Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og lov om kommunal ejendomsskat

(Overdragelse af inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede kommunale fordringer til kommunerne)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015, som ændret ved lov nr. 1253 af 17. november 2015, § 1 i lov nr. 298 af 22. marts 2016 og § 1 i lov nr. 428 af 18. maj 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »offentlige«: », jf. dog § 1 a«.

2. Efter § 1 indsættes før overskriften før § 2:

»Fortrinsberettigede kommunale fordringer

§ 1 a. Loven gælder ikke for opkrævning og inddrivelse af kommunale fordringer, der ved deres stiftelse eller senere hæfter på fast ejendom med fortrinsstillet lovbestemt panteret, jf. dog stk. 2, 3. pkt., og §§ 13-15.

Stk. 2. Kommunerne forestår inddrivelsen af egne fordringer efter stk. 1. Der er udpantningsret for disse fordringer med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger, der vedrører opkrævningen og inddrivelsen af fordringerne. § 2, stk. 3, 2. pkt., § 7, § 8, stk. 1, og § 9 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. To eller flere kommuner kan samordne inddrivelsen af deres i stk. 1 nævnte fordringer i et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 4. En kommune kan efter aftale bemyndige en anden kommune til at forestå inddrivelsen af den bemyndigende kommunes fordringer efter stk. 1.«

3. I § 13, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »lov«: », og fordringer omfattet af § 1 a, stk. 1, hvis skyldneren anmoder om eftergivelse af disse«.

§ 2

I lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 572 af 20. juni 2001, som ændret ved § 13 i lov nr. 430 af 6. juni 2005 og § 1 i lov nr. 252 af 30. marts 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Udlæg i fast ejendom for ydelser, der på udlægstidspunktet hviler på den faste ejendom med lovbestemt pant og inddrives af en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan foretages af personer, der er bemyndiget dertil af kommunen eller det kommunale fællesskab.«

2. I § 3, stk. 2, indsættes efter »stk. 1,«: »1. pkt.,«.

3. I § 4, stk. 1, ændres »pantefogder« til: »restanceinddrivelsesmyndighedens pantefogeder«.

4. I § 5, stk. 2, indsættes efter »§ 487«: »for udlæg, der foretages af restanceinddrivelsesmyndighedens pantefogeder,«.

5. I § 7, stk. 1, 1. pkt., ændres »Pantefogder« til: »Restanceinddrivelsesmyndighedens pantefogeder«.

§ 3

I lov om kommunal ejendomsskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 1104 af 22. august 2013, som ændret ved § 1 i lov nr. 1887 af 29. december 2015, § 1 i lov nr. 179 af 1. marts 2016 og § 2 i lov nr. 61 af 16. januar 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 27, stk. 5, ændres »restanceinddrivelsesmyndigheden« til: »kommunalbestyrelsen«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 2. februar 2017.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på de i § 1, nr. 2, nævnte fordringer, der den 2. februar 2017 er under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, og som ikke den 2. februar 2017 eller senere tilbagekaldes fra restanceinddrivelsesmyndigheden i medfør af § 2, stk. 7 eller 8, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. For sådanne fordringer finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Givet på Amalienborg, den 31. januar 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen