Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål
Kapitel 2 Undervisning og betingelser for deltagelse i undervisning
Kapitel 3 Udbud af undervisningen
Kapitel 4 Afholdelse af mundtlige og skriftlige prøver ved forberedende voksenundervisning
Kapitel 5 Koordinering m.v. af undervisningsudbuddet
Kapitel 6 Undervisning og prøver uden for voksenuddannelsescentrenes tilbud
Kapitel 7 Tilsyn
Kapitel 8 Finansiering af undervisningen m.v.
Kapitel 9 Leder- og lærerkvalifikationer, lokaler og kvalitetskontrol m.v.
Kapitel 10 Klage
Kapitel 11 Andre bestemmelser
Kapitel 12 (Ophævet)
Kapitel 13 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne

Herved bekendtgøres lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 380 af 19. april 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 1748 af 27. december 2016.

Kapitel 1

Formål

§ 1. Formålet med forberedende voksenundervisning er at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder med henblik på deres videre uddannelse og på at styrke deres forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet. For alle deltagere gælder det deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling og i talforståelse, regning og basale matematiske begreber. For tosprogede gælder det derudover deres grundlæggende færdigheder i mundtlig fremstilling og formidling.

§ 1 a. Formålet med ordblindeundervisning for voksne er, at voksne med basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget kan modtage undervisning, der afhjælper eller begrænser vanskelighederne, og som ikke ydes i henhold til anden lovgivning.

Kapitel 2

Undervisning og betingelser for deltagelse i undervisning

§ 2. Alle, der er fyldt 18 år, og som har forudsætninger for at følge undervisningen med udbytte, har adgang til forberedende voksenundervisning.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af aldersbetingelsen i stk. 1.

§ 2 a. Alle med basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget, som har forudsætninger for at følge ordblindeundervisningen med udbytte, har efter undervisningspligtens ophør adgang til sådan undervisning, jf. § 4 a, stk. 4.

§ 3. Undervisning efter denne lov kan gennemføres lokalt på offentlige og private virksomheder, i foreninger og faglige organisationer, på uddannelsesinstitutioner m.v. Undervisning, der gennemføres lokalt eller i henhold til § 4, stk. 1, nr. 3, eller stk. 2, 2. pkt., kan forbeholdes en bestemt kreds af deltagere.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om undervisning efter stk. 1.

§ 4. Forberedende voksenundervisning omfatter prøveforberedende enkeltfagsundervisning i de tre fag:

1) Læsning, stavning og skriftlig fremstilling.

2) Talforståelse, regning og basale matematiske begreber.

3) Mundtlig fremstilling og formidling for tosprogede.

Stk. 2. Undervisningen efter stk. 1, nr. 1 og 2, opdeles i trin. Undervisningen efter stk. 1, nr. 1, kan endvidere tilrettelægges for tosprogede.

Stk. 3. I forbindelse med undervisningen tilbydes uddannelses- og erhvervsvejledning.

Stk. 4. Ved afslutning af hvert trin i undervisningen efter stk. 1, nr. 1 og 2, tilbydes deltagelse i en skriftlig prøve. Ved afslutningen af undervisningen efter stk. 1, nr. 3, tilbydes deltagelse i en mundtlig prøve. Personer, der ikke har deltaget i undervisningen efter stk. 1, nr. 1 og 2, kan indstille sig til prøve som selvstuderende.

Stk. 5. Undervisningsministeren fastsætter regler om

1) undervisningen, herunder om adgangen til denne, om opdeling i trin, og om uddannelses- og erhvervsvejledning,

2) bevis for deltagelse i undervisningen samt betingelser herfor og

3) mundtlige og skriftlige prøver, herunder om deltagelse som selvstuderende samt om udstedelse af bevis for deltagelse.

§ 4 a. Der skal som led i ordblindeundervisningen tilbydes:

1) Undervisning, der kompenserer for deltagerens vanskeligheder gennem styrkelse af skriftsproglige og kommunikative færdigheder.

2) Specialpædagogisk bistand.

Stk. 2. Der kan i tilknytning til den i stk. 1 nævnte ordblindeundervisning tilbydes undervisning i andre fag, som er tilrettelagt under hensyntagen til deltagerens ordblindhed (hensyntagende undervisning).

Stk. 3. I forbindelse med ordblindeundervisningen tilbydes uddannelses- og erhvervsvejledning.

Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter regler om ordblindeundervisningen, herunder om adgangen til denne, om undervisningens tilrettelæggelse, mål og indhold, samt om uddannelses- og erhvervsvejledningen.

Kapitel 3

Udbud af undervisningen

§ 5. Alle, der opfylder kravene i § 2 og § 2 a, jf. regler om adgangen fastsat i medfør af § 4 a, stk. 4, skal inden for en rimelig geografisk afstand kunne modtage undervisning i henhold til denne lov. Undervisningen udbydes på voksenuddannelsescentrene og andre typer af uddannelsesinstitutioner m.v., jf. § 7, således at der inden for regionen gives et tilstrækkeligt tilbud på grundlag af undervisningsbehovet.

