Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og Fødevareklagenævnet mv.

I medfør af § 18, stk. 3, i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet fastsættes:

§ 1. Det i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet fastsatte klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus.

Stk. 2. Indgives flere klager over samme afgørelse, opkræves der et gebyr for hver selvstændig klageskrivelse.

Stk. 3. Hvis flere klageberettigede indgiver en samlet klage, betales ét klagegebyr. Hvis blot en af klagerne er en virksomhed, en organisation eller en offentlig myndighed opkræves gebyrsatsen gældende for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder, jf. § 18, stk. 1, jf. stk. 2, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Stk. 4. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling.

Stk. 5. Formanden fastsætter en frist for indbetaling af gebyr. Indbetales gebyret ikke inden udløbet af fristen, afvises klagen, jf. § 18, stk. 1, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

§ 2. Privatpersoner, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale et gebyr til Nævnenes Hus for behandling af en klage ved Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 18, stk. 1, jf. stk. 2, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Stk. 2. Et indbetalt klagegebyr tilbagebetales, hvis

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Stk. 3. Hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke efter stk. 2, nr. 1.

Stk. 4. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan beslutte at tilbagebetale gebyret, hvis

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Stk. 5. Gebyret tilbagebetales dog ikke efter stk. 4, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod tilbagebetaling, f. eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Stk. 6. Spørgsmål om betaling og tilbagebetaling af gebyr afgøres af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelsens regler gælder alene for klager, der er indbragt til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter 1. februar 2017, jf. § 24, stk. 7, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 754 af 16. juni 2012 om gebyr for indbringelse af klager for Natur- og Miljøklagenævnet m.v. ophæves. Reglerne finder dog fortsat anvendelse for klager indbragt før 1. februar 2017.

Stk. 4. Miljø- og Fødevareklagenævnet træffer afgørelse om tilbagebetaling af gebyr, der er indbetalt til Natur- og Miljøklagenævnet efter de hidtil gældende regler.

Erhvervsministeriet, den 30. januar 2017

Brian Mikkelsen

/ Christian Lützen