Den fulde tekst
L 116
Forslag til lov om stedbestemt information.
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt (V)).
Lovf som fremsat 25/1 17
Fremsat skr 25/1 17
1.beh 31/1 17
Betænkning 2/3 17
2.beh 23/3 17
Lovf optrykt efter 2.beh 23/3 17 Tillæg H
3.beh 28/3 17
Lovf som vedt 28/3 17
Lov nr 380 af 26. april 2017
Ordførere: (1.beh) Malte Larsen (S), Mikkel Dencker (DF), Thomas Danielsen (V), Søren Egge Rasmussen (EL), Carsten Bach (LA), Christian Poll (ALT), Ida Auken (RV), Orla Østerby (KF).
Ministre: (1.beh) energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
Efter 1.beh henvist til Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget(EFK).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslagets formål er at samle, modernisere og regelforenkle lovgrundlaget for forvaltningen af stedbestemt information i en ny hovedlov. Lovforslaget introducerer ikke ny lovgivning, men viderefører gældende ret med mindre justeringer.
Stedbestemt information er data om fænomener, der kan relateres til en lokalitet i forhold til jorden. Der er tale om mange typer af informationer, der f.eks. omfatter hydrologi, kystlinje, geologi, arealanvendelse, bevoksning, miljø, natur, befolkning, bebyggelse, infrastruktur, adresser, ejerskab og flyposition.
Hvor stedbestemt information tidligere oftest fremgik af papirkort, indgår stedbestemt information i dag i stadigt stigende omfang i tværoffentlige digitale forvaltningssystemer og i kommercielt udviklede produkter.
Baggrunden for lovforslaget er den øgede betydning, som stedbestemt information har i forhold til at fremme effektivitet og kvalitet i offentlige myndigheders beredskabs-, forsynings- og forvaltningsopgaver, innovation og vækst i private virksomheder samt gode og sikre rammer for borgernes udfoldelsesmuligheder.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 104 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.