Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

(Overførsel af det kommunale og regionale tilsyn til Ankestyrelsen, befordringsgodtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmer ved foretagelse af borgerlige vielser og målretning af Ankestyrelsens udvælgelse af tilsynssager m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »statsforvaltningen« til: »Ankestyrelsen«, »statsforvaltningens« til: »Ankestyrelsens«, »Statsforvaltningen« til: »Ankestyrelsen«, og »Statsforvaltningens« til: »Ankestyrelsens«.

2. Efter § 16 e indsættes i kapitel II:

»§ 16 f. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde befordringsgodtgørelse til medlemmer af kommunalbestyrelsen, der foretager borgerlige vielser, jf. § 18, stk. 1 og 2, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning.«

3. § 48 a affattes således:

»§ 48 a. Ankestyrelsen beslutter, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag.«

4. I § 65 d, stk. 2, nr. 4, ændres »§ 44 i lov om private fællesveje« til: »§ 57 i lov om private fællesveje«.

5. I § 65 d, stk. 2, nr. 5, ændres »kapitel 6 og 10 i lov om private fællesveje« til: »kapitel 6 og 9 i lov om private fællesveje«.

§ 2

I regionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 770 af 9. juni 2015, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »statsforvaltningen« til: »Ankestyrelsen«.

2. I § 31 ændres »statsforvaltningens« til: »Ankestyrelsens«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2017.

Stk. 2. § 1, nr. 3, finder ikke anvendelse på henvendelser, der er modtaget før lovens ikrafttræden. For sådanne henvendelser finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 3. De beføjelser, som efter regler udstedt i medfør af lov om kommunernes styrelse og regionsloven varetages af Statsforvaltningen eller tilsynsmyndigheden, varetages af Ankestyrelsen.

Stk. 4. Sager i Statsforvaltningen vedrørende det kommunale og regionale tilsyn, der ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet, færdigbehandles af Ankestyrelsen. Ankestyrelsen kan efter lovens ikrafttræden også udøve de beføjelser, som i medfør af lov om kommunernes styrelse og regionsloven som ændret ved denne lov og i medfør af regler udstedt i medfør af disse love varetages af Statsforvaltningen eller tilsynsmyndigheden, i forhold til kommunale eller regionale dispositioner eller undladelser, der har fundet sted før lovens ikrafttræden.

Stk. 5. Økonomi- og indenrigsministeren kan efter lovens ikrafttræden også udøve de beføjelser, der er fastsat i kapitel VII i lov om kommunernes styrelse og i regionsloven som ændret ved denne lov, i forhold til Statsforvaltningens dispositioner eller undladelser, der har fundet sted før lovens krafttræden. De nævnte beføjelser kan i givet fald udøves over for Ankestyrelsen, jf. § 47 i lov om kommunernes styrelse som ændret ved denne lovs § 1, nr. 1.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 21. februar 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Simon Emil Ammitzbøll