Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Valgbestyrelsen
Kapitel 2 Kandidatanmeldelse
Kapitel 3 Valglister mv.
Kapitel 4 Afstemningsmateriale
Kapitel 5 Optælling af stemmer
Kapitel 6 Omvalg
Kapitel 7 Klagebestemmelse
Kapitel 8 Ikrafttræden m.m.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bispevalg

I medfør af § 4, stk. 2, og § 5, stk. 2, i lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 6. juni 2007, fastsættes:

Kapitel 1

Valgbestyrelsen

§ 1. Snarest muligt efter at kirkeministeren har indkaldt kandidater til bispevalget, indbyder stiftsadministrationen en repræsentant for hvert provstiudvalg til et valgmøde. Indbydelsen sendes til formanden for hvert enkelt provstiudvalg og skal være denne i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse. Provstiudvalgene udpeger blandt sine valgte medlemmer en repræsentant til at deltage i mødet.

§ 2. På mødet, der ledes af stiftsadministrationen, vælger repræsentanterne 3 medlemmer, der udgør valgbestyrelsen. Valget sker ved flertalsvalg. I tilfælde af stemmelighed afgør lodtrækning udfaldet. Der vælges endvidere 3 suppleanter, der ikke er personlige.

Stk. 2. Stemmeberettiget ved valg af valgbestyrelsen er kun de valgte medlemmer af provstiudvalgene.

§ 3. Valgbar til valgbestyrelsen er ethvert provstiudvalgsmedlem.

Stk. 2. Er et af provstiudvalgsmedlemmerne opstillet som kandidat til bispevalget, vil vedkommende dog ikke kunne indvælges eller, såfremt vedkommende måtte være valgt, bevare sit sæde i valgbestyrelsen.

§ 4. Valgbestyrelsen vælger selv sin formand.

Stk. 2. Stiftsadministrationen er sekretariat for valgbestyrelsen.

Kapitel 2

Kandidatanmeldelse

§ 5. Anmeldelse af kandidater indgives til vedkommende stiftsadministration inden en af Kirkeministeriet fastsat frist.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om kandidatens navn, stilling og bopæl, og den skal være skriftligt tiltrådt af vedkommende kandidat.

Stk. 3. Anmeldelsen skal være underskrevet af mindst 75 og højst 150 stemmeberettigede personer som stillere. Ingen kan være stiller for mere end een kandidat eller for en kandidatanmeldelse, hvori den pågældende selv er opført som kandidat. Kandidatanmeldelsen skal indeholde oplysning om hver enkelt stillers navn og bopæl, og for valgte menighedsrådsmedlemmer oplysning om hvilket menighedsråd vedkommende er medlem af, for præsters vedkommende hvilken præstestilling vedkommende beklæder og for repræsentanter for en valgmenighed dennes navn. Endvidere skal det oplyses, hvem valgbestyrelsen kan rette henvendelse til vedrørende anmeldelsen.

§ 6. Valgbestyrelsen kontrollerer gyldigheden af de indgivne kandidatanmeldelser. Såfremt en anmeldelse er mangelfuld, gives der stillerne mulighed for at berigtige anmeldelsen inden en uge fra den dag, hvor fristen for indlevering af kandidatanmeldelser udløb.

Stk. 2. Efter anmeldelsesfristens udløb bekendtgør valgbestyrelsen navnene på de rettidigt anmeldte kandidater. Valgbestyrelsen træffer beslutning om, hvorledes bekendtgørelsen skal ske.

Kapitel 3

Valglister mv.

§ 7. Valgbestyrelsen udarbejder en valgliste over de stemmeberettigede. Valglisten skal være udarbejdet senest ved udløbet af fristen for kandidatanmeldelse, jf. § 5, stk. 1.

Stk. 2. Valglisten udarbejdes på grundlag af oplysninger, som stiftsadministrationen indhenter fra:

1) formændene for stiftets menighedsråd - herunder menighedsrådet for døvemenigheden,

2) formændene for bestyrelserne for stiftets valgmenigheder, og

3) biskoppen om præster som uden at være medlem af et menighedsråd har stemmeret ved bispevalget.

Stk. 3. Valglisten skal indeholde navne, fødselsdato og adresser på de stemmeberettigede, og hver stemmeberettiget skal tildeles et nummer (vælgernummer). Endvidere kan valglisten for valgte menighedsrådsmedlemmer indeholde oplysninger om, hvilket menighedsråd vedkommende er medlem af, for præster hvilken præstestilling vedkommende beklæder og for repræsentanter for en valgmenighed dennes navn.

Stk. 4. Ingen kan afgive stemme uden at være optaget på valglisten.

§ 8. Samtidig med bekendtgørelsen af de rettidigt anmeldte kandidater, jf. § 6, stk. 2, skal valgbestyrelsen bekendtgøre, at der er udarbejdet en valgliste, og at der vil blive udsendt afstemningsmateriale til de stemmeberettigede. Valgbestyrelsen træffer beslutning om, hvorledes bekendtgørelsen skal ske.

Stk. 2. I bekendtgørelsen skal det oplyses, hvornår afstemningsmaterialet vil blive udsendt, ligesom det skal oplyses, at afstemningsmaterialet vil blive sendt til de stemmeberettigedes digitale postkasse (e-boks). Bekendtgørelsen skal indeholde en opfordring til personer, som mener sig berettiget til at stemme, men som ikke modtager afstemningsmateriale, samt personer, som fejlagtigt modtager afstemningsmateriale, om at gøre indsigelse herom overfor valgbestyrelsen senest en uge efter afstemningsmaterialets udsendelse.

Stk. 3. Bekendtgørelsen skal endvidere indeholde oplysning om, at stemmeberettigede, der er fritaget fra at modtage digital post, ved postalt brev vil modtage besked om, at den digitale stemme kan afgives ved personligt fremmøde på stiftsadministrationen i åbningstiden i afstemningsperioden.

§ 9. I perioden indtil valgbestyrelsen har kontrolleret afstemningsmaterialet, skal den i § 7 nævnte valgliste suppleres med personer, som senest en uge før afstemningsmaterialets udsendelse har opnået stemmeret.

§ 10. I perioden indtil valgbestyrelsen har kontrolleret afstemningsmaterialet, skal personer, som fejlagtigt er optaget på valglisten, jf. § 7, eller som siden udarbejdelsen af valglisten har mistet stemmeretten, slettes.

§ 11. Formændene for stiftets menighedsråd - herunder døvemenigheden - og bestyrelsesformændene for stiftets valgmenigheder er forpligtet til straks at give stiftsadministrationen meddelelse om de i §§ 9 og 10 nævnte ændringer.

§ 12. Valgbestyrelsen træffer afgørelse i sager om optagelse på eller slettelse af valglisten, jf. §§ 7-10.

Stk. 2. Valgbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 skal træffes hurtigst muligt. Valgbestyrelsen skal foretage de af afgørelsen følgende rettelser af valglisten og om nødvendigt udsende nyt afstemningsmateriale.

Kapitel 4

Afstemningsmateriale

§ 13. Valgbestyrelsen foranlediger, at det nødvendige afstemningsmateriale udarbejdes. Den elektroniske afstemning foretages i et af Kirkeministeriet godkendt valgsystem.

Stk. 2. Afstemningsmaterialet består af et digitalt valgkort. Afstemningsmaterialet skal indeholde en beskrivelse af, hvordan de stemmeberettigede skal afgive deres stemme digitalt, og at afstemningen er anonym.

Stk. 3. Stemmeberettigede, der er fritaget fra at modtage digital post, vil ved postalt brev modtage besked om, at deres stemme kan afgives ved personligt fremmøde på stiftsadministrationen, hvor en valgtilforordnet, mod fremvisning af billedlegitimation og vælgerbrev, giver den stemmeberettigede adgang til at stemme ved indtastning af CPR-nummer i det elektroniske valgsystem.

Stk. 4. Befordringsudgifter ved stemmeafgivelse ved personligt fremmøde på stiftsadministrationen, jf. § 13, stk. 3, afholdes af fællesfonden. Befordringsgodtgørelse ydes med den lave sats efter de regler, der er fastsat for statens tjenestemænd.

§ 14. Valgbestyrelsen sender afstemningsmaterialet til den enkelte stemmeberettigedes digitale postkasse, jf. dog § 13, stk. 3, således at kontrolnummeret svarer til den stemmeberettigedes nummer på valglisten.

Stk. 2. Det skal i forbindelse med udsendelsen oplyses, hvornår de stemmeberettigede senest skal have afgivet deres stemme.

Stk. 3. Fristen for afstemningen er 3 uger.

Kapitel 5

Optælling af stemmer

§ 15. Snarest muligt efter at fristen for afstemningen er udløbet, skal valgbestyrelsen kontrollere, at de modtagne stemmer stammer fra stemmeberettigede personer, jf. §§ 9 og 10. Denne kontrol foretages i det elektroniske valgsystem ved at sammenholde vælgernummeret fra det digitale valgkort med nummeringen på valglisten.

Stk. 2. Efter kontrollen fjernes koblingen mellem vælgernummeret og den afgivne stemme, hvorved stemmesedlen anonymiseres.

Stk. 3. Valgbestyrelsen foretager herefter optællingen.

§ 16. I det omfang det er muligt, er den i § 15 nævnte kontrol og optælling offentlig.

Stk. 2. Senest en uge før fristen for afstemningen udløber, bekendtgør valgbestyrelsen, hvor og hvornår kontrol og optælling, jf. § 15, vil finde sted. Valgbestyrelsen træffer beslutning om, hvorledes bekendtgørelsen skal ske.

§ 17. Når optællingen har fundet sted, sender valgbestyrelsen indberetning herom til Kirkeministeriet og bekendtgør afstemningsresultatet. Endvidere bekendtgøres det, om der skal afholdes omvalg, og i bekræftende fald hvornår dette omvalg vil finde sted. Valgbestyrelsen træffer beslutning om, hvorledes bekendtgørelsen skal ske.

Stk. 2. Stemmematerialet opbevares af stiftsadministrationen i 1 år efter optællingen.

Kapitel 6

Omvalg

§ 18. Stemmeberettigede ved dette valg er de personer, der var stemmeberettigede og optaget på valglisten ved første afstemning, og som ikke senere har fortabt stemmeretten.

Stk. 2. I perioden fra optællingen af første afstemning og indtil valgbestyrelsen har kontrolleret det modtagne afstemningsmateriale for anden afstemning, skal personer, der ikke er stemmeberettigede, slettes af valglisten. Valgbestyrelsen træffer afgørelse om fortabelse af stemmeretten.

Stk. 3. Formændene for stiftets menighedsråd - herunder døvemenigheden - og bestyrelsesformændene for stiftets valgmenigheder er forpligtet til straks at give stiftsadministrationen meddelelse om de i stk. 1 og 2 nævnte ændringer.

§ 19. Valgbestyrelsen foranlediger, at der udarbejdes og udsendes nyt afstemningsmateriale inden 3 uger efter den i § 15 nævnte optælling.

Stk. 2. Reglerne i § 13, stk. 2, til § 16 og i § 17, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

§ 20. Når optællingen af omvalget har fundet sted, sender valgbestyrelsen indberetning herom til Kirkeministeriet og bekendtgør resultatet. Valgbestyrelsen træffer beslutning om, hvorledes bekendtgørelsen skal ske.

Kapitel 7

Klagebestemmelse

§ 21. Klager over valgbestyrelsens afgørelser, herunder klager over valget, kan indbringes for kirkeministeren og skal være kirkeministeren i hænde senest ugedagen efter, at valgbestyrelsens afgørelse er meddelt klageren, jf. § 4, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 608 af 6. juni 2007 af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning.

Kapitel 8

Ikrafttræden m.m.

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 303 af 26. marts 2007 om bispevalg ophæves.

Kirkeministeriet, den 25. januar 2017

Mette Bock

/ Katrine Gunnersø Søndergaard