Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme

 

I medfør af § 10, stk. 1, nr. 1, 3. pkt., i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 1058 af 17. december 1998, og § 11, stk. 1, 3. pkt., i anordning nr. 818 af 11. september 1996 om ikrafttræden af lov om forsikring mod følger af arbejdsskade i Grønland, som ændret ved anordning nr. 136 af 12. marts 1999, fastsættes:

§ 1. For at en sygdom kan anerkendes som erhvervssygdom, jf. lovens § 10, stk. 1, nr. 1, skal følgende generelle betingelser være opfyldt:

  1. Den skadelige påvirkning skal styrkemæssigt og tidsmæssigt svare til de påvirkninger, for hvilke der er godtgjort en årsagsmæssig sammenhæng mellem påvirkning og sygdom.
  2. Der skal være tale om et sygdomsbillede, der svarer til det sygdomsbillede, for hvilket der er godtgjort en årsagsmæssig sammenhæng mellem påvirkning og sygdom.
  3. Der må ikke være oplyst forhold, der gør det overvejende sandsynligt, at sygdommen skyldes andre forhold end de arbejdsmæssige, jf. lov om sikring mod følger af arbejdsskade § 11, stk. 1.

Stk. 2. Hvis der er faktorer, der ikke er arbejdsbetingede, men som antages at medvirke til sygdommen, anerkendes sygdommen som erhvervssygdom med forbehold for så vidt angår disse faktorer, jf. lovens § 12, stk. 2. Ved erstatningsudmålingen ydes alene erstatning for den del af sygdommen, der skyldes den erhvervsmæssige påvirkning, jf. lovens § 26.

Stk. 3. I en række tilfælde gælder der endvidere nogle særlige betingelser, som ligeledes skal være opfyldt. Disse betingelser fremgår af fortegnelsens enkelte punkter.

§ 2. Sygdomme nævnt i fortegnelsen i bilag 1, jf. bilag 2, berettiger til anerkendelse som erhvervssygdomme, når såvel de generelle betingelser i § 1 som de særlige betingelser nævnt i de enkelte punkter i fortegnelsen er opfyldt.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. juli 1999 og finder fra denne dato anvendelse ved afgørelsen af, om en anmeldt lidelse kan anerkendes som erhvervssygdom.

Stk. 2. Samtidig ophæves Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 820 af 3. november 1997 om fortegnelse over erhvervssygdomme.

Stk. 3. Denne bekendtgørelse finder ligeledes anvendelse ved afgørelser, der er truffet af Arbejdsskadestyrelsen før bekendtgørelsens ikrafttræden, og som er indbragt for Den Sociale Ankestyrelse. Det gælder dog ikke, hvis bekendtgørelsen skærper de hidtidige betingelser for anerkendelse.

Arbejdsskadetyrelsen, den 7. juli 1999

Fritz Kaarup

/Karin Holst Jensen

 


Bilag 1

Fortegnelse over erhvervssygdomme

Gruppe A

 

Sygdomme, som efter medicinsk og teknisk erfaring kan forårsages af følgende kemiske stoffer:

 

Eksempler på typiske risikoområder evt. med angivelse af et inden for området ofte anvendt kemisk stof:

     

1.

Arsen og visse af dets forbindelser:

Hudkræft, nervebetændelse (perifer polyneuropati), skrumpelever (cirrhosis hepatis), lungekræft.

 

Kemisk og metallurgisk industri.
Medicinalindustri. Fremstilling af syrer og træimprægneringsmidler.

       

2.

Beryllium og visse af dets forbindelser:
Berylliumlunge.

 

Porcelæns- og keramikindustri, elektronisk og nuclear (atom) industri.

       

3.

Kulilte, fosgen, blåsyre, cyansalte, cyanforbindelser og cyanater:
Kulilte:
Organisk hjerneskade efter svære forgiftningstilfælde med bevidstløshed.
Acrylonitril:
Leverbetændelse (hepatitis toxica).
Isocyanater:
Astma bronchiale.

 

Rum, hvor der forekommer ufuldstændig forbrænding. Iltning af klorholdige affedtningsmidler inden for metalindustrien. Galvanisering, stålhærdning samt guld- og sølvarbejde.

       

4.

Kadmium og visse af dets forbindelser:
Nyreskade forenelig med kadmiumforgiftning.

 

Galvaniserings- og farveindustri.

       

5.

Krom og visse af dets forbindelser:
Allergisk eksem, astma bronchiale, betændelser i slimhinder i øjne og øvre luftveje, perforation af næseskillevæg, lungekræft efter mangeårig betydelig påvirkning.

 

Metal- og farveindustri. Cementstøbning og anvendelse af kromgarvede produkter.

       

6.

Kviksølv og visse forbindelser heraf:
Organisk hjerneskade forenelig med kronisk kviksølvforgiftning, nyreskade (nephrotisk syndrom).

 

Elektrokemisk og elektromekanisk industri. Laboratoriearbejde. Fremstilling af måleinstrumenter.

       

7.

Mangan og visse forbindelser heraf:
Rystelammelse (paralysis agitans) efter svær manganeksposition.

 

Fremstilling af tørelementer samt lakker og farver.

       

8.

Salpetersyre, kvælstofilter, ammoniak og dets forbindelser:
Varig lungeskade efter svær akut udsættelse.

 

Fremstilling af kunstgødning, sprængstoffer, farver og lakker. Metalætsning, gelbbrænding. Ved salpetersyreanvendelse og ved forbrænding af kvælstofholdige produkter (kunstgødning), køleanlæg.

       

9.

Nikkel og kobolt samt visse forbindelser heraf:
Nikkel:
Allergisk eksem og lungekræft efter mangeårig betydelig påvirkning.
Kobolt:
Astma bronchiale, hård metallunge.

 

Specialstål, mønter, smykker.

       

10.

Fosfor og visse forbindelser heraf:
Polyneuropati, lungeødem med varig lungeskade til følge.

 

Fremstilling af bekæmpelsesmidler.

       

11.

Bly:
Tidlig åndssvækkelse (toksisk hjerneskade), nervebetændelse (perifer polyneuropati), nyreskade (kronisk interstitiel nephritis).

 

Akkumulator-, farve- og plastindustri. Skrotning.

       

12.

