Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32008L0119
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v.
Kapitel 2 Fælles bestemmelser
Kapitel 3 Særlige regler for malkekøer
Kapitel 4 Kælvning
Kapitel 5 Særlige regler for ungdyr
Kapitel 6 Særlige regler for kalve
Kapitel 7 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

I medfør af § 6, stk. 2, § 9, stk. 2, § 10, § 11, stk. 2, § 19, stk. 2, § 20, stk. 2, § 22, stk. 2, § 24, stk. 5, § 25, stk. 2, § 26, § 27, stk. 6, og § 31 i lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 11. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 10, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde, definitioner m.v.

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på bedrifter med kvæg, der holdes med henblik på mælkeproduktion (malkekvæg). Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på bedrifter med kalve og ungdyr, der er afkom af malkekvæg.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på kreaturer, som anvendes i forbindelse med tekniske og videnskabelige undersøgelser, der udføres under tilsyn af Dyreforsøgstilsynet.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Ko: Hundyr, der har kælvet mindst én gang.

2) Ungdyr:

a) Hundyr på 6 måneder eller derover, som endnu ikke har kælvet (kvier).

b) Tyr på 6 måneder eller derover i perioden, hvor dyret opfedes med henblik på slagtning eller avl.

3) Kalv: Et kreatur på indtil 6 måneder.

4) Små racer: Racer og krydsninger heraf, der som fuldt udvokset har en gennemsnitsvægt på mindre end 550 kg.

5) Store racer: Racer og krydsninger heraf, der som fuldt udvokset har en gennemsnitsvægt på 550 kg eller derover.

6) Sengebåsestald: Stald, hvor kreaturerne kan bevæge sig frit (løsdriftsstald), og hvor hvilearealet er opdelt i sengebåse.

7) Dybstrøelsesstald: Løsdriftsstald, hvor hvilearealet er et strøet fællesareal.

8) Sengebåse: Individuelle hvilepladser adskilt af skillebøjler eller lignende.

9) Malkeområde: Område, hvor koen opholder sig i forbindelse med malkning.

10) Foderbord: Krybben eller pladsen, hvor foderet bliver tildelt.

11) Ædeplads: En plads ved foderbordet.

Kapitel 2

Fælles bestemmelser

§ 3. Det er tilladt at anvende stødgivende elektrisk hegn omkring marker og drivgange til kreaturer på græs.

§ 4. Indåndingsluften i stalden må højst indeholde følgende koncentrationer af gasser:

1) Kuldioxid (CO2): 3.000 ppm.

2) Ammoniak (NH3): 20 ppm.

3) Svovlbrinte (H2S): 0,5 ppm.

§ 5. Der skal være en lyskilde af tilstrækkelig styrke til, at kreaturerne til enhver tid kan tilses.

Stk. 2. Kunstig belysning i stalde skal i perioden fra den 1. november til den 1. marts dæmpes til højst 5 lux i sammenlagt 8 timer i tidsrummet mellem kl. 18 og kl. 6. I stalde med mindre end én ædeplads pr. ko eller automatiske malkesystemer skal der dog være mindst 25 lux på gangarealer.

§ 6. Mindst ét årligt kloveftersyn skal foretages af en dyrlæge eller klovbeskærer, der ikke er ansvarlig for eller arbejder på bedriften.

Kapitel 3

Særlige regler for malkekøer

§ 7. §§ 8-24 gælder alene for malkekøer.

§ 8. Stalden skal have et rumfang på mindst 20 m3 luft pr. ko for små racer og 25 m3 luft pr. ko for store racer over det fladeareal, hvor køerne kan bevæge sig frit.

§ 9. Længden af sengebåse, hvor sengebåserækken står mod en væg, skal være mindst 2,8 m for små racer og 3,0 m for store racer. For bygninger, der er taget i brug før den 1. juli 2010 skal længden af sengebåse, hvor sengebåserækken står mod en væg, dog kun være mindst 2,4 m for små racer og 2,6 m for store racer.

Stk. 2. Længden af sengebåse, hvor sengebåserækken står mod en anden række eller har front mod et åbent areal, skal være mindst 2,65 m for små racer og 2,85 m for store racer. For bygninger som nævnt i stk. 1, 2. pkt., skal længden af sengebåse, hvor sengebåserækken står mod en anden række, dog kun være mindst 2,25 m for små racer og 2,45 m for store racer.

Stk. 3. Bredden af sengebåse skal være mindst 1,10 m for små racer og 1,25 m for store racer.

§ 10. I sengebåsestalde skal bredden af gangen mellem sengebåserækkerne være mindst 2,4 m for små racer og 2,6 m for store racer. For bygninger, der er taget i brug før den 1. juli 2010 skal bredden af gangen mellem sengebåserækkerne dog kun være mindst 2,4 m for store racer.

Stk. 2. I sengebåsestalde med en eller to rækker sengebåse bag foderbordet skal bredden af gangen lige bag foderbordet være mindst 3,2 m for små racer og 3,4 m for store racer. For bygninger som nævnt i stk. 1, 2. pkt., skal bredden af gangen lige bag foderbordet dog kun være mindst 3,2 m for store racer i sengebåsestalde med en række sengebåse bag foderbordet og 3,4 m for store racer i sengebåsestalde med to rækker sengebåse bag foderbordet.

Stk. 3. I sengebåsestalde med tre eller flere rækker sengebåse bag foderbordet skal bredden af gangen lige bag foderbordet være mindst 3,7 m for små racer og 4,0 m for store racer. For bygninger som nævnt i stk. 1, 2. pkt., skal bredden af gangen lige bag foderbordet dog kun være mindst 3,6 m.

§ 11. Bredden af tværgange i stalde med højst 3 rækker sengebåse skal være mindst 2,3 m for små racer og 2,5 m for store racer, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Hvis der i en tværgang er placeret drikkekar eller kobørste, skal bredden af tværgangen være mindst 3,7 m for små racer og 4,0 m for store racer.

Stk. 3. Hvis der i en tværgang er placeret både drikkekar og kobørster, skal bredden af tværgangen være mindst 4,7 m for små racer og 5,0 m for store racer.

§ 12. I stalde med flere end 3 rækker sengebåse skal bredden af den første tværgang fra foderbordet være mindst 4,7 m for små racer og 5,0 m for store racer, hvis malkekøerne skal passere en eller flere rækker sengebåse for at få adgang til foderbordet, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. Bredden af øvrige tværgange skal være mindst 3,7 m for små racer og 4,0 m for store racer, jf. dog stk. 5 og 6.

Stk. 3. Hvis der i en tværgang er placeret drikkekar eller kobørste, skal bredden af den første tværgang være mindst 5,1 m for små racer og 5,5 m for store racer.

Stk. 4. Hvis der i en tværgang er placeret både drikkekar og kobørste, skal bredden af den første tværgang være mindst 5,6 m for små racer og 6,0 m for store racer.

Stk. 5. Hvis der i en tværgang er placeret drikkekar eller kobørste, skal bredden af øvrige tværgange være mindst 4,2 m for små racer og 4,5 m for store racer.

Stk. 6. Hvis der i en tværgang er placeret både drikkekar og kobørste, skal bredden af øvrige tværgange være mindst 4,7 m for små racer og 5,0 m for store racer.

§ 13. Hvilearealet i dybstrøelsesstalde skal pr. ko være mindst 5,0 m2 for små racer og 6,5 m2 for store racer.

§ 14. Enkeltsygebokse skal have et areal på mindst 10 m2 for små racer og 12 m2 for store racer.

Stk. 2. Fællessygebokse skal have et areal pr. ko på mindst 6,8 m2 for små racer og 8,0 m2 for store racer.

§ 15. Der skal kunne maskinmalkes i sygebokse og kælvningsbokse.

§ 16. Ved anvendelse af maskinmalkningsanlæg skal der foreligge en beredskabsplan i tilfælde af strømsvigt.

§ 17. Automatiske malkningssystemer skal være forsynet med et alarmsystem, der sikrer, at det opdages, hvis systemet ikke fungerer.

§ 18. Køer med en dagsydelse af mælk på over 25 kg skal malkes mindst to gange i døgnet.

Stk. 2. Kravet i stk. 1 finder ikke anvendelse fra 10 uger før forventet kælvning.

§ 19. Køer skal have adgang til fuldfoder, grundfoder eller grovfoder i mindst 20 timer af døgnet. Dette gælder dog ikke ved goldning.

Stk. 2. Foder, der tildeles restriktivt, skal udfodres mindst to gange i døgnet. Foder, der tildeles efter ædelyst, skal udfodres mindst én gang i døgnet.

Stk. 3. Fodring kun med halm og vand ved goldning må ikke ske.

§ 20. Gulvet bag foderbordet skal være plant.

Stk. 2. En ædeplads skal pr. ko være mindst 65 cm bred for små racer og 70 cm bred for store racer.

§ 21. Ved fodring efter ædelyst må der højst være 2 køer pr. ædeplads ved foderbordet, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Køer, der har kælvet, skal indtil 12 dage efter kælvning, eller indtil koens fysiologiske balance er reetableret, have adgang til én ædeplads ved foderbordet pr. ko.

Stk. 3. I stalde med køer omfattet af stk. 2 må der for køer, der ikke er omfattet af stk. 2, højst være 2,5 køer pr. ædeplads.

Stk. 4. Fælles forberedelsesbokse til højdrægtige dyr skal indeholde mindst én ædeplads ved foderbordet pr. ko.

§ 22. Ved restriktiv fodring skal der være mindst én ædeplads ved foderbordet pr. ko.

§ 23. Tilskudsfoderautomater skal være placeret i umiddelbar tilknytning til ædepladsen og således, at kødannelse og konkurrence minimeres.

Stk. 2. Tilskudsfoderautomater må ikke hindre køernes adgang til hvileareal.

§ 24. Der skal være fri adgang til vand fra vandspejl.

Stk. 2. Ved brug af drikkekopper må der højst være 6 køer pr. kop.

Stk. 3. Ved brug af drikkekar må der højst være 10 køer pr. meter drikkekar.

Kapitel 4

Kælvning

§ 25. Enkeltkælvningsbokse skal have et areal på mindst 10 m2 for små racer og 12 m2 for store racer.

Stk. 2. Boksen skal være indrettet således, at kreaturet kan vende sig rundt.

§ 26. Fællesforberedelsesbokse til højdrægtige dyr skal have et areal pr. kreatur på mindst 6,8 m2 for små racer og 8,0 m2 for store racer.

Stk. 2. Ved særskilt hvileareal i fællesforberedelsesbokse skal hvilearealet pr. kreatur være mindst 3,4 m2 for små racer og 4,0 m2 for store racer.

Stk. 3. Bredden af sengebåsen i fællesforberedelsesbokse skal være mindst 1,15 m for små racer og 1,30 m for store racer.

Kapitel 5

Særlige regler for ungdyr

§ 27. §§ 28-39 gælder alene for ungdyr.

§ 28. Bestemmelserne i § 20, stk. 1, og § 21, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse for ungdyr.

§ 29. Totalarealet i fællesbokse med strøelse i hele boksen skal pr. ungdyr være mindst:

1) 2,6 m2 for kreaturer under 200 kg.

2) 3,2 m2 for kreaturer mellem 200-300 kg.

3) 3,8 m2 for kreaturer mellem 300-400 kg.

4) 4,4 m2 for kreaturer mellem 400-500 kg.

5) 5,0 m2 for kreaturer over 500 kg.

§ 30. Totalarealet i fællesbokse med ustrøet ædeareal skal pr. ungdyr være mindst:

1) 2,7 m2 for kreaturer under 200 kg.

2) 3,4 m2 for kreaturer mellem 200-300 kg.

3) 4,2 m2 for kreaturer mellem 300-400 kg.

4) 4,8 m2 for kreaturer mellem 400-500 kg.

5) 5,4 m2 for kreaturer over 500 kg.

§ 31. Liggearealet i fællesbokse med ustrøet ædeareal skal pr. ungdyr være mindst:

1) 2,2 m2 for kreaturer under 200 kg.

2) 2,7 m2 for kreaturer mellem 200-300 kg.

3) 3,3 m2 for kreaturer mellem 300-400 kg.

4) 3,8 m2 for kreaturer mellem 400-500 kg.

5) 4,3 m2 for kreaturer over 500 kg.

§ 32. Længden af sengebåse skal være mindst:

1) 1,50 m for kreaturer under 150 kg.

2) 1,60 m for kreaturer mellem 150-200 kg.

3) 1,70 m for kreaturer mellem 200-300 kg.

4) 1,95 m for kreaturer mellem 300-400 kg.

5) 2,15 m for kreaturer mellem 400-500 kg.

6) 2,40 m for kreaturer mellem 500-600 kg.

7) 2,60 m for kreaturer over 600 kg.

Stk. 2. For bygninger, der er taget i brug før den 1. juli 2010 skal længden af sengebåse, hvor sengebåserækken står mod en anden række eller har front mod et åbent areal, dog kun være mindst:

1) 1,40 m for kreaturer under 150 kg.

2) 1,50 m for kreaturer mellem 150-200 kg.

3) 1,60 m for kreaturer mellem 200-300 kg.

4) 1,80 m for kreaturer mellem 300-400 kg.

5) 2,00 m for kreaturer mellem 400-500 kg.

6) 2,25 m for kreaturer over 500 kg.

Stk. 3. Bredden af sengebåse skal være mindst:

1) 0,55 m for kreaturer under 150 kg.

2) 0,60 m for kreaturer mellem 150-200 kg.

3) 0,70 m for kreaturer mellem 200-300 kg.

4) 0,85 m for kreaturer mellem 300-400 kg.

5) 0,95 m for kreaturer mellem 400-500 kg.

6) 1,10 m for kreaturer mellem 500-600 kg.

7) 1,20 m for kreaturer over 600 kg.

§ 33. I sengebåsestalde med en eller to rækker sengebåse bag foderbordet skal bredden af gangen lige bag foderbordet være mindst:

1) 2,15 m for kreaturer under 150 kg.

2) 2,35 m for kreaturer mellem 150-200 kg.

3) 2,75 m for kreaturer mellem 200-300 kg.

4) 3,10 m for kreaturer mellem 300-400 kg.

5) 3,40 m for kreaturer over 400 kg.

Stk. 2. For bygninger, der er taget i brug før den 1. juli 2010 skal bredden af gangen lige bag foderbordet i sengebåsestalde med en række sengebåse bag foderbordet dog kun være mindst:

1) 1,65 m for kreaturer under 150 kg.

2) 1,85 m for kreaturer mellem 150-200 kg.

3) 2,20 m for kreaturer mellem 200-300 kg.

4) 2,50 m for kreaturer mellem 300-400 kg.

5) 2,70 m for kreaturer mellem 400-500 kg.

6) 2,95 m for kreaturer over 500 kg.

Stk. 3. For bygninger som nævnt i stk. 2 skal bredden af gangen lige bag foderbordet i sengebåsestalde med to rækker sengebåse bag foderbordet dog kun være mindst:

1) 2,00 m for kreaturer under 150 kg.

2) 2,20 m for kreaturer mellem 150-200 kg.

3) 2,60 m for kreaturer mellem 200-300 kg.

4) 2,95 m for kreaturer mellem 300-400 kg.

5) 3,25 m for kreaturer mellem 400-500 kg.

6) 3,25 m for kreaturer over 500 kg.

Stk. 4. I sengebåsestalde med en eller to rækker sengebåse bag foderbordet skal bredden af gangen lige bag foderbordet dog i alle tilfælde kun være mindst 3,2 m for kreaturer over 400 kg af små racer.

Stk. 5. I sengebåsestalde med tre eller flere rækker sengebåse bag foderbordet skal bredden af gangen lige bag foderbordet være mindst:

1) 2,25 m for kreaturer under 150 kg.

2) 2,50 m for kreaturer mellem 150-200 kg.

3) 2,95 m for kreaturer mellem 200-300 kg.

4) 3,30 m for kreaturer mellem 300-400 kg.

5) 3,65 m for kreaturer mellem 400-500 kg.

6) 3,80 m for kreaturer mellem 500-600 kg.

7) 4,00 m for kreaturer over 600 kg.

Stk. 6. For bygninger som nævnt i stk. 2 skal bredden af gangen lige bag foderbordet i sengebåsestalde med tre eller flere rækker sengebåse bag foderbordet dog kun være mindst:

1) 2,10 m for kreaturer under 150 kg.

2) 2,35 m for kreaturer mellem 150-200 kg.

3) 2,80 m for kreaturer mellem 200-300 kg.

4) 3,15 m for kreaturer mellem 300-400 kg.

5) 3,50 m for kreaturer mellem 400-500 kg.

6) 3,60 m for kreaturer over 500 kg.

Stk. 7. I sengebåsestalde med tre eller flere rækker sengebåse bag foderbordet skal bredden af gangen lige bag foderbordet dog i alle tilfælde kun være mindst 3,7 m for kreaturer over 500 kg af små racer.

§ 34. Bredden af gangen mellem sengebåserækker skal være mindst:

1) 1,20 m for kreaturer under 150 kg.

2) 1,30 m for kreaturer mellem 150-200 kg.

3) 1,45 m for kreaturer mellem 200-300 kg.

4) 1,65 m for kreaturer mellem 300-400 kg.

5) 2,10 m for kreaturer mellem 400-500 kg.

6) 2,40 m for kreaturer mellem 500-600 kg.

7) 2,60 m for kreaturer over 600 kg.

Stk. 2. For bygninger, der er taget i brug før den 1. juli 2010 skal bredden af gangen mellem sengebåserækker dog kun være mindst:

1) 1,10 m for kreaturer under 150 kg.

2) 1,20 m for kreaturer mellem 150-200 kg.

3) 1,30 m for kreaturer mellem 200-300 kg.

4) 1,50 m for kreaturer mellem 300-400 kg.

5) 1,90 m for kreaturer mellem 400-500 kg.

6) 2,20 m for kreaturer over 500 kg.

§ 35. Bredden af tværgange i sengebåserækker skal være mindst:

1) 1,10 m for kreaturer under 150 kg.

2) 1,20 m for kreaturer mellem 150-200 kg.

3) 1,40 m for kreaturer mellem 200-300 kg.

4) 1,70 m for kreaturer mellem 300-400 kg.

5) 1,90 m for kreaturer mellem 400-500 kg.

6) 2,20 m for kreaturer mellem 500-600 kg.

7) 2,40 m for kreaturer over 600 kg.

Stk. 2. Hvis der i en tværgang er placeret vandkar eller børste, skal bredden af tværgangen være mindst:

1) 1,65 m for kreaturer under 150 kg.

2) 1,80 m for kreaturer mellem 150-200 kg.

3) 2,10 m for kreaturer mellem 200-300 kg.

4) 2,55 m for kreaturer mellem 300-400 kg.

5) 2,85 m for kreaturer mellem 400-500 kg.

6) 3,30 m for kreaturer mellem 500-600 kg.

7) 3,60 m for kreaturer over 600 kg.

Stk. 3. Hvis der i en tværgang både er placeret vandkar og børste, skal bredden af tværgangen være mindst:

1) 2,20 m for kreaturer under 150 kg.

2) 2,40 m for kreaturer mellem 150-200 kg.

3) 2,80 m for kreaturer mellem 200-300 kg.

4) 3,40 m for kreaturer mellem 300-400 kg.

5) 3,80 m for kreaturer mellem 400-500 kg.

6) 4,40 m for kreaturer mellem 500-600 kg.

7) 4,80 m for kreaturer over 600 kg.

§ 36. Ungdyr skal altid have adgang til frisk drikkevand.

§ 37. Ungdyr skal i mindst 20 timer af døgnet have adgang til grovfoder med tilstrækkeligt fiberindhold til at sikre en normal drøvtygning.

Stk. 2. Ungdyr skal gives frisk foder mindst én gang dagligt.

§ 38. En ædeplads ved foderbordet skal være mindst:

1) 0,30 m for kreaturer under 100 kg.

2) 0,35 m for kreaturer mellem 100-150 kg.

3) 0,40 m for kreaturer mellem 150-200 kg.

4) 0,50 m for kreaturer mellem 200-300 kg.

5) 0,55 m for kreaturer mellem 300-400 kg.

6) 0,60 m for kreaturer mellem 400-500 kg.

7) 0,65 m for kreaturer mellem 500-550 kg.

8) 0,70 m for kreaturer over 550 kg.

Stk. 2. Ved restriktiv fodring skal der være mindst én ædeplads ved foderbordet pr. ungdyr.

§ 39. Ungdyr, der opstaldes i grupper, skal have adgang til at udføre hudpleje.

Kapitel 6

Særlige regler for kalve

§ 40. Bestemmelserne i § 20, stk. 1, § 32, stk. 1, nr. 1-3, § 32, stk. 2, nr. 1-3, § 32, stk. 3, nr. 1-3, § 33, stk. 1, nr. 1-3, § 33, stk. 2, nr. 1-3, § 33, stk. 3, nr. 1-3, § 33, stk. 5, nr. 1-3, § 33, stk. 6, nr. 1-3, § 34, stk. 1, nr. 1-3, § 34, stk. 2, nr. 1-3, § 35, stk. 1, nr. 1-3, § 35, stk. 2, nr. 1-3, § 35, stk. 3, nr. 1-3, § 37, § 38, stk. 1, nr. 1-4, og § 39 finder tilsvarende anvendelse for kalve.

Kapitel 7

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 41. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 498 af 30. maj 2016 om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg ophæves.

§ 42. For bedrifter, der er etableret før den 1. juli 2010, finder §§ 4-6, § 15, § 16, § 20, stk. 2, og § 22 først anvendelse fra den 1. juli 2016.

Stk. 2 For bedrifter som nævnt i stk. 1 finder § 21, stk. 2, § 24, stk. 2, og § 39 først anvendelse fra den 1. juli 2022.

Stk. 3. For bedrifter som nævnt i stk. 1 finder § 14, § 19, stk. 2, § 20, stk. 1, § 21, stk. 1, 3 og 4, § 24, stk. 3, §§ 25 og 26, §§ 29-31, § 37, stk. 2, samt § 38 først anvendelse fra den 1. juli 2024.

Stk. 4. For bygninger, der er taget i brug før den 1. juli 2010 finder § 8, § 9, stk. 1, 2 og 3, §§ 10-13, § 32, stk. 1, 2 og 3, og §§ 33-35 først anvendelse fra den 1. juli 2034.

§ 43. For bedrifter, der etableres i perioden fra den 1. juli 2010 til og med den 30. juni 2012, finder § 14, § 20, stk. 1, § 21, stk. 1 og 3, §§ 25 og 26, §§ 29-31 samt § 38 først anvendelse fra den 1. juli 2022.

Stk. 2. For bygninger, der tages i brug i perioden fra den 1. juli 2010 til og med den 30. juni 2012, herunder bygninger, der i den nævnte periode tages i brug til andet formål, finder § 8, § 9, stk. 1, 2 og 3, §§ 10-13, § 32, stk. 1, 2 og 3, og §§ 33-35 først anvendelse fra den 1. juli 2032.

§ 44. Bestemmelserne i § 9, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., og § 32, stk. 1, finder i øvrigt først anvendelse på bygninger, der tages i brug efter den 1. juli 2012, fra den 1. juli 2032, hvis

1) sengebåsene opfylder kravene i § 9, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., og § 32, stk. 2, og

2) bygningen er opført i forlængelse af en bygning, der anvendes til at holde dyr omfattet af bekendtgørelsen.

§ 45. Det er indtil den 1. juli 2027 tilladt at anvende stødgivende elektriske aggregater til at styre opbundne kreaturers gødningsafsætning i bindestalde.

Stk. 2. Spændingen i stødgivende elektriske aggregater omfattet af stk. 1 må ikke overstige 3.000 volt.

§ 46. Hvis der på en bedrift anvendes automatisk malkningssystem, finder § 21, stk. 2, først anvendelse på bygninger, der er taget i brug før den 1. juli 2010, fra den 1. juli 2029.

Fødevarestyrelsen, den 23. januar 2017

P.D.V.
Per S. Henriksen

/ Kirsten Sejlstrup