Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 6-17 om kontanthjælp – rådighed – arbejdskrav – 225 timersreglen – nedsat arbejdsevne

Principafgørelsen fastslår

Det er en betingelse for fortsat at modtage fuld kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse ud over sammenlagt 1 år inden for 3 år, at man udnytter sine arbejdsmuligheder.

En modtager af hjælp har udnyttet sine arbejdsmuligheder, når han eller hun har dokumenteret at have haft mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder.

Hvis arbejdsevnen vurderes at være så begrænset, at vedkommende ikke kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, er borgeren ikke omfattet af kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder.

Vurderingen sker i forhold til det ordinære arbejdsmarked og skal ses i forhold til arbejdskravet.

Har borgeren væsentlige begrænsninger i sin arbejdsevne i forhold til effektivitet eller større begrænsninger i forhold til de arbejdsopgaver, der kan udføres, kan de skånehensyn, der skal tages til borgeren være så omfattende, at de ikke vil kunne tilgodeses på det ordinære arbejdsmarked. Borgeren vil derfor være omfattet af undtagelsen, selv om borgeren evt. kan arbejde op til 37 timer med nedsat effektivitet/betydelige skånehensyn.

Kan borgeren derimod arbejde fuldt effektivt, men kun i kortere tid, må arbejdsevnen vurderes i forhold til det begrænsede arbejdskrav, dvs. mellem 5-6 timer hver uge eller 1½ måned fuld tid inden for et år. Borgeren vil i dette tilfælde ikke være omfattet af undtagelsen

I en konkret sag havde kommunen vurderet, at borgeren var omfattet af arbejdskravet, idet kommunen vurderede, at hun ville kunne arbejde 5-6 timer om ugen effektivt. Kommunen lagde vægt på, at borgeren kunne arbejde 15-20 timer ugentligt med 25 % effektivitet.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg ændrede kommunens afgørelse.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at et skånebehov på nedsat arbejdseffektivitet med 75 % reduktion i arbejdstempoet ikke ville kunne imødekommes på det ordinære arbejdsmarked. Borgeren var derfor omfattet af undtagelsen på grund af nedsat arbejdsevne.

I en anden konkret sag vurderede kommunen, at borgeren var omfattet af arbejdskravet, da borgeren havde været i virksomhedspraktik med butiksrelaterede opgaver med skånebehov i form af hensyntagen til din ryg og belasting af hænderne. Hun havde arbejdet 3 timer dagligt, og arbejdsgiver vurderede, at hun havde været meget arbejdsom, havde vist gode evner i forhold til service og kundebetjening, og arbejdsgiveren havde været glad for at have hende i butikken.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg stadfæstede kommunens afgørelse. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at der ikke i forbindelse med tilbuddet havde været tale om skånehensyn eller øvrige hensyntagende forhold ud over en nedsat arbejdstid, der afveg væsentligt fra forholdene på en ordinær arbejdsplads, og at der i øvrigt i sagen var oplysninger om, at borgerens funktionsniveau efter virksomhedspraktikken var øget yderligere.

Baggrund for at behandle sagerne principielt

Ankestyrelsen har behandlet to sager principielt. Det har vi gjort for at fastlægge praksis for, hvornår en person er undtaget fra kravet om ordinært og ustøttet arbejde på grund af nedsat arbejdsevne.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 468 af 20. maj 2016.

§ 13 f, stk. 9 om undtagelser til kravet om arbejde.

Lov nr. 296 af 22. marts 2016 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love,

§ 7, stk. 3 om en overgangsordning i perioden 1. oktober 2016 til 31. marts 2017

Praksis

Ankestyrelsen har ingen principafgørelser på området, da der er tale om nye regler

Vejledninger

Vi har også anvendt Vejledning nr. 9268 af 31. marts 2016 om 225-timersreglen for ægtepar og ugifte, der modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik § 11

Pkt. 2

Den konkrete afgørelse

Sag nr. 1, j.nr. 2016-4023-58738

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om bortfald af din kontanthjælp. Kommunen afgjorde sagen den 30. september 2016.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Du er ikke omfattet af kravet om ordinært og ustøttet arbejde.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Kommunen kontakter dig.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at din arbejdsevne aktuelt er så begrænset, at du ikke kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked i et omfang, så du kan opfylde arbejdskravet.

Vi vurderer, at du med en arbejdseffektivitet på 25 % af normalen ikke vil være i stand til at udføre ordinært og ustøttet arbejde.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du er vurderet aktivitetsparat.

Vi lægger også vægt på de forhold, der ligger til grund for kommunens konkrete vurdering af din aktuelle arbejdsevne, således som den fremgår af kommunens genvurdering af 17. november 2016.

Det fremgår heraf, at du i en arbejdspraktik har kunnet arbejde 15-20 timer om ugen, men at den effektive arbejdsindsats i arbejdstiden har ligget på ca. 25 %.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at der dermed har været tale om skånehensyn i form af nedsatte krav til arbejdseffektivitet, som afviger væsentligt fra forholdene på en ordinær arbejdsplads.

Vi lægger videre vægt på, at der ikke i sagen er oplyst om forhold, der bevirker, at din arbejdsevne må anses for bedret siden arbejdspraktikkens ophør.

Vi bemærker, at det forhold, at du ikke selv ved samtaler med kommunen har fremført, at du ikke kan stå til rådighed for ordinært arbejde, ikke kan føre til et andet resultat.

Vi bemærker i den forbindelse, at du ved dine samtaler med kommunen har ret til at formode, at kommunen er bekendt med resultatet af din arbejdspraktik.

Om reglerne

Efter reglerne er det en betingelse for at modtage fuld hjælp ud over sammenlagt 1 år inden for 3 år, at man udnytter sine arbejdsmuligheder.

En modtager af hjælp anses for ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, når han eller hun ikke har dokumenteret at have haft mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder.

I perioden fra den 1. oktober 2016 til den 31. marts 2017 har man udnyttet sine arbejdsmuligheder, hvis man dokumenterer at have haft 113 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 6 kalendermåneder.

En ægtefælle eller en ugift person, hvis arbejdsevne vurderes at være så begrænset, at vedkommende ikke kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, er ikke omfattet af kravet om 113 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 6 kalendermåneder.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Sag nr. 2, j.nr. 2016-4023-62519

Du har klaget over Y Kommunes afgørelse om nedsættelse af hjælpen på grund af 225 timers reglen. Kommunen afgjorde sagen den 10. oktober 2016.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Din hjælp skal nedsættes fra den 1. oktober 2016 med kr. 1.000 pr. måned.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at din arbejdsevne ikke er så begrænset, at du ikke kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked i et omfang, så du kan opfylde arbejdskravet.

Vi vurderer også, at du ikke har udnyttet dine arbejdsmuligheder.

Vi vurderer i den forbindelse, at du ikke har haft 113 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 6 måneder.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger til grund, at du har modtaget hjælp i sammenlagt et år inden for 3 år, at du er ugift og at du modtager hjælp med fra en sats på 10.968 kr. Det betyder, at vi går ud fra, at kommunens oplysning herom er korrekt, og at vi ikke nærmere har undersøgt, om det er tilfældet.

Vi lægger vægt på, at der ikke er dokumenteret sammenlagt 113 timers arbejde.

Vi lægger vægt på, at du er vurderet aktivitetsparat.

Vi er opmærksomme på oplysningerne om dine helbredsmæssige forhold i generel helbredsattest af 13. oktober 2016. Det fremgår heraf, at man må forvente tiltagende gener fra bevægeapparatet på grund af diverse degenerative forandringer, og at de psykiske problemer virker stationære.

Vi lægger dog i den forbindelse vægt på vurdering af arbejdsindsats i virksomhedspraktik i perioden fra den 11. januar 2016 til den 5. juni 2016. Det fremgår heraf, at du har varetager butiksrelaterede opgaver, og at du har løst arbejdsopgaverne godt. Dine hænder, håndled og ryg giver dagligt smerter, og dine skånebehov er hensyntagen til din ryg og belasting af hænderne. Du har arbejdet 3 timer dagligt, og du har været meget arbejdsom. Du har vist gode evner i forhold til service og kundebetjening, og arbejdsgiveren har været glad for at have dig i butikken.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at der ikke i forbindelse med tilbuddet har været tale om skånehensyn eller øvrige hensyntagende forhold ud over en nedsat arbejdstid, der afviger væsentligt fra forholdene på en ordinær arbejdsplads.

Vi lægger yderligere vægt på, at det fremgår Min plan og mail af 27. oktober 2016, at du er henvist til Quick Care med start den 29. august 2016. Det fremgår heraf, at formålet er tilbagevenden til arbejdsmarkedet ved understøttelse via individuelt fysisk træning, individuelt motiverende samtaler. Du har et stabilt fremmøde, og du har udviklet dig positivt fysisk og psykisk. Du har øget både træningsmængden og belastningen, hvilket er et udtryk for øget funktionsniveau. Det vurderes, at der er mulighed for yderligere opkvalificering af det psykiske og fysiske funktionsniveau.

Vi lægger derfor vægt på kommunens vurdering i journalen, der viser, at der ikke er tvivl om, at du har en arbejdsevne i forhold til det ordinære arbejdsmarked. Det skal dog nærmere afklares, hvor mange timer du kan arbejde.

Om reglerne

Efter reglerne er det en betingelse for at modtage fuld hjælp ud over sammenlagt 1 år inden for 3 år, at man udnytter sine arbejdsmuligheder.

I perioden fra den 1. oktober 2016 til den 31. marts 2017 har man udnyttet sine arbejdsmuligheder, hvis man dokumenterer at have haft 113 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 6 kalendermåneder. Det betyder, at hjælpen i denne periode ikke kan nedsættes eller bortfalde, hvis man dokumenterer at have haft 113 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 6 kalendermåneder.

En ægtefælle eller en ugift person, hvis arbejdsevne vurderes at være så begrænset, at vedkommende ikke kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, er ikke omfattet af kravet om 113 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 6 kalendermåneder.

For en ugift person, der modtager kontanthjælp med en takst, der svarer til kontanthjælpstaksten, nedsættes hjælpen med 1.000 kr. pr. måned.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.