Stk. 2. Forberedende voksenundervisning udbydes åbent og kan ikke forbeholdes en bestemt deltagerkreds, jf. dog § 3, stk. 1.

Stk. 3. Mindst fire gange om året udbydes forberedende voksenundervisning, jf. § 4, stk. 1 og 2, på alle trin af mindst to uddannelsesinstitutioner m.v. inden for naturlige geografiske områder.

Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om geografisk afstand i henhold til stk. 1 og om geografisk område i henhold til stk. 3.

§ 5 a. (Ophævet)

§ 6. (Ophævet)

§ 7. Efter driftsoverenskomst med voksenuddannelsescenteret kan undervisning efter denne lov udbydes af

1) institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

2) daghøjskoler,

3) produktionsskoler,

4) sprogcentre,

5) frie fagskoler,

6) folkeoplysende foreninger og

7) regionale og kommunale institutioner med specialundervisning for voksne.

Stk. 2. Forinden voksenuddannelsescenteret indgår driftsoverenskomster, indhentes en udtalelse fra uddannelsesudvalget nedsat i henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., og regionsrådet høres.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter regler om driftsoverenskomster og kan herunder bestemme, at voksenuddannelsescenteret kan indgå driftsoverenskomst med andre typer uddannelsesinstitutioner m.v. end dem, der er nævnt i stk. 1.

§ 8. Voksenuddannelsescentrene og driftsoverenskomst-parter samarbejder inden for rammerne af det lokale skolesamarbejde, der gælder for voksenuddannelsescentre og institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om det skolesamarbejde, der er nævnt i stk. 1.

Kapitel 4

Afholdelse af mundtlige og skriftlige prøver ved forberedende voksenundervisning

§ 9. Prøver kan kun afholdes af voksenuddannelsescentre, jf. dog § 13.

Stk. 2. Prøver gennemføres lokalt på voksenuddannelsescentret eller ved den driftsoverenskomstpart, hvor undervisningen har været afholdt. Prøver kan gennemføres lokalt på virksomheder m.v., hvor undervisningen har været gennemført.

Kapitel 5

Koordinering m.v. af undervisningsudbuddet

§ 10. Regionsrådet koordinerer i samarbejde med voksenuddannelsescentrene og andre udbydere af undervisning efter denne lov indsatsen i regionen, herunder den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten, med henblik på at der er et tilstrækkeligt og varieret tilbud til alle. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 2. Voksenuddannelsescentre og andre udbydere af undervisning efter denne lov skal samarbejde med regionsrådet om koordineringen efter stk. 1.

Stk. 3. Det enkelte voksenuddannelsescenter informerer offentligt om udbuddet, herunder om driftsoverenskomstparternes udbud, med angivelse af blandt andet udbuddets omfang og indhold samt undervisningssted. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

§ 11. (Ophævet)

Kapitel 6

Undervisning og prøver uden for voksenuddannelsescentrenes tilbud

§ 12. (Ophævet)

§ 13. Undervisning efter denne lov kan udbydes af uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen. Disse institutioner kan tillige afholde prøver.

Stk. 2. Udgifterne i forbindelse med undervisning og prøver efter stk. 1 afholdes af Kriminalforsorgen.

Kapitel 7

Tilsyn

§ 14. Undervisningsministeren fører tilsyn med undervisning efter denne lov, der udbydes af voksenuddannelsescentre og driftsoverenskomstparter.

Stk. 2. Undervisningsministeren fører tilsyn med undervisning efter denne lov, der udbydes af uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen.

Stk. 3. Undervisningsministeren fører tilsyn med prøver ved forberedende voksenundervisning.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om indhold og udøvelse af tilsynet.

Kapitel 8

Finansiering af undervisningen m.v.

§ 15. Deltagelse i undervisning efter denne lov, der udbydes af voksenuddannelsescentre og driftsoverenskomstparter, samt deltagelse i prøver er vederlagsfri. De undervisningsmidler, der er nødvendige for undervisningen, skal stilles til rådighed for deltagerne uden betaling. Undervisningsministeren kan dog bestemme, at deltagerne i begrænset omfang anskaffer undervisningsmidler.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at der skal opkræves gebyr for deltagelse i forberedende voksenundervisning samt for deltagelse i prøver som selvstuderende. Deltagelse i undervisning og prøver vil være betinget af, at gebyr i henhold til disse regler er betalt.

§ 16. (Ophævet)

§ 17. (Ophævet)

Kapitel 9

Leder- og lærerkvalifikationer, lokaler og kvalitetskontrol m.v.

§ 18. Undervisning efter denne lov skal forestås af en leder, der har de fornødne kvalifikationer.

Stk. 2. Lederen har den administrative og pædagogiske ledelse af institutionen og træffer alle konkrete afgørelser om den enkelte deltager, herunder om deltagerens adgang til undervisningen.

Stk. 3. Hvor driftsoverenskomstparten er en daghøjskole eller en folkeoplysende forening, tages der i driftsoverens-komsten stilling til, hvem der forestår ledelsen af undervisningen. Tilsvarende gælder for eventuelle andre driftsoverenskomstparter, for hvilke der ikke i lovgivningen er fastsat regler om en leder.

Stk. 4. Lærere, der varetager undervisning efter denne lov, skal have de nødvendige faglige og pædagogiske kvalifikationer. Uddannelses- og erhvervsvejledere skal herudover have de nødvendige faglige forudsætninger for at vejlede.

Stk. 5. Undervisningen skal gennemføres i egnede lokaler med fornødent udstyr.

Stk. 6. Driftsoverenskomstparter skal have et voksenpædagogisk skolemiljø.

Stk. 7. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelserne i stk. 1, 4, 5 og 6 samt om kvalitetskontrol.

Stk. 8. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om disciplinære foranstaltninger over for deltagere.

Kapitel 10

Klage

§ 19. Afgørelser, som i henhold til denne lov eller regler fastsat i henhold til loven træffes af voksenuddannelsescentre og driftsoverenskomstparter, kan indbringes for undervisningsministeren. Afgørelser skal indeholde vejledning om klageadgang til undervisningsministeren.

Stk. 2. Klage over prøver samt bedømmelse heraf kan indbringes for undervisningsministeren.

Stk. 3. Klage over afgørelser, der i henhold til denne lov eller regler fastsat i henhold hertil er truffet af uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen, samt klage over prøver og bedømmelse heraf ved disse institutioner kan indbringes for undervisningsministeren.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om adgang til at klage og kan herunder bestemme, at afgørelser ikke kan indbringes for ministeren. En deltagers klage kan dog altid indbringes for ministeren, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Stk. 5. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver i forberedende voksenundervisning, herunder om at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.

§ 19 a. Har undervisningsministeren bemyndiget en styrelse under Undervisningsministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren, kan ministeren fastsætte regler om fremgangsmåden ved og adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om, at afgørelsen ikke kan indbringes for ministeren.

Kapitel 11

Andre bestemmelser

§ 20. Medmindre andet fremgår af denne lov, gælder de ledelses- og styrelsesregler, der er fastsat i henhold til lovgivningen for voksenuddannelsescentre og driftsoverenskomstparter.

§ 21. Undervisningsministeren kan efter voksenuddannelsescenterets indstilling tillade undtagelser fra lovens bestemmelser for at fremme forsøgs- og udviklingsarbejde.

§ 22. Voksenuddannelsescenteret afholder inden for driftsoverenskomstens rammer undervisningsudgifter til fornøden efter- og videreuddannelse af ledere og lærere med ledelses- eller undervisningsopgaver efter denne lov.

§ 23. Undervisningsministeren yder tilskud til konsulentvirksomhed inden for lovens område. Undervisningsministeren kan yde tilskud til efter- og videreuddannelse af ledere, lærere og andre ansatte, der varetager ledelses- og undervisningsopgaver i henhold til denne lov. Ministeren kan tilrettelægge efteruddannelseskurser og konferencer.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan iværksætte forsøg og yde tilskud til forsøgs- og udviklingsarbejder inden for forberedende voksenundervisning, herunder til landsdækkende erfaringsopsamling og -formidling.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud efter stk. 1 og 2, om regnskabsaflæggelse og revision m.v. samt om administration af tilskud, herunder om udbetaling af forskud og opsparing af ikke forbrugte tilskud til brug i følgende finansår.

§ 24. Undervisningsministeren kan fra voksenuddannelsescentre, driftsoverenskomstparter og uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen kræve alle oplysninger om undervisning efter denne lov. Ministeren fastsætter regler herom og kan bestemme, at oplysninger skal leveres i elektronisk form, herunder i hvilket format.

Kapitel 12

(Ophævet)

Kapitel 13

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 26. Loven træder i kraft den 1. januar 2001.

Stk. 2. Private institutioner m.v., som ved lovens ikrafttræden har indgået driftsoverenskomst med et amtsråd om læsekurser eller ordblindeundervisning i henhold til lov om specialundervisning for voksne og læsekurser for voksne, kan indgå driftsoverenskomst med voksenuddannelsescenteret om forberedende voksenundervisning inden for det eller de pågældende områder.

§ 27. (Udelades)

§ 28. (Udelades)

§ 29. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 1748 af 27. december 2016 (FVU-tilbud for tosprogede m.m.)1) indeholder følgende ikraftrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2017.

Undervisningsministeriet, den 26. januar 2017

P.M.V.
Ole Hvilsom Larsen
Kontorchef

/ Trine Frederiksen

Officielle noter

1) Lovændringen vedrører § 1, § 3, stk. 1, 2. pkt., § 4, stk. 1, 2, 4, og 5, nr. 3, § 7, stk. 1, overskriften til kapitel 4 og § 19 a.