specifikke adgangskrav: Dansk C og samfundsfag C og engelsk E
Anden adgang:
4 gymnasiale enkeltfag
Specifikke adgangskrav: Dansk A og engelsk B og samfundsfag C og et valgfrit fag på C-niveau
Professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve, hvortil man udvælges på grundlag af en motiveret ansøgning
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Boligmonteringsuddannelsen
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve, hvortil man udvælges på grundlag af en motiveret ansøgning.

Samfundsfaglig

Uddannelse
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
Professionsbachelor i offentlig administration (Bachelor of Public Administration)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi B
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse:
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C
Professionsbachelor, socialrådgiver (Bachelor of Social Work)
Adgang via gymnasial eksamen
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2)
den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)
Specifikke adgangskrav: Dansk C og engelsk D og enten samfundsfag C eller naturfag C
Anden adgang:
4 gymnasiale enkeltfag
Specifikke adgangskrav: Dansk A og engelsk B og samfundsfag B og psykologi C

Sundhedsfaglig

Uddannelse
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
Bachelor of Global Nutrition and Health
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten bioteknologi A eller kemi C og enten biologi C eller matematik C eller samfundsfag C
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Ernæringsassistent
gastronom
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten bioteknologi A eller kemi C og enten biologi C eller matematik C eller samfundsfag C
Bandagist/ortopædiingeniør
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik B og enten bioteknologi A eller kemi C og enten fysik B eller geovidenskab A
Fra optagelsen 2018 ændres adgangskravet i fysik til fysik A
Professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik (Bachelor in Relaxation and Psychomotor Therapy)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Optagelse på grundlag af adgangsgivende samtale
Adgang via Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2):
Specifikke adgangskrav: Dansk C og engelsk C og naturfag C og optagelse på grundlag af adgangsgivende samtale
Adgang via Den pædagogiske assistentuddannelse (den pædagogiske grunduddannelse - PGU):
Specifikke adgangskrav: Dansk C og samfundsfag C og engelsk E og enten bioteknologi A eller biologi C eller fysik C eller kemi C eller naturfag C og optagelse på grundlag af adgangsgivende samtale
Adgang via relevant erhvervsakademiuddannelse:
Specifikke adgangskrav: Dansk C og samfundsfag C og engelsk E og enten bioteknologi A eller biologi C eller fysik C eller kemi C eller naturfag C og optagelse på grundlag af adgangsgivende samtale
Anden adgang:
4 gymnasiale enkeltfag
Specifikke adgangskrav:
9 måneders erhvervserfaring samt alle nedenstående nummererede krav:
1. Dansk A og engelsk B
2. Bioteknologi A eller Biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller matematik B
3. Samfundsfag C eller psykologi C
Optagelse på grundlag af adgangsgivende samtale
Professionsbachelor, bioanalytiker (Bachelor of Biomedical Laboratory Science)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Hospitalsteknisk assistent (speciale i neurofysiologi)
social- og sundhedsuddannelsen (trin 2)
Specifikke adgangskrav: Dansk C og kemi C og matematik C og naturfag C og engelsk D
Adgang via anden uddannelse:
5 gymnasiale enkeltfag
Specifikke adgangskrav: Dansk A og engelsk B og matematik C og enten bioteknologi A eller både biologi C og kemi C
Professionsbachelor, ergoterapeut (Bachelor of Occupational Therapy)
Adgang via gymnasial eksamen
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)
social- og sundhedsuddannelsen (trin 2)
Specifikke adgangskrav: Dansk C og engelsk C og naturfag C
Anden adgang:
4 gymnasiale enkeltfag
Specifikke adgangskrav:
9 måneders erhvervserfaring samt alle nedenstående nummererede krav:
1. Dansk A og engelsk B
2. Bioteknologi A eller Biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller matematik B
3. Samfundsfag C eller psykologi C
Professionsbachelor i ernæring og sundhed (Bachelor in Nutrition and Health)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og kemi C eller bioteknologi A og enten biologi C eller matematik C eller samfundsfag C
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Bager (trin 2)
detailslagter med specialer
ernæringsassistent (trin 2)
gastronom (med specialer)
industrislagter (med specialer)
konditor (trin 2)
social- og sundhedsuddannelsen (trin 2)
tjener (trin 2)
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og bioteknologi A eller kemi C og enten biologi C eller matematik C eller samfundsfag C
Professionsbachelor, fysioterapeut (Bachelor of physiotherapy)
Adgang via gymnasial eksamen:
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2)
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten fysik C eller kemi C eller naturfag C
Professionsbachelor, jordemoder (Bachelor of Midwifery)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Bioteknologi A eller kemi C
Adgang via Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2):
Specifikke adgangskrav: Dansk C og kemi C og naturfag C og engelsk D (gælder dog kun til og med optagelsen i 2018)
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2) (dog først fra optagelsen i 2019)
tandklinikassistent
veterinærsygeplejerske
Specifikke adgangskrav: Dansk A og engelsk B og enten psykologi C eller samfundsfag C og enten kemi C eller bioteknologi A eller biologi A
Professionsbachelor i optometri (Bachelor in Optomerty)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Engelsk B og biologi C og matematik C og enten bioteknologi
A eller kemi C
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Optometrist
Ingen specifikke adgangskrav
Anden adgang:
6 gymnasiale enkeltfag
Specifikke adgangskrav:
Alle nedenstående nummererede krav:
1. Dansk A og engelsk B og matematik C
2. Biologi C eller bioteknologi A
3. Psykologi C eller samfundsfag C
4. Bioteknologi A eller kemi C eller naturfag C
Professionsbachelor, radiograf (Bachelor of Radiography)
Adgang via gymnasial eksamen
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2)
Specifikke adgangskrav: Dansk C og engelsk D samt to af følgende fag: bioteknologi
A eller biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller matematik B
Anden adgang:
4 gymnasiale enkeltfag
Specifikke adgangskrav: Dansk A og engelsk C samt to af de følgende fag:
Bioteknologi A eller biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller matematik B
Professionsbachelor, sygeplejerske (Bachelor of Science in Nursing)
Adgang via gymnasial eksamen
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Redderuddannelsen (speciale ambulanceassistent)
social- og sundhedsuddannelsen (trin 2)
Specifikke adgangskrav: Dansk C og naturfag C og engelsk D
Anden adgang:
4 gymnasiale enkeltfag
Specifikke adgangskrav: 9 måneders erhvervserfaring samt alle nedenstående nummererede krav:
1. Dansk A og engelsk B
2. Bioteknologi A eller Biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller matematik B
3. Samfundsfag C eller psykologi C
Professionsbachelor i tandpleje (Bachelor of Dental Hygiene)
Adgang via gymnasial eksamen
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2)
tandklinikassistent
Specifikke adgangskrav: Dansk C og engelsk C og enten fysik C eller kemi C eller matematik C eller naturfag C

Teknisk

Uddannelse
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
Bygningskonstruktør, professionsbachelor i bygningskonstruktion (Bachelor of Architectural Technology and Construction Management)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik C
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Anlægsstruktør
brolægger
bygningsmaler
bygningsstruktør
detailhandelsuddannelsen med specialer
ejendomsservicetekniker
elektriker, bygningsautomatik
elektriker, installationsmontør
elektriker trin 1 og 2
handelsuddannelse med specialer
maskinsnedker (trin 2)
murer (trin 2)
snedker (med specialer)
snedker (bygningssnedker)
tagdækker
teknisk designer (bygge og anlæg)
teknisk isolatør
træfagenes byggeuddannelse
vvs-uddannelsen
vvs-energiuddannelsen (med specialer)
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse:
Jf. bilag 2
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik C
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Ingen specifikke adgangskrav
Professionsbachelor i beredskab – forebyggelse, katastrofe- og risikomanagment (Bachelor of Mitigation, Emergency and Risk Management)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Fysik C eller kemi C og samfundsfag C eller historie A
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) (til og med optagelsen 2018)
redderuddannelsen (med speciale som ambulanceassistent)
social- og sundhedsuddannelsen (trin 2) (til og med optagelsen 2018)
Specifikke adgangskrav: Dansk C og kemi C eller naturfag C og matematik C og engelsk D
Adgang via anden uddannelse:
4 gymnasiale enkeltfag
Specifikke adgangskrav: Dansk A og engelsk B og fysik C eller kemi C og matematik C
Professionsbachelor i fødevareteknologi og -applikation (Bachelor of Food Technology and Applikation)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik B og fysik B eller geovidenskab A eller kemi C eller bioteknologi A
Professionsbachelor som have- og parkingeniør (Bachelor of Urban Landscape Engineering)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Dansk A og matematik B og engelsk C og enten bioteknologi A eller biologi B eller kemi B
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Anlægsgartner (trin 2)
gartner (trin 2)
greenkeeper
landbrugsuddannelsen (med specialer)
produktionsgartner (trin 2)
skov- og naturtekniker (trin 2)
væksthusgartner (trin 2)
Specifikke adgangskrav: Dansk A og matematik B og engelsk C og enten biologi B, bioteknologi A eller kemi B
Adgang via erhvervsakademiuddannelse (til overbygningsdelen):
Erhvervsakademiuddannelsen til jordbrugsteknolog med studieretning inden for landskab og anlæg
Ingen specifikke adgangskrav
Professionsbachelor, skov- og landskabsingeniør (Bachelor of Forest and Landscape Engineering)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Dansk A og matematik B og engelsk C og enten bioteknologi A eller biologi B eller kemi B
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Anlægsgartner (trin 2)
gartner (trin 2)
greenkeeper (trin 2)
landbrugsuddannelsen (med specialer)
skov- og naturtekniker (trin 2)
væksthusgartner (trin 2)
Specifikke adgangskrav: Dansk A og matematik B og engelsk C og enten bioteknologi A eller biologi B eller kemi B
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Dansk A og matematik B og engelsk C og enten bioteknologi A eller biologi B eller kemi B
Adgang via erhvervsakademiuddannelse (til overbygningsdelen):
Erhvervsakademiuddannelsen til jordbrugsteknolog med studieretning inden for landskab og anlæg
Ingen specifikke adgangskrav

Økonomisk

Uddannelse
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
Professionsbachelor i eksport og teknologi (Bachelor of Export and Technology Management)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Engelsk B og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
Adgang via relevanterhvervsuddannelse:
Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
beslagsmedeuddannelsen
cnc-teknikuddannelsen (trin 2)
cykel- og motorcykelmekaniker (med specialer)
data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)
entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker
elektriker trin 1 og 2
elektriker, bygningsautomatik
elektriker, installationsteknik
elektriker, kommunikationsteknik
elektriker, styrings- og reguleringsteknik
elektronik- og svagstrømsuddannelsen
finmekaniker (med specialer)
flymekaniker
handelsuddannelse med specialer
industriteknikeruddannelsen (med specialer)
karrosseriuddannelsen
køletekniker (trin 2)
maritime håndværksfag
maskinsnedker (trin 2)
mekaniker (trin 2)
metalsmed (med specialer)
modelsnedker
plastmager (trin 2)
procesoperatør (trin 2)
skibsmekaniker (trin 2)
skibsmontør (trin 2)
skibstekniker (trin 2)
skiltetekniker
skorstensfejer (trin 2)
smed (med specialer)
snedker (med specialer)
støberitekniker (trin 2)
teknisk designer
vejgodstransportuddannelsen
værktøjsuddannelsen med specialer
værktøjstekniker
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse:
Jf. bilag 2
Specifikke adgangskrav: Engelsk B og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
Professionsbachelor i finans (Bachelor of Financial Management and Services)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Finansuddannelsen (trin 2)
handelsuddannelse med specialer
it-supporter
kontoruddannelse med specialer
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
Professionsbachelor i Leisure Management (Bachelor of Leisure Management)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Engelsk B og matematik B
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Eventkoordinator
Specifikke adgangskrav: Engelsk B og matematik B
Professionsbachelor i procesøkonomi og værdikædeledelse (Bachelor of Value Chain Management)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Engelsk B og matematik B
Professionsbachelor i økonomi og it (Bachelor of Economics and Information Technology)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik B

