Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet

Herved bekendtgøres lov nr. 632 af 12. maj 2015 om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet med den ændring, der følger af § 7 i lov nr. 1746 af 27. december 2016.

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende § 2, stk. 1, nr. 1-4, træder i kraft den 1. august 2017, jf. § 23, stk. 2, i lov nr. 1746 af 27. december 2016 om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og forskellige andre love (Indførelse af folkeskolens afgangseksamen, adgangskrav til erhvervsuddannelserne og ændringer som følge af lovgivning om de gymnasiale uddannelsers indhold m.v.).

§ 1. Ungdomsuddannelsesinstitutioner kan i overensstemmelse med denne lov udbyde uddannelser og særligt tilrettelagte uddannelsesforløb i udlandet for dermed at bidrage til kvalitetsudviklingen af institutionens danske uddannelser.

§ 2. Undervisningsministeren kan godkende, at en ungdomsuddannelsesinstitution, som er omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. eller lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, kan udbyde følgende uddannelser eller uddannelsesforløb i udlandet:

1) Uddannelsen til almen studentereksamen.

2) Uddannelsen til hf-eksamen.

3) Uddannelsen til merkantil studentereksamen.

4) Uddannelsen til teknisk studentereksamen.

5) Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb inden for de i nr. 1-4 nævnte uddannelser til det pågældende land.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser fastsætte regler om, at erhvervsuddannelser og særligt tilrettelagte uddannelsesforløb inden for erhvervsuddannelserne er omfattet af loven. Undervisningsministeren kan godkende, at de i stk. 1 nævnte institutioner udbyder erhvervsuddannelser og særligt tilrettelagte uddannelsesforløb omfattet af regler fastsat i henhold til 1. pkt. i udlandet. Godkendelse af udbud i udlandet af en erhvervsuddannelse gives efter fælles ansøgning fra institutionen og vedkommende faglige udvalg, jf. lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 3. Det er en betingelse for godkendelse, at uddannelsen eller uddannelsesforløbet efter stk. 1 og 2 svarer til de uddannelser, som institutionen er godkendt til at udbyde i Danmark.

Stk. 4. Det er endvidere en betingelse for godkendelse efter stk. 1 og 2, at der er indgået aftale mellem Danmark og en anden stat om, at uddannelsen eller uddannelsesforløbet er erhvervskompetencegivende eller adgangsgivende til videregående uddannelse i den anden stat.

Stk. 5. Ved ansøgning om godkendelse efter stk. 1 og 2 betales 50.000 kr. pr. udbud til Undervisningsministeriet.

§ 3. Udbud af uddannelser og særligt tilrettelagte uddannelsesforløb i udlandet varetages som særskilt indtægtsdækket virksomhed.

§ 4. Undervisningsministeren kan i forbindelse med en godkendelse efter § 2, stk. 1 og 2, fravige bestemmelser i anden lovgivning på Undervisningsministeriets område og regler fastsat i medfør heraf, når særlige forhold ved udbuddet af uddannelser i udlandet taler for det.

Stk. 2. Fravigelse af bestemmelser i forhold til lov om erhvervsuddannelser eller regler fastsat i medfør heraf, som har principiel og generel betydning for uddannelsens generelle kvalitet, styringsmæssige forhold eller elevernes retsstilling, sker efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser.

§ 5. Undervisningsministeren fører tilsyn med uddannelsesinstitutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelser eller særligt tilrettelagte uddannelsesforløb i udlandet.

Stk. 2. Finder undervisningsministeren, at en institutions udbud af uddannelser eller særligt tilrettelagte uddannelsesforløb i udlandet ikke gennemføres i overensstemmelse med denne lov eller de regler eller aftaler, der er fastsat eller indgået i henhold til denne lov, kan ministeren udstede påbud til institutionen om at ændre eller ophøre med den pågældende virksomhed.

§ 6. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om udbud af uddannelser og særligt tilrettelagte uddannelsesforløb i udlandet, herunder om ansøgnings- og godkendelsesprocedure, om indtægter i form af deltagerbetaling, om gennemførelse af udbuddet gennem et selskab med begrænset hæftelse, om, at elever på udbudte uddannelser eller særligt tilrettelagte uddannelsesforløb i udlandet ikke indgår i institutionens tilskudsgrundlag, om muligheden for at tegne ansvars- og skadesforsikring og om regnskab og revision.

§ 7. Har undervisningsministeren bemyndiget en styrelse under Undervisningsministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren, kan ministeren fastsætte regler om fremgangsmåden ved og adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om, at afgørelsen ikke kan indbringes for ministeren.

§ 8. Loven træder i kraft den 1. juli 2015.

§ 9. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 1746 af 27. december 2016 (Indførelse af folkeskolens afgangseksamen, adgangskrav til erhvervsuddannelserne og ændringer som følge af lovgivning om de gymnasiale uddannelsers indhold m.v.)1) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 23

Stk. 1. (Udelades)

Stk. 2. § 1, nr. 1-29, 31-34, 37, 38, 40, 41 og 44, § 2, nr. 2-10 og 12-19, § 3, nr. 1-9, § 4, nr. 1, § 5, nr. 4-9, §§ 6 og 7, § 8, nr. 8, 9, 11 og 12, § 9, nr. 1, 2 og 6-8, § 10, nr. 1 og 4, § 11, § 12, nr. 1-4, § 13, nr. 1, 3-6, 10 og 12, § 14, nr. 1-3, § 15, nr. 1-4, § 16, nr. 1 og 2, § 17, nr. 1-6, § 18, nr. 1-5, og §§ 19-22 træder i kraft den 1. august 2017, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. (Udelades)

Undervisningsministeriet, den 6. februar 2017

P.M.V.
Ole Hvilsom Larsen
Kontorchef

/ Karen-Iben Perelman

Officielle noter

1) Lovændringen vedrører § 2, stk. 1, nr. 1-4.