Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om sammenlægning af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og Miljøstyrelsen

Pr. 1. februar 2017 sammenlægges Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og Miljøstyrelsen til en ny styrelse med navnet Miljøstyrelsen.

Den nye Miljøstyrelse varetager de sagsområder og opgaver, som forud for sammenlægningen henhørte under Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning henholdsvis Miljøstyrelsen.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 31. januar 2017

Esben Lunde Larsen

/ Lars Hindkjær