Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og formål
Kapitel 2 Kompetence
Kapitel 3 Ansøgerkreds og målgruppe
Kapitel 4 Tildelingskriterier
Kapitel 5 Ansøgning om tilskud og indberetning af oplysninger
Kapitel 6 Ydelse og udbetaling af tilskud
Kapitel 7 Ændring i projektet
Kapitel 8 Rapportering
Kapitel 9 Regnskab og revision
Kapitel 10 Midlertidig indstilling, bortfald og tilbagebetaling af tilskud
Kapitel 11 Underretnings- og dokumentationspligt
Kapitel 12 Projektets anskaffede materiel ved projektophør
Kapitel 13 Ikrafttræden og øvrige bestemmelser
Bilag 1 Takster for ophold, forplejning og undervisningshonorarer
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til støtte af uddannelsesaktiviteter internt i frivillige sociale organisationer

I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.13.28. til § 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og formål

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på Socialstyrelsens forvaltning af tilskud fra ansøgningspuljen til støtte af uddannelsesaktiviteter internt i frivillige sociale organisationer, jf. § 15.13.28.30. i finansloven for finansåret 2017.

§ 2. Ansøgningspuljens formål er at støtte uddannelsesaktiviteter internt i frivillige sociale organisationer, som opkvalificerer organisationens egne frivillige, og som understøtter organisationskultur med videre i forhold til det brugerrettede arbejde og/eller støttefunktioner i forhold til dette.

§ 3. De forventede resultater for de støttede projekter er at kvalificere det brugerrettede frivillige sociale arbejde og at forbedre støttefunktionerne for det frivillige brugerrettede arbejde.

Kapitel 2

Kompetence

§ 4. Socialstyrelsen kan yde tilskud fra ansøgningspuljen til uddannelsesaktiviteter internt i frivillige sociale organisationer i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Socialstyrelsen er den bevilgende myndighed og har det overordnede ansvar for udmeldingen, fordelingen og udmøntningen af ansøgningspuljen. Center for Frivilligt Socialt Arbejde foretager den faglige sagsbehandling af ansøgningspuljen efter retningslinjer fastsat af Socialstyrelsen.

Kapitel 3

Ansøgerkreds og målgruppe

§ 5. Tilskud kan ydes til frivillige sociale foreninger og organisationer samt mere uformelle grupperinger, hvis primære formål er at udføre frivilligt arbejde inden for social- og sundhedsområdet i Danmark. Hermed menes frivilligt arbejde, der sigter på at give udsatte enkeltindivider eller grupper en øget velfærd eller omsorg.

§ 6. Målgruppen for ansøgningspuljen er frivillige og andre medarbejdere i frivillige sociale organisationer og foreninger. På individniveau er målgrupperne for ansøgningspuljen:

1) Frivillige der har direkte kontakt med brugerne/medlemmerne af foreningen. I mindre omfang kan ansatte medarbejdere i foreningen deltage i uddannelsesaktiviteterne, såfremt de indgår direkte i den opgave, de frivillige løser i forhold til det brugerrettede arbejde.

2) Frivillige med støttefunktioner i forhold til det frivillige brugerrettede arbejde, herunder aktivitetsledere og koordinatorer, der fagligt og organisatorisk støtter og skaber rammerne for den brugerrettede indsats eller bidrager til at løse problemer i frivilliggrupper. I mindre omfang kan ansatte medarbejdere i foreningen deltage i uddannelsesaktiviteterne, såfremt de indgår direkte i den opgave, de frivillige løser i forhold til støttefunktioner.

Kapitel 4

Tildelingskriterier

§ 7. Der gælder følgende faglige krav for at opnå tilskud fra ansøgningspuljen:

1) Ansøger beskriver målgruppen for uddannelsesaktiviteten, herunder hvilke frivillige og eventuelt ansatte, der skal deltage i uddannelsesaktiviteten, og hvilke opgaver/funktioner deltagerne varetager i organisationens brugerrettede arbejde.

2) Ansøger beskriver uddannelsesaktiviteten, herunder valg af pædagogisk tilrettelæggelse, form og varighed.

3) Det skal fremgå af ansøgningen, hvordan uddannelsesaktiviteten relaterer sig til et af følgende temaområder:

a) Udvikling af deltagernes personlige og faglige forudsætninger for at kunne indgå i mødet med mennesker fra udsatte grupper.

b) Forbedring af organisationernes evne til at forberede de frivillige og understøtte dem i kontakten med brugerne.

c) Forbedring af foreningernes evner til at opbygge fællesskab og sammenhold.

d) Styrkelse af samspillet mellem den frivillige verden og de offentlige tilbud i det brugerrettede arbejde.

Stk. 2. Der gælder endvidere følgende organisatoriske krav for at opnå tilskud fra ansøgningspuljen:

1) Ansøger skal vedlægge kopi af vedtægter. For uformelle grupperinger vedlægges kopi af projekt eller aktivitetsbeskrivelse.

2) Ansøger er en frivillig social organisation, forening eller gruppering, hvis primære formål er at udføre frivilligt arbejde inden for social- og sundhedsområdet i Danmark.

Stk. 3. Der lægges vægt på, at ansøgningspuljen kommer mange forskellige frivillige sociale organisationer til gode.

§ 8. Ansøgningen vurderes på baggrund af, hvordan den beskriver følgende tildelingskriterier:

1) Ansøgningens formål falder inden for ansøgningspuljens formål.

2) Ansøger falder inden for ansøgningspuljens ansøgerkreds.

3) Ansøgningens målgruppe falder inden for ansøgningspuljens målgruppe.

4) Ansøgningen indeholder en beskrivelse af aktiviteter, der kan forventes at bidrage til opfyldelse af forventede resultater, jf. § 3.

5) Ansøgningen beskriver projektets sammenhæng mellem formål, målgruppe, aktiviteter, målsætninger på borgerniveau, tidsplan, organisering mv.

6) Ansøgningen skal opfylde krav til budget, jf. § 9.

§ 9. Der gælder følgende krav til udarbejdelse af budget:

1) Budgettet skal fordeles på måneder i det projektår, hvor projektet har udgifter.

2) Budgettet skal udarbejdes på en sådan måde, at det udgør en fyldestgørende og sandfærdig beskrivelse af projektets forventede udgifter, som er afstemt i forhold til projektets aktivitetsniveau, tidsplan og organisationsstruktur.

3) Indholdet af den enkelte aktivitet og forudsætningerne for udgiftens størrelse skal fremgå af ansøgningen.

4) Udgifter skal specificeres i budgettet.

5) Der kan ikke budgetteres med uforudsete udgifter.

6) Udgifter kan ikke samles i overordnede budgetposter som overhead, administrationsbidrag og diverse.

7) Udgifter til transport i egen bil kan højst udgøre statens lave takst pr. km.

8) Udgifter til ophold og forplejning kan ikke overstige statens takster, jf. gældende satsreguleringscirkulære og jf. bilag 1.

Stk. 2. Hvis det ansøgte beløb er op til 100.000 kr., kan projektets udgifter i et projektår samles i den første måned, hvor projektet har udgifter, og bestemmelsen i stk. 1, nr. 1 kan i så fald fraviges.

Kapitel 5

Ansøgning om tilskud og indberetning af oplysninger

§ 10. Socialstyrelsen fastsætter retningslinjer for indkaldelse af ansøgninger og for kravene til sådanne ansøgninger. Retningslinjerne offentliggøres på Socialstyrelsens elektroniske ansøgningsportal.

§ 11. Indgivelse af ansøgning og indberetning af oplysninger til ansøgningspuljen sker digitalt på Socialstyrelsens elektroniske ansøgningsportal.

Stk. 2. Fysiske og juridiske personer, der er fritaget fra tilslutning til digital post, er undtaget fra kravet i stk. 1.

Kapitel 6

Ydelse og udbetaling af tilskud

§ 12. Tilskud ydes til enten hel eller delvis dækning af projektrelaterede udgifter. Ved projektrelaterede udgifter forstås udgifter, der er nødvendige for at gennemføre projektet. Ved udgifter forstås afholdte udgifter, der er bogført, godkendt i henhold til regnskabskrav for tilskuddet og betalt, dog maksimalt det bevilligede tilskudsbeløb.

Stk. 2. Tilskud kan i særlige tilfælde ydes til dækning af udgifter, som ansøgeren har afholdt eller påtaget sig at afholde, før der blev ydet tilskud, hvis de er åbenbart knyttet til projektet.

Stk. 3. Tilskud ydes alene i det omfang, der ikke er opnået eller senere opnås tilskud fra anden side til dækning af de budgetposter, som har opnået tilskud fra den ansøgte ansøgningspulje.

§ 13. Der kan ydes tilskud til følgende udgifter:

1) Honorar til eksterne undervisere.

2) Transport til undervisere (interne og eksterne).

3) Ophold (inkl. lokaleleje), forplejning og overnatning.

4) Uddannelsesmateriale til brug for aktivitetens afholdelse. Maksimalt 10 pct. af de samlede udgifter.

5) Udgifter til tolke.

6) Leje af AV- og IT-udstyr.

7) Andre definerede uddannelsesrelevante udgifter.

8) Udgifter til revision kan støttes med maksimalt 3.000 kr., og kun ved tilskud over 100.000 kr.

§ 14. Der kan ikke ydes tilskud til dækning af følgende udgifter:

1) Aktiviteter for personer uden lovligt ophold i Danmark.

2) Uspecificerede udgifter.

3) Overhead.

4) Administration.

5) Administrationsbidrag.

6) Kontorhold.

7) Lønninger til ansatte, herunder også undervisere fra foreningens eventuelle nationale eller internationale hovedafdeling, i forbindelse med undervisning, kursusledelse, planlægning, udvikling og evaluering af uddannelsesaktiviteten.

8) Leje af organisationens egne lokaler.

9) Deltagernes transport.

10) Godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste for deltagerne.

11) Forsikringer.

12) Annoncering.

13) Deltagelse i uddannelse afholdt i andet regi (herunder enkeltindividers deltagelse i kompetencegivende uddannelse udbudt af andre organisationer).

§ 15. Socialstyrelsen fastsætter de nærmere betingelser for udbetaling, herunder betingelser med hensyn til:

1) Regnskab og revision vedrørende aktiviteter, hvortil der gives tilskud.

2) Løbende rapportering af resultater og indberetning vedrørende aktiviteter, hvortil der gives tilskud.

3) Offentliggørelse af projektets resultater.

4) Evaluering af projektet, herunder om efterfølgende opfølgning og effektmåling.

§ 16. Udbetaling af tilskud sker efter, at Socialstyrelsen har modtaget anmodning om udbetaling fra tilskudsmodtager.

Stk. 2. Anmodning om udbetaling skal være modtaget i Socialstyrelsen senest 3 måneder efter, at Socialstyrelsen har udstedt tilskudsbrevet. Hvis anmodningen om udbetaling ikke er modtaget i Socialstyrelsen inden for fristen, kan Socialstyrelsen lade tilskuddet bortfalde uden yderligere varsel, jf. § 31, nr. 7.

Stk. 3. Udbetaling af tilskud sker til en separat projektkonto.

§ 17. Tilskud udbetales som udgangspunkt månedsvis forud i overensstemmelse med det seneste godkendte budget for så vidt angår tilskud over 100.000 kr.

Stk. 2. Det samlede tilskudsbeløb kan udbetales den første projektmåned for så vidt angår tilskud op til 100.000 kr., jf. § 9, stk. 2.

Kapitel 7

Ændring i projektet

§ 18. Forud for en væsentlig ændring i projektet eller budgettet, skal tilskudsmodtager indsende en skriftlig og begrundet anmodning herom. Der skal også vedlægges et nyt budget. Socialstyrelsen træffer derefter afgørelse om, hvorvidt ændringen kan godkendes.

Projektforlængelse

§ 19. Socialstyrelsen kan i særlige tilfælde godkende en projektforlængelse. Forud for en projektforlængelse skal tilskudsmodtager indsende en skriftlig og begrundet anmodning herom. Der skal også vedlægges et budget for den forlængede periode. Socialstyrelsen træffer derefter afgørelse om, hvorvidt forlængelsen kan godkendes og i givet fald med hvilke betingelser og frister.

Kapitel 8

Rapportering

§ 20. Tilskudsmodtager skal udfylde en elektronisk evaluering af initiativet, som udsendes af Center for Frivilligt Socialt arbejde ved tilskudsperiodens afslutning.

Kapitel 9

Regnskab og revision

§ 21. Tilskudsmodtager skal indsende revideret regnskab for de projektperioder og inden for de frister, som er fastsat i tilskudsbrevet.

§ 22. Regnskabet skal opfylde følgende krav:

1) Tilskudsmodtager skal anvende det regnskabsskema, som findes på Socialstyrelsens elektroniske ansøgningsportal.

2) Tilskuddet skal være opført som særskilt indtægtspost.

3) Tilskuddet skal være anvendt i projektperioden, som fremgår af tilskudsbrevet.

4) Udgifter, der er afholdt af tilskuddet, skal være specificeret på samme måde som det senest godkendte budget.

5) Væsentlige udgifter skal være yderligere specificeret, eventuelt tilskud fra anden side til samme projekt, eventuel medfinansiering samt eventuelle øvrige indtægter skal opføres som særskilte indtægtsposter.

Stk. 2. Regnskabet skal underskrives af tilskudsmodtager. Er tilskudsmodtager en selvejende institution eller forening skal regnskabet underskrives af den, der ifølge vedtægten tegner institutionen eller foreningen.

Stk. 3. Socialstyrelsen kan indkalde grunddokumentation, herunder bilag, for de afholdte udgifter.

§ 23. Regnskabet for tilskud over 100.000 kr. skal være revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Stk. 2. Regnskabet for tilskud op til 100.000 kr. skal være revideret af en af tilskudsmodtager valgt revisor, der skal være regnskabskyndig, men ikke behøver være registreret eller statsautoriseret. Revisor skal være uafhængig af tilskudsmodtagers virksomhed og må ikke have nogen personlig eller økonomisk interesse i revisionens udfald.

Stk. 3. I tilfælde af revisorskift i tilskudsperioden skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse årsagen til fratrædelsen. Desuden skal tilskudsmodtager skriftligt give Socialstyrelsen besked om revisorskift.

§ 24. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012, samt i ”God offentlig revisionsskik – normen for offentlig revision” fra januar 2013. For kommunerne gælder § 42, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015, og for regioner gælder § 28, stk. 2, i regionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 770 af 9. juni 2015.

Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om projektregnskabet er retvisende, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af projektregnskabet.

§ 25. Revisionens omfang afhænger af tilskudsmodtagers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Desuden har tilskuddets størrelse betydning for revisionens omfang.

§ 26. Ved revisionen skal revisor efterprøve, om:

1) projektregnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, herunder at dispositionerne er inden for de godkendte satser for løn, transport og konsulentbistand,

2) tilskudsbetingelserne er opfyldt,

3) tilskudsbetingelserne er anvendt til formålet,

4) tilskudsmodtagers ledelse har foretaget en afrapportering og

5) tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed.

Stk. 2. For tilskud over 500.000 kr. skal der gennemføres forvaltningsrevision. Ved forvaltningsrevision skal revisor efterprøve, om:

1) de oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt Socialstyrelsen om opfyldelsen af resultatkravene, er dokumenterede og

2) de data, der ligger til grund for den faglige afrapportering, er pålidelige.

Stk. 3. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser.

§ 27. Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses for at have betydning for bedømmelsen af regnskabet samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Tilskudsmodtager skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 28. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give tilskudsmodtager meddelelse herom, samt påse, at tilskudsmodtagers ledelse inden 3 uger foretager underretning til Socialstyrelsen. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Socialstyrelsen. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Stk. 2. Hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at projektets gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse.

§ 29. Det reviderede regnskab forsynes med en erklæring, hvoraf det fremgår, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne om revision og regnskab. Eventuelle forbehold og supplerende oplysninger skal fremgå af erklæringen.

Stk. 2. Revisor skal afgive en revisionsprotokol med sin vurdering og konklusion af den udførte revision, jf. § 26. Revisionsprotokollen kan afgives i slutningen af erklæringen.

Stk. 3. Genpart af revisionsprotokollen indsendes af tilskudsmodtager til Socialstyrelsen sammen med det påtegnede regnskab.

Kapitel 10

Midlertidig indstilling, bortfald og tilbagebetaling af tilskud

§ 30. Socialstyrelsen kan træffe afgørelse om, at udbetaling af tilskud indstilles midlertidigt, hvis:

1) tilskudsmodtager ikke har indsendt relevante dokumenter, rapporter m.v. i overensstemmelse med de vilkår, der er fastsat i tilskudsbrevet,

2) Socialstyrelsen ikke kan godkende statusrapport, løbende regnskab, budget for resterende tilskudsperiode, udbetalingsanmodning, det endelige regnskab eller den afsluttende rapport,

3) en forfalden tilbagebetaling for et tilskud fra Socialstyrelsen ikke er indbetalt til Socialstyrelsen senest 2 måneder efter forfaldsdagen,

4) Socialstyrelsen bliver bekendt med forhold, som rejser tvivl om, hvorvidt tilskudsmodtager anvender tilskud i overensstemmelse med de givne vilkår, eller

5) forudsætningerne for tilskud i øvrigt er ændrede.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud genoptages, når Socialstyrelsen træffer afgørelse herom.

§ 31. Socialstyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilskuddet bortfalder helt eller delvist, hvis:

1) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med vilkårene for tilskuddet,

2) tilskudsmodtager har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for afgørelsen om ydelse af tilskud eller udbetaling af tilskud,

3) projektet ikke er påbegyndt inden 6 måneder efter godkendt startdato,

4) projektet indstilles,

5) tilskudsmodtager går konkurs, træder i likvidation, standser sine betalinger, indleder forhandlinger om tvangsakkord, eller hvis der foretages udlæg eller arrest hos tilskudsmodtager,

6) aktiviteten eller de opnåede resultater i projektet afviger markant fra det beskrevne i ansøgningen,

7) tilskudsmodtager ikke har indsendt relevante dokumenter, udbetalingsanmodning, rapporter m.v. i overensstemmelse med vilkår, der er fastsat i tilskudsbrevet,

8) Socialstyrelsen ikke kan godkende statusrapport, løbende regnskab, budget for resterende tilskudsperiode, udbetalingsanmodning, det endelige regnskab eller den afsluttende rapport,

9) en forfalden tilbagebetaling for et tilskud fra Socialstyrelsen ikke er indbetalt til Socialstyrelsen senest 2 måneder efter forfaldsdagen,

10) de samlede godkendte, bogførte og faktiske projektrelaterede udgifter, fratrukket eventuelle indtægter i det endelige regnskab, er mindre end tilskuddet, herunder at tilskud fra anden side m.v. viser sig at overstige det forudsatte ved ydelsen af tilskuddet, eller

11) forudsætningerne for tilskud i øvrigt er ændrede.

§ 32. Socialstyrelsen kan træffe afgørelse om, at udbetalte tilskud skal tilbagebetales helt eller delvis, hvis:

1) der er sket helt eller delvist bortfald af tilskud i henhold til § 31,

2) tilskudsmodtager efterfølgende får ydet tilskud fra anden side til dækning af de budgetposter, som har opnået tilskud fra ansøgningspuljen,

3) der i forbindelse med projektet udvikles teknologier m.v., der af tilskudsmodtager efterfølgende udnyