Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag Organisationsaftale for kostfagligt uddannet personale - køkken
Bilag 1 Definition af stillinger og uddannelser
Bilag 2 Protokollat vedrørende ansættelse efter endt elev-/praktiktid for ernæringsassistentelever
Bilag 3 Aftale om pensionsforhold for kostfagligt uddannet personale - køkken (kokke, koge- og smørrebrødsjomfruer og catere) omfattet af civilarbejderloven
Den fulde tekst

Cirkulære om organisationsaftale for kostfagligt uddannet personale - køkken (økonomaer, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, kliniske diætister, instruktionsøkonomaer, køkkenledere, ernæringsassistenter, ernæringsassistentelever, kokke, koge- og smørrebrødsjomfruer, catere samt elever)

Generelle bemærkninger

1. Finansministeriet, CO10- Centralorganisationen af 2010 samt Fagligt Fælles Forbund har indgået vedlagte organisationsaftale af 20. december 2016 for kostfagligt uddannet personale.

2. Organisationsaftalen udgør sammen med fællesoverenskomsterne mellem Finansministeriet og henholdsvis CO10 (for økonomaer m.fl.) samt OAO-S (for kokke m.fl.) det samlede overenskomstgrundlag.

3. Organisationsaftalen har virkning fra den 1. april 2015.

4. Alle grundbeløb er justeret til 31. marts 2012-niveau.

5. I forbindelse med aftalefornyelsen er der foretaget opdatering af aftalens § 12 om ernæringsassistentelever samt af bilag 1 om ernæringsassistenter. Der er med opdateringerne ikke tiltænkt nogen ændring af aftalens dækningsområde.

Cirkulærebemærkninger, der relaterer sig til en enkelt bestemmelse, er opført som bemærkning til denne bestemmelse. Andre bemærkninger er opført under "Generelle bemærkninger". Uanset placeringen er bemærkningerne Finansministeriets bemærkninger og ikke en del af aftaleteksten.

Ikrafttræden

Cirkulæret træder i kraft den 25. januar 2017. Samtidig ophæves cirkulære af 7. maj 2014 (Modst. nr. 023-14).

Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, den 25. januar 2017

Jakob Lemke


Bilag

Organisationsaftale for kostfagligt uddannet personale - køkken

-

Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsterne mellem Finansministeriet og LC/CO10 samt OAO-S.

§ 1. Organisationsaftalens dækningsområde

Organisationsaftalen omfatter kostfagligt uddannet personale, der er beskæftiget med ernæring i forbindelse med tilberedning mv. af mad og måltider, og som ansættes i staten eller ved selvejende institutioner, for hvilke Finansministeriet har kompetencen til at fastsætte løn- og ansættelsesvilkår for alle personalegrupper.

For så vidt angår definition af stillinger og uddannelser henvises til Bilag 1.

Cirkulærebemærkninger til § 1.

Organisationsaftalen er afgrænset dels ved krav om en faglig uddannelse og dels ved, at uddannelsen er en forudsætning for at kunne bestride den pågældende stilling.

Organisationsaftalens dækningsområde er hele staten samt de selvejende institutioner, hvor Finansministeriet efter lovgivningen på det enkelte skoleområde, fastsætter løn- og ansættelsesvilkår for alle personalegrupper og ikke kun enkelte personalegrupper. Uden for dækningsområdet er derfor fortsat en række institutioner, herunder frie grund- og kostskoler, private gymnasier, produktionsskoler og folkehøjskoler.

§ 2. Lønsystemet

Lønsystemet er etableret i henhold til den til enhver tid gældende rammeaftale om nye lønsystemer, hvis bestemmelser gælder, hvor intet andet måtte være nævnt i denne aftale.

Stk. 2. Lønsystemet består af en basisløn, der kan suppleres med en tillægsdel.

Tillægsdelen omfatter lokalt aftalte funktionstillæg, kvalifikationstillæg, engangsvederlag og resultatløn.

Stk. 3. Ved ansættelse på deltid ydes forholdsmæssig løn.

