Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler

(Nedsættelse af miljøbidrag)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler, jf. lovbekendtgørelse nr. 867 af 3. juli 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 3 ændres »101 kr.« til: »84 kr.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2017.

Givet på Amalienborg, den 7. februar 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Esben Lunde Larsen