Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, lov om kommunale og regionale valg, lov om offentlige veje m.v. og lov om private fællesveje

(Hjælp til stemmeafgivning, valgret til Europa-Parlamentsvalg m.v. for personer med midlertidigt ophold i andre dele af riget, folkeafstemninger i henhold til særlig lov, ophængningstidspunkt for valgplakater m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 416 af 12. maj 2016, som ændret ved § 22 i lov nr. 628 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 17, stk. 1, indsættes efter nr. 1 som nye numre:

»2) optagelse på valglisten til folkeafstemninger efter § 96 b,

3) optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg efter § 14 b i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet,«.

Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 4 og 5.

2. I § 17, stk. 2, 1. og 3. pkt., ændres »nr. 2 og 3« til: »nr. 4 og 5«.

3. I § 49, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Hjælp til stemmeafgivningen kan ydes ved personlig bistand, jf. stk. 2, og ved brug af eventuelle hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen, jf. stk. 5.«

4. I § 49, stk. 2, 1. pkt., og stk. 4, og § 61, stk. 6, ændres »Hjælp« til: »Personlig bistand«.

5. I § 49, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3 og 4, og § 61, stk. 4, 2. og 3. pkt., der bliver 3. og 5. pkt., og stk. 5 og 6, ændres »hjælp« til: »personlig bistand«.

6. I § 49, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Tilkendegiver vælgeren over for en valgstyrer eller tilforordnet vælger udtrykkeligt og utvetydigt et ønske herom, og er vælgerens ønske begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan den personlige bistand ydes alene af en person, der er udpeget af vælgeren selv.«

7. I § 49, stk. 4, indsættes efter »umiddelbart over for«: »den eller«.

8. I § 49 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen.«

9. I § 51, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »forestår«: »eller yder personlig bistand til«.

10. I § 51, stk. 1, 2. pkt., ændres »De« til: »De personer, der forestår afstemningen,«.

11. I § 54, stk. 4, 4. pkt., ændres »næstsidste« til: »tredjesidste«.

12. I § 61, stk. 4, indsættes efter 1. pkt.:

»Hjælp til stemmeafgivningen kan ydes ved personlig bistand og ved brug af eventuelle hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved brevstemmeafgivningen, jf. § 63, 2. pkt.«

13. I § 61, stk. 4, indsættes efter 2. pkt., der bliver 3. pkt.:

»Tilkendegiver vælgeren over for stemmemodtageren udtrykkeligt og utvetydigt et ønske herom, og er vælgerens ønske begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan den personlige bistand ydes alene af en person, der er udpeget af vælgeren selv.«

14. I § 61, stk. 6, indsættes efter »umiddelbart over for den«: »eller dem«.

15. I § 62, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »Stemmemodtagere«: »og personer, der yder personlig bistand til brevstemmeafgivningen,«.

16. I § 62, stk. 1, 2. pkt., ændres »De« til: »Stemmemodtagere«.

17. I § 63 indsættes som 2. pkt.:

»Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved brevstemmeafgivningen.«

18. I § 94 og § 95, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 42« til: »§ 42, stk. 1 og 7,«.

19. I § 94 indsættes som 2. pkt.:

»Bestemmelserne i § 95, stk. 3 og 4, og §§ 96-103 finder endvidere anvendelse på folkeafstemninger, der afholdes i henhold til særlig lov, medmindre andet følger af den særlige lov.«

20. I § 95 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Afholdes folkeafstemning i henhold til særlig lov, bekendtgør statsministeren folkeafstemningens tema i Statstidende med meddelelse om, hvilken dag folkeafstemningen finder sted.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

21. I § 96, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Personer, der har fast bopæl i de dele af riget, hvor folkeafstemningen ikke afholdes, har ikke valgret til folkeafstemningen, jf. dog § 96 a.«

22. I § 96, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»For optagelse på valglisten af vælgere, der er omfattet af § 96 a, gælder dog § 96 b.«

23. I § 96, stk. 2, 2. pkt., der bliver 3. pkt., indsættes efter »gælder«: »uden for de i 2. pkt. nævnte tilfælde«, og »dog« udgår.