Stk. 4. Alle basislønninger er angivet i årligt grundbeløb (31. marts 2012-niveau).

Stk. 5. Overtidsbetaling beregnes pr. time som 1/1924 af den samlede faste løn, eksklusiv eventuelt rådigheds-/merarbejdstillæg.

I. Månedslønnede

§ 3. Basisløn

Basislønnen udgør følgende årlige grundbeløb:

 
Provins
(II, III, IV)
Hovedstad
(V, VI)
Ledende økonomaer
   
Mindre end 40.000 kostdage
272.093 kr.
288.345 kr.
40.000 kostdage og mere
304.073 kr.
315.869 kr.
200.000 kostdage og mere
361.742 kr.
361.742 kr.
     
Økonomaer,
professionsbachelorer med speciale i cateringledelse og kokke
264.229 kr.
272.093 kr.
     
Kliniske diætister,
instruktionsøkonomaer og professionsbachelorer med speciale i klinisk diætetik
272.093 kr.
288.345 kr.
     
Køkkenledere
   
Mindre end 15.000 kostdage
264.229 kr.
272.093 kr.
15.000 kostdage og mere
272.093 kr.
288.345 kr.
40.000 kostdage og mere
298.830 kr.
311.937 kr.
     
Ernæringsassistenter,
koge- og smørrebrødsjomfruer samt catere
244.831 kr.
251.385 kr.

Stk. 2. Ændring af basislønnen for en ledende økonoma- eller køkkenlederstilling finder sted, når antallet af kostdage i 2 på hinanden følgende år går op over eller ned under grænserne for den basisløn, hvortil stillingen hidtil har været henført.

I beregningsgrundlaget for kostdageantallet for ledende økonomaer og køkkenledere medregnes kostdage for gæster, og der tages hensyn til måltider, som leveres ud af institutionen, således at morgenmad indregnes med 1/5 kostdag og frokost eller middag indregnes med 2/5 kostdage.

Kostdageantallet i kantiner beregnes som kantinens omsætning i kr. divideret med den samlede pris for en døgnkost (morgenmad, frokost og middag).

§ 4. Kvalifikations- og funktionstillæg

Der kan lokalt aftales tillæg for særlige funktioner, der varetages i stillingen eller stillingsgruppen, herunder arbejdsbestemte tillæg, der ydes for de timer/det tidsrum, hvori den pågældende funktion udføres.

Stk. 2. Der kan ligeledes lokalt aftales tillæg for kvalifikationer mv., dvs. på grundlag af den ansattes faglige og personlige kvalifikationer, kvaliteten i opgavevaretagelsen, balancen i forhold til tilsvarende stillinger på det øvrige arbejdsmarked og hensynet til rekruttering og fastholdelse.

Stk. 3. Tillæg efter stk. 1 og 2 kan aftales i form af varige eller midlertidige tillæg. Tillæggene angives i grundbeløb (31. marts 2012-niveau).

Stk. 4. Der kan herudover lokalt aftales engangsvederlag, f.eks. som honorering af en særlig indsats.

Stk. 5. Der kan indgås forhåndsaftaler/aftales retningslinjer, hvori kriterierne og formen for lønændringer er fastlagt. Løntillæggene udmøntes i overensstemmelse hermed, når en eller flere medarbejdere opfylder de aftalte kriterier.

Stk. 6. Lokale aftaler forhandles og indgås mellem de parter, der er bemyndiget hertil. Der kan mellem institutionerne og organisationen aftales retningslinjer for forhandling af lokale tillæg.

§ 5. Pension

1. For ledende økonomaer, økonomaer, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, kliniske diætister, og instruktionsøkonomaer oprettes en pensionsordning med virkning fra ansættelsestidspunktet.

2. For køkkenledere, ernæringsassistenter og ernæringsassistentelever, der

a) er fyldt 20 år og

b) har mindst 9 måneders sammenlagt beskæftigelse i det offentlige,

oprettes en pensionsordning med virkning fra den 1. i den måned, hvor begge betingelser er opfyldt i hele måneden. Timelønnet ansættelse medregnes ikke ved opgørelse af karensperioden på 9 måneder.

For så vidt angår ansatte, der er beskæftiget under 15 timer pr. uge, henvises til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og henholdsvis LC/CO10, § 7, stk. 3.

Pensionsordningen oprettes i Pensionskassen for Kost og Ernæringsfaglige. Pension ydes i henhold til kassens vedtægter.

Stk. 2. Pensionsbidraget udgør 18 pct. af den ansattes basisløn samt varige og midlertidige tillæg. Af pensionsbidraget, der indbetales af ansættelsesmyndigheden, anses 1/3 for at være den ansattes eget bidrag.

Stk. 3. Kokke, koge- og smørrebrødsjomfruer, catere samt elever er omfattet af OAO-S-fællesoverenskomstens pensionsbestemmelser (§ 7).

Stk. 4. Pensionsbidraget efter de aftalte karensperioder udgør henholdsvis 10,65 pct. og 15 pct. af de pensionsgivende løndele. Pensionsbidraget indbetales af ansættelsesmyndigheden til SAMPENSION, Af pensionsbidraget anses 1/3 for at være den ansattes eget bidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom.

Cirkulærebemærkning til § 5:

Der indbetales pensionsbidrag af deltidsansattes betaling for tjeneste ud over den nedsatte arbejdstidsnorm, men inden for fuldtidsnormen.

§ 6. Pension - ansatte omfattet af civilarbejderloven

Tjenestemandsansatte og/eller tjenestemandslignende ansatte med ret til tjenestemandspension er omfattet af aftale om pensionsforhold for kostfagligt uddannet personale – køkken (kokke, koge- og smørebrødsjomfruer og catere), omfattet af civilarbejderloven jf. bilag 3.

Stk. 2. Varige tillæg/tillægsforhøjelser der før ikrafttræden af den supplerende pensionsaftale har medført, at den ansatte i tjenestemandspensionsmæssig henseende er blevet indplaceret i en højere lønramme, kan ikke aftales pensionsgivende til en supplerende pensionsordning.

Stk. 3. Der kan som supplement lokalt aftales pensionsbidrag af varige og midlertidige tillæg, der ikke er omfattet af stk. 2. I givet fald indbetaler ansættelsesmyndigheden et pensionsbidrag på 15 pct. af tillægget hvis tillægget ligger under den tjenestemandspensionsgivende løn på slutskalatrinnet i det i pensionsaftalen fastlagte skalatrinsforløb. Hvis tillægget overstiger den tjenestemandspensionsgivende løn på slutskalatrinnet indbetales et pensionsbidrag på 18 pct. af det overskydende beløb.

Stk. 4. Pensionsbidraget indbetales af ansættelsesmyndigheden til SAMPENSION. Af pensionsbidraget anses 1/3 for at være den ansattes eget bidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom.

Stk. 5. Den supplerende pensionsordning er omfattet af bestemmelserne i aftale af 22. april 2002 om pensionsbidrag af visse faste tillæg.

§ 7. Midlertidig tjeneste i højere stilling

Under midlertidig tjeneste i højere stilling finder de for statens tjenestemænd gældende regler anvendelse.

§ 8. Arbejdstid

De ansatte er omfattet af den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten.

§ 9. Kost

Der ydes ikke under nogen form personalet gratis kost.

II. Timelønnede økonomaer og ernæringsassistenter

§ 10. Løn

Økonomaer og ernæringsassistenter, der ikke beskæftiges i fulde kalendermåneder, aflønnes med timeløn. Timelønnen beregnes som 1/1924 af basislønnen.

Stk. 2. Deltidsbeskæftigede økonomaer og ernæringsassistenter med under gennemsnitlig 15 timer pr. uge kan aflønnes med timeløn uanset bestemmelserne vedrørende timelønnet ansættelse.

Stk. 3. Med hensyn til arbejdstid ydes der godtgørelse for overarbejde ved tjeneste på mere end 7 timer og 24 minutter pr. dag.