Svovldioxid, svovlsyre, svovlbrinte:
Svovlbrinte:
Hjerneskade efter svær akut udsættelse.
Svovldioxid og svovlsyre:
Lungeskade efter svær akut udsættelse.

 

Fremstilling af svovlsyre. Papir-, akkumula-tor-, sæbe- og kunstsilkeindustri.

       

13.

Tallium og dets forbindelser:
Talliumforgiftning (hårtab, nervebetændelse og synsforstyrrelser).

 

Fremstilling af fyrværkeri og rottegift.

       

14.

Vanadium og dets forbindelser:
Kronisk bronchitis og lungebetændelse.

 

Fremstilling af specialstål, farver og lakker.

       

15.

Klor, brom og jod samt deres uorganiske forbindelser, fluor og dets forbindelser:
Fluorose, varig lungeskade efter svær akut udsættelse.

 

Disse stoffer (halogenerne) og deres forbindelser forekommer alle i vid udstrækning inden for mange industrigrene, f.eks. som blegemidler.

       

16.

Kulbrinter og deres derivater:
Organiske opløsningsmidler:
Tidlig åndssvækkelse (toksisk hjerneskade), nyreskade (glomerulonephritis).

 

Kemiske produkter med indhold af organiske opløsningsmidler (farver, lakker, rensemidler, råstoffer fra den kemiske industri og plastindustrien m.m.).

 

a)

Klorede opløsningsmidler: Leverbetændelse (hepatitis toxica).

   
 

b)

Benzen: Blodmangel (aplastisk anæmi), Blodkræft (myeloid leukæmi).

   
 

c)

Hexan, metylbutylketon: Nervebetændelse (perifer polyneuropati).

   
       

17.

Organiske kvælstof (nitrogen) forbindelser:
2-naphtylamin: Blærekræft.
Benzidin: Blærekræft.
Dimetylformamid: Leverbetændelse (hepatitis toxica).

 

Kemiske produkter med indhold af aminer, nitroaminer m.m. Eksempelvis inden for levnedsmiddel-, farvestof- og sprængstofindustrien.

 

Gruppe B

 

Hudsygdomme forårsaget af stoffer og påvirkninger, der ikke er nævnt andetsteds:

 

Bemærkninger:

     

1.

Hudkræft og præcancerøse hudlidelser, der skyldes påvirkning af sod, tjære, tjæreholdig asfalt, beg, antracen, mineralske olier, råparafin og disse stoffers forbindelser, produkter og affald.

   
       

2.

Hudlidelser (allergisk eksem) forårsaget på arbejdspladsen af stoffer, der ikke er nævnt andetsteds, når overfølsomheden over for stoffet er sikkert påvist.

 

Eksempelvis: overfølsomhed over for konserveringsmidler, gummitilsætningsstoffer, latex, fødevarer m.m.

       

3.

Andre hudlidelser (f.eks. toksiske eksemer), forårsaget af stoffer eller påvirkninger, der ikke er nævnt andetsteds, når der er sikker sammenhæng mellem lidelsens fremkomst og beståen og et eller flere irritationsstoffers eller fysiske faktorers tilstedeværelse i arbejdsmiljøet.

   
 

Gruppe C

 

Sygdomme fremkaldt ved indånding af stoffer, der ikke er nævnt andetsteds:

 

Risikoområder:

     

1.

Silicose.

 

Sandblæsning, jernstøbning, stenhugning o.lign.

       

2.

Lidelser fremkaldt af asbest:

 

Arbejde med isoleringsmaterialer af asbest,

 

a)

Lungeasbestose.

 

asbestcement (eternit), bremsebelægninger

 

b)

Udbredt bindevævsdannelse i lungehinden med påvirket lungefunktion.

 

o.lign.

 

c)

Kræft i lunge- og bughinde (malignt mesotheliom).

   
 

d)

Kræft i lunger (bronchogent carcinom) og luftveje (larynx-cancer).

   
       

3.

Lungefibrose forårsaget af andre silicium-forbindelser.

 

Arbejde med kaolin, talkum o.lign.

       

4.

Bronchopulmonale lidelser forårsaget af støv eller dampe fra aluminium eller dets forbindelser samt af støv fra hårde metaller.

 

Lungelidelser forårsaget af støv og/eller dampe fra de nævnte stoffer.

       

5.

Astma (allergisk og ikke-allergisk) og rhinitis allergica, forårsaget på arbejdspladsen, ved indånding af støv eller dampe fra

 

Det er en forudsætning for anerkendelse, at det sandsynliggøres, at den arbejdsmæssige påvirkning er årsag til lidelsen. Udløsning af symptomer hos en astmatiker efter udsættelse

 

a)

planter eller planteprodukter,

 

for uspecifikke luftvejsirritanter er ikke

 

b)

dyr eller dyriske produkter,

 

omfattet af punktet, medmindre lidelsen varigt

 

c)

enzymer, farvestoffer, kunstharpiks eller medikamenter og forstadier til disse,

 

forværres.

 

d)

isocyanater og visse anhydrider i epoxyresiner.

   
       

6.

Lungelidelse forårsaget af visse organiske materialer (svampesporer, dyrisk protein o.lign.):
Allergisk alveolitis, luftfugtersyge, byssinosis.

 

Sygdommens art:
Farmer's lung

       

7.

Kronisk bronchitis forårsaget af mange års massiv udsættelse for uspecifikt støv, herunder støv fra isoleringsmaterialer, støv fra korn- og foderstoffer, støv fra træforarbejdning og røg fra svejsning og flammehøvling. Hos rygere kan kronisk bronchitis normalt kun anerkendes, hvis tobaksforbruget har været beskedent.

   
 

Gruppe D

 

Infektiøse og parasitære sygdomme:

 

Sygdommens art:

     

1.

Infektiøse og parasitære sygdomme overført til mennesker fra dyr eller dyrisk materiale. Samme sygdomme forårsaget af arbejde i renovationsanlæg, ledningsnet hertil og lignende.

 

Eksempelvis: stivkrampe, ornitose, kalvekastningsfeber, miltbrand, Weil's syge, tuberkuløs smitte fra dyr.

       

2.

Infektionssygdomme hos personer, der som led i deres arbejde har haft kontakt med blod, væv, vævsvæsker eller andet biologisk materiale fra patienter/personer med samme type infektion.

 

Eksempelvis: hepatitis, stafylokokker, tuberkulose, AIDS.

       

3.

Tropesygdomme som f.eks. malaria, amøbiasis, trypanosomiasis, denguefeber, pappatacifeber, maltafeber, tilbagefaldsfeber, gul feber, pest, leishmaniose, framboesi, lepra, plettyfus og andre febersygdomme fremkaldt af richettsia.

   
 

Gruppe E

 

Sygdomme forårsaget af fysiske påvirkninger:

 

Bemærkninger/sygdommens art:

     

1.

Sygdomme forårsaget af ioniserende stråling.

 

Visse former for akut leukemi samt kronisk myeloid leukemi

       

2.

Grå stær forårsaget af stråleenergi.

   
       

3.

Døvhed eller generende tunghørighed forårsaget af støj.

   
       

4.

Sygdomme forårsaget af arbejde i komprimeret luft.

   
       

5.

Knogle- og ledsygdomme samt lidelser i kar og nerver forårsaget af vedvarende vibrationer.

 

Eksempelvis: "hvide fingre", neuropati og karpaltunnelsyndrom.

       

6.

Følgende lidelser, når der ikke har været tale om varieret arbejde med kvalitativt forskellige arbejdsfunktioner:

   
 

a)

Tendovaginitis (seneskedehindebetændelse), tendinitis og peritendinitis (betændelse i sener og i vævet umiddelbart omkring senerne) på underarme og hænder forårsaget af uvant og kraftbetonet arbejde, når lidelsen opstår inden for 6 måneder efter det uvante arbejdes påbegyndelse.

 

Punktet omfatter ikke stenoserende tendovaginitis (springfinger og de Quervain s syndrom).

 

b)

Epicondylitis lateralis (tennisalbue)
enten

   
   

i)

forårsaget af uvant og kraftbetonet arbejde, når lidelsen opstår inden for 6 måneder efter det uvante arbejdes påbegyndelse,

   
   

eller

   
   

ii)

forårsaget af hurtigt gentagne og betydeligt kraftbetonede arbejds- bevægelser.

 

Eksempelvis: filetskærere og slagteriarbejdere, der udfører udskæringsarbejde.

 

c)

Forandringer i skulderleddets rotatorsener opstået efter længere tids statisk belastning med armene hævet over skulderhøjde.

 

Eksempelvis: rotator cuff syndrom, skuldertendinit.

       

7.

Kroniske nakke-skuldersmerter, når følgende betingelser er opfyldt:

   
 

a)

Der skal have været tale om repetitivt, monotont præcisionsarbejde med statisk belastning af skulderåget og fiksering af nakken.

 

Som eksempel kan nævnes industrielt syarbejde.

 

b)

Der skal have været tale om en arbejdsperiode på 108 måneder inden for 12 år eller af en samlet varighed på 18 år med 9 måneders arbejde om året.

 

Som udgangspunkt læggess der vægt på 30 timers ugentligt arbejde.

 

c)

Lidelsen skal have medført arbejdsophør eller jobskifte til kvalitativt forskelligt arbejde, og lidelsen må ikke herefter være forværret.

   
 

d)

Der må ikke være væsentlige konkurrerende årsager, dvs. lidelser, der på anden måde kan forklare symptomerne.

 

Eksempelvis: rheumatoid arthrit, visse former for gigtiske forandringer i halshvivelsøjlen.

       

8.

Sygdomme i ledkapslernes slimsække forårsaget af vedvarende tryk.

 

Eksempelvis: betændelse i slimsæk foran knæskal efter knæliggende arbejde.

       

9.

Menisklidelser opstået ved arbejde i hugsiddende stilling under trange arbejdsforhold.

   
       

10.

Nervelammelser som følge af udefra kommende Tryk.

   
       

11.

Kroniske lænderyglidelser med smerter, når følgende betingelser er opfyldt:

 

Eksempelvis lumbago/ischias, lumbal(e) discusprolaps(er) eller degenerative forandringer med daglige eller hyppige smerter.

 

Enten

   
 

a)

at der har været tale om rygbelastende løftearbejde gennem 8-10 år med løft af genstande. Der skal som udgangspunkt have været tale om en samlet daglig løftemængde på 8-10 tons eller derover, hvor den enkelte genstand har været tung.

 

Træk opad sidestilles med løft.

 

Som udgangspunkt skal den enkelte byrde have vejet:
50 kg for mænd eller 35 kg for kvinder.
Kravet til vægten af den enkelte byrde nedsættes, hvis der har været tale om
1) løft over skulderhøjde,
2) mere end ét løft i minuttet,
3) løft under vrid,
4) løft i foroverbøjet stilling,
5) løft i mere end en halv arms afstand fra kroppen.
Det enkelte løft skal dog udgøre mindst 8 kg for mænd og 5 kg for kvinder.

Kravene til den tidsmæssige udstrækning (8-10 år) vil afhænge af den samlede daglige løftemængde.
Tidskravet kan nedsættes, hvis der har været tale om en belastning på væsentlig over 10 tons dagligt, dog aldrig til mindre end 3-4 år.

Kravene til den samlede daglige løftemængde (8-10 tons) kan nedsættes, hvis der har været tale om en usædvanligt lang belastningsperiode, særlige belastningsforhold eller en kombination af belastninger.
Som eksempler på særlige belastningsforhold eller kombination af belastningsforhold kan nævnes:
Arbejde inden for fiskerierhvervet, løftearbejde under trange pladsforhold, kombination af løftearbejde og udsættelse for helkropsvibrationer eller jernbinding i foroverbøjet stilling i forbindelse med løftearbejde.
Den samlede daglige løftemængde kan dog ikke nedsættes til mindre end 4-6 tons alt efter arten af belastningsforholdene.

 

Eller

   
 

b)

at der har været tale om regelmæssigt løftearbejde gennem mindst 8 år, hvor ekstremt tunge enkeltløft udført under akavede omstændigheder har været en almindelig del af arbejdet, når der samtidig har været tale om en samlet daglig løftemængde på ikke under 3-3½ tons.

 

Som udgangspunkt skal den enkelte genstand have vejet 100 kg eller derover.
Kravet til vægten af den enkelte genstand kan nedsættes til:

75-100 kg for mænd og 50-75 kg for kvinder ved 1 af de under punkt 1)-5) nævnte faktorer,

50-75 kg for mænd og 35-50 kg for kvinder ved 2 af de under 1)-5) nævnte faktorer,

50 kg for mænd og 35 kg for kvinder ved 3 af de under punkt 1)-5) nævnte faktorer.

 

Gruppe F

 

Kræftlidelser, som ikke er nævnt andetsteds:

   
     

Kræftlidelser forårsaget af et stof eller påvirkning, der er optaget på IARC's til enhver tid gældende liste over kræftfremkaldende stoffer og påvirkninger under kategori 1 og 2a, når der er en veldokumenteret sammenhæng mellem en erhvervsmæssig udsættelse og en øget risiko for den pågældende kræftlidelse hos mennesker, jf. bilag 2.

   
     

Det betyder, at for kategori 1's vedkommende er de stoffer og påvirkninger udeladt, hvor der som udgangspunkt ikke er tale om en erhvervsmæssig udsættelse. I kategori 2a er de stoffer og påvirkninger udeladt, hvor der som udgangspunkt ikke er en erhvervsmæssig udsættelse, samt de stoffer og påvirkninger, hvor der heller ikke er en veldokumenteret sammenhæng mellem en erhvervsmæssig udsættelse og en øget risiko for den pågældende kræftlidelse hos mennesker.

   
 

Gruppe G

 

Sygdomme i tænder og tandkød:

 

Risikoområder:

     

1.

Sukker- og melcaries lokaliseret især på fortændernes facialflader (forflader). Denne caries skal være udviklet efter mindst 5 års samlet arbejde i sukker- og melbranchen inden for en periode på højst 7 år. Derudover skal lidelsen være dokumenteret senest ved arbejdsophør i branchen.

 

Mel- og brødfabrikker, kiks- og vaffelfabrikker, chokoladefabrikker, bagerier og lignende.

       

2.

Tandslid (abrasion) af tredie eller fjerde grad af adskillige tænder i det permanente tandsæt lokaliseret til tændernes tyggeflader og/eller fortændernes skærekant. Tandsliddet skal være udviklet efter mindst 5 års samlet produktionsarbejde i et arbejdsmiljø med påvist slibemiddel i luften inden for en periode på højst 7 år. Derudover skal lidelsen være dokumenteret senest ved arbejdsophør i branchen.

 

Klinke- og lervareindustrien, isolationsmaterialeindustrien, stenbrud og granitvareindustrien, beton- og cementstøberier, beskæftigelse ved metalslibning.

 

Gruppe H

 

Fosterskader:

 

Sygdommens art:

     

Nedennævnte fosterskader anerkendes med barnet som erstatningsberettiget efter lovens § 10, stk. 1, nr. 1 under forudsætning af, at det dokumenteres, at moderen i sit arbejde under graviditeten har pådraget sig en infektion som nævnt under 1) eller har været udsat for en påvirkning som nævnt under 2), 3) og 4), når tillige de i bekendtgørelsens § 1 nævnte generelle betingelser er opfyldt:

   
     

1.

Infektioner:

   
 

a)

Cytomegalovirus.

 

Kongenit cytomegalvirusinfektion.

 

b)

Hepatitis B virus.

 

Neonatal hepatitis B virusinfektion medførende kronisk bærertilstand.

 

c)

Herpes Simplex Virus.

 

Neonatal herpes.

 

d)

Human immundefekt Virus. (HIV).

 

Kongenit eller neonatal HIV-infektion.

 

e)

Listeria.

 

Hjernebetændelse.

 

f)

Parvovirus B-19.

 

Kongenitinfektion.

 

g)

Kongenit rubellasyndrom (røde hunde virus).

 

Kongenit rubellasyndrom.

 

h)

Toxoplasmose (haresyge).

 

Microcephali, hydrocephalus, nethindebetændelse, leverbetændelse.

 

i)

Varicella Zoster virus (skoldkopvirus).

 

Kongenit varicellasyndrom eller neonatalvaricella.

       

2.

Kemiske stoffer:

   
 

a)

Methylkviksølv.

 

Microcephali, mental retardering.

 

b)

Bly.

 

Hjernebetændelse, retarderet udvikling.

 

c)

PCB.

 

Lav fødselsvægt, hudforandringer.

       

3.

Andre skadelige påvirkninger:

   
 

a)

Stråling (radioaktivitet).

 

Microcephali, maligne sygdomme.

 

b)

Ekstrem fysisk arbejdsbelastning.

 

For tidlig fødsel og komplikationer hertil.

       

4.

Fysiske traumer (ulykker og vold).

 

For tidlig fødsel og komplikationer hertil.

 

 

 


 


Bilag 2

Uddrag af IARC's liste, jf. bilag 1, Gruppe F.1)  

Dansk (engelsk)

 

Gruppe 1

 

Lidelsens art:

     

4-Aminobiphenyl

 

Blærekræft

Arsen og dets forbindelser (arsenic and arsenic compounds)

 

Hudkræft, lungekræft

Asbest (asbestos)

 

Mesotheliom, lungekræft, strubekræft

Benzen (benzene)

 

Akut myeloid leukæmi

Benzidin (benzidine)

 

Blærekræft

Beryllium og dets forbindelser (beryllium and beryllium compounds)

 

Lungekræft

Bis(chloromethyl)ether og chloromethyl methylether (teknisk grad) (bis(cloromethyl)ether and chloromethyl methylether (technical grade))

 

 

 

Lungekræft

Cadmium og dets forbindelser (cadmium and cadmium compounds)

 

Lungekræft

Kromforbindelser (chromium compounds)

 

Lungekræft

Erionit (erionite)

 

Mesotheliom

Hepatitis B-virus

 

Leverkræft

Hepatitis C-virus

 

Leverkræft

Sennepsgas (svovlsennep) (mustard gas (sulphur mustard))

 

Lungekræft

2-Naphthylamin (2-naphthylamine)

 

Blærekræft

Nikkelforbindelser (nickel compounds)

 

Lungekræft, næse-og bihulekræft

Radon og dets nedbrydningsprodukter (radon and its decay products)

 

Lungekræft

Solstråling (solar radiation)

 

Hudkræft

Talkum med asbestiformfibre (talc containing asbestiform fibres)

 

Lungekræft

Træstøv (wood dust)

 

 

Næsekræft, næsebihulekræft

Vinylchlorid (vinyl chloride)

 

Primær leverkræft

     

Blandinger (mixtures)

   
     

Stenkulstjærebeg (coal-tar pitch)

 

Hudkræft, lungekræft

Stenkulstjære (coal-tar)

 

Hudkræft, lungekræft

Mineralolie, ubehandlet og let behandlet (mineral oil, untreated and mildly treated)

 

 

Hudkræft

Skiferolie (shale-oil)

 

Hudkræft

Sod (soot)

 

Hudkræft

     

Ekspositionsbetingelser (exposure circumstances)

   
     

Aluminiumsproduktion (aluminium production)

 

Lungekræft

Auramin, fremstilling af (auramine, manufacture of))

 

Blærekræft

Støvle- og skofremstilling og -reparation (boot and shoe manufacture and repair)

 

Næsekræft

Kulforgasning (coal gasification)

 

Lungekræft, blærekræft

Koksproduktion (coke production)

 

Lungekræft

Møbel- og skabsproduktion (furniture and cabinet making)

 

Næsekræft

Hæmatit-minedrift (under jorden) med udsættelse for radon (haematite mining (underground) with exposure to radon)

 

 

Lungekræft

Jern- og stålstøbning (iron and steel founding)

 

Lungekræft

Fremstilling af isopropylalkohol-fremstilling ved stærk sur proces (isopropanol manufacture (strong acid process))

 

 

Bihulekræft

Magenta, fremstilling af (magenta, manufacture of)

 

Blærekræft

Maler (erhvervsmæssig udsættelse som) (painter (occupational exposure as a))

 

 

Lungekræft

Gummiindustri (rubber industry)

 

Blærekræft

Stærke uorganiske syretåger indeholdende svovlsyre (erhvervsmæssig udsættelse for) (strong inorganic acid mists containing sulphuric acid (occupational exposure to))

 

 

 

Strubekræft, lungekræft

     

Gruppe 2A

   
     

Stoffer og grupper af stoffer (agents and groups of agents)

   
     

Acrylonitril (acrylonitrile)

 

Lungekræft

1,3-Butadien (1,3-butadiene)

 

Lymfekræft

Para-chlor-ortho-toluidin og dets stærke sure salte (para-chloro-ortho-toluidine and its strong acid salts)

 

 

Blærekræft

Ethylenoxid (ethylene oxide)

 

Leukæmi

Formaldehyd (formaldehyde)

 

Næsekræft, næsesvælgkræft

4,4'-Methylbischloranilin (4,4'-methylene bis chloroaniline (MOCA))

 

Blærekræft

Silika (silica)

 

Lungekræft

Tetrachlorethylen (tetrachlorethylene)

 

Non-Hodgkin-lymfom

Trichlorethylen (trichlorethylene)

 

Leverkræft, galdegangskræft, non-Hodgkin-lymfom

     

Blandinger (mixtures)

   
     

Creosot (creosotes)

 

Hudkræft

Udstødningsgasser fra dieselmotorer (diesel engine exhaust)

 

Lungekræft, blærekræft

Ikke-arsenholdige insektbekæmpelsesmidler (erhvervsmæssig udsættelse ved sprøjtning og anvendelse af) (non-arsenical insecticides (occupational exposures in spraying and application of))

 

 

 

Lungekræft

Polychloreret biphenyl (polychlorinated biphenyl)

 

Leverkræft, galdegangskræft

     

Ekspositionsbetingelser (exposure circumstances)

   
     

Glasfremstillingsindustri: fremstilling af kunstglas, beholdere og lertøj (erhvervsmæssig udsættelse ved) (glass manufacturing industry: manufacture of art glass, containers and pressed ware (occupational exposure in)

 

 

 

 

Lungekræft

Frisør eller barber (erhvervsmæssig udsættelse som) (hairdresser or barber (occupational exposure as a)

 

 

Blærekræft

Olieraffinering (erhvervsmæssig udsættelse inden for) (petroleum refining (occupational exposures in)

 

 

Hudkræft og leukæmi

 


1) WHO International Agency for Research on Cancer. IARC monographs on the evaluation of cardinogenic risks to humans, IARC Monographs Volumes 1-67, Lyon 1996.

 


Bilag 3

Stikordsregister

Stikordsregistret indeholder lidelser, påvirkninger og begreber, der er nævnt i bilag 1 og 2, jf. bekendtgørelsens § 2.

Selvom lidelsen og/eller påvirkningen er nævnt i fortegnelsen, indebærer det ikke nødvendigvis, at lidelsen og/eller påvirkningen er omfattet af samme fortegnelse. Der skal gøres opmærksom på, at både de generelle betingelser, som de fremgår af § 1 i fortegnelsen, og de særlige betingelser nævnt i de enkelte punkter, skal være opfyldt, jf. § 2.

Lidelse/påvirkning/begreb:

 

Gruppe:

     

1,3-Butadiene

 

Gruppe F, Gruppe 2A

2-Naphtylamin

 

Gruppe A,17, Gruppe F, Gruppe 1

4-Aminobiphenyl

 

Gruppe F, Gruppe 1

4,4'-Methylbischloranilin (MOCA)

 

Gruppe F, Gruppe 2A

     

A:

   
     

Abrasion

 

Gruppe G,2

Acid

 

Gruppe F, Gruppe 1

Acid salts

 

Gruppe F, Gruppe 2A

Acrylonitril

 

Gruppe A,3, Gruppe F, Gruppe 2A

Allergisk alveolitis

 

Gruppe C,6

Aluminium

 

Gruppe C,4, Gruppe F, Gruppe 1

Aluminiumsproduktion

 

Gruppe F, Gruppe 1

Aminobiphenyl

 

Gruppe F, Gruppe 1

Ammoniak

 

Gruppe A,8

Amøbiasis

 

Gruppe D,3

Anhydrider

 

Gruppe C,5

Antracen

 

Gruppe B,1

Aplastisk anæmi

 

Gruppe A,16b

Arsen, arsenic

 

Gruppe A,1, Gruppe F, Gruppe 1

Asbest, asbestos

 

Gruppe C,2, Gruppe F, Gruppe 1

Asfalt

 

Gruppe B,1

Astma

 

Gruppe A,3,5,9, Gruppe C,5

Auramine

 

Gruppe F, Gruppe 1

     

B:

   
     

Beg

 

Gruppe B,1

Benzen

 

Gruppe A,16b, Gruppe F, Gruppe 1

Benzidin

 

Gruppe A,17, Gruppe F, Gruppe 1

Beryllium, Berylliumlunge

 

Gruppe A,2, Gruppe F, Gruppe 1

Bihulekræft

 

Gruppe F, Gruppe 1

Bird Breeder's lung

 

Gruppe C,6

Bis(cloromethyl)ether

 

Gruppe F, Gruppe 1

Blodkræft

 

Gruppe A,16b

Blodmangel

 

Gruppe A,16b

Bly

 

Gruppe A,11, Gruppe H,2

Blærekræft

 

Gruppe A,17, Gruppe F, Gruppe 1, Gruppe F, Gruppe 2A

Blåsyre

 

Gruppe A,3

Brom

 

Gruppe A,15

Bronchitis, kronisk

 

Gruppe A,14, Gruppe C,7

Bronchogent carcinom

 

Gruppe C,2d

Bronchopulmonale lidelser

 

Gruppe C,4

Bughindekræft

 

Gruppe C,2c

Butadien

 

Gruppe F, Gruppe 2A

Byssinosis

 

Gruppe C,6

     

C:

   
     

Cadmium, Cadmiumcompounds

 

Gruppe F, Gruppe 1, se også kadmium

Caries, sukker og mel

 

Gruppe G,1

Chloromethylether

 

Gruppe F, Gruppe 1

Chromium compounds

 

Gruppe F, Gruppe 1

Cirrhosis hepatitis

 

Gruppe A, 1

Coalgasification

 

Gruppe F, Gruppe 1

Coal-tar pitches

 

Gruppe F, Gruppe 1

Coal-tars

 

Gruppe F, Gruppe 1

Coke production

 

Gruppe F, Gruppe 1

Creosot

 

Gruppe F, Gruppe 2A

Cyanater, cyansalte, cyanforbindelser

 

Gruppe A,3

Cytomegalovirus

 

Gruppe H,1a

     

D:

   
     

Dampe

 

Gruppe C,4, Gruppe C,5

de Quervain's syndrom

 

Se under Quervain's syndrom

Demens, præsenil

 

Gruppe A,11

Denguefeber

 

Gruppe D,3

Dieselmotorer

 

Gruppe F, Gruppe 2A

Dimetylformamid

 

Gruppe A,17

Dyr, dyrisk materiale

 

Gruppe D,1

Dyr, dyriske produkter

 

Gruppe C,5b, Gruppe D,1

Dyrisk protein

 

Gruppe C,6

Døvhed

 

Gruppe E,3

     

E:

   
     

Eksem, toksisk

 

Gruppe B,3

Eksem, allergisk

 

Gruppe A,5, Gruppe A,9, Gruppe B,2

Ekstrem fysisk arbejdsbelastning

 

Gruppe H,3b

Enzymer

 

Gruppe C,5c

Epicondylitis lateralis

 

Gruppe E,6bi og ii

Epoxyresiner

 

Gruppe C,5d

Erionit

 

Gruppe F, Gruppe 1

Ethylenoxid

 

Gruppe F, Gruppe 2A

     

F:

   
     

"Farmer's lung"

 

Gruppe C,6

Farvestoffer

 

Gruppe C,5c

Fiksering af nakke

 

Gruppe E,7a

Flammehøvlingsrøg

 

Gruppe C,7

Fluor

 

Gruppe A,15

Fluorose

 

Gruppe A,15

Formaldehyd

 

Gruppe F, Gruppe 2A

Fosfor

 

Gruppe A,10

Fosgen

 

Gruppe A,3

Fosterskader

 

Gruppe H

Framboesi

 

Gruppe D,3

Fysiske traumer

 

Gruppe H,4

Fysiske påvirkninger

 

Gruppe E

Fødsel, for tidlig

 

Gruppe H,3b og 4a

Fødselsvægt, lav

 

Gruppe H,2c

     

G:

   
     

Galdegangskræft

Gigtiske forandringer

 

Gruppe F, Gruppe 2A

Gruppe E,7d

Glasfremstillingsindustri

 

Gruppe F, Gruppe 2A

Glomerulonephritis

 

Gruppe A,16

Grå stær

 

Gruppe E, Gruppe H,1a og b

Gul feber

 

Gruppe D,3

Gummiindustri

 

Gruppe F, Gruppe 1

     

H:

   
     

Haresyge

 

Gruppe H,1h

Hepatitis

 

Gruppe D,2

Hepatitis B-virus

 

Gruppe H,1b, Gruppe F, Gruppe 1

Hepatitis toxica

 

Gruppe A,3, Gruppe A,16a, Gruppe A,17

Hepatitis C-virus

 

Gruppe F, Gruppe 1

Herpes simplex

 

Gruppe H,1c

Hexan

 

Gruppe A,16c

Hjernebetændelse

 

Gruppe H,1e, Gruppe H,2b

Hjerneskade, organisk

 

Gruppe A,3, Gruppe A,6

Hjerneskade, toksisk

 

Gruppe A,16

Hjerneskade

 

Gruppe A,12

Hudforandringer

 

Gruppe H,2c

Hudkræft

 

Gruppe A,1, Gruppe B,1, Gruppe F, Gruppe 1, Gruppe F, Gruppe 2A

Hudlidelser, allergiske

 

Gruppe B,2

Hudlidelser, andre

 

Gruppe B,3

Hudlidelser, præcancerøse

 

Gruppe B,1

Hudsygdomme

 

Gruppe B

Hugsiddende stilling

 

Gruppe E,9

Human immundefekt virus (HIV)

 

Gruppe H,1d

Hurtigt gentagne bevægelse

 

Gruppe E,6bii

Hvide fingre

 

Gruppe E,5

Hæmatit-minedrift

 

Gruppe F, Gruppe 1

Hårtab

 

Gruppe A,13

     

I:

   
     

IARC

 

Gruppe F

Infektion

 

Gruppe D,2

Infektioner, infektiøse

 

Gruppe D,1

Infektiøse sygdomme

 

Gruppe D, Gruppe H,1

Insektbekæmpelsesmidler

 

Gruppe F, Gruppe 2A

Ioniserende stråling

 

Gruppe E,1

Iron founding

 

Gruppe F, Gruppe 1

Isocyanater

 

Gruppe A,3, Gruppe C,5d

Isoleringsstøv

 

Gruppe C,7

Isopropanol manufacture

 

Gruppe F, Gruppe 1

Isopropylalkohol

 

Gruppe F, Gruppe 1

     

J:

   
     

Jern- og stålstøbning

 

Gruppe F, Gruppe 1

Jod

 

Gruppe A, 15

     

K:

   
     

Kadmium

 

Gruppe A,14

Kalvekastningsfeber

 

Gruppe D,1

Karpaltunnelsyndrom

 

Gruppe E,5

Kemiske stoffer

 

Gruppe A, Gruppe H,2

Klor

 

Gruppe A,15

Klorede opløsningsmidler

Knogle- og ledsygdomme

 

Gruppe A,16a

Gruppe E,5

Kobolt

 

Gruppe A,9

Koksproduktion

 

Gruppe F, Gruppe 1

Komprimeret luft

 

Gruppe E,4

Korn- og foderstoffer

 

Gruppe C,7

Kraftbetonet

 

Gruppe E,6a og b

Krom

 

Gruppe A,5

Kromforbindelser

 

Gruppe F, gruppe 1

Kronisk bronchitis

 

Se bronchitis

Kroniske nakke-skuldersmerter

 

Se nakke-skuldersmerter

Kræft

 

Gruppe C,2c og d, Gruppe F

Kulbrinter

 

Gruppe A,16

Kulforgasning

 

Gruppe F, Gruppe 1

Kulilte

 

Gruppe A,3

Kunstharpiks

 

Gruppe C,5c

Kviksølv

 

Gruppe A,6

Kvælstof

 

Gruppe A,17

Kvælstofilter

 

Gruppe A,8

     

L:

   
     

Larynx-cancer

 

Gruppe C,2d

Ledsygdomme

 

Gruppe E,5

Leishmaniose

 

Gruppe D,3

Lepra

 

Gruppe D,3

Leukæmi

 

Gruppe A,16, Gruppe E,1, Gruppe F, Gruppe 1 og 2A

Leverbetændelse

 

Se hepatitis

     

Leverkræft

 

Gruppe F, Gruppe 1 og 2A

Leverskade

 

Gruppe A,16a

Listeria

 

Gruppe H,1e

Luftfugtersyge

 

Gruppe C,6

Lungeasbestose

 

Gruppe C,2a

Lungebetændelse

 

Gruppe A,14

Lungefibrose

 

Gruppe C,3

Lungehindebindevævsdannelse

 

Gruppe C,2b

Lungekræft

 

Gruppe A,1,5,9, Gruppe C,2d, Gruppe F, Gruppe 1 og 2A

Lungeskade

 

Gruppe A,8,10,12 og 15

Lungeødem

 

Gruppe A,10

Lymfekræft

 

Gruppe F, Gruppe 2A

Lænderyglidelser.........................

 

Gruppe E, 11

     

M:

   
     

Magenta

 

Gruppe F, Gruppe 1

Malaria

 

Gruppe D,3

Maler

 

Gruppe F, Gruppe 1

Maligne sygdomme

 

Gruppe H,3a

Maltafeber

 

Gruppe D,3

Mangan

 

Gruppe A,7

Melcaries

 

Gruppe G,1

Menisklidelser

 

Gruppe E,9

Mental retardering

 

Gruppe H,2a

Mesotheliom, malignt

 

Gruppe C,2c, Gruppe F, Gruppe 1

Metallunge, hård

 

Gruppe A,9

Methylbischloranilin

 

Gruppe F, Gruppe 2A

Methylkviksølv

 

Gruppe H, 2a

Metylbutylketon

 

Gruppe A,16c

Microcephali

 

Gruppe H,2a, 3a

Miltbrand

 

Gruppe D,1

Mineral oils

 

Gruppe F, Gruppe 1

Mineralolie

 

Gruppe F, Gruppe 1

Mineralske olier

 

Gruppe B,1

Mushroom worker's lung

 

Gruppe C,6

Mustard Gas

 

Gruppe F, Gruppe 1

Myeloid leukæmi

 

Se leukæmi

Møbel- og skabsproduktion

 

Gruppe F, Gruppe 1

     

N:

   
     

Nakke-skuldersmerter

 

Gruppe E,7

Naphtylamin

 

Gruppe A,17, Gruppe F, Gruppe 1

Nephritis

 

Gruppe A,11

Nephrotisk syndrom

 

Gruppe A,6

Nervebetændelse

 

Gruppe A,1, 13 og 16c

Nervelammelser

 

Gruppe E,10

Neuropati

 

Gruppe E,5

Nickel compounds

 

Gruppe F, Gruppe 1

Nikkel

 

Gruppe A,9

Nikkelforbindelser

 

Gruppe F, Gruppe 1

Non-arsenical insecticides

 

Gruppe F, Gruppe 2A

Non-Hodgkin-lymfom

 

Gruppe F, Gruppe 2A

Nyreskade

 

Gruppe A,4,6,11 og 16

Næsebihulekræft

 

Gruppe F, Gruppe 1

Næsekræft

 

Gruppe F, Gruppe 1

Næseskillevæg, perforation

 

Gruppe A,5

Næsesvælgkræft

 

Gruppe F, Gruppe 2A

     

O:

   
     

Olieraffinering

 

Gruppe 1, Gruppe 2A

Organisk hjerneskade

 

Gruppe A,3 og 6

Organiske kvælstof(nitrogen)forbindelser

 

Gruppe A,17

Organiske materialer

 

Gruppe C,6

Organiske opløsningsmidler

 

Gruppe A,16

Ornitose

 

Gruppe D,1

     

P:

   
     

Pappatacifeber

 

Gruppe D,3

Para-Chlor-ortho toluidin

 

Gruppe F, Gruppe 2A

Paralysis agitans

 

Gruppe A,7

Parasitære sygdomme

 

Gruppe D,1

Parvovirus B-19

 

Gruppe H,1f

PCB

 

Gruppe H,2c

Peritendinitis

 

Gruppe E,6a

Pest

 

Gruppe D,3

Petroleum refining

 

Gruppe F, Gruppe 2A

Planter, planteprodukter

 

Gruppe C,5a

Plettyfus

 

Gruppe D,3

Poliomyelitis

 

Gruppe H,1f

Polychloreret biphenyl

 

Gruppe F, Gruppe 2A

Polyneuropati

 

Gruppe A,1,10,11 og 16

Primær leverkræft

 

Gruppe F, Gruppe 1

Præcisionsarbejde

 

Gruppe E,7

     

Q:

   
     

Quervain's syndrom

 

Gruppe E,6a

     

R:

   
     

Radioaktivitet

 

Gruppe H,3a

Radon

 

Gruppe F, Gruppe 1

Repetitivt

 

Gruppe E,7a

Retardering, mental

 

Gruppe H,1a og b, 2a og b

Rheumatoid arthrit

 

Gruppe E,7d

Rhinitis allergica

 

Gruppe C,5

Richettsia

 

Gruppe D,3

Rotator cuff syndrom

 

Gruppe E,6c

Rotatorsener

 

Gruppe E,6c

Rubber industry

 

Gruppe F, Gruppe 1

Rubella syndrom

 

Gruppe H,1g

Rygere

 

Gruppe C,7

Rystelammelse

 

Gruppe A,7

Røde hunde

 

Gruppe H,1g

Røg

 

Gruppe C,7

Råparafin

 

Gruppe B,1

     

S:

   
     

Salpetersyre

 

Gruppe A,8

Seneskedehindebetændelse

 

Gruppe E,6a

Sennepsgas

 

Gruppe F, Gruppe 1

Shale-oils

 

Gruppe F, Gruppe 1

Silika

 

Gruppe F, Gruppe 2A

Siliciumforbindelser

 

Gruppe C,3

Silicose

 

Gruppe C,1

Skiferolie

 

Gruppe F, Gruppe 1

Skoldkopvirus

 

Gruppe H,1i

Skrumpelever

 

Gruppe A,1

Skulderled

 

Gruppe E,6c

Skulderåg

 

Gruppe E,7a

Slibemiddel

 

Gruppe G,2

Slimhindebetændelse, øvre luftveje, øjne

 

Gruppe A,5

Slimsæk

 

Gruppe E,8

Sod

 

Gruppe B,1, Gruppe F, Gruppe 1

Solstråling

 

Gruppe F, Gruppe 1

Solar radiation

 

Gruppe F, Gruppe 1

Soots

 

Gruppe F, Gruppe 1

Springfinger

 

Gruppe E,6a

Stafylokokker

 

Gruppe D,2

Statisk belastning

 

Gruppe E,6c

Steel founding

 

Gruppe F, Gruppe 1

Stenkulstjære

 

Gruppe F, Gruppe 1

Stenkulstjærebeg

 

Gruppe F, Gruppe 1

Stenoserende tendovaginitis

 

Gruppe E,6a

Stivkrampe

 

Gruppe D,1

Strubekræft

 

Gruppe F, Gruppe 1

Stråleenergi

 

Gruppe E,2

Stråling

 

Gruppe E,1, Gruppe H,3a

Stær, grå

 

Gruppe E,2

Støj

 

Gruppe E,3

Støv

 

Gruppe C,4,5 og 7

Støvle- og skofremstilling

 

Gruppe F, Grupe 1

Sukker- og melcaries

 

Se caries

Sulfuric acid

 

Gruppe F, Gruppe 1

Sulphur mustard

 

Gruppe F, Gruppe 1

Svampesporer

 

Gruppe C,6

Svejsning

 

Gruppe C,7

Svovlbrinte

 

Gruppe A,12

Svovldioxid

 

Gruppe A,12

Svovlsennep

 

Gruppe F, Gruppe 1

Svovlsyre

 

Gruppe A,12

Synsforstyrrelser

 

Gruppe A,13

     

T:

   
     

Talc containing asbestiform fibres

 

Gruppe F, Gruppe 1

Talkum

 

Gruppe F, Gruppe 1

Tallium

 

Gruppe A,13

Tandslid

 

Gruppe G,2

Tendinit, skulder

 

Gruppe E,6c

Tendinitis

 

Gruppe E,6a

Tendovaginitis

 

Gruppe E,6a

Tennisalbue

 

Gruppe E,6b

Tetrachlorethylen

 

Gruppe F, Gruppe 2A

Tilbagefaldsfeber

 

Gruppe D,3

Tjære

 

Gruppe B,1

Tobaksforbrug

 

Gruppe C,7

Toksiske eksemer

 

Gruppe B,3

Toksisk hjerneskade

 

Gruppe A,11, Gruppe A,16

Toxoplasmose

 

Gruppe H,1h

Traumer, fysiske

 

Gruppe H,4

Trichlorethylen

 

Gruppe F, Gruppe 2A

Tropesygdomme

 

Gruppe D,3

Trypanosomiasis

 

Gruppe D,3

Træforarbejdning

 

Gruppe C,7

Træstøv

Tuberkulose

 

Gruppe F, Gruppe 1

Gruppe D,2

Tuberkuløs smitte

 

Gruppe D,1

Tunghørighed

 

Gruppe E,3

Tænder og tandkød

 

Gruppe G

     

U:

   
     

Udstødningsgasser

 

Gruppe F, Gruppe 2A

Underarme

 

Gruppe E,6a

Uspecifikt støv

 

Gruppe C,7

Uvant arbejde

 

Gruppe E,6a og b

     

V:

   
     

Vanadium

 

Gruppe A,14

Varicella-Zoster virus

 

Gruppe H,1i

Varieret arbejde

 

Gruppe E,6

Vibrationer

 

Gruppe E,5

Vinyl chloride

 

Gruppe F, Gruppe 1

     

W:

   
     

Weil's syge

 

Gruppe D,1

Wood dust

 

Gruppe F, Gruppe 1

     

Ø:

   
     

Øjenslimhindebetændelse

 

Gruppe A,5

Øvre luftvejsslimhindebetændelse

 

Gruppe A,5

     

Å:

   
     

Åndssvækkelse, tidlig

 

Gruppe A,11, Gruppe A,16


 

Officielle noter