Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forretningsorden for Miljø- og Fødevareklagenævnet

I medfør af § 7, stk. 2, § 13 og § 22 i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet og efter høring af miljø- og fødevareministeren fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af sager efter de love, hvorefter Miljø- og Fødevareklagenævnet er klagemyndighed.

Nævnets interne orienteringsprocedure

§ 2. Medlemmerne af de enkelte afdelinger, jf. § 3 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, samt de to medlemmer, der er udpeget af landsretterne, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, får løbende en orientering om de sager, der i den pågældende periode er indkommet til nævnet inden for det område, som den pågældende afdeling dækker, jf. § 6, stk. 1, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Stk. 2. Orienteringen om de enkelte sager skal i kortfattet form indeholde oplysninger om, hvad sagen drejer sig om, og hvorvidt sagen skal afgøres af nævnet eller af formanden, herunder dennes stedfortrædere, jf. § 6, stk. 1, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Stk. 3. Orienteringen efter stk. 1 skal indeholde en begrundelse for den konkrete beslutning i de sager, hvor formanden i overensstemmelse med § 5 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet har besluttet,

1) at en sag skal behandles i en anden nævnsafdeling end den, der fremgår af den øvrige lovgivning,

2) at en sag skal behandles i en bestemt afdeling, hvis det ikke fremgår entydigt af den øvrige lovgivning, hvor sagen skal behandles, eller

3) at en sag skal behandles i flere af nævnets afdelinger i fællesskab.

Stk. 4. Ved mindre eller ukomplicerede sager eller sager, hvis afgørelse alene beror på en juridisk vurdering, kan orienteringen efter stk. 1 ske, efter sagen er afgjort, jf. § 6, stk. 2, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det skal fremgå af orienteringen, at sagen er omfattet af § 6, stk. 2, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, og om sagen er afgjort.

Stk. 5. Formanden afholder løbende orienteringsmøder med hver af de 9 afdelinger af nævnet, jf. § 3, stk. 1, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, og redegør for nævnets afgørelsespraksis på relevante retsområder og om formandsafgørelser inden for det område, som den pågældende afdeling dækker. Omfanget af formandens orientering fastsættes efter aftale med nævnet.

Stk. 6. I forbindelse med orienteringen efter stk. 1-3, fastsætter formanden eller dennes stedfortrædere en frist for indgivelse af indsigelser efter § 3. Fristen kan kun under særlige omstændigheder være mindre end en uge.

Indsigelser mod formandsbeslutninger

§ 3. Hvis et medlem af nævnet, jf. § 2, stk. 1, nr. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, gør indsigelse, kan en sag, der efter lovgivningen skal behandles af nævnet, ikke afgøres af formanden eller en stedfortræder for denne, medmindre et flertal af nævnet på anmodning fra formanden eller en stedfortræder for denne beslutter, at sagen kan afgøres af formanden eller stedfortræderen, jf. § 8 sammenholdt med § 7, stk. 1, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Formanden og dennes stedfortrædere kan ikke deltage i beslutningen efter 1. pkt.

Stk. 2. Hvis et medlem af nævnet, jf. § 2, stk. 1, nr. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, gør indsigelse, kan en sag kun behandles i en anden afdeling end den placering, som formanden har besluttet, jf. § 5 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, såfremt et flertal af nævnet på anmodning fra formanden eller en stedfortræder for denne beslutter, at formanden eller dennes stedfortrædere kan henvise sagen til behandling i en anden afdeling. Formanden og dennes stedfortrædere kan ikke deltage i beslutningen efter 1. pkt.

Stk. 3. Indsigelse efter stk. 1 og 2 skal være ledsaget af en begrundelse.

Stk. 4. Stk. 1 og 2 gælder ikke mindre eller ukomplicerede sager eller sager, hvis afgørelse alene beror på en juridisk vurdering, jf. § 6, stk. 2, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Nævnenes Hus som sekretariat for Miljø- og Fødevareklagenævnet

§ 4. Nævnenes Hus varetager nævnets sekretariatsopgaver, jf. § 14 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Stk. 2. Sekretariatet bistår formanden og dennes stedfortrædere. Sekretariatet forbereder de enkelte nævnsmøder samt forbereder og behandler sager til afgørelse og skriver udkast til breve og afgørelser efter anvisning fra formanden eller dennes stedfortrædere. Sekretariatet refererer i alle faglige spørgsmål til nævnet, formanden eller dennes stedfortrædere.

Stk. 3. Sekretariatet fastsætter procedurer og rækkefølge for behandling af de indkomne klager i samarbejde med formanden eller dennes stedfortrædere. Sekretariatet kan herunder i samarbejde med formanden eller dennes stedfortrædere fastsætte forskellige procedurer bl.a. for at sikre kortest mulige sagsbehandlingstider.

Formandens kompetence

§ 5. Formanden beslutter, hvorledes sagerne fordeles mellem formanden og dennes stedfortrædere. I sager, der er fordelt til en stedfortræder, varetager denne de beføjelser, der er tildelt formanden, jf. § 2, stk. 3, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Stk. 2. Formanden eller dennes stedfortrædere deltager i behandlingen af alle sager i nævnet.

Stedfortrædere for formanden

§ 6. Direktøren for Nævnenes Hus kan efter godkendelse af formanden udpege stedfortrædere for denne for en periode på op til 2 år ad gangen, med mulighed for genudpegning. Ved udtræden udpeges en ny stedfortræder for den resterende del af perioden.

