Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse i sag 45.2016

afsagt af Tvistighedsnævnet den 20. december 2016

A

ved souschef Peter Faber, Dansk Metal

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Ida Skouvig (formand), advokat Tine Benedikte Skyum (DA) og advokat Ulrik Mayland (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget chefkonsulent Per Laurents, udpeget af DI, og sekretær Kasper Palm, udpeget af Dansk Metal.

Mellem klageren, A, født den 25. september 1985, og B, blev der den 27. oktober 2013 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som personvognsmekaniker med uddannelsesperiode fra den 1. oktober 2013 til den 30. april 2016.

Denne sag drejer sig om efterbetaling af løn mv.

A har ved sin faglige organisation, Dansk Metalarbejderforbund, ved klageskrift modtaget den 13. oktober 2016, indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B skal betale 40.788,51 kr. med tillæg af procesrente.

Påstanden er opgjort således:

fritvalg 6.547,87 kr.

6. ferieuge 4.934,17 kr.

Løn på helligdage 29.306,47 kr.

Indklagede har ikke afgivet svarskrift og har – trods lovligt indkaldt – ikke givet møde under sagens behandling i nævnet.

Sagen har været mundtligt forhandlet i Tvistighedsnævnet den 1. december 2016.

Sagsfremstilling

Industriens Overenskomst mellem CO Industri og DI i er gældende for uddannelsesaftalen.

Af et gældsbrev, der er dateret den 21. juli 2015, fremgår, at A erkender at skylde B 73.000 kr., som hidrører fra lån til en bil. Lånet, der er rentefrit, skal ifølge gældsbrevets § 1 afdrages over 37 måneder med betaling af 2.000 kr. hver den første i en måned, første gang den 1. september 2015. Ifølge gældsbrevets § 2 indestår gælden uopsigeligt fra kreditors side, men hvis betaling af et afdrag udebliver ud over 4 dage efter skriftligt påkrav fra kreditor, er hele gældende straks forfalden til betaling. Gældsbrevet kan ifølge dets § 4 tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse. Gældsbrevet er underskrevet af A den 2. oktober 2015 og af B den 8. januar 2016.

A fik på et tidspunkt foretaget et løntjek, og med bistand fra Dansk Metal fremsatte han herefter krav om efterbetaling af det beløb, som påstanden vedrører. Ved mail af 4. juni 2016 fra B til V1, Dansk Metal, skrev B, at han gik med på hele beløbet, men at det skulle trækkes fra det, som A og hans kæreste skyldte, og at han ikke ville udbetale en krone. Da der ikke kunne opnås enighed, blev der indkaldt til et møde i Det faglige udvalg den 5. september 2016. Mødet blev aflyst, efter at B ved mail af samme dag skrev til Metalindustriens Uddannelsesudvalg, at han ikke kunne se nogen idé i at møde op, da han havde et krav på 73.000 kr., der skulle trækkes fra i A’s krav på 40.000 kr. Sagen blev herefter indbragt for Tvistighedsnævnet.

Der er for Tvistighedsnævnet fremlagt lønsedler for uddannelsesperioden.

Retsgrundlag

Af erhvervsuddannelseslovens § 55 fremgår bl.a.:

”Uddannelsesaftalen skal angive den løn, praktikvirksomheden skal betale til elever under praktikophold samt under skoleophold, der er omfattet af aftalen.

Stk. 2. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. ”

Forklaringer

A har bl.a. forklaret, at uddannelsesaftalen med B vedrørte anden del af hans uddannelse til automekaniker, idet han havde taget første del nogle år tidligere i en anden virksomhed. Han havde et godt uddannelsesforløbet hos B. Under forløbet købte han en bil af B, og da han ikke kunne betale kontant, blev der lavet et gældsbrev. Det var ham, der på opfordring fra forsikringsselskabet, fik udarbejdet gældsbrevet som erstatning for den oprindelige aftale mellem ham og B om, at B skulle blive ved med at stå som ejer af bilen, indtil gælden var betalt. Gældsbrevet blev lavet af en advokat, og han betalte knap 1.400 kr. herfor. Han betalte ikke afdragene de første måneder, idet B først skrev under på gældsbrevet den 8. januar 2016. I januar betalte han derfor 8.000 kr. i afdrag og i februar 6.000 kr. Derefter betalte han 2.000 kr. pr. måned som anført i gældsbrevet. Han har dog ikke betalt de sidste 2 måneder. B har ikke sendt ham et skriftligt påkrav om, at restgælden skal indfries.

