Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Grønlandsudvalget den 25. januar 2017

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland

(Telefonforkyndelse, magtanvendelse i grønlandske anstalter samt tilhold, opholdsforbud og bortvisning m.v.)

[af justitsministeren (Søren Pind)]:

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 9. november 2016 og var til 1. behandling den 6. december 2016. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Grønlandsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og justitsministeren sendte den 1. juli 2016 dette udkast til udvalget, jf. GRU alm. del – bilag 73, folketingsåret 2015-16. Den 7. november 2016 sendte justitsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 8 spørgsmål til justitsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstilling og politiske bemærkninger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Enhedslistens medlemmer af udvalget mener, at justering af reglerne for forkyndelse giver god mening i et land som Grønland med store afstande. Det kan Enhedslisten derfor støtte.

EL støtter også justering af reglerne for tilhold, bortvisning og opholdsforbud.

Reglerne om proportionalitet og skånsomhedsprincippet skal være gældende, når man bruger peberspray og skjold over for indsatte. Det virker i den forbindelse ude af proportion, at man i grønlandske anstalter – der jo ikke er fængsler – vil bruge peberspray og skjold. Enhedslisten er derfor enig med de kritiske bemærkninger fra Grønlands Råd for Menneskerettigheder, der understreger, at anstalterne ikke er fængsler, og at brug af peberspray og skjolde kan virke konfliktoptrappende, og fra Retspolitisk Forening, der peger på, at brug af peberspray kan foranledige akutte helbredsmæssige skader hos mennesker, der har kroniske luftvejslidelser. Brug af peberspray bør i den sammenhæng ikke ske i lukkede rum.

Enhedslisten påpeger desuden, at der er lavet aftaler i rigsfællesskabet om, at Færøerne og Grønland afgiver udtalelse om lovforslag, før de behandles i Folketinget. Denne aftale brydes ofte, hvilket EL ikke er tilfreds med.

Enhedslisten kan samlet set stemme for lovforslaget, under forudsætning af at det grønlandske parlament støtter lovforslaget i den nuværende form.

Inuit Ataqatigiits medlem af udvalget finder, at konfliktsituationer ved anstalterne i Grønland skal håndteres ud fra principperne om proportionalitet og skånsomhed. Brugen af peberspray skal være sidste udvej i en konfliktsituation, når alle andre metoder er blevet udtømt. Personer, der er i fare for at blive pebersprayet, skal advares om dette, således at personen får tid til og mulighed for at trække sig fra konflikten.

Inuit Ataqatigiit støtter op om bekymringerne fra Inatsisartuts Lovudvalg og fra Naalakkersuisut, herunder det udtrykte behov for uddannelse af anstaltsbetjente samt forbedring af de fysiske rammer i de grønlandske anstalter, såfremt peberspray skal tages i brug i disse. Inuit Ataqatigiit bakker Lovudvalget op med hensyn til bemærkningerne om, at anbefalingerne fra Institut for Menneskerettigheder indarbejdes i lovforslaget eller i magtanvendelsesbekendtgørelsen.

Inuit Ataqatigiit stemmer for det samlede lovforslag under hensyntagen til Inatsisartuts Lovudvalgs og Naalakkersuisuts bemærkninger.

Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Søren Espersen (DF) Martin Henriksen (DF) Kristian Thulesen Dahl (DF) Karina Due (DF) Peter Skaarup (DF) Henrik Brodersen (DF) Marcus Knuth (V) Torsten Schack Pedersen (V) Anni Matthiesen (V) Carl Holst (V) Peter Juel Jensen (V) Jacob Jensen (V) Villum Christensen (LA) Carsten Bach (LA) Rasmus Jarlov (KF) Astrid Krag (S) Flemming Møller Mortensen (S) Jan Johansen (S) Karin Gaardsted (S) Yildiz Akdogan (S) Mogens Jensen (S) Mogens Lykketoft (S) Christian Juhl (EL) Finn Sørensen (EL) Roger Matthisen (ALT) Martin Lidegaard (RV) Karsten Hønge (SF) Aaja Chemnitz Larsen (IA) nfmd. Aleqa Hammond (UFG) fmd.

Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 46
Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 10
Radikale Venstre (RV) 8
Socialistisk Folkeparti (SF) 7
Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 72

Bilagsnr.
Titel
1
Høringssvar og høringsnotat, fra justitsministeren
2
Forelæggelsesnotat og beslutningsforslag fra Naalakkersuisut til Inatsisartut.
3
Ordførerindlæg fra Inatsisartuts 1. behandling af forslaget
4
Lovudvalgets betænkning inklusive bilag
5
Selvstyrets udtalelse, fra justitsministeren
6
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
7
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
8
Udkast til betænkning
9
2. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 72

Spm.nr.
Titel
1
Spm., om modtageren skal have gokendt, at forkyndelse må ske via sms, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om, hvilken dialog der foregår mellem regeringen og selvstyret om de elementer i lovforslaget, som Inatsisartut og selvstyret er betænkelige ved, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm., om peberspray vil blive anvendt i lukkede rum i de grønlandske anstalter, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. om Grønlands Råd for Menneskerettigheders modstand og advarsel mod anvendelse af peberspray og skjold i de grønlandske anstalter, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om, i hvilket omfang man vil indarbejde Inatsisartuts Lovudvalgs ændringsforslag til lovforslaget, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. om sproglige barrierer for en telefonforkyndelse, som f.eks. i situationer, hvor modtageren udelukkende er grønlandsksproget, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm. om at uddybe indholdet i de retningslinjer for anvendelsen af peberspray, der vil blive udarbejdet, så det sikres, at anvendelse af peberspray er absolut sidste udvej til løsning af en konfliktsituation i de grønlandske anstalter, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm. om, at de indsatte i de grønlandske anstalter er af en anden, og mindre hårdkogt, type end de indsatte i danske fængsler, til justitsministeren, og ministerens svar herpå