Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om støtte fra ansøgningspuljen til udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og netværk med interesseorganisationer (§ 15.13.26.60.)

Ansøgningsfrist den 10. marts 2017 kl. 12.00

INDHOLDSFORTEGNELSE

1 Indledning

2 Ansøgningspuljens formål

3 Ansøgningspuljens målgruppe

4 Ansøgerkreds

5 Baggrund om ansøgningspuljen

6 Forventede resultater og forandringsteori

7 Støtteegnede projekter

8 Projektperiode

9 Tidsplan

10 Udarbejdelse af projektbeskrivelse

11 Tildelingskriterier for tilskud fra ansøgningspuljen

12 Tilskudsberettigede udgifter

13 Ikke tilskudsberettigede udgifter

14 Udarbejdelse af budget

15 Ansøgningsprocedure

16 Hvis projektet får tilskud

17 Bilagsoversigt

1 Indledning

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2014 blev det vedtaget at afsætte i alt 40,5 mio. kr. til initiativet mestringsstøtte til familier med børn med handicap. Som en del af initiativet blev der afsat 12,0 mio. kr. til udvikling og evaluering af modeller for forældrekurser og -netværk i samarbejde mellem kommuner og interesseorganisationer.

Nærværende ansøgningspulje har til formål at styrke familiers ressourcer og muligheder ved at støtte udviklingen og afprøvningen af virkningsfulde modeller for forældrekurser og – netværk målrettet forældre til børn og unge under 18 år med handicap.

Den samlede projektperiode er fra den 1. september 2015 til 31. december 2017. Der skal ansøges om midler af tre omgange. Nærværende ansøgningspulje dækker tredje og sidste ansøgningsrunde, og med denne ansøgningspulje søges der for perioden fra den 1. april 2017 til den 31. december 2017, hvor der er afsat i alt 3,7 mio. kr. til fordeling mellem tilskudsmodtagere.

For at kunne komme i betragtning til et tilskud for tredje projektperiode skal ansøger have modtaget tilskud i anden projektperiode.

2 Ansøgningspuljens formål

Ansøgningspuljen har til formål at styrke forældres ressourcer og muligheder ved at støtte udviklingen og afprøvningen af virkningsfulde modeller for forældrekurser og netværk målrettet forældre til børn og unge under 18 år med handicap. Afprøvningen sker som et samarbejde mellem kommune(r) og interesseorganisation(er).

3 Ansøgningspuljens målgruppe

Ansøgningspuljens primære målgruppe er forældre til børn og unge under 18 år med handicap. Herudover er søskende til børn med handicap samt eventuelt bedsteforældre sekundære målgrupper.

Målgruppen er ikke afgrænset i forhold til, hvilke typer handicap børnene i familien har. Der fokuseres i stedet på forældre, som har et barn med et betydeligt og varigt handicap, og som derfor kan have brug for ekstra støtte fra kommunen. Handicap forstås her som en fysisk eller kognitivt funktionsnedsættelse.

Det vil i høj grad være op til den enkelte ansøger at definere, hvilke specifikke handicapmålgrupper, som ansøger ønsker at fokusere på i afprøvningen. Målgruppen kan være specifik (f.eks. forældre til et barn med autisme eller hørenedsættelse), eller den kan være mere generel (forældre til et barn med en kognitiv funktionsnedsættelse eller et fysisk handicap). Målgruppen kan ligeledes være alle forældre med et barn med handicap.

Det vil være naturligt, at kommuner og interesseorganisationer tager udgangspunkt i den eller de målgrupper, som den enkelte interesseorganisation fokuserer på.

Målgruppen indbefatter ikke forældre, hvis barn inden for de sidste tre måneder har fået konstateret en funktionsnedsættelse.

4 Ansøgerkreds

Ansøgerkredsen udgøres af kommuner, der udvikler og afprøver konkrete modeller for forældrekurser og netværk, i samarbejder med interesseorganisationer. Derudover kan kommunerne vælge at indgå samarbejde med andre kommuner. I forbindelse med ansøgning om støtte til afprøvning skal det fremgå klart, hvilken kommune, der er ansvarlig for ansøgningen.

4.1 Krav til organisering af samarbejdet

Ansvarsfordelingen i samarbejdet mellem kommune(r) og interesseorganisation(er) skal beskrives i ansøgningen, herunder hvordan organiseringen af samarbejdet skal etableres. I den forbindelse skal der enten i forbindelse med fremsendelse af ansøgning eller senest fire uger efter, at ansøger modtager meddelelse om tilsagn, fremsendes en skriftlig partnerskabsaftale.

I den forbindelse er det vigtigt at understege, at afprøvningen af forældrekurserne kan ske på decentrale kommunale enheder som f.eks. aflastningssteder eller andre institutioner. Dog skal den kommunale myndighed godkende projektet og være tilskudsansvarlig.

Projektet kan indeholde mere end en interesseorganisation, hvis projektet ønsker at omfatte mere end én målgruppe. Det bemærkes, at samarbejdet også kan bestå af lokale interesseorganisationer eller lokalafdelinger af landsdækkende interesseorganisationer, ligesom landsdækkende interesseorganisationer naturligvis også kan indgå i samarbejdet. Størrelse på interesseorganisationen er ikke afgørende for, om man kan komme i betragtning til tilskud fra ansøgningspuljen.

Samarbejdet kan ligeledes bestå af flere kommuner og en eller flere interesseorganisationer. Ansøgningspuljen kan kun søges af projekter, som indbefatter mindst én kommune og mindst én interesseorganisation.

Hvis den enkelte interesseorganisation beskæftiger sig med flere forskellige typer handicap, er det ingen hindring for at komme i betragtning til støtte fra ansøgningspuljen.

Det vil sige at:

Én kommune kan vælge at søge sammen med en interesseorganisation.

Én kommune kan vælge at søge sammen med to eller flere interesseorganisationer.

To eller tre kommuner kan søge sammen med en interesseorganisation.

To eller tre kommuner kan søge sammen med to eller flere interesseorganisationer.

Det bemærkes i den forbindelse, at der i udvælgelsen af projekter til støtte fra ansøgningspuljen vil blive lagt vægt på, at der er en økonomisk ligelig fordeling af midlerne mellem projektets deltagere. På den baggrund skal der udarbejdes budgetter for fordeling af midler blandt projektets deltagere.

4.2 Ansvarsfordeling

Ansvarsfordeling

5 Baggrund om ansøgningspuljen

Ansøgningspuljen er et delinitiativ under initiativet mestringsstøtte til familier med børn handicap, som har været i gang siden 2015. I forløbet hidtil har en leverandør (Implement Consulting Group og Socialt Udviklingscenter) i samarbejde med de deltagende projekter udviklet og afprøvet to foreløbige versioner for forældrekurser:

Én partnerskabsmodel for samarbejder vedrørende forældrekurser for kommuner og interesseorganisationer.

Én kursusmodel/manual for forældrekurser til forældre med et handicappet barn.

Begge modeller er evalueret og tilpasset løbende og forældrekursusmodellen effektevalueres desuden ved projektets afslutning.

I denne ansøgningsrunde skal begge modeller afprøves. Modellerne er vedlagt som bilag.

6 Forventede resultater og forandringsteori

Det forventes, at de støttede projekter opnår nedenstående resultater på borgerniveau og organisatorisk niveau.

6.1 Forventede resultater på borgerniveau

De forventede resultater på borgerniveau er følgende:

Mindre stress hos både forældre og børn

Øget socialt netværk

Færre konflikter i familien

Bedre samarbejde mellem familier og kommune

Øget selvoplevet mestringsevne blandt forældrene

Øget selvoplevet livskvalitet i familierne

Mere selvstændighed for familierne (egenmestring frem for systemets/kommunens hjælp)

For at sikre at disse målsætninger på borgerniveau kan blive dokumenteret, er SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd tilknyttet initiativet som ekstern evaluator. Evaluator udvikler i samarbejde med Socialstyrelsen et koncept for dataindsamling, som hvert projekt følger i projektperioden. Det er et krav, at projekterne følger dette dataindsamlingskoncept i hele projektperioden.

6.2 Forventede resultater på organisatorisk niveau

Det forventes, at deltagende interesseorganisationer opnår:

Bedre adgang til samarbejde med kommunen om fælles opgaveløsning og støtte til familier i målgruppen.

Mulighed for at komme i kontakt med forældre, som ikke er medlem af den målgruppespecifikke forening.

Det forventes, at deltagende kommuner opnår:

Bedre samarbejde med interesseorganisationer om fælles opgaveløsning og støtte til familier i målgruppen.

Familier med højere grad af selvhjulpenhed og mindre behov for kommunal støtte og hjælp.

6.3 Forandringsteori

Den overordnede forandringsteori for ansøgningspuljens indsatsområde kan illustreres som herunder angivet:

Forandringsteori

6.4 Opfyldelse af ansøgningspuljens formål

Der afprøves i denne projektperiode:

En partnerskabsmodel, som skal gøre det lettere at indgå samarbejder mellem kommuner og interesseorganisationer.

En model for selve forældrekurserne (indhold, tematik, facilitering osv.).

Modellen for forældrekurserne er skabt på baggrund af en national og international vidensafdækning med hensyn til forældrekurser af denne type og arbejder ud fra en manual, som Socialstyrelsen og leverandøren har udarbejdet. Ved ansøgningstidspunkt har modellen været pilotafprøvet i tre projekter i to projektperioder. Der foregik en erfaringsopsamling herfra og tilpasning af modellen. Modellen som afprøves er vedlagt i bilag 1 og bygger grundlæggende på følgende model:

Model

Tanken i modellen er, at de grundlæggende moduler gennemføres af projekternes parter i fællesskab. De specifikke moduler fastlægges ud fra den enkelte valgte målgruppe og gennemføres af projekternes parter i fællesskab. De specifikke moduler kan være opdelt efter handicap eller f.eks. efter overordnede kategorier som:

Kognitive handicap

Fysiske handicap

Sjældne handicap

Usynlige handicap el. lign

Stress i familien

Andre udfordringer i familien

I bilag 1 kan ansøgere danne sig et foreløbigt overblik over forældrekursusmodellen. Forældrekursusmodellen har form af en manual, der efterfølgende vil blive konkretiseret i projektforløbet.

I ansøgningen skal projekterne beskrive, hvilke specifikke moduler, der ønskes gennemført. Læs mere om kravene hertil i afsnit 11.

7 Støtteegnede projekter

Der kan søges støtte til projekter, der ønsker at indgå i afprøvning af det oplæg til manual/model for forældrekurser samt samarbejdsmodel for kommuner og interesseorganisationer, som er udarbejdet af Socialstyrelsen og dennes leverandør.

Det er op til hvert enkelt projekt at definere og beskrive, hvilken målgruppe projektet ønsker at fokusere på i udviklingen af forældrekursusmodellen.

Målgruppen kan være specifik (f.eks. forældre til et barn med autisme eller hørenedsættelsen), eller den kan være mere generel (forældre til et barn med en kognitiv funktionsnedsættelse eller et fysisk handicap). Målgruppen kan dog også blot være alle forældre med et barn med funktionsnedsættelse.

Projektet skal udpege en projektleder i henholdsvis interesseorganisationen og kommunen, som bl.a. har ansvar for budgetopfølgning, fremdrift, målopfyldelse, sikring af data til effektevaluering, afrapportering mv.

Endvidere skal hvert projekt ved ansøgning angive, hvilke medarbejdere eller frivillige borgere som skal deltage i modelafprøvningen. Her skal det udspecificeres, hvilke opgaver det forventes, at den enkelte skal varetage (f.eks. undervisning på kurser, rekruttering af familier, dataindsamling, osv.)

I forhold til undervisning på de moduler, hvor kommunen skal varetage en del af undervisningen, er det nødvendigt, at de udpegede undervisere har erfaring med at arbejde professionelt med målgruppen – f.eks. som socialrådgiver, socialpædagog, familievejleder eller lign. Se i øvrigt bilag 1 for forventede underviserkompetencer samt læringsmål for kurserne.

I forhold til undervisning, som varetages af interesseorganisationen, anbefales det, at projektet udpeger personer med fagligt kendskab til den specifikke målgruppe. Det kunne f.eks. være ansatte i organisationens centrale sekretariat, psykologer med interesse for handicapfeltet, frivillige med professionelle kompetencer inden for målgruppen eller lign. Endvidere kan frivillige borgere rekrutteres til at holde oplæg om mere erfaringsbaserede emner på de specifikke moduler.

7.1 Deltagerantal

Projekterne skal kunne rekruttere minimum otte familier til afprøvningsrunden.

De rekrutterede familier skal som udgangspunkt kunne deltage i et weekendkursus (1,5 til 2 dage) samt i tre aftenkurser á fire timers varighed. Weekendkurserne afholdes for hele familien inklusiv børn/søskende.

8 Projektperiode

Den samlede projektperiode for hele delinitiativet er den 1. september 2015 til 31. december 2017. Der skal ansøges om midler af tre omgange. Denne ansøgningsrunde dækker den sidste del af den samlede projektperiode fra 1. april 2017 til 31. december 2017, hvor der er afsat 3,7 mio. kr. til fordeling mellem tilskudsmodtagere. For at opnå et evt. tilskud i tredje ansøgningsrunde er det et krav, at projektet har modtaget tilskud i anden ansøgningsrunde.

Midlerne skal anvendes i perioden 1. april 2017 til 31. december 2017.

9 Tidsplan

Der skal i den resterende projektperiode gennemføres en afprøvning af modellen.

Tidsplan for den tredje projektperiode:

April 2017 – November 2017
Endelig afprøvning af model for forældrekurser.
August 2017 – December 2017
Dataindsamling og analyse af endelig afprøvning. Herefter formidling af projektets resultater.

Det er et krav, at det er de vedlagte modeller for forældrekurser, der er udviklet i den første og anden projektperiode, der også afprøves i denne projektperiode. Såfremt kommunerne allerede nu tilbyder forældrekurser til målgruppen, kan disse fortsat blive udbudt parallelt med dette udviklingsforløb.

10 Udarbejdelse af projektbeskrivelse

Ved fordeling af støtte til projekterne vil der blive lagt vægt på, at følgende er tilstrækkelig beskrevet i ansøgningen:

1. At projektets formål er beskrevet. I projektets formål beskrives, hvilket problem projektet skal løse for målgruppen, og hvilken forandring det skal medføre for målgruppen. Det er centralt, at det sandsynliggøres, hvordan projektet medvirker til at fremme puljens formål.

2. At projektets målgruppe er beskrevet kort og præcist. Beskrivelsen skal indeholde følgende oplysninger:

Hvem der indgår i målgruppen?

Hvor mange fra målgruppen forventes at være omfattet af projektet? Det er vigtigt, at der gives et realistisk bud på, hvor mange der indgår i projektet – jf. kravene til deltagerantal. Der skal både tages hensyn til det økonomiske grundlag for projektet og kapaciteten (f.eks. antal ansatte, antal frivillige, deres faglige forudsætninger og projektets organisatoriske rammer og muligheder).

Er der relevante undergrupper (er det f.eks. relevant at skelne mellem mænd og kvinder)? Når projektet beskriver målgruppen, skal projektet være opmærksomme på, om der f.eks. er særlige kønsmæssige, aldersmæssige, geografiske, etniske eller andre perspektiver, der skal tages højde for i projektet.

3. At projektets organisation og ledelse er beskrevet. Beskriv projektets organisationsstruktur og opgavefordeling. F.eks. hvor mange ansatte er der i projektet, projektlederens beføjelse, hvem har det overordnede ansvar for projektet, projektets samarbejdsparter, og hvad disse bidrager med. Beskriv endvidere hvorledes den økonomiske struktur er i projektet.

4. Kommunen har truffet beslutning om deltagelse i projektet på relevant ledelsesmæssigt niveau, der sandsynliggør, at organisationen vil vægte og prioritere projektet med de rette medarbejderressourcer, løbende opfølgning mv. i hele projektperioden.

5. At videreførelse og forankring af projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb er beskrevet og sandsynliggjort. Projektet har beskrevet en forankringsstrategi, herunder hvordan organiseringen af samarbejdet mellem kommune og interesseorganisation kan bidrage til forankring af projektet efterfølgende.

10.1 Køn skal tænkes ind i projektet (Kønsmainstreaming)

I skal tydeligt overveje, om projektet er målrettet enten mænd eller kvinder eller begge køn. De anvendte metoder i projektet skal svare til de behov, som mænd og kvinder i målgruppen kan have. I skal overveje om kvinder og mænd har samme behov for hjælp. I skal også overveje, om der er basis for at indrette projektet på en måde, der gør det muligt for både kvinder og mænd at få udbytte af det.

11 Tildelingskriterier for tilskud fra ansøgningspuljen

For at komme i betragtning til tilskud fra ansøgningspuljen gælder følgende tildelingskriterier for ansøgningen og ansøger:

1. At projektbeskrivelsens formål og målgruppe ligger indenfor ansøgningspuljens formål og målgruppe.

2. At der fremgår tydelig sammenhæng i projektbeskrivelsen mellem målgruppens problemer, målsætninger for øget mestring, og hvilke aktiviteter der planlægges iværksat overfor målgruppen. Dertil at det er sandsynliggjort, at de beskrevne aktiviteter vil føre til opfyldelse af de opstillede mål på borgerniveau.

3. At ansøger har modtaget støtte i anden projektperiode.

4. At afprøvningen af modellen sker i tæt samarbejde mellem kommune og interesseorganisation.

5. At de specifikke moduler er beskrevet udførligt. Hermed menes, at modulerne er beskrevet i detaljer med hensyn til de temaer, som fremgår herunder:

Tema – hvilke temaer vil blive dækket?

Facilitering af undervisningen – hvordan vil undervisningen foregå?

Undervisningsplan – hvordan er undervisningen planlagt?

Kompetenceprofil for underviseren – hvad er underviseres kompetencer

Læringsmål for deltagerne – hvad skal deltagerne lære i løbet af undervisningen?

6. At organiseringen af samarbejdet er tydeligt beskrevet, herunder ansvarsfordelingen for hvem der gør hvad i projektperioden.

7. At der er indsendt en partnerskabsaftale, som er underskrevet af alle projektets medvirkende organisationer/kommuner. Eller at det tydeliggøres, at der eftersendes en aftale senest fire uger efter evt. tilsagn om tilskud.

8. At der rekrutteres minimum otte familier til afprøvningen.

9. At der er overensstemmelse mellem budget og beskrevne aktiviteter.

10. At der er en økonomisk ligelig fordeling af midlerne mellem projektets deltagere.

11. At videreførelse og forankring af projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb er beskrevet og sandsynliggjort. Projektet har beskrevet en forankringsstrategi, herunder hvordan organiseringen af samarbejdet mellem kommune og interesseorganisation kan bidrage til forankring af projektet efter projektperiodens ophør.

11.1 Vurdering af ansøgninger

Ansøgninger om tilskud fra ansøgningspuljen vurderes på baggrund af ovenstående tildelingskriterier. Vurderingen er inddelt i seks områder. Af oversigten nedenfor fremgår sammenhængen mellem tildelingskriterier og vurderingen af den samlede ansøgning. Grundlaget for vurderingen uddybes herefter yderligere.

Vurdering
Tildelingskriterier
1. Formål og målgruppe
Projektets formål og målgruppe ligger inden for ansøgningspuljens formål og målgruppe.
2. Støtte i anden projektperiode
At ansøger har modtaget støtte i anden projektperiode.
3. Sammenhæng
At der i projektet er sammenhæng mellem formål, målsætninger, aktiviteter og ressourcer (projektets forandringsteori). Det vil blive vurderet, hvorvidt projektet opstiller klare og præcise mål på borgerniveau. Projektets resultater skal være realistiske i forhold til bl.a. målgruppe, bemanding og aktiviteter. Således skal det være sandsynliggjort, at de beskrevne aktiviteter vil føre til opfyldelse af de opstillede mål på borgerniveau.
4. Organiseringen og rekruttering
At afprøvningen af modellen sker i tæt samarbejde mellem kommune og interesseorganisation.
At projektets organisering er beskrevet, og at der er indsendt en partnerskabsaftale, som er underskrevet af alle projektets medvirkende organisationer/kommuner. Såfremt det ikke er muligt er indsende en underskrevet samarbejdsaftale med ansøgningen, skal denne indsendes senest fire uger efter, at ansøger modtager tilsagn om tilskud.
At projektet kan rekruttere minimum otte familier til afprøvningen.
5. Beskrivelse af specifikke moduler
At de specifikke moduler er beskrevet udførligt. Hermed menes, at modulerne er beskrevet i detaljer med hensyn til de temaer, som fremgår herunder:
Tema
Facilitering af undervisningen
Undervisningsplan
Kompetenceprofil for underviseren
Læringsmål for deltagerne.
6. Budget
Projektets budget er realistisk, herunder at der er en klar sammenhæng mellem aktiviteter og de udgiftstyper, som fremgår af budgettet.
At der er en økonomisk ligelig fordeling af midlerne mellem projektets deltagere.
7. Forankring
At der er beskrevet en realistisk plan for forankring af indsatsen efter projektperiodens ophør. Hertil vurderes det, hvorvidt organiseringen af samarbejdet mellem kommune og interesseorganisation kan bidrage til forankring af projektet efter projektperiodens ophør.

12 Tilskudsberettigede udgifter

Projektets udgifter skal anføres under specifikke budgetposter i budgettet. Af nedenstående oversigt fremgår, hvilke udgifter der er tilskudsberettigede i forhold til tilskud fra ansøgningspuljen:

1. Lønudgifter til aflønning af medarbejdere i projektet. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde.

2. Udgifter til honorarer til konsulenter.

3. Udgifter til revisor.

4. Lovpligtige forsikringer, herunder arbejdsskadeforsikringer.

5. Udgifter til transport i egen bil. Transportudgiften skal beregnes på baggrund af statens lave takst pr. km., jf. Moderniseringsstyrelsens Cirkulære om satsregulering for tjenesterejser. Udgifterne skal budgetteres med antal kilometer og takst pr. km.

6. Udgifter til offentlig transport.

7. Udgifter til aktiviteter.

8. Udgifter til formidling.

9. Udgifter til lokaler.

10. Udgifter til kontorhold (f.eks. mindre kontorartikler, porto mv.)

11. Udgifter til mindre materielanskaffelser indtil 50.000 kr. pr. år (f.eks. indkøb af udstyr, køkkenmaskiner eller andet inventar). Såfremt der søges om tilskud til materialeanskaffelser, skal formålet med anskaffelsen fremgå af ansøgningen eller i en note til budgettet.

12. Andre relevante udgifter til projektets gennemførelse. Relevansen beskrives i en note til budgettet.

13 Ikke tilskudsberettigede udgifter

Af nedenstående oversigt fremgår, hvilke udgifter der ikke kan dækkes gennem tilskud fra ansøgningspuljen:

1. Materialeanskaffelser for over 50.000 kr. per år.

2. Køb af fast ejendom.

3. Anlægsudgifter (f.eks. ombygning og renovering).

4. Dækning af underskud eller anden gæld.

5. Støtte til enkeltpersoners underhold.

6. Aktiviteter, der fuldt ud er finansieret fra anden side.

7. Uforudsete udgifter. Der må ikke budgetteres med reserve mv.

8. Overhead. Udgifter til administration mv. skal fremgå af særskilte budgetposter.

9. Diverse/øvrige udgifter. Der må ikke budgetteres med uspecificerede udgifter.

10. Aktiviteter for personer uden lovligt ophold i Danmark.

14 Udarbejdelse af budget

I forbindelse med ansøgning om støtte fra Socialstyrelsens ansøgningspuljer skal der udarbejdes budget for projekterne, der ansøges om støtte til.

Budgettet oprettes automatisk, når ansøgningen udfyldes elektronisk på Tilskudsportalen.

Budgettet skal udarbejdes på en sådan måde, at det udgør en fyldestgørende og sandfærdig beskrivelse af projektets forventede udgifter, som er afstemt i forhold til projektets aktivitetsniveau, tidsplan og organisationsstrutkur.

Budgettet skal kun indeholde tilskudsberettigede udgifter, som direkte kan henføres til det konkrete projekts gennemførsel. Således må der ikke budgetteres med udgifter, som ikke direkte kan henføres til det konkrete projekt, eller udgifter, der ikke kan gives tilskud til (se afsnit 11 og 12). Udgifter skal specificeres i budgettet, og udgifter kan ikke samles i overordnede budgetposter.

Det er vigtigt, at følgende oplysninger angives i budgettet:

Projektets titel

Ansøgers identifikation (CVR-nummer eller CPR-nummer)

Ansøgers navn og adresse

14.1 Nødvendige udgifter

Udgifterne i det enkelte årsbudget skal fordeles på de måneder, hvor de enkelte udgifter forventes at falde. Hvis der f.eks. er en ansat projektleder i projektet, opgøres lønnen som den afholdes, én gang om måneden. Gennemsnitstal kan således ikke anvendes.

14.2 Periodiserede budgetter

14.2.1 100.000 kr. eller derover

Udgifterne i det enkelte årsbudget skal fordeles på de måneder, hvor de enkelte udgifter forventes at falde. Hvis der f.eks. er en ansat projektleder i projektet, opgøres lønnen som den afholdes, én gang om måneden. Gennemsnitstal kan således ikke anvendes.

14.2.2 Under 100.000 kr.

Hvis det ansøgte beløb er mindre end 100.000 kr., behøves projektudgifter ikke at være opdelt i måneder. De kan samles i den første måned, hvor projektet har udgifter.

14.3 Lønudgifter

Lønudgifter skal budgetteres med antal timer og sats pr. time for ansatte medarbejdere og/eller timelønnede eksterne konsulenter mv. Lønudgifter må ikke inkluderes under andres budgetposter. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde. I kan finde relevant information på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside www.moderniseringsstyrelsen.dk og/eller ved henvendelse til de relevante fagforeninger.

14.4 Enhedspriser

Alle udgiftsposter skal så vidt muligt udspecificeres i antal enheder og pris pr. enhed. Hvis projektet f.eks.

indebærer afholdelse af to konferencer inden for det samme projektår, og hver af konferencerne koster 100.000 kr., anføres to enheder á 100.000 kr. i den eller de måneder, hvor konferencerne og dermed udgifterne forventes afholdt.

14.5 Noter til budgettet

Der skal udarbejdes forklarende noter til de udgiftsposter, som anføres i budgettet. Hvis en af budgetposterne f.eks. er ”Seminar”, kan noten indeholde oplysninger om forventet antal deltagere, seminarets varighed (antal dage, med eller uden overnatning), pris pr. deltager, honorar til oplægsholder mv. Noten skal således dels klarlægge indholdet af den enkelte aktivitet og dels klarlægge forudsætningerne for udgiftens størrelse.

14.6 Moms

Kommuner og regioner kan ikke få tilskud til dækning af moms, da momsen refunderes af momsudligningsordningen. Alle udgifter skal derfor i budgettet være ekskl. moms.

15 Ansøgningsprocedure

Ansøgningsfristen er den 10. marts 2017 kl. 12.00. Efter dette tidspunkt kan ansøgninger ikke længere fremsendes.

Ansøgerne kan forvente svar på ansøgningen ultimo marts.

Socialfaglige spørgsmål kan stilles til Stine Kjær i Socialstyrelsen via stk@socialstyrelsen.dk. Spørgsmål om administration af ansøgningspuljen behandles af Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning i Socialstyrelsen. Spørgsmål kan stilles via tlf. 91370200, mandag–fredag mellem kl. 10.00–14.00, eller e-mail: tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk

Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via Tilskudsportalen. For yderligere information om brug af Tilskudsportalen se under vejledninger på Tilskudsportalens forside. Når Socialstyrelsen har modtaget ansøgningen vil dette fremgå af status under Min tilskudssag. Tekniske spørgsmål i forhold til anvendelse af Tilskudsportalen kan sendes til portal@socialstyrelsen.dk

15.1 NemID

Ansøgere med CVR-nummer skal ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger anvende en NemId medarbejdersignatur tilknyttet det relevante CVR-nummer. Den tilskudsansvarlige såvel som den medarbejder, der opretter ansøgningen, skal have en NemId medarbejdersignatur. Ansøgere, som ikke er CVR-registrerede, kan søge vha. en NemID signatur tilknyttet deres CPR-nummer. Kun personer, som er fritaget fra tilslutning til digital post, behøver ikke at søge gennem Tilskudsportalen.

16 Hvis projektet får tilskud

Hvis projektet får tilskud, gælder der en række forpligtelser, som står i bekendtgørelse om Udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og netværk med interesseorganisationer, af afgørelsen (”tilskudsbrevet”), og af vejledningen om betingelser for tilskud. Der er f.eks. tale om pligt til at indsende relevante dokumenter, rapporter, udbetalingsanmodning og regnskab.

Hvis I ikke overholder forpligtelserne, kan Socialstyrelsen f.eks. beslutte tilbageholdelse, bortfald eller tilbagebetaling af tilskud.

Nedenfor nævnes puljespecifikke forpligtelser:

16.1 Rapport

Projektet skal løbende forholde sig til, om det opnår sine mål og i modsat fald justere projektet. Det skal desuden være muligt for Socialstyrelsen at følge med i, om projektets indsats har den tilsigtede virkning for borgerne. Derfor skal det rapporteres til Socialstyrelsen om projektets opstillede mål er/bliver opfyldt.

Skabelonen for afrapportering er standardrapport og kan hentes på Socialstyrelsens tilskudsportal under Min tilskudssag. Rapporten skal udfyldes elektronisk og indsendes via Socialstyrelsens tilskudsportal. Fristerne for indsendelse af rapporter fremgår af det tilskudsbrev, som tilskudsmodtagere modtager fra Socialstyrelsen.

16.2 Evaluering

Dokumentation og effektevaluering varetages af ekstern evaluator via løbende dataopsamling. Ansøger forpligter sig til at bidrage til denne dataopsamling i hele projektperioden. Evaluators arbejde vil tage udgangspunkt i de tre hovedområder

Effekt på borgerniveau

Implementering

Økonomi

Projektet skal samarbejde med evaluator og stille det fornødne materiale til rådighed, så evaluator kan udarbejde:

En baselinemåling af eksisterende praksis hos ansøger/kommunen rettet mod forældre til børn med handicap inden kursusstart medio 2017.

En baselinemåling af forældrenes situation ved rekruttering til programmet, målt på indikatorer for stress, familiekonflikter mv.

En opfølgende måling når forældrene har afsluttet forældrekursusforløbet.

En afsluttende evaluering af resultaterne af afprøvningen af modellen for forældrekurserne ift. målsætningerne.

Projektet skal i forlængelse heraf påregne, at der skal registreres data for hver enkelt borger på cpr-niveau for at kunne dokumentere indsatsen og de opnåede resultater.

17 Bilagsoversigt

Bilag 1: Kursusmanual

Bilag 2: Kursusmanual: Øvelsessamling

Bilag 3: Partnerskabsmodel

Bilag 4: Skabelon til Partnerskabsaftale

Socialstyrelsen, den 13. februar 2017

Birgitte Anker

/ Mette Holm Sørensen