Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 7-17 om kontanthjælp – sanktion – afmelding – tilmelding - Jobnet

Principafgørelsen fastslår

Kommunen skal foretage fradrag i hjælpen til en jobparat kontanthjælpsmodtager for de dage, hvor borgeren har været afmeldt Jobnet på grund af manglende tjek af jobforslag.

Kommunen foretager fradraget fra og med den dag, hvor borgeren afmeldes Jobnet som arbejdssøgende, til og med dagen, før borgeren igen tilmelder sig Jobnet som arbejdssøgende.

Der skal ikke ske fradrag i hjælpen, når borgeren tilmelder sig Jobnet samme dag, som borgeren er blevet afmeldt, da borger ikke har været afmeldt én dag.

I den konkrete sag havde kommunen foretaget fradrag for én dag på grund af borgers undladelse af rettidig bekræftelse af registrering som arbejdssøgende på Jobnet. Borger var som følge heraf blevet afmeldt Jobnet, men havde igen tilmeldt sig som arbejdssøgende samme dag, som afmeldingen var sket. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at kommunen ikke kunne foretage fradrag i hjælpen, når borgeren blev gentilmeldt samme dag, som borgeren blev blevet afmeldt Jobnet.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare, om kommunen med hjemmel i aktivlovens § 38, stk. 2, skal foretage fradrag i hjælpen for én dag, når en person er blevet afmeldt som arbejdssøgende på grund af undladelse at tjekke sine jobforslag på Jobnet og samme dag igen tilmelder sig som ledig på Jobnet.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 468 af 20. maj 2016

§ 8 a, stk. 1 og 3, om jobparates pligt til at tjekke jobforslag på Jobnet

§ 35, stk. 1 til 3, om kommunens skriftlige vejledningspligt i forbindelse med sanktioner - virkningstidspunktet og fradragets størrelse

§ 38, stk. 2, om fradrag i hjælpen på grund af manglende tjek af jobforslag på Jobnet

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016

§ 11, stk. 3 og stk. 5, om tjek af jobforslag m.v.

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats nr. 1297 af 9. november 2016

§ 5, stk. 1, om at tjekke jobforslag på Jobnet

§ 17, stk. 1 og 2, om afmelding fra Jobnet og påmindelser

Praksis

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

Ankestyrelsens principafgørelse 86-14 om kontanthjælp - sanktioner - tilmelding til Jobnet - manglende tjek af jobforslag - vejledning – påmindelse.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om fradrag i kontanthjælp. Kommunen afgjorde sagen den 24. maj 2016.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Kommunen har ikke ret til at foretage fradrag i din kontanthjælp for den 2. maj 2016.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Kommunen kontakter dig.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at kommunen ikke kan foretage fradrag i hjælpen for den 2. maj 2016.

Vi vurderer, at du ikke har været afmeldt Jobnet én dag.

Vi vurderer, at der ikke efter aktivloven kan foretages fradrag i kontanthjælpen for den dag, hvor en person bliver afmeldt Jobnet, hvis tilmeldingen sker igen samme dag.

Hvad er afgørende for resultatet

Kommunen har vurderet, at du er jobparat.

Vi er opmærksomme på, at du blev afmeldt som arbejdssøgende fra Jobnet den 2. maj 2016 på grund af manglende tjek af jobforslag.

Vi lægger vægt på, at du samme dag den 2. maj 2016 tilmeldte dig som arbejdssøgende på Jobnet igen.

Om reglerne

Efter reglerne skal kommunen foretage fradrag i hjælpen for de dage en person har været afmeldt, som følge af at personen har undladt at tjekke sine jobforslag på Jobnet, medmindre den manglende bekræftelse ikke skyldes personens egne forhold.

Efter reglerne skal jobparate kontanthjælpsmodtagere tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret. Den ledige skal mindst hver syvende dag tjekke sine jobforslag på Jobnet og dermed bekræfte, at pågældende er arbejdssøgende.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.