Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indelukning af fjerkræ og andre fugle i fangenskab i forbindelse med forebyggende foranstaltninger mod aviær influenza

I medfør af § 30, stk. 1 og 3, og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 11. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 10, stk. 1 nr. 1, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Udegående fjerkræ og andre fugle i fangenskab skal holdes indelukket eller under hegn og med fast tag.

Stk. 2. Strudsefugle, tamænder, gæs, gråænder, fasaner, agerhøns, stenhøns og rødhøns er undtaget fra kravet i stk. 1, hvis de fodres og vandes indendørs eller under fast tag, der sikrer, at større vilde fugle ikke kan komme i kontakt med foder og vand, som er tiltænkt det pågældende fjerkræ eller andre fugle i fangenskab.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1, må:

1) Duer foretage motionsflyvning omkring dueslaget.

2) Rovfugle i fangenskab foretage motionsflyvning udendørs uden for indhegningen.

§ 2. Overtrædelse af § 1 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1316 af 14. november 2016 om indelukning af fjerkræ og andre fugle i fangenskab i forbindelse med forebyggende foranstaltninger mod aviær influenza ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 26. januar 2017

Per S. Henriksen

/ Sibel Zuferov