24. Efter § 96 indsættes:

»§ 96 a. Ved folkeafstemninger, der ikke afholdes på Færøerne henholdsvis i Grønland, gælder stk. 2-5.

Stk. 2. Personer, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste på Færøerne eller i Grønland, anses for at have fast bopæl i Danmark.

Stk. 3. Følgende personer, der midlertidigt har taget ophold på Færøerne eller i Grønland, anses ligeledes for at have fast bopæl i Danmark:

1) Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste på Færøerne eller i Grønland som ansat af en dansk offentlig myndighed eller en herværende privat virksomhed eller forening.

2) Personer, der opholder sig på Færøerne eller i Grønland som ansat i en international organisation, hvoraf Danmark er medlem.

3) Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste på Færøerne eller i Grønland af en dansk hjælpeorganisation.

4) Personer, der opholder sig på Færøerne eller i Grønland i uddannelsesøjemed.

5) Personer, der opholder sig på Færøerne eller i Grønland af helbredsmæssige grunde.

6) Personer, der opholder sig på Færøerne eller i Grønland, og som i henseende til tilknytningen til Danmark ganske må sidestilles med de personer, der er nævnt i nr. 1-5.

Stk. 4. Personer, der opholder sig på Færøerne eller i Grønland, anses ligeledes for at have fast bopæl i Danmark, såfremt de agter at vende tilbage til Danmark inden for 2 år efter udrejsen.

Stk. 5. En person, der samlever på fælles bopæl med en person, der er omfattet af stk. 2, 3 eller 4, anses for at have fast bopæl i Danmark, såfremt de pågældende to samlevende

1) har indgået ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden eller

2) opfylder betingelserne for at indgå ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden og havde etableret fælles bopæl inden udrejsen.

§ 96 b. Vælgere, der er omfattet af § 96 a, og som er registreret i Det Centrale Personregister (CPR) som udrejst eller med bopæl i Grønland, skal efter anmodning optages på en særlig valgliste i Københavns Kommune, hvis der er truffet afgørelse herom senest 7.-dagen før valgdagen.

Stk. 2. Vælgere, der har haft ophold på Færøerne henholdsvis i Grønland i mere end 4 år, kan kun optages på valglisten, såfremt Valgnævnet i hvert enkelt tilfælde anser betingelserne i § 96 a for at være opfyldt. Hvis der i øvrigt er tvivl om, hvorvidt en vælger er omfattet af § 96 a, kan vælgeren kun optages på valglisten, såfremt Valgnævnet i hvert enkelt tilfælde anser betingelserne i § 96 a for at være opfyldt.

Stk. 3. Afgørelse om optagelse på valglisten af en vælger, der er omfattet af § 96 a, stk. 2 eller 3, eller § 96 a, stk. 5, jf. stk. 2 eller 3, gælder i 2 år fra afgørelsens dato. Indgiver vælgeren inden udløbet af den i 1. pkt. nævnte periode anmodning om fornyet optagelse på valglisten, forlænges perioden, indtil der er truffet afgørelse. Afgørelse om optagelse på valglisten af en vælger, der er omfattet af § 96 a, stk. 4, gælder i 2 år regnet fra datoen for udrejsen. Afgørelse om optagelse på valglisten af en vælger, der er omfattet af § 96 a, stk. 5, jf. stk. 4, gælder i 2 år regnet fra datoen for udrejsen for den person omfattet af § 96 a, stk. 4, vælgeren har den i § 96 a, stk. 5, nævnte tilknytning til.

Stk. 4. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om optagelse på listen og om listens udarbejdelse.«

25. I § 99, stk. 4, 1. pkt., ændres »afstemning om to eller flere lovforslag eller love« til: »to eller flere folkeafstemninger«.

26. I § 104, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »endeligt afgjort«: », jf. dog stk. 4«.

27. I § 104 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Valgmateriale omfattet af stk. 3, 1. pkt., kan efter kommunalbestyrelsens bestemmelse anvendes til forskning og statistik i overensstemmelse med reglerne i lov om behandling af personoplysninger. Valgmateriale omfattet af stk. 3, 1. pkt., der anvendes til forskning og statistik, skal tilintetgøres, når valgmaterialet ikke længere er nødvendigt til de nævnte formål.«

§ 2

I lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 368 af 10. april 2014, som ændret ved § 2 i lov nr. 312 af 29. marts 2014, § 2 i lov nr. 1742 af 22. december 2015 og § 1 i lov nr. 381 af 27. april 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 2, indsættes efter »Europa-Parlamentet«: », jf. dog § 3 a«.

2. Efter § 3 indsættes:

»§ 3 a. Personer, der har dansk indfødsret og er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste på Færøerne eller i Grønland, anses for at have fast bopæl i Danmark.

Stk. 2. Følgende personer, der har dansk indfødsret, og som midlertidigt har taget ophold på Færøerne eller i Grønland, anses ligeledes for at have fast bopæl i Danmark:

1) Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste på Færøerne eller i Grønland som ansat af en dansk offentlig myndighed eller en herværende privat virksomhed eller forening.

2) Personer, der opholder sig på Færøerne eller i Grønland som ansat i en international organisation, hvoraf Danmark er medlem.

3) Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste på Færøerne eller i Grønland af en dansk hjælpeorganisation.

4) Personer, der opholder sig på Færøerne eller i Grønland i uddannelsesøjemed.

5) Personer, der opholder sig på Færøerne eller i Grønland af helbredsmæssige grunde.

6) Personer, der opholder sig på Færøerne eller i Grønland, og som i henseende til tilknytningen til Danmark ganske må sidestilles med de personer, der er nævnt i nr. 1-5.

Stk. 3. Personer, der har dansk indfødsret, og som opholder sig på Færøerne eller i Grønland, anses ligeledes for at have fast bopæl i Danmark, såfremt de agter at vende tilbage til Danmark inden for 2 år efter udrejsen.

Stk. 4. En person, der har dansk indfødsret, og som samlever på fælles bopæl med en person, der er omfattet af stk. 1, 2 eller 3, anses for at have fast bopæl i Danmark, såfremt de pågældende to samlevende

1) har indgået ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden eller

2) opfylder betingelserne for at indgå ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden og havde etableret fælles bopæl inden udrejsen.«

3. I § 6, stk. 1, ændres »§ 3, stk. 1« til: »§§ 3 og 3 a«.

4. I § 14, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»For optagelse på valglisten af vælgere, der er omfattet af § 3 a, gælder dog § 14 b.«

5. I § 14, stk. 2, 2. pkt., der bliver 3. pkt., indsættes efter »gælder«: »uden for de i 2. pkt. nævnte tilfælde«, og »dog« udgår.

6. Efter § 14 a indsættes:

»§ 14 b. Vælgere, der er omfattet af § 3 a, og som er registreret i Det Centrale Personregister (CPR) som udrejst eller med bopæl i Grønland, skal efter anmodning optages på en særlig valgliste i Københavns Kommune, hvis der er truffet afgørelse herom senest 7.-dagen før valgdagen.

Stk. 2. Vælgere, der har haft ophold på Færøerne henholdsvis i Grønland i mere end 4 år, kan kun optages på valglisten, såfremt Valgnævnet i hvert enkelt tilfælde anser betingelserne i § 3 a for at være opfyldt. Hvis der i øvrigt er tvivl om, hvorvidt en vælger er omfattet af § 3 a, kan vælgeren kun optages på valglisten, såfremt Valgnævnet i hvert enkelt tilfælde anser betingelserne i § 3 a for at være opfyldt.

Stk. 3. Afgørelse om optagelse på valglisten af en vælger, der er omfattet af § 3 a, stk. 1 eller 2, eller § 3 a, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, gælder i 2 år fra afgørelsens dato. Indgiver vælgeren inden udløbet af den i 1. pkt. nævnte periode anmodning om fornyet optagelse på valglisten, forlænges perioden, indtil der er truffet afgørelse. Afgørelse om optagelse på valglisten af en vælger, der er omfattet af § 3 a, stk. 3, gælder i 2 år regnet fra datoen for udrejsen. Afgørelse om optagelse på valglisten af en vælger, der er omfattet af § 3 a, stk. 4, jf. stk. 3, gælder i 2 år regnet fra datoen for udrejsen for den person omfattet af § 3 a, stk. 3, vælgeren har den i § 3 a, stk. 4, nævnte tilknytning til.