Diplomingeniøruddannelser

Hovedområde
Uddannelse
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
Bioteknologiingeniør
Bioteknologi
(Bachelor of Engineering in Biotechnology)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Adgang via anden uddannelse:
Relevant videregående uddannelse
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Fra 2018 ændres adgangskravet i kemi til kemi B
Bygningsingeniør
Arktisk teknologi
(Bachelor of Engineering in Arctic Technology)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Adgang via anden uddannelse:
Relevant videregående uddannelse
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Byggeri og infrastruktur
(Bachelor of Engineering in Building and
Civil Engineering)
Bygning
(Bachelor of Engineering in Civil Engineering)
Byggeri og anlæg
(Bachelor of Engineering in Civil Engineering)
Bygningsteknik
(Bachelor of Engineering in Civil Engineering)
Bygningsdesign
(Bachelor of Engineering in Architectural Engineering)
Designingeniør
Integreret design
(Bachelor of Engineering in Integrated Design)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Adgang via anden uddannelse:
Relevant videregående uddannelse
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Designingeniør
Interaktivt design
(Bachelor of Engineering in Interaction Design)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A
Adgang via anden uddannelse:
Relevant videregående uddannelse
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A
Elektroingeniør
Elektrisk energiteknologi
(Bachelor of Engineering in Electrical Energy Technology)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Adgang via anden uddannelse:
Relevant videregående uddannelse
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Elektroteknologi
(Bachelor of Engineering in Electrical Engineering)
Elektronikingeniør
Elektronik
(Bachelor of Engineering in Electronics)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A
Adgang via anden uddannelse:
Relevant videregående uddannelse
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A
Elektronik og datateknik
(Bachelor of Engineering in Electronics and Computer Engineering)
Energiingeniør
Bæredygtig energiteknik
(Bachelor of Engineering in Sustainable Energy Engineering)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Adgang via anden uddannelse:
Relevant videregående uddannelse
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Forsyningsingeniør
Forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme
(Bachelor of Engineering in Supply Engineering, Water, Waste Water and District Heating)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Adgang via anden uddannelse:
Relevant videregående uddannelse
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Fødevareingeniør
Fødevaresikkerhed og -kvalitet
(Bachelor of Engineering in Food Safety and Quality)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten bioteknologi A eller kemi B eller biologi B og kemi C
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten bioteknologi A eller kemi B eller biologi B og kemi C
Global Management and Manufacturing-ingeniør
Global Management and Manufacturing
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Engelsk B og enten fysik B eller geovidenskab A og matematik B
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Engelsk B og enten fysik B eller geovidenskab A og matematik B
Adgang via anden uddannelse:
Relevant videregående uddannelse
Specifikke adgangskrav: Engelsk B og enten fysik B eller geovidenskab A og matematik B
It-ingeniør
Informations- og kommunikationsteknologi
(Bachelor of Engineering in Information and Communication Technology)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A
Adgang via anden uddannelse:
Relevant videregående uddannelse
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A
It og økonomi
(Bachelor of Engineering in IT and Economics)
It-elektronik
(Bachelor of Engineering in Computer Engineering)
Softwareteknologi
(Bachelor of Engineering in Software Technology)
Robotteknologi
(Bachelor of Engineering in Robot Systems)
Kemiingeniør
Kemi og bioteknologi
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi B
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi B
Adgang via anden uddannelse:
Relevant videregående uddannelse
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi B
Kemi- og bioteknik (Bachelor of Engineering in Chemical and Bio Engineering)
Kemi (kemiteknik)
(Bachelor of Engineering in Chemical Engineering)
Kemi og fødevareteknologi (Bachelor of Engineering in Food Technology)
Kemiteknik og international business
(Bachelor of Engineering in Chemical Engineering and International Business)
Maskiningeniør
Maskinteknik
(Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Adgang via anden uddannelse:
Relevant videregående uddannelse
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Maskinteknologi
(Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering)
Materialeingeniør
Materialeteknologi
(Bachelor of Engineering in Materials Science and Product Design)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Adgang via anden uddannelse:
Relevant videregående uddannelse
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Mekatronikingeniør
Mekatronik
(Bachelor of Engineering in Mechatronics)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Adgang via anden uddannelse:
Relevant videregående uddannelse
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Nanoingeniør
Nanoteknologi
(Bachelor of Engineering in Nanotechnology)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Adgang via anden uddannelse:
Relevant videregående uddannelse
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Proces og innovationsingeniør
Proces og innovation
(Bachelor of Engineering in Process and Innovation)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Adgang via anden uddannelse:
Relevant videregående uddannelse
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Produktionsingeniør
Produktion (Produktionsteknik)
(Bachelor of Engineering in Manufacturing Engineering)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Adgang via anden uddannelse:
Relevant videregående uddannelse
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Sundhedsteknologiingeniør
Sundhedsteknologi
(Bachelor of Engineering in Healthcare Technology)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Adgang via anden uddannelse:
Relevant videregående uddannelse
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Trafik- og transportingeniør
Mobilitet, Transport og Logistik
(Bachelor of Engineering in Mobility, Transport and Logistics)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A eller samfundsfag A
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A
Adgang via anden uddannelse:
Relevant videregående uddannelse
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A eller samfundsfag A
Teknologi og business
Business Development Engineer
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik B og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik B og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C
Eksport og teknologi
(Bachelor of Engineering in Global Business Engineering)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Engelsk A og enten fransk C eller spansk C eller tysk C
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Engelsk A og enten fransk C eller spansk C eller tysk C
Fra 2018 indføres matematik B som nyt adgangskrav
Teknologi og business
Eksportteknologi
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Engelsk B og matematik B
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Engelsk B og matematik B
Fra 2018 ændres adgangskravet i matematik til matematik A

Maritime professionsbacheloruddannelser

Uddannelse
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
Professionsbachelor, maskinmester
Adgang via gymnasial eksamen:
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via erhvervsuddannelse:
Specifikke adgangskrav: Matematik, engelsk og dansk og enten fysik eller kemi,
heraf 2 fag på mindst B-niveau
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik, engelsk og dansk og enten fysik eller kemi,
heraf 2 fag på mindst B-niveau
Professionsbachelor, skibsofficer
Uanset adgangsvej, er det en forudsætning for optagelsen, at ansøgeren har indgået
en uddannelsesaftale med godkendt rederi og har gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere uden begrænsninger
Adgang via gymnasial eksamen:
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via erhvervsuddannelse:
Specifikke adgangskrav: 2 af nedenstående fag på B-niveau resten på C-niveau: Matematik og engelsk og dansk og enten fysik eller kemi
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne og mindst 2 års relevant erhvervserfaring
Ingen specifikke adgangskrav
Professionsbachelor, skibsfører
Uanset adgangsvej er det en forudsætning for optagelsen, at ansøgeren har indgået
en uddannelsesaftale med godkendt rederi og har gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere uden begrænsninger
Adgang via gymnasial eksamen:
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via erhvervsuddannelse:
Specifikke adgangskrav: 2 af nedenstående fag på B-niveau resten på C-niveau: Matematik og engelsk og dansk og enten fysik eller kemi
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne og mindst 2 års relevant erhvervserfaring
Ingen specifikke adgangskrav

Selvstændig overbygningsuddannelser (professionsuddannelser)

Uddannelse
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
Professionsbachelor i design og business (Bachelor of Design and Business)
Adgang via erhvervsakademiuddannelse:
Designteknolog
markedsføringsøkonom
multimediedesigner
produktionsteknolog
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve
Adgang via relevant erhvervsakademiuddannelse:
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve
Professionsbachelor i digital konceptudvikling (Bachelor of Digital Concept Development)
Adgang via erhvervsakademiuddannelse:
Datamatiker
designteknolog
e-designer
multimediedesigner
Ingen specifikke adgangskrav
Professionsbachelor i energimanagement (Bachelor of Energimanagement)
Adgang via erhvervsakademiuddannelse:
Automationsteknolog
energiteknolog
installatør, stærkstrøm
installatør, VVS
Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship
Adgang via erhvervsakademiuddannelse:
Autoteknolog
byggetekniker
datamatiker
designteknolog
installatør, stærkstrøm
installatør, VVS
markedsføringsøkonom
finansøkonom
handelsøkonom
it- og elektronikteknolog
jordbrugsteknolog
laborant
logistikøkonom
multimediedesigner
procesteknolog
produktionsteknolog
serviceøkonom
Ingen specifikke adgangskrav
Anden adgang:
Specifikke adgangskrav: Optagelse på baggrund af adgangsgivende samtale
Professionsbachelor i International Hospitality Management (Bachelor of International Hospitality Management)
Adgang via erhvervsakademiuddannelse:
Markedsføringsøkonom
serviceøkonom
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via relevant erhvervsakademiuddannelse:
Ingen specifikke adgangskrav
Professionsbachelor i international handel og markedsføring (Bachelor of International Sales and Marketing Management)
Adgang via erhvervsakademiuddannelse:
Markedsføringsøkonom
Specifikke adgangskrav: Ved optagelse på uddannelsen lægges der vægt på gennemsnit på adgangsgivende eksamen, motivation og tidligere erfaring. Ansøgere kan blive indkaldt til personlig samtale
Professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed (Bachelor of Agricultural and Environmental Management)
Adgang via erhvervsakademiuddannelse:
Jordbrugsteknolog
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via relevant erhvervsakademiuddannelse:
Ingen specifikke adgangskrav
Professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi (Bachelor of Chemical and Biotechnical Technology, Food Technology and Process Technology)
Adgang via erhvervsakademiuddannelse:
Laborant
procesteknolog
Ingen specifikke adgangskrav
Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration (Bachelor of Product Development and Integrative Technology)
Adgang via erhvervsakademiuddannelse:
Automationsteknolog
energiteknolog
installatør, stærkstrøm
installatør, VVS
it-teknolog
produktionsteknolog
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via relevant erhvervsakademiuddannelse:
Ingen specifikke adgangskrav
Professionsbachelor i sportsmanagement (Bachelor of Sport Management)
Adgang via erhvervsakademiuddannelse:
Finansøkonom
markedsføringsøkonom
serviceøkonom
Ingen specifikke adgangskrav
Professionsbachelor i softwareudvikling (Bachelor of Software Development)
Adgang via erhvervsakademiuddannelse:
Datamatiker
Ingen specifikke adgangskrav
Professionsbachelor i webudvikling (Bachelor of Web Development)
Adgang via erhvervsakademiuddannelse:
Datamatiker
multimediedesigner
Ingen specifikke adgangskrav
Professionsbachelor som teknisk manager offshore (Bachelor of Technical Management Offshore)
Adgang via erhvervsakademiuddannelse:
Driftsteknolog offshore
installatør, stærkstrøm
produktionsteknolog
Ingen specifikke adgangskrav


Bilag 2

Fag fra erhvervsuddannelse, der kan sidestilles med gymnasiale enkeltfag i f.t. opfyldelse af specifikke adgangskrav

Erhvervsuddannelse, herunder eventuelt speciale
Fag i erhvervsuddannelsen
Gymnasialt fag, som erhvervsuddannelsesfagene kan sidestilles med
Teknisk designer, bygge og anlæg
1306 Beregning og konstruktion
1419 Bygningskonstruktioner
10735 Beregning og prisoverslag
1379 Kvalitetsstyring B/A
10361 Energirigtigt byggeri
10358 Anvendelse af GIS I
10359 Anvendelse af GIS II
Matematik C
Teknisk designer, industriel produktion
1306 Beregning og konstruktion
1433 Statistisk proces control
10365 Maskinteknisk konstruktion og beregning
10739 Prisberegning og beregning af materialeforbrug
1385 Kvalitetsstyring, produktion
10293 Styrkeberegning
Matematik C
Flymekaniker
Modul 1. I folkemunde ”flymatematik”
Matematik C
Automatik- og procesuddannelsen
10680 Motorer: Eksponentialfunktioner, trigonometriske funktioner (faseforskydning)
10678 Styringsteknik: Ditto
10689 Servosystemer og frekvensomformere: ditto +tredimensionelt koordinatsystem
10690 Energioptimering på automatiske anlæg og Procesregulering: (statistik)
10694 PLC II: (Boolsk algebra)
Matematik C
Køletekniker
231 Små køleanlæg bidrager til el lære
232 Køleteknik 1 bidrager med energi lære
235 Kommercielle køleanlæg 2 el og energilære
236 Industrielle køleanlæg el og energilære
14846 Kommercielle køleanlæg 3 teknologi
Fysik C

Automatik- og procesuddannelsen
10678 Styringsteknik el lære
10680 Motorer el lærer
10682 Pneumatik tryk
10687 Procesregulering I, instrumentering og kalibrering, temp/tryk
10683 Hydraulik tryk
10690 Energioptimering på automatiske anlæg, energiforbrug
Fysik C
Personvognsmekaniker
8872 Avanceret fejlfinding på elektroniske systemer på personvogne
8865 Udmåling, reparation og justering af elektronisk servostyring
8867 Kontrol og reparation af benzin indsprøjtnings- og tændingsanlæg
12086 Kontrol og reparation af diesel indsprøjtningsanlæg
8870 Fejlfinding og reparation af air-con og klimaanlæg
8858 Fejlfinding på elektriske systemer på personvogn
12054 Autofysiske begreber
8873 Fejlfinding og reparation af starter- og ladeanlæg
Fysik C
Lastvognsmekaniker
8942 Dieselmotor lastvogn 2
8943 Brændstofanlæg og indsprøjtningssystemer 2
8936 Reparation af ABS bremser med TCS
8938 Electronic Controlled Braking System med ESP
8939 Kontrol og reparation af gearkasser inkl. automatisk skift
8940 Kontrol og reparation af differentiale og navreduktion
8944 Reparation af databusstyrede komfort- og sikkerhedssystemer
8945 Fejlfinding på elektroniske systemer 2
8946 Kontrol og reparation af starter og generator
Fysik C
Flymekaniker
15625 Vedligeholdelsespraksis for flyindustrien (Modul 7)
15626 Menneskelige faktorer (Modul9)
15627 Love og bestemmelser (Modul 10)
10648 Flystruktur og flysystemer og instrumenter (Modul 11a)
Engelsk C


Bilag 3

Erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, der ikke er omfattet af § 13, stk. 1 og 2, jf. § 13, stk. 3, fra den 1. januar 2017

Erhvervsakademiuddannelse

Installatør, stærkstrøm

Installatør, VVS

Professionsbachelor

Elektrisk energiteknologi

It og økonomi

Økonomi og it