Han fik foretaget et løntjek, fordi skolen anbefalede, at man fik det gjort. Fagforeningen fandt i den forbindelse de fejl, som sagen vedrører. Løntjekket blev foretaget i januar 2016, og han talte efterfølgende med B om betalingen, herunder om betaling for 6. ferieuge. B sagde i den forbindelse bare, at hvis det var sådan det var, så måtte han betale.

V1 har bl.a. forklaret, at han er afdelingsformand i Metal Syd/Øst. Det var ham, der lavede løntjekket for A. Han havde i den forbindelse en dialog med B om, hvor mange feriedag A havde afholdt. B havde to ansatte, der hed [det samme som] A, og da han i sit ferieregnskab kun havde anført fornavnet på den, der holdt ferie, havde han vanskeligt ved at lave en præcis opgørelse.

A var enig i, at han havde holdt en del af disse feriedage, og de feriedage, som A kunne anerkende at have holdt, er fratrukket i opgørelsen. B accepterede opgørelsen, men ville have, at der skulle modregnes for billånet. Det ønskede A imidlertid ikke. Kravet blev rejst over for B omkring den 20. april 2016, og ved mail af 17. maj 2016 fik B tilsendt den opgørelse af kravet, som er vedlagt klageskriftet til Tvistighedsnævnet. B accepterede efterfølgende ved mail kravets størrelse.

Procedure

Klager har til støtte for sin påstand navnlig anført, at B har anerkendt kravet, herunder også kravets størrelse. Det bestrides, at gælden kan opgøres til 73.000 kr. Gælden er ifølge gældsbrevet desuden ikke forfalden, idet B ikke har fremsendt et skriftligt påkrav herom, og modregningsbetingelserne er derfor allerede af den grund ikke opfyldt. Der er desuden tale om et lønkrav, og en modregning vil også give skattemæssige vanskeligheder.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

B har ikke udtalt sig i anledning af sagens behandling i Tvistighedsnævnet, og da A’s krav støttes af de foreliggende oplysninger, herunder mailene af 4. juni og 5. september 2016, finder Tvistighedsnævnet det bevist, at B skylder A 40.788,51 kr. i anledning af uddannelsesaftalen.

A har bestridt, at B har et forfaldent krav vedrørende lånet til køb af en bil. A har endvidere bestridt størrelsen heraf.

Tvistighedsnævnet har efter Erhvervsuddannelseslovens § 65, stk. 1, kompetence til at træffe afgørelse om ophævelse af en uddannelsesaftale samt om erstatning og godtgørelse. Tvistighedsnævnet finder ikke, at nævnet har kompetence til at tage stilling til, om B i anledning af aftalen om købe af en bil har et krav, der kan bringes i modregning. Nævnet tager derfor ikke stilling til, om A’s krav på 40.788,51 kr. helt eller delvist kan anses for ophørt ved modregning.

Tvistighedsnævnet tager derfor A’s påstand om betaling af 40.788,51 kr. til følge. Beløbet forrentes med procesrente fra den 13. oktober 2016. Af dette beløb skal 822,97 kr., der vedrører kompensation for optjent ferie for indeværende ferieår, indbetales på A’s feriekonto med renter heraf.

T h i b e s t e m m e s :

B skal inden 14 dage til A betale 40.788,51 kr. med procesrente fra den 13. oktober 2016. Heraf indbetales 822,97 kr. med renter heraf på A’s feriekonto.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.