Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om Moderniseringsstyrelsen

§ 1. Moderniseringsstyrelsen er oprettet den 31. oktober 2011 gennem en fusion af Personalestyrelsen og dele af Økonomistyrelsen samt dele af Finansministeriets departement.

§ 2. Moderniseringsstyrelsen varetager opgaver vedrørende økonomistyring, overenskomster, ledelse, indkøb og udvikling af den offentlige sektor, herunder:

1) Modernisering, fornyelse, effektivisering og styring af den offentlige sektor.

2) Udarbejdelse, implementering og systemunderstøttelse af regler og koncepter for statsregnskab, økonomistyring og effektiv forvaltning.

3) Statens overordnede arbejdsgiveropgaver i forhold til ledelse, overenskomster, personalejura, løn og pension.

4) Effektivisering af dele af det statslige indkøb og indgåelse fællesstatslige indkøbsaftaler.

5) Administrative støttefunktioner for Finansministeriets koncern, herunder økonomi, HR og service.

6) Vederlag, eftervederlag og pension mv. for ministre.

7) Sekretariatsbetjening af Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager, Lønningsrådet og Omflytningsnævnet.

§ 3. Moderniseringsstyrelsen træffer afgørelse på ministerens vegne, og styrelsens afgørelser kan derfor ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 4. Cirkulæreskrivelse nr. 19 af 1. marts 2012 om Moderniseringsstyrelsen ophæves.

Finansministeriet, den 30. januar 2017

Sophie Løhde

/ Martin Præstegaard