Stk. 4. Timelønnede har - hvor ingen anden afregningsform er fastsat - ret til så vidt muligt ugentlig afregning. Kan udbetaling ikke finde sted inden for eller i umiddelbar tilslutning til arbejdstiden, kan medarbejderen efter anmodning få beløbet tilsendt.

Stk. 5. For timelønnede kan tjenesteforholdet ophæves uden forudgående varsel. Ved sygdom betragtes timelønnedes ansættelsesforhold som ophævet.

Stk. 6. Timelønnede oppebærer i sygdomstilfælde dagpenge efter reglerne i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

III. Løsarbejdere/reserver (kokke mv.)

§ 11. Løn

Ved ansættelse af løsarbejdere (reserver) skal der betales for mindst 8 timers arbejde.

Løsarbejdere aflønnes med virkning fra 1. april 2005 (31. marts 2012-niveau) således pr. time:

De første 8 timer
154,66 kr.
9. - 10. time
176,94 kr.
11. time og derefter
231,99 kr.

IV. Elever

§ 12. Ernæringsassistentelever

For ernæringsassistentelever på 17 år og derover er lønnen følgende pr. år:

1. uddannelsesår
127.396
2. uddannelsesår
131.328
3. uddannelsesår
133.687

Hvis der undtagelsesvis ansættes ernæringsassistentelever under 17 år, aftales lønnen konkret mellem institutionen og den forhandlingsberettigede organisation.

Stk. 2. Ernæringsassistentelever, der er ansat før 1.august 2015, forudsættes ansat efter bestemmelserne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 312 af 21/03/2013.

Stk. 3. Ernæringsassistentelever med en 2½-årig lønnet praktikperiode – dvs. ernæringsassistentelever som påbegynder uddannelsen med 6 måneders skoleophold (teori for egen regning) inden elevforholdet etableres – aflønnes efter basislønnen for 1. uddannelsesår de første 6 måneder. De efterfølgende 12 måneder af elevforløbet aflønnes ernæringsassistentelever efter basislønnen for 2. uddannelsesår og de resterende måneder af elevforløbet aflønnes ernæringsassistentelever efter basislønnen for 3. uddannelsesår.

Stk. 4. Ernæringsassistentelever, der er ansat efter 1. august 2015 forudsættes ansat i henhold den til enhver tid gældende bekendtgørelse for erhvervsuddannelsen til ernæringsassistent.

Stk. 5. Ernæringsassistentelever med en uddannelsesaftale på mindst 2 år og 5 måneder og højst 2 år og 7 måneder, som har gennemgået og bestået prøven for grundforløbets 2. del inden indgåelse af en uddannelsesaftale, aflønnes de første 6 måneder efter basislønnen for 1. uddannelsesår. De efterfølgende 12 måneder aflønnes ernæringsassistentelever efter basislønnen for 2. uddannelsesår og de resterende måneder af elevforløbet aflønnes ernæringsassistentelever efter basislønnen for 3. uddannelsesår.

Stk. 6. Ernæringsassistentelever + EUX med en uddannelsesaftale på højst 3 år og 2 måneder, som har gennemgået grundforløbet og bestået grundforløbets 2. del inden indgåelse af en uddannelsesaftale, aflønnes de første 6 måneder efter basislønnen for 1. uddannelsesår. De efterfølgende 12 måneder aflønnes ernæringsassistentelever efter basislønnen for 2. uddannelsesår og de resterende måneder af elevforløbet aflønnes ernæringsassistentelever efter basislønnen for 3. uddannelsesår.

Cirkulærebemærkning til § 12 stk. 2-6:

De for tiden gældende bekendtgørelser for uddannelsesforløb til ernæringsassistentelever er

a) BEK nr. 454 af 13/04/2015 Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelse til ernæringsassistent

b) BEK nr. 1655 af 15/12/2015 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Erhvervsuddannelse til ernæringsassistent

c) BEK nr. 230 af 08/03/2016 Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelsen til Ernæringsassistent.