Generelle regler om indbringelse af klage samt sagernes forberedelse og behandling

§ 7. Klage til nævnet skal indbringes inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, jf. § 1, stk. 1, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre andet følger af sektorlovgivningen, Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Stk. 2. Har sagens parter og de myndigheder, som har truffet afgørelse i sagen, ikke fået meddelelse om klagens indgivelse, sørger sekretariatet herfor.

Stk. 3. Sekretariatet sender en bekræftelse på modtagelsen af klagen til klageren og eventuelle andre parter i sagen med angivelse af den forventede sagsbehandlingstid, hvis klagen optages til behandling.

Stk. 4. Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld, medmindre andet følger af sektorlovgivningen.

Stk. 5. Sekretariatet kan på nævnets vegne fastsætte frister for afgivelse af udtalelse fra sagens parter,

øvrige berørte myndigheder, eksterne sagkyndige m.v. til brug for sagens behandling.

§ 8. En klager kan på et hvilket som helst tidspunkt, inden nævnets endelige afgørelse er meddelt sagens parter, frafalde sin klage. I så fald bortfalder sagen for nævnet, medmindre sagen er påklaget fra anden side.

§ 9. Ved modtagelse af en klage påser sekretariatet, at klager er klageberettiget, at klagefristen er overholdt og at klagen vedrører spørgsmål, som er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence, jf. § 1 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Er dette ikke tilfældet, afvises klagen.

Stk. 2. Sekretariatet kan på nævnets vegne se bort fra overskridelse af klagefristen inden for 6 måneder efter afgørelsen, når overskridelsen af særlige grunde er undskyldelig.

Stk. 3. Ved modtagelse af en klage påser sekretariatet desuden, at sagen er tilstrækkeligt oplyst. Oplysningen af klagesagen sker som udgangspunkt på skriftligt grundlag.

§ 10. Nævnet bestemmer, om nævnet skal foretage besigtigelse i en sag, og om nævnet skal afholde møde med sagens parter og eventuelt andre interesserede i sagen.

Stk. 2. I sager om fredning efter naturbeskyttelseslovens kapitel 6 skal nævnet som udgangspunkt foretage besigtigelse og afholde møde, jf. stk. 1.

Stk. 3. Sekretariatet sender en skriftlig indbydelse til at deltage i en besigtigelse eller et møde med mindst 2 ugers varsel, jf. dog 2. pkt. For sager om fredning efter naturbeskyttelseslovens kapitel 6 er fristen mindst 4 uger.

§ 11. Møder og besigtigelser i sager, hvortil parter og interesserede er indbudt, er offentligt tilgængelige, medmindre nævnet undtagelsesvist bestemmer andet. En sådan adgang for andre end nævnet til en ejendom eller lokaliteter, som ikke er offentligt tilgængelige, forudsætter dog ejerens accept.

Stk. 2. De, der er indbudt til mødet, skal have lejlighed til at udtale sig om sagen.

Stk. 3. Nævnet kan tillade, at drøftelserne på de i stk. 1 omhandlede møder optages på et elektronisk billede- og/eller lydmedie.

Stk. 4. I sager, hvor der afholdes de i stk. 1 nævnte besigtigelser og møder, finder nævnets voteringer normalt sted i tilslutning hertil. Såfremt voteringen må udsættes til et senere møde, kan alene de nævnsmedlemmer, som har været med til besigtigelsen og mødet, deltage i den efterfølgende votering.

§ 12. Nævnets drøftelser er ikke offentligt tilgængelige.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse

§ 13. Formanden eller dennes stedfortrædere skal sikre, at nævnet i forhold til den konkrete sag er beslutningsdygtigt i overensstemmelse med bestemmelsen i § 9 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Stk. 2. I sager, der ikke afgøres alene af formanden eller dennes stedfortrædere, skal det af afgørelsen fremgå, hvilke medlemmer der har medvirket ved sagens behandling, og med hvilke stemmetal afgørelsen er truffet.

Stk. 3. Har et medlem af nævnet et standpunkt, der afviger fra flertallets, anføres navnet på den pågældende og begrundelsen for standpunktet i nævnets afgørelse.

Stk. 4. Nævnets medlemmer må ikke udtale sig offentligt om udfaldet af nævnets drøftelser i en konkret sag, før afgørelsen er meddelt til sagens parter.

Stk. 5. Formanden eller dennes stedfortrædere drager omsorg for, at nævnets afgørelser udsendes snarest muligt efter, at voteringen har fundet sted.

§ 14. Nævnets formand eller en stedfortræder kan til enhver tid berigtige åbenlyse skrivefejl, som vedrører ord, navne eller tal, blotte regnefejl samt sådanne fejl og forglemmelser, som alene vedrører afgørelsens form. Den berigtigede afgørelse træder i stedet for den oprindelige.

Offentliggørelse af nævnets praksis

§ 15. Nævnet offentliggør løbende nævnets afgørelser og redegør herunder særskilt for nævnets principielle afgørelser.

Ikrafttræden

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1726 af 16. december 2015 om forretningsorden for Natur- og Miljøklagenævnet ophæves.

Erhvervsministeriet, den 30. januar 2017

Brian Mikkelsen

/ Christian Lützen