Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse i sag 46.2016

afsagt af Tvistighedsnævnet den 20. december 2016

A

ved forbundssekretær Heidi Søsted, Serviceforbundet

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Ida Skouvig (formand), advokat Tine Benedikte Skyum (DA) og advokat Ulrik Mayland (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget direktør John Petersen, udpeget af dofk, og juridisk konsulent Sussi Spendrup Castellani, udpeget af Serviceforbundet.

Mellem klageren, A, født den 6. oktober 1993, og C blev der den 29. december 2012 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som frisør med uddannelsesperiode fra den 15. januar 2013 til den 30. september 2014.

Denne sag drejer sig om efterbetaling af løn mv.

A har ved sin faglige organisation, Serviceforbundet, ved klageskrift modtaget den 12. oktober 2016, indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B skal betale 37.174,37 kr. til hende.

Påstanden er opgjort således:

manglende løn 2.292,52 kr.

feriepenge 22.077,12 kr.

SH/feriefridagsbidrag 12.804,73 kr.

Indklagede har ikke – trods lovligt indkaldt – givet møde under sagens behandling i nævnet.

Sagen har været mundtligt forhandlet i Tvistighedsnævnet den 1. december 2016.

Sagsfremstilling

Overenskomsterne for 2012 og 2014 mellem dofk, Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere, og Serviceforbundet, Landssammenslutningen Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund gælder for uddannelsesaftalen.

Af A’s lønseddel for uge 10-13 2014 fremgår, at der er betalt løn med 2.850,36 kr. pr. uge. Den overenskomstmæssige løn var 3.423,49 kr. pr uge. Kravet på feriepenge er opgjort som 12,5 % af den ferieberettigede løn i henhold til overenskomsten. Af udskrifter fra Feriepengeinfo og Frisørfagets ferieordning fremgår, at der ingen af stederne er registreret indbetaling af feriepenge vedrørende A.

DFKF har ved mail af 12. juni 2016 gjort kravet gældende over for indklagede. Da pengene ikke blev betalt, blev der den 13. september afholdt et mæglingsmøde i Frisørfagets Fællesudvalg. Da indklagede ikke gav møde, blev sagen indbragt for Tvistighedsnævnet.

Om indklagede er oplyst, at hun den 26. januar 2006 udrejste fra Danmark, og at hun nu bor i Sverige.

Retsgrundlag

Af erhvervsuddannelseslovens § 55 fremgår bl.a.:

”Uddannelsesaftalen skal angive den løn, praktikvirksomheden skal betale til elever under praktikophold samt under skoleophold, der er omfattet af aftalen.

Stk. 2. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. ”

Forklaringer

A har bl.a. forklaret, at hun har været ansat som elev i hele den periode, som uddannelsesaftalen vedrører, og at hun var udlært den 30. september 2014. Hun fik ikke udleveret en lønseddel hver gang, hun fik løn. Hun fik ikke udbetalt feriepenge. Så vidt hun husker, har hun i elevtiden holdt 2x3 ugers sommerferie. Hun mener, at hun fik løn under ferierne og ikke feriepenge, men hun er ikke helt sikker. Da hun skulle holde ferie i 2015, fandt hun ud af, at der ikke var indbetalt feriepenge, og hun kontaktede derfor B. B sagde hele tiden, at de nok skulle komme, men da det ikke skete noget, gik hun til sidst til fagforeningen for at få hjælp.

Procedure

Klager har til støtte for sin påstand navnlig anført, at hendes krav er opgjort i overensstemmelse med overenskomsten.

Indklagede har i en mail af 29. november 2016 til Tvistighedsnævnet bl.a. oplyst, at hendes virksomhed er blevet lukket af SKAT, og at hun er blevet erklæret insolvent. Hun er 73 år og bor hos sin datter i Sverige.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

På baggrund af klagers forklaring lægger Tvistighedsnævnet til grund, af klager har afholdt ferie med løn under uddannelsen. Ved beregningen af feriepengene skal der derfor ske fradrag for denne del af klagers løn i beregningsgrundlaget, jf. herved ferielovens § 26, stk. 4. Tvistighedsnævnet nedsætter på den baggrund skønsmæssigt klagers krav på feriepenge, således at påstanden alene tages til følge med 35.000 kr.

T h i b e s t e m m e s :

B skal inden 14 dage betale 35.000 kr. til A.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.