§ 13. Elever inden for kokke-, smørrebrøds- og caterfaget

For elever på 17 år og derover inden for kokke-, smørrebrøds- og caterfaget er lønnen følgende pr. år

1. uddannelsesår
127.396
2. uddannelsesår
131.328
3. uddannelsesår
133.687
4. uddannelsesår
140.765

Hvis der undtagelsesvis ansættes elever under 17 år aftales lønnen konkret mellem institutionen og den forhandlingsberettigede organisation.

Stk. 2. Lønningerne gælder for elever inden for kokke-, smørrebrøds- og caterfaget, som har indgået uddannelsesaftale med en statsinstitution i henhold til bkg. nr. 122 af 5. februar 1997 af lov om erhvervsuddannelser.

Cirkulærebemærkning til § 13, stk. 2:

Den for tiden gældende lovbekendtgørelse er Undervisningsministeriets lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013 om erhvervsuddannelser.

Stk. 3. Ved anvendelsen af ovenstående lønninger medregnes både skole- og praktikophold ved anciennitetsfastsættelsen.

Stk. 4. Elever, der er fritaget for 1. skoleophold (elever over 18 år), og som påbegynder praktik efter 2. skoleophold, følger satserne for 1. år og frem.

Stk. 5. For elever, der gives merit for 1. og 2. skoleår, følges satserne for 2. år og frem. Såfremt der gives merit ud over 1. og 2. skoleår, indplaceres eleven efter den lønsats, der svarer til den opnåede merit.

Stk. 6. Såfremt praktiktiden forlænges ud over den fastlagte tidsramme, forhøjes elevens løn med 250 kr. pr. måned, medmindre forlængelsen beror på elevens egne forhold. Barsel, længerevarende sygdom samt arbejdsskadetilfælde betragtes ikke som beroende på elevens egne forhold.

Stk. 7. Ved prøvetidens udløb udbetales til kokke-, smørrebrøds- og caterelever 1.000 kr. til værktøjskøb mod dokumenteret regning.

§ 14. Voksenelever

Lønnen for voksenelever, der ved ansættelsen er fyldt 25 år, er for begge grupper jf. §§ 12 og 13 på: 220.846 kr.

§ 15. Bolig og kost for ernæringsassistentelever

I det omfang der stilles værelse til rådighed for ernæringsassistentelever, fastsættes betalingen for kost og logi således:

a) Institutioner med kantine.

For det værelse, der stilles til elevens rådighed, foretages fradrag i lønnen med et beløb svarende til betalingen for enkeltværelser efter statens regler. Såfremt to eller flere elever deler værelse, betaler hver af eleverne 3/4 af ovennævnte takst.

b) Andre institutioner.

For kost og logi foretages fradrag i lønnen efter de regler, der er gældende for det ved institutionen beskæftigede ernæringsassistentpersonale, som modtager kost og logi.

Såfremt to eller flere elever deler værelse, foretages for hver af dem en reduktion af fradraget for ophold med fuld forplejning svarende til 1/4 af statens takst for enkeltværelser. Kostpenge ydes efter de for institutionens ernæringsassistentpersonale gældende regler.

V. Fælles bestemmelser

§ 16. Arbejdsbeklædning

Der ydes fri arbejdsbeklædning.

§ 17. Ikrafttræden og opsigelse

Organisationsaftalen har virkning fra 1. april 2015, Organisationsaftalen kan af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst 31. marts 2018. Samtidig ophæves organisationsaftale af 7. maj 2014.

København, den 20. december 2016
 
CO10 - Centralorganisationen af 2010
Jesper Korsgaard Hansen
Kost & Ernæringsforbundet
Ghita Parry
Fagligt Fælles Forbund
Michael Hass
Finansministeriet,
Moderniseringsstyrelsen
Jakob Lemke


Bilag 1

Definition af stillinger og uddannelser

-

1. Organisationsaftalen omfatter følgende stillingsbetegnelser:

Organisationsaftalen omfatter personer, der ansættes enten som

1. ledende økonoma (tidligere økonoma)

2. økonoma (tidligere økonomaassistent)

og som har gennemgået enten

a) den i Kost & Ernæringsforbundets vedtægter fastsatte uddannelse,

b) den uddannelse, der er godkendt af Indenrigsministeriet eller

c) uddannelsen som professionsbachelor i ernæring og sundhed med speciale i cateringledelse

3. køkkenleder eller

4. ernæringsassistent (tidligere køkkenassistent)

og som enten har gennemgået

a) ernæringsassistentuddannelsen (tidligere køkkenassistentuddannelsen),

b) EFG-køkkenassistentuddannelsen,

c) den af Undervisningsministeriet godkendte køkkenlederuddannelse,

d) den af Fællesudvalget for Huslig Uddannelse godkendte køkkenlederuddannelse (forinden denne blev godkendt af Undervisningsministeriet),

e) den af Undervisningsministeriet godkendte uddannelse til ernæringsteknolog eller

f) personer, som ikke har gennemgået en af ovennævnte uddannelser, men som af en ansættelsesmyndighed på baggrund af gennemgang af anden relevant uddannelse anses som kvalificeret til ansættelse som ernæringsassistent/køkkenleder.

eller som

5. klinisk diætist

6. instruktionsøkonoma.

Organisationsaftalen omfatter herudover ernæringsassistentelever.

Endelig omfatter organisationsaftalen kokke, koge- og smørrebrødsjomfruer, catere samt elever, der er tilknyttet OAO-fællesoverenskomsten.

2. Organisationsaftalen gælder for kliniske diætister, instruktionsøkonomaer og professionsbachelorer i ernæring og sundhed med speciale i klinisk diætetik ved ansættelse i staten, hvor uddannelsen som klinisk diætist, instruktionsøkonoma eller professionsbachelorer i ernæring og sundhed med speciale i klinisk diætetik er en påkrævet forudsætning for varetagelse af stillingen.

Organisationsaftalen gælder endvidere for professionsbachelorer som har gennemført et uddannelsesforløb i henhold til uddannelsesbekendtgørelse nr. 491 af 11/05/2010 for Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og Sundhed.

Cirkulærebemærkning:

Opmærksomheden henledes på, at i henhold til uddannelsesbekendtgørelse nr. 491 af 11/05/2010 for Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og Sundhed indgår den tidligere specialisering i cateringledelse i studieretning for Ledelse, fødevarer og service.

Såfremt der ansættes en professionsbachelor i Ernæring og Sundhed, som udfører arbejde som falder indenfor cateringledelse/økonoma faget aflønnes denne med tilsvarende basisløn.

Ændringen i uddannelsesbekendtgørelse indebærer ikke en ændring af organisationsaftalens dækningsområde.

3. Den uddannede ernæringsassistent skal selvstændigt kunne udføre de praktiske funktioner, der er forbundet med tilberedning og anretning af varme og kolde retter til børn, voksne og ældre. Desuden skal den uddannede kunne udføre tilhørende afrydning, opvask og rengøring. Arbejdet skal kunne udføres i alle typer af institutionskøkkener, herunder køkkener tilknyttet kantiner, børneinstitutioner, skoler og lignende.

I en stilling som køkkenleder forudsættes det, at stillingsindehaveren forestår ledelsen af et køkken.

Hvis ledelsen af et køkkenområde er en del af en husholdningsleders ledelses- og ansvarsområde, vil der ikke til institutionen kunne knyttes en stilling som køkkenleder.

Det bemærkes, at stillingsbetegnelserne ernæringsassistent og køkkenleder relaterer sig til stillingens indhold, og ikke til, om stillingsindehaveren har gennemgået enten køkkenlederuddannelsen eller uddannelsen som ernæringsassistent.

Opmærksomheden henledes på, at personer med køkkenlederuddannelse kan ansættes såvel i køkkenlederstillinger som i ernæringsassistentstillinger.


Bilag 2

Protokollat vedrørende ansættelse efter endt elev-/praktiktid for ernæringsassistentelever

-

Der er enighed mellem Finansministeriet og Kost & Ernæringsforbundet om, at ansættelse efter endt elev-/praktiktid for ernæringsassistentelever, der senest 1 måned efter elevtidens afslutning ansættes i en stilling, den pågældende har uddannet sig til, får ferie med løn i den nye stilling. Feriegodtgørelse fra uddannelsesstederne modregnes i lønnen, når ferien afholdes.


Bilag 3

Aftale om pensionsforhold for kostfagligt uddannet personale - køkken (kokke, koge- og smørrebrødsjomfruer og catere) omfattet af civilarbejderloven

-

I henhold til § 3 i aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjeneste-mandsgrupper o.lign. i forbindelse med nye lønsystemer aftales følgende:

§ 1. Dækningsområde

Aftalen omfatter kostfagligt uddannet personale – køkken (kokke, koge- og smørrebrødsjomfruer og catere) på nyt lønsystem omfattet af civilarbejderloven.

§ 2. Pensionsgivende skalatrinsforløb

De i § 1 omhandlede kostfagligt uddannet personale – køkken (kokke, koge- og smørrebrødsjomfruer og catere) optjener - i medfør af § 3, stk. 1, i aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o. lign. i forbindelse med nye lønsystemer - tjenestemandspensionsret som følger:

Kokke aflønnet på skalatrin 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 28 og 29 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsfor-løb for tjenestemandspensionsret. Skalatrin 28 opnås efter 2 år på skalatrin 27, uanset om tiden på skalatrin 27 helt eller delvis ligger før denne aftales virknings-tidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 27 er opnået, opnås skalatrin 28 fra denne aftales virkningstidspunkt. Skalatrin 29 opnås efter 2 år på skalatrin 28 dog senest efter i alt 4 år på skalatrin 27 og eventuelt skalatrin 28, uanset om tiden på skalatrin 27 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 4 år på skalatrin 27 er opnået, opnås skalatrin 29 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Koge- og smørrebrødsjomfruer og catere aflønnet på skalatrin 15, 16, 17, 18, 19, 20 i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 21 og 22 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsfor-løb for tjenestemandspensionsret. Skalatrin 21 opnås efter 2 år på skalatrin 20, uanset om tiden på skalatrin 20 helt eller delvis ligger før denne aftales virknings-tidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 20 er opnået, opnås skalatrin 21 fra denne aftales virkningstidspunkt. Skalatrin 22 opnås efter 2 år på skalatrin 21 dog senest efter i alt 4 år på skalatrin 20 og eventuelt skalatrin 21, uanset om tiden på skalatrin 20 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 4 år på skalatrin 20 er opnået, opnås skalatrin 22 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Hvis en kok, koge- og smørrebrødsjomfru eller cater avancerer til højere stilling inden for eget ansættelsesområde, opnås i pensionsmæssig henseende et ekstra skalatrin fra avancementstidspunktet, dog maksimalt til skalatrin 48, hvorefter den resterende del af pensionsskalaen forskydes med et skalatrin, jfr. § 3, stk. 4-5 i aftalen af 19. december 2003. Den enkelte kok, koge- og smørrebrødsjomfru eller cater kan kun opnå ét ekstra skalatrin i forbindelse med avancement, uanset hvor mange avancementer den pågældende opnår.

§ 3. Ikrafttrædelse mv.

Denne aftale træder i kraft og har virkning fra 1. februar 2009.

Stk. 2. For kostfagligt uddannet personale – køkken (kokke, koge- og smørre-brødsjomfruer og catere), der er pensioneret inden for tidsrummet 1. april 2003 og indtil denne aftales virkningstidspunkt, og som på pensioneringstidspunktet opfyldte betingelserne for oprykning til skalatrin 28 eller skalatrin 29 (kokke), skalatrin 21 eller skalatrin 22 (koge- og smørrebrødsjomfruer og catere), omberegnes pensionen på grundlag heraf med virkning fra pensioneringstidspunktet.

Stk. 3. Denne aftale kan ikke opsiges uden sammenhæng med aftale af 19. de-cember 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.lign. i forbindelse med nye lønsystemer.

København, den 15. januar 2009
 
Fagligt Fælles Forbund (3F)
Finn Petersen
Finansministeriet
P. M.V.
E. B.
Pia Staniok

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst. nr. 005-17