Stk. 4. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om optagelse på listen og om listens udarbejdelse.«

7. I § 25, stk. 4, og § 26, stk. 5, ændres »hjælp« til: »personlig bistand«.

§ 3

I lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 363 af 2. april 2014, som ændret ved § 3 i lov nr. 1742 af 22. december 2015 og § 2 i lov nr. 381 af 27. april 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 55, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Hjælp til stemmeafgivningen kan ydes ved personlig bistand, jf. stk. 2, og ved brug af eventuelle hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen, jf. stk. 5.«

2. I § 55, stk. 2, 1. pkt., og stk. 4, og § 67, stk. 6, ændres »Hjælp« til: »Personlig bistand«.

3. I § 55, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3 og 4, og § 67, stk. 4, 2. og 3. pkt., der bliver 3. og 5. pkt., og stk. 5 og 6, ændres »hjælp« til: »personlig bistand«.

4. I § 55, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Tilkendegiver vælgeren over for en valgstyrer eller tilforordnet vælger udtrykkeligt og utvetydigt et ønske herom, og er vælgerens ønske begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan den personlige bistand ydes alene af en person, der er udpeget af vælgeren selv.«

5. I § 55, stk. 4, indsættes efter »umiddelbart over for«: »den eller«.

6. I § 55 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen.«

7. I § 57, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »De«: »personer«, og efter »forestår« indsættes: »eller yder personlig bistand til«.

8. I § 57, stk. 1, 2. pkt., ændres »De« til: »De personer, der forestår afstemningen,«.

9. I § 60, stk. 4, 3. pkt., ændres »lørdagen« til: »fredagen«.

10. I § 67, stk. 4, indsættes efter 1. pkt.:

»Hjælp til stemmeafgivningen kan ydes ved personlig bistand og ved brug af eventuelle hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved brevstemmeafgivningen, jf. § 69, 2. pkt.«

11. I § 67, stk. 4, indsættes efter 2. pkt., der bliver 3. pkt.:

»Tilkendegiver vælgeren over for stemmemodtageren udtrykkeligt og utvetydigt et ønske herom, og er vælgerens ønske begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan den personlige bistand ydes alene af en person, der er udpeget af vælgeren selv.«

12. I § 67, stk. 6, indsættes efter »umiddelbart over for den«: »eller dem«.

13. I § 68, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »Stemmemodtagere«: »og personer, der yder personlig bistand til stemmeafgivningen,«.

14. I § 68, stk. 1, 2. pkt., ændres »De« til: »Stemmemodtagere«.

15. I § 69 indsættes som 2. pkt.:

»Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved brevstemmeafgivningen.«

16. I § 106, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »endeligt afgjort«: », jf. dog stk. 4«.

17. I § 106 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Valgmateriale omfattet af stk. 3, 1. pkt., kan efter kommunalbestyrelsens henholdsvis regionsrådets bestemmelse anvendes til forskning og statistik i overensstemmelse med reglerne i lov om behandling af personoplysninger. Valgmateriale omfattet af stk. 3, 1. pkt., der anvendes til forskning og statistik, skal tilintetgøres, når valgmaterialet ikke længere er nødvendigt til de nævnte formål.«

§ 4

I lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v., som ændret ved § 2 i lov nr. 1895 af 29. december 2015 og § 1 i lov nr. 658 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 84, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »I perioden fra«: »kl. 12.00«.

2. § 84, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Ved folketingsvalg må ophængning af valgplakater dog først ske, når valget er udskrevet.«

3. I § 85, stk. 1, 1. og 2. pkt., indsættes efter »adresse«: », e-mailadresse«.

§ 5

I lov om private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 66 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »I perioden fra«: »kl. 12.00«.

2. § 66 a, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Ved folketingsvalg må ophængning af valgplakater dog først ske, når valget er udskrevet.«

3. I § 66 b, stk. 1, 1. og 2. pkt., indsættes efter »adresse«: », e-mailadresse«.

§ 6

Loven træder i kraft den 1. juli 2017.

§ 7

§§ 4 og 5 gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 21. februar 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Simon Emil Ammitzbøll