Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om afskæring af klageadgang på Socialstyrelsens tilskudsområde

I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til § 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Afskæring af klageadgang

§ 1. Afgørelser, som Socialstyrelsen træffer efter bemyndigelse fra børne- og socialministeren vedrørende tilskud efter tekstanmærkning nr. 111 til finanslovens § 15, kan ikke indbringes for børne- og socialministeren.

Ikrafttræden

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. januar 2017.

Socialstyrelsen, den 25. januar 2017

Birgitte Anker

/ Mette Holm Sørensen