Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Links til EU direktiver, jf. note 1
32004L0049
 
32008L0057
 
32014L0088
 
32014L0106
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Udstedelse af sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater
Kapitel 3 Ansøgning, sagsbehandling, tilsyn og tilbagekaldelse
Kapitel 4 Rapportering
Kapitel 5 Klageadgang
Kapitel 6 Straf
Kapitel 7 Ikrafttræden
Bilag 1 Krav til virksomheder, der skal opnå sikkerhedscertifikat eller sikkerhedsgodkendelse
Bilag 2 ANSØGNING OM SIKKERHEDSGODKENDELSE
Bilag 3 ANSØGNING OM SIKKERHEDSCERTIFIKAT
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet1)

I medfør af § 11, § 56, § 58, stk. 2, § 59, stk. 2, § 102, stk. 1, og § 117, stk. 1, i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 112, stk. 1:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet, herunder bybaner, i Danmark.

Kapitel 2

Udstedelse af sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater

§ 2. Infrastrukturforvaltere skal være i besiddelse af en sikkerhedsgodkendelse udstedt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ethvert organ eller enhver virksomhed, der er ansvarlig for anlæg, vedligeholdelse og forvaltning, herunder trafikstyring, af jernbaneinfrastruktur, jf. § 3, nr. 4, i jernbaneloven.

§ 3. Følgende virksomheder skal være i besiddelse af et sikkerhedscertifikat del a) og del b) udstedt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, jf. dog § 7:

1) Jernbanevirksomheder, hvis hovedaktivitet består i godstransport eller passagertransport på jernbane, og som er forpligtet til at sørge for trækkraften, eller en virksomhed, der kun leverer trækkraft.

2) Virksomheder på jernbaneområdet, der i forbindelse med udførelsen af opgaver for jernbanevirksomheder eller infrastrukturforvaltere, udfører rangering eller kørsel på jernbane i forbindelse med vedligehold af køretøjer, testkørsel m.v.

3) Virksomheder på jernbaneområdet, der i forbindelse med anlægs- og vedligeholdelsesarbejde for infrastrukturforvaltere, ønsker at udføre kørsel på eget ansvar med trækkraftenheder og transport af materialer og udstyr, herunder troljer og anden skinnebåren materiel, som ikke fremføres ved egen kraft på jernbanen.

Stk. 2. Virksomheder omfattet af § 3, stk. 1, nr. 2 og 3 skal have en gyldig ansvarsforsikring, jf. bekendtgørelse nr. 1461 af 15. december 2009 om ansvarsforsikring for jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere.

§ 4. Sikkerhedsgodkendelsen og sikkerhedscertifikatet kan udstedes for hele jernbanenettet eller for en nærmere angivet del af dette og er gyldig(t) i op til 5 år efter udstedelsen med de ændringer, der måtte følge af lovgivningen.

Stk. 2. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan i sikkerhedsgodkendelsen eller sikkerhedscertifikatet fastsætte vilkår.

§ 5. Virksomhederne har ansvaret for en sikker drift af deres del af jernbanesystemet og kontrollen med de risici, der opstår på dette system, herunder, når det er relevant og rimeligt, også risici, som er en følge af andre parters aktiviteter.

Stk. 2. Virksomhederne har pligt til at iværksætte nødvendige risikostyringsforanstaltninger, og hvor det er relevant, at inddrage og samarbejde med de øvrige parter på jernbaneområdet omkring disse foranstaltninger.

§ 6. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder sikkerhedsgodkendelse til infrastrukturforvaltere, jf. § 2 og sikkerhedscertifikat del a) til virksomheder jf. § 3, stk. 1, hvis virksomheden har implementeret et sikkerhedsledelsessystem, som opfylder kravene i bilag 1.

Stk. 2. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder sikkerhedscertifikat del b) til virksomheder omfattet af § 3, stk. 1, der har opnået sikkerhedscertifikat del a), hvis virksomheden har truffet forholdsregler med henblik på at opfylde de specifikke sikkerhedskrav for virksomhedens aktiviteter i Danmark i henhold til jernbaneloven.

§ 7. Sikkerhedscertifikatets del a) udstedt af andre EU-lande eller EØS-lande, anerkendes i Danmark.

Kapitel 3

Ansøgning, sagsbehandling, tilsyn og tilbagekaldelse

Ansøgning

§ 8. Ved ansøgning om sikkerhedsgodkendelse skal ansøgningsskemaet i bilag 2 anvendes. Bilaget kan findes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

§ 9. Ved ansøgning om sikkerhedscertifikat skal ansøgningsskemaet i bilag 3 anvendes. Bilaget kan findes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

§ 10. Ansøgning om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat skal indsendes på dansk, svensk, norsk eller engelsk.

§ 11. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan i forbindelse med behandlingen af ansøgningen anmode virksomheden om følgende materiale:

1) Dokumentation for virksomhedens sikkerhedsledelsessystem.

2) Krydsreferenceliste, der viser, hvor i dokumentationen de enkelte krav til sikkerhedsledelsessystemet, jf. bilag 1, søges opfyldt.

Stk. 2. Hvis ansøgeren anmodes om at sende yderligere oplysninger i forbindelse med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens behandling af sagen, skal ansøger fremsende disse oplysninger omgående.

Stk. 3. Materiale omfattet af § 11 kan sendes i elektronisk form eller som link til onlinesystem.

Ændring af sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat

§ 12. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan godkende en ændring af sikkerhedsgodkendelsen eller sikkerhedscertifikatet, hvis betingelserne i § 6 er opfyldt.

§ 13. Virksomheden skal omgående underrette Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvis:

1) Der er ændringer i de i ansøgningsskemaet, jf. §§ 8 og 9, nævnte forhold.

2) Virksomheden har til hensigt at ændre karakteren eller omfanget af sine aktiviteter væsentligt.

3) Der er væsentlige ændringer i forudsætningerne for sikkerhedsgodkendelsen eller sikkerhedscertifikatet.

Stk. 2. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer på baggrund af den modtagne information, om ændringen kræver en ændring af sikkerhedscertifikatet eller sikkerhedsgodkendelsen.

Stk. 3. Hvis der kræves en ændring af sikkerhedscertifikatet eller sikkerhedsgodkendelsen meddeler Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen virksomheden, at denne skal ansøge om ændring af sikkerhedscertifikatet eller sikkerhedsgodkendelsen, jf. §§ 8, 9 og 10.

Fornyelse

§ 14. Fornyelse af en sikkerhedsgodkendelse eller et sikkerhedscertifikat skal finde sted mindst hvert femte år, jf. også § 4.

Stk. 2. Ansøgning skal fremsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest 6 måneder før sikkerhedscertifikatets hhv. sikkerhedsgodkendelsens udløb.

Dispensation

§ 15. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser, herunder gældende EU-lovgivning på området.

Tilsyn

§ 16. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører tilsyn med, at indehaveren af et sikkerhedscertifikat eller en sikkerhedsgodkendelse overholder betingelserne i denne bekendtgørelse.

Tilbagekaldelse

§ 17. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan tilbagekalde en sikkerhedsgodkendelse eller et sikkerhedscertifikat helt eller delvist, hvis virksomheden:

1) ikke efterkommer vilkårene for sikkerhedsgodkendelsen eller sikkerhedscertifikatet eller

2) ikke længere opfylder bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan desuden tilbagekalde et sikkerhedscertifikat, hvis virksomheden ikke har anvendt certifikatet i det år, der følger efter udstedelsen.

Kapitel 4

Rapportering

§ 18. Jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere og øvrige virksomheder skal hvert år senest den 31. maj sende en sikkerhedsrapport omhandlende det foregående kalenderår til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Sikkerhedsrapporten skal indeholde følgende:

1) oplysninger om, i hvilket omfang organisationens samlede sikkerhedsmål er nået, og om resultaterne af handlingsplaner,

2) oplysninger om fælles sikkerhedsindikatorer, som er fastsat i gældende EU-regler, og som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har vurderet at være relevante for virksomheden samt oplysninger om nationale sikkerhedsindikatorer,

3) resultaterne af intern audit, og

4) bemærkninger om fejl og mangler ved jernbanedriften, som kan være relevante for sikkerhedsmyndigheden.

Kapitel 5

Klageadgang

§ 19. Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter.

Kapitel 6

Straf

§ 20. Overtrædelse af § 3, stk. 1, nr. 2 og 3, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. § 119 i jernbaneloven.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2017, jf. dog stk. 3-6.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves, jf. dog stk. 3-6:

1) Bekendtgørelse nr. 13 af 4. januar 2007 om sikkerhedsgodkendelse af jernbaneinfrastrukturforvaltere.

2) Bekendtgørelse nr. 14 af 4. januar 2007 om sikkerhedscertifikat til jernbanevirksomheder.

3) Bekendtgørelse nr. 626 af 15. juni 2012 om sikkerhedscertificering af entreprenørvirksomheder på jernbaneområdet.

4) Bekendtgørelse nr. 408 af 25. april 2014 om sikkerhedscertificering af virksomheder på jernbaneområdet, der udfører opgaver for jernbanevirksomheder.

Stk. 3. Sikkerhedsrapport efter kapitel 4 for kalenderåret 2016, skal indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest den 30. juni 2017.

Stk. 4. Virksomheder, der har søgt om udstedelse eller fornyelse af sikkerhedsgodkendelse eller sikkerhedscertifikat inden 31. december 2017 kan vælge at få udstedt eller fornyet sikkerhedsgodkendelse eller sikkerhedscertifikat efter de hidtil gældende regler.

Stk. 5. Sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater, der er udstedt, ændret eller fornyet efter hidtil gældende regler, vil fortsat være gyldige, indtil de udløber eller tilbagekaldes.

Stk. 6. Ændringer i fortsat gældende sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater vil ske efter de regler, som sikkerhedsgodkendelsen eller sikkerhedscertifikatet er udstedt efter.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 30. januar 2017

Carsten Falk Hansen

/ Leif Funch


Bilag 1

Krav til virksomheder, der skal opnå sikkerhedscertifikat eller sikkerhedsgodkendelse

1. Virksomhedens rammer og vilkår

1.1. Forståelse af virksomheden og dens rammer og vilkår: Virksomheden skal identificere og dokumentere sine aktiviteter i forbindelse med den del af driften, som sikkerhedscertifikatet eller sikkerhedsgodkendelsen omfatter, samt identificere og dokumentere eksterne parter uden for og inden for jernbanesystemet samt grænseflader, der er relevante for sikkerheden.

1.2. Eksterne krav:

1.2.1. Virksomheden skal identificere eksterne krav, som er relevante i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder lovkrav, bekendtgørelser, myndighedsafgørelser, tekniske og driftsmæssige standarder og andre normative krav.

1.2.2. Virksomheden skal kunne dokumentere, at relevante krav er identificeret.

1.3. Identifikation af farer:

1.3.1. På baggrund af virksomhedens identificerede aktiviteter, grænseflader og eksterne krav skal virksomheden udarbejde og vedligeholde en risikoprofil. Virksomheden skal sikre, at alle relevante farer i forhold til jernbanesikkerheden og deres årsager identificeres og håndteres i risikoprofilen

1.3.2. Risikoprofilen samt dens vedligeholdelse skal dokumenteres.

1.4. Sikkerhedsledelsessystem:

1.4.1. For at håndtere alle identificerede farer og eksterne krav samt for at opretholde eller forbedre jernbanesikkerheden skal virksomheden etablere, implementere og vedligeholde et sikkerhedsledelsessystem i overensstemmelse med kravene i denne bekendtgørelse.

1.4.2. Systemet skal dokumenteres og struktureres, så det passer til den enkelte virksomhed.

1.4.3. Systemet kan være integreret med andre ledelsessystemer.

2. Lederskab

2.1. Lederskab og forpligtelse: Virksomhedens øverste ledelse skal udvise lederskab og engagement ved at tage det overordnede ansvar for sikkerheden. Virksomhedens øverste ledelse skal

1) sikre, at sikkerhedsledelsessystemet er foreneligt med virksomhedens forretningsprocesser,

2) sikre, at sikkerhedsledelsessystemet er implementeret og fungerer efter hensigten,

3) sikre, at nødvendige ressourcer, herunder udstyr og kompetencer, der kræves ved implementeringen og anvendelsen af sikkerhedsledelsessystemet, er tilgængelige,

4) kommunikere værdier og beslutninger vedrørende sikkerhed til organisationen og

5) skabe en sikkerhedskultur i virksomheden, der understøtter løbende forbedringer af sikkerheden.

2.2. Sikkerhedspolitik:

2.2.1. Virksomhedens øverste ledelse skal godkende, implementere og vedligeholde en dokumenteret sikkerhedspolitik og sikre, at sikkerhedspolitikken

1) er tilpasset virksomhedens drift og

2) fokuserer på at forbedre sikkerheden samt at overholde sikkerhedsledelsessystemet.

2.2.2. Sikkerhedspolitikken skal være kommunikeret til og forstået af hele organisationen og andre, der – på vegne af virksomheden - udfører arbejde, som kan påvirke sikkerheden.

2.3. Roller, ansvar og beføjelser i organisationen:

2.3.1. Virksomhedens øverste ledelse skal sikre, at identificerede funktioner (jf. 4.1) bestrides af personale med de fornødne kompetencer og ressourcer.

2.3.2. Virksomhedens øverste ledelse skal sikre, at ansvar og beføjelser tildeles og kommunikeres til det personale, der bestrider en funktion i sikkerhedsledelsessystemet.

2.3.3. Virksomhedens øverste ledelse skal udpege en funktion, der har ansvar for og beføjelser til at:

1) sikre, at sikkerhedsledelsessystemet er i overensstemmelse med kravene i denne bekendtgørelse,

2) sikre koordinering af aktiviteterne i sikkerhedsledelsessystemet på tværs af organisationen og

3) rapportere om systemets effektivitet og egnethed til virksomhedens øverste ledelse.

3. Planlægning

3.1. Håndtering af farer:

3.1.1. Med udgangspunkt i risikoprofilen, skal virksomheden identificere og opstille barrierer til at håndtere de identificerede farer og årsagerne til disse.

3.1.2. Virksomheden skal sikre sporbarhed mellem identificerede barrierer, og de farer og årsager de håndterer.

3.2. Sikkerhedsmål og handlingsplaner:

3.2.1. Med afsæt i sikkerhedspolitikken og med udgangspunkt i risikoprofilen, resultaterne af overvågningen jf. 6 og konklusionen fra evalueringen jf. 7.2 skal virksomhedens øverste ledelse fastlægge relevante kvantitative og kvalitative mål for fastholdelse eller forbedring af sikkerheden.

3.2.2. For hvert opstillet mål skal defineres kriterier for, hvornår målet er opfyldt.

3.2.3. For hvert opstillet mål skal udarbejdes handlingsplaner for opfyldelse af målet.

3.2.4. Sikkerhedsmål og tilhørende handlingsplaner skal kommunikeres til de medarbejdere, som skal bidrage til målopfyldelsen.

3.2.5. Virksomheden skal følge op på gennemførelse af handlingsplanerne.

3.2.6. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at mål, handlingsplaner og løbende opdatering dokumenteres.

4. Støtteaktiviteter og –funktioner

4.1. Organisering:

4.1.1. Virksomheden skal identificere alle funktioner, der udfører aktiviteter i forbindelse med den del af driften, som sikkerhedscertifikatet eller sikkerhedsgodkendelsen omfatter, jf. 1.1, samt funktioner, der udfører aktiviteter i forbindelse med etablering, implementering, overvågning, evaluering og forbedring af sikkerhedsledelsessystemet.

4.1.2. Sikkerhedsledelsessystemet skal indeholde beskrivelser af ansvar, beføjelser og kompetencekrav for alle identificerede funktioner.

4.2. Sikring af kompetencer:

4.2.1. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at relevant behov for uddannelse og træning bliver identificeret, samt at uddannelsen hhv. træningen gennemføres, således at medarbejderne opnår de kompetencer, der er krævede for udførelsen af deres funktioner, jf. 4.1.

4.2.2. Virksomheden skal sikre specifik uddannelse i sikkerhedsledelsessystemet til alt personale, der har indflydelse på sikkerhedsledelsessystemets indhold og funktionalitet.

4.2.3. Opnåelse af krævede kompetencer skal dokumenteres.

4.2.4. 4.2.1 – 4.2.3 gælder såvel egne, som indlejede medarbejdere.

4.3. Bevidsthed:

4.3.1. Virksomheden skal sikre, at medarbejdere, der udfører arbejde med betydning for sikkerheden, anerkender og forstår alle relevante dokumenter og systemer til udførelse af deres arbejde.

4.3.2. Virksomheden skal sikre, at medarbejderne er bevidste om deres indflydelse på sikkerheden og den sikkerhedsmæssige konsekvens af ikke at udføre arbejdet i overensstemmelse med sikkerhedsledelsessystemet.

4.4. Kommunikation:

4.4.1. Virksomheden skal sikre, at nødvendig sikkerhedsrelevant kommunikation fra og til interne og eksterne parter identificeres, registreres og behandles.

4.4.2. Relevant kommunikation skal dokumenteres.

4.5. Sikkerhedsledelsessystemets dokumentation:

4.5.1. Sikkerhedsledelsessystemet skal indeholde beskrivelser, der fastlægger,

1) hvordan sikkerhedsledelsessystemet er opbygget og dokumenteret, herunder hvilke dokumenttyper, der indgår,

2) hvordan de enkelte dokumenter i sikkerhedsledelsessystemet entydigt identificeres,

3) hvordan ansvaret for de enkelte dokumenter i sikkerhedsledelsessystemet entydigt identificeres,

4) hvordan det sikres, at dokumenter i sikkerhedsledelsessystemet til hver en tid er fyldestgørende, korrekte og godkendte,

5) hvordan dokumenter i sikkerhedsledelsessystemet udarbejdes/ændres, granskes, godkendes og publiceres, og

6) hvordan dokumenter, der ikke længere er gyldige i sikkerhedsledelsessystemet, håndteres.

4.5.2. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at relevante funktioner bliver hørt på passende vis i forbindelse med fastlæggelse og ændring af processer, som måtte vedrøre dem.

4.5.3. Relevante dele af sikkerhedsledelsessystemet skal til hver en tid være tilgængelige for alle medarbejdere, der udfører aktiviteter i forbindelse med den del af driften, som sikkerhedscertifikatet eller sikkerhedsgodkendelsen omfatter.

4.5.4. Processer og/eller systemer i sikkerhedsledelsessystemet skal sikre arkivering og relevant sporbarhed af dokumentation genereret ved anvendelsen af sikkerhedsledelsessystemet. Formater og periode for arkivering skal specificeres i sikkerhedsledelsessystemet.

5. Godkendelse og drift

5.1. Godkendelse af infrastruktur og køretøjer:

5.1.1. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at de forskellige typer køretøjer, der anvendes til driften, og infrastruktur, som virksomheden er ansvarlig for, overholder relevante krav og normer og er behørigt godkendt.

5.1.2. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at køretøjer overholder driftsmæssige begrænsninger og netspecifikke krav.

5.1.3. Virksomheden skal opbevare dokumentation for, at infrastruktur og køretøjer er godkendt.

5.2. Drift:

5.2.1. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at der udarbejdes og implementeres interne sikkerhedsregler, operationelle instrukser og systemer, der er nødvendige for at opretholde en sikker drift under både normale og unormale driftsforhold.

5.2.2. De interne sikkerhedsregler, operationelle instrukser og systemer skal være dokumenterede og være en del af sikkerhedsledelsessystemet.

5.2.3. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at sikkerhedsregler og trafikale sikkerhedsregler håndteres i henhold til jernbaneloven.

5.3. Vedligehold af infrastruktur og køretøjer:

5.3.1. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at køretøjer og infrastruktur bliver vedligeholdt i henhold til krav og normer og til enhver tid overholder disse.

5.3.2. Virksomheden skal opbevare dokumentation for, at vedligehold af infrastruktur og køretøjer er gennemført, og at infrastruktur og køretøjer lever op til krav og normer.

5.3.3. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre information til kendte interessenter om driftsmæssige farer som følge af konstruktions- eller funktionsmæssige fejl.

5.4. Nødberedskab og afværgeforanstaltninger:

5.4.1. Virksomheden skal identificere mulige nødsituationer og i relevant omfang beskrive disse.

5.4.2. Virksomheden skal i sikkerhedsledelsessystemet fastlægge nødvendige planer, processer, procedurer eller systemer for opretholdelse af et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forbindelse med en nødsituation.

5.4.3. Sikkerhedsledelsessystemet skal endvidere sikre nødvendig information til interne og eksterne parter før, under og efter en nødsituation.

5.4.4. Sikkerhedsledelsessystemet skal ligeledes sikre, at genoprettelse af normal drift foretages på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

5.4.5. Planer, processer, procedurer og systemer skal evalueres, og virksomheden skal opbevare dokumentation for disses effektivitet.

5.5. Registrering og håndtering af ulykker og forløbere til ulykker:

5.5.1. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at ulykker og forløbere til ulykker bliver afhjulpet og registreret.

5.5.2. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at undersøgelse, analyse og korrigerende handlinger herefter gennemføres iht. 7.3.

5.6. Opsamling af data om fejl og mangler opstået under driften:

5.6.1. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at fejl og mangler, der opstår på køretøjer eller infrastruktur under den daglige drift, bliver afhjulpet og registreret.

5.6.2. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at undersøgelse, analyse og korrigerende handlinger herefter gennemføres iht. 7.3.

5.7. Afvigelser fra sikkerhedsledelsessystemet, som identificeres løbende:

5.7.1. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at afvigelser fra sikkerhedsledelsessystemet, som identificeres løbende, bliver afhjulpet og registreret.

5.7.2. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at undersøgelse, analyse og korrigerende handlinger herefter gennemføres iht. 7.3.

5.8. Styring af eksterne leverancer:

5.8.1. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at leverandører af ydelser med sikkerhedsmæssigt indhold udvælges på baggrund af opstillede kriterier til ydelsen, herunder eventuelle kompetencekrav til det anvendte personale hos leverandøren.

5.8.2. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at aftaler med leverandører om samarbejde om eller køb af ydelser med et sikkerhedsmæssigt indhold er fastsat i en skriftlig aftale, som definerer krav til ydelsernes indhold samt krav til ansvar, dokumentation, kommunikation, kompetencer og overvågning.

5.8.3. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at aftalen godkendes af en medarbejder med de rette beføjelser.

5.8.4. Sikkerhedsledelsessystemet skal med udgangspunkt i det sikkerhedsmæssige indhold sikre, at aftalen er beskrevet i en detaljeringsgrad, der muliggør, at leverancerne kan overvåges.

5.9. Eksterne krav:

5.9.1. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at eksterne krav i form af lovkrav, bekendtgørelser, myndighedsafgørelser, tekniske og driftsmæssige standarder, andre normative krav m.v. kontinuerligt bliver identificeret og implementeret i sikkerhedsledelsessystemet.

5.9.2. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre overholdelse af eksisterende, nye og ændrede eksterne krav.

5.9.3. Virksomheden skal kunne dokumentere implementering af eksterne krav .

5.10. Håndtering af ændringer:

5.10.1. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre risikovurdering og implementering af risikostyringsforanstaltninger, hvis en ændring i organisation, driftsvilkår, infrastruktur eller køretøjer indebærer nye og/eller ændrede risici i relation til driften. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at

1) alle ændringer identificeres,

2) ændringens sikkerhedsmæssige betydning, herunder også risici der er ved ændringens gennemførelse, vurderes og

3) metode for håndtering af ændringer vælges.

5.10.2. Identificerede ændringer, vurderinger og valg af metode skal dokumenteres.

5.10.3. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at alle ændringer vurderes af repræsentanter for relevante interne og eksterne parter, der påvirkes af ændringen. Vurderingen skal dokumenteres.

5.10.4. For alle ændringer skal det vurderes, om ændringen har indflydelse på virksomhedens risikoprofil jf. 3.1. Vurderingen skal dokumenteres.

5.11. Dispensationer:

5.11.1. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at sikkerhedsmæssige konsekvenser ved eventuelle dispensationer fra krav og/eller processer i sikkerhedsledelsessystemet vurderes af funktioner med de rette kompetencer og beføjelser.

5.11.2. Virksomheden skal opbevare dokumentation for udstedte dispensationer med tilhørende vurderinger.

6. Overvågning

6.1. Overvågning, måling, analyse og evaluering:

6.1.1. Virksomheden skal med udgangspunkt i risikoprofilen udarbejde en dokumenteret overvågningsstrategi, som identificerer områder og prioriteringer for overvågning af det sikkerhedsmæssige niveau og sikkerhedsledelsessystemets effektivitet.

6.1.2. Overvågningsstrategien skal i relevant omfang indeholde overvågning af leverandørers sikkerhedsmæssige formåen.

6.1.3. Overvågningsstrategien skal omsættes til en eller flere dokumenterede overvågningsplaner for sikkerhedsmål, sikkerhedsindikatorer, inspektioner og systemaudit.

6.2. Sikkerhedsmål:

6.2.1. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre overvågning af virksomhedens sikkerhedsmål med henblik på vurdering af målopfyldelse.

6.2.2. Gennemført overvågning og resultatet af denne skal dokumenteres.

6.3. Sikkerhedsindikatorer:

6.3.1. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre identifikation og overvågning af relevante sikkerhedsindikatorer i henhold til overvågningsplanerne.

6.3.2. Gennemført overvågning og resultatet af denne skal dokumenteres.

6.3.3. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at tendenser bliver identificeret, og at der, når relevant, iværksættes analyse og korrigerende handlinger jf. 7.3.

6. 4. Operationelle inspektioner:

6.4.1. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre planlægning og periodevis udførelse af operationelle inspektioner i henhold til overvågningsplanerne for at undersøge, hvorvidt sikkerhedsledelsessystemet genererer de tilsigtede resultater.

6.4.2 Metoderne for operationelle inspektioner skal defineres og dokumenteres.

6.4.3. Planer for inspektioner skal dokumenteres og ajourføres, således at status til hver en tid fremgår.

6.4.4. Gennemførte inspektioner og deres resultater skal dokumenteres.

6.4.5. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at der sker en effektiv opfølgning på resultaterne af inspektionerne, herunder identifikation af tendenser, og at der, når relevant, iværksættes analyse og korrigerende handlinger jf. 7.3.

6.5. Intern audit (systemaudit):

6.5.1. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre periodevis udførelse af intern audit af sikkerhedsledelsessystemet i henhold til overvågningsplanerne for at undersøge, hvorvidt systemet er udformet og fungerer tilfredsstillende.

6.5.2 Metoderne for intern audit skal defineres og dokumenteres.

6.5.3. Planer for intern audit skal dokumenteres og ajourføres, således at status til hver en tid fremgår.

6.5.4. Gennemførte interne audits og deres resultater skal dokumenteres.

6.5.5. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at der sker en effektiv opfølgning på resultaterne af de interne audits, herunder identifikation af tendenser, og at der, når relevant, iværksættes analyse og korrigerende handlinger jf. 7.3.

6.5.6. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at intern audit udføres af auditorer, der er uafhængige af den funktion eller aktivitet, der auditeres, samt at der stilles krav om kompetencer for auditorer.

7. Forbedring

7.1. Generelt:

7.1.1. På baggrund af overvågningen, jf. 6.1–6.5 skal virksomheden løbende fastlægge muligheder for forbedringer og implementere nødvendige handlinger for at nå de resultater, der tilsigtes med sikkerhedsledelsessystemet.

7.2. Ledelsens evaluering:

7.2.1. På baggrund af virksomhedens opnåede resultater i forhold til de opstillede sikkerhedsmål, resultaterne af overvågningen, analyse af hændelser, afvigelser, fejl og mangler opstået i forbindelse med driften samt andre relevante informationer skal virksomhedens øverste ledelse mindst en gang om året evaluere virksomhedens overordnede sikkerhedsmæssige niveau og sikkerhedsledelsessystemet for at sikre, at sikkerhedsledelsessystemet fortsat er hensigtsmæssigt.

7.2.2. Evalueringen skal behandle eventuelle behov for ændringer i risikoprofil, sikkerhedspolitik, sikkerhedsmål og handlingsplaner samt processer m.v. i sikkerhedsledelsessystemet.

7.2.3. Evalueringen, grundlaget for denne og de beslutninger, der tages i forbindelse med ledelsens evaluering, skal dokumenteres.

7.3. Afvigelser og korrigerende handlinger:

7.3.1. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at fejl og uoverensstemmelser identificeret af virksomheden selv iht. 5.5, 5.6, 5.7, 6.2, 6.3, 6.4 og 6.5, såvel som uoverensstemmelser identificeret af myndigheder og andre relevante eksterne parter analyseres med henblik på at finde årsagen til forholdet.

7.3.2. Herunder skal det fastlægges, om der er lignende forhold, eller om sådanne vil kunne opstå andre steder i systemet eller organisationen.

7.3.3. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at korrigerende handlinger planlægges og gennemføres for at eliminere årsagen og undgå gentagelse.

7.3.4. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at effektiviteten af de korrigerende handlinger evalueres.

7.3.5. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at årsagsanalyser, handlingsplaner, korrigerende handlinger og opfølgning på disse er dokumenteret.


Bilag 2

ANSØGNING OM SIKKERHEDSGODKENDELSE

Ansøgning om sikkerhedsgodkendelse, som bekræfter, at jernbaneinfrastrukturforvalterens sikkerhedsledelsessystem er godkendt og som bekræfter, at de forholdsregler, jernbaneinfrastrukturforvalteren har truffet for at opfylde specifikke krav, der er nødvendige for sikker drift af den relevante infrastruktur, er godkendt, jf. direktiv 2004/49/EF og gældende nationale forskrifter.
 
1.1. Kontaktoplysninger for sikkerhedsorganisationen/-myndigheden
1.2. Sikkerhedsorganisation/-myndighed,
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
som ansøgningen er rettet til:
 
1.3. Fuldstændig postadresse (gade, postnummer, by, land)
Edvard Thomsens Vej 14
 
DK-2300 København S

2.1. Denne ansøgning gælder en godkendelse. Ansøgningen vedrører:
2.2. Ny godkendelse
 
firkant
2.3. Fornyet godkendelse
 
firkant
2.4. Ajourført/ændret godkendelse
 
firkant

3.1. Dato for driftsstart
3.2. Den påtænkte dato for godkendelsens ikrafttræden
 
(startdato for den drift der søges om godkendelse til)
 

4.1. Jernbaneinfrastrukturforvalterens størrelse
4.2. Mikrovirksomhed (0-9 ansatte)
 
firkant
4.4. Mellemstor virksomhed (50-249 ansatte)
 
firkant
4.3. Lille virksomhed (10-49 ansatte)
 
firkant
4.5. Stor virksomhed (over 250 ansatte)
 
firkant

5.1. Jernbaneinfrastruktur som ansøgeren ønsker godkendelse til
 

6.1. Jernbaneinfrastruktur som ansøgerens jernbaneinfrastruktur grænser op til
 

7.1. Hvis ansøgeren i forvejen har en godkendelse (godkendelse af sikkerhedsledelsessystemet), oplyses følgende:
7.2. Godkendelsens EU-identifikationsnummer
 

8.1. ECM-certifikat (enhed med ansvar for vedligeholdelse)
8.2. Har ansøgeren et ECM-certifikat
Ja
 
firkant
Nej
 
firkant
Hvis JA, bedes følgende oplyst:
8.3. ECM-certifikatnummer
 
         
8.4. Omfatter tankvogne til farligt gods
Ja
 
firkant
Nej
 
firkant
8.5. Omfatter andre godsvogne specielt beregnet til transport af farligt gods
Ja
 
firkant
Nej
 
firkant

9.1. Jernbaneinfrastrukturforvalterens aktiviteter i relation til farligt gods
9.2. Jernbaneinfrastrukturforvalteren har aktiviteter vedrørende farligt gods på sin infrastruktur
   
firkant

10.1. Jernbaneinfrastrukturforvalterens uddannelsesaktiviteter
10.2. Jernbaneinfrastrukturforvalteren uddanner udelukkende egne lokomotivførere og ansøger om godkendelse af disse aktiviteter som en del af sikkerhedsgodkendelsen
   
firkant

11.1. Oplysninger om ansøgeren
11.2. Indregistreret navn
 
   
11.3. Jernbaneinfrastrukturforvalterens navn
 
11.4. Forkortelse af navn
 
       
11.5. Fuldstændig postadresse
 
(gade, postnummer, by, land)
 
   
11.6. Telefonnummer
     
       
11.7. Mailadresse
 
11.8. Websted
 
       
11.9. Nationalt registreringsnummer
 
11.10. Momsnummer
 
       
11.11. Andet
 
   
12.1. Oplysninger om kontaktperson
12.2. Efternavn og fornavn
 
   
12.3. Fuldstændig postadresse
 
(gade, postnummer, by, land)
 
   
12.4. Telefonnummer
 
   
       
12.5. Mailadresse
 

Dato
 
Ansøgerens underskrift
 

Internt referencenummer
 
 


Bilag 3

ANSØGNING OM SIKKERHEDSCERTIFIKAT

Ansøgning om sikkerhedscertifikat, som bekræfter, at virksomhedens sikkerhedsledelsessystem er godkendt — Sikkerhedscertifikat (del A) — og/eller som bekræfter, at de forholdsregler, virksomheden har truffet for at opfylde specifikke krav, der er nødvendige for sikker togdrift på det relevante net, er godkendt — Sikkerhedscertifikat (del B) — jf. direktiv 2004/49/EF og gældende nationale forskrifter
 
1.1. Kontaktoplysninger for sikkerhedsorganisationen/-myndigheden
1.2. Sikkerhedsorganisation/-myndighed,
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
som ansøgningen er rettet til:
 
1.3. Fuldstændig postadresse
Edvard Thomsens Vej 14
(gade, postnummer, by, land)
DK-2300 København S

2.1. Denne ansøgning gælder et:
2.2. A- og B-certifikat
 
firkant
2.3. B-certifikat
 
firkant
   

3.1. Denne ansøgning vedrører:
3.2. Nyt certifikat
 
firkant
3.3. Fornyet certifikat
 
firkant
3.4. Ajourført/ændret certifikat
 
firkant

4.1. Dato for driftsstart
4.2. Den påtænkte dato for certifikatets(/-ernes) ikrafttræden
 
(startdato for den trafikydelse der søges om certifikat(er) til)
 

5.1. Trafiktype(r)
(sæt kryds ved persontrafik, godstrafik og/eller rangerydelser, og angiv om der køres hhv. højhastighedstrafik og farligt gods)
Persontrafik
 
5.2. også højhastighedstrafik
 
firkant
5.3. ikke højhastighedstrafik
 
firkant
Godstrafik
 
5.4. også transport af farligt gods
 
firkant
5.5. ikke transport af farligt gods
 
firkant
Anden kørsel
 
5.6. kun rangerydelser
 
firkant
5.7 andre virksomheder
 
firkant

6.1. Transportarbejdets omfang
(sæt kryds ved det samlede transportarbejdes anslåede omfang for hhv. person- og godstrafik)
Persontrafik
 
6.2. Under 200 millioner person-km om året
 
firkant
6.3. 200 millioner person-km om året eller mere
 
firkant
Godstrafik
 
6.4. Under 500 millioner ton-km om året
 
firkant
6.5. 500 millioner ton-km om året eller mere
 
firkant

7.1. Virksomhedens størrelse
7.2. Mikrovirksomhed (0-9 ansatte)
 
firkant
7.4. Mellemstor virksomhed (50-249 ansatte)
 
firkant
7.3. Lille virksomhed (10-49 ansatte)
 
firkant
7.5. Stor virksomhed (over 250 ansatte)
 
firkant

8.1 Strækninger, som ansøgeren ønsker at befare
 

9.1. Hvis ansøgeren i forvejen har et A-certifikat (godkendelse af sikkerhedsledelsessystemet), oplyses følgende:
9.2. A-certifikatets EU-identifikationsnummer
 
   
9.3. A-certifikat udstedt i (land):
 
   

10.1. Hvis ansøgeren i forvejen har et eller flere gyldige B-certifikater, oplyses følgende:
10.2. B-certifikatets(/-ernes) EU-
 
identifikationsnummer (/-numre)
 
   

11.1 Hvis ansøgeren har en licens og ansøger om A og/eller B-certifikater, oplyses følgende:
11.2. Licensens EU-anmeldelsesnummer
 
   
11.3. Licens udstedt i (land)
 
   

12.1. ECM-certifikat (enhed med ansvar for vedligeholdelse)
12.2. Har ansøgeren et ECM-certifikat?
Ja
 
firkant
Nej
 
firkant
Hvis JA, bedes følgende oplyst:
12.3. ECM-certifikatnummer
 
         
12.4. Omfatter tankvogne til farligt gods
Ja
 
firkant
Nej
 
firkant
12.5. Omfatter andre godsvogne specielt beregnet til transport af farligt gods
Ja
 
firkant
Nej
 
firkant
         

13.1. Virksomhedens uddannelsesaktiviteter
13.2. Virksomheden uddanner udelukkende egne lokomotivførere og ansøger om godkendelse af disse aktiviteter som en del af sikkerhedscertifikatet
   
firkant

14.1. Oplysninger om ansøgeren
14.2. Indregistreret navn
 
   
14.3. Virksomhedens navn
 
14.4. Forkortelse af navn
 
       
14.5. Fuldstændig postadresse
 
(gade, postnummer, by, land)
 
   
14.6. Telefonnummer
     
       
14.7. Mailadresse
 
14.8. Websted
 
       
14.9. Nationalt registreringsnummer
 
14.10. Momsnummer
 
       
14.11. Andet
 
   
15.1. Oplysninger om kontaktperson
15.2. Efternavn og fornavn
 
   
15.3. Fuldstændig postadresse
 
(gade, postnummer, by, land)
 
   
15.4. Telefonnummer
 
   
       
15.5. Mailadresse
 

Dato
 
Ansøgerens underskrift
 

Internt referencenummer
 
 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF af 29. april 2004 om jernbanesikkerhed i EU og om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder og direktiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering (jernbanesikkerhedsdirektivet), EU-Tidende 2004, nr. L 164, side 44, senest berigtiget ved EU-Tidende 2009, nr. L 217, side 14, og senest ændret ved Kommissionens direktiv 2014/88/EU af 9. juli 2014 , EU-tidende 2014, nr. L 201, side 9, samt dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet, EU-Tidende 2008, nr. L 191, side 1, senest ændret ved Kommisionens direktiv 2014/106/EU af 5. december 2014., EU-Tidende 2014, nr. L 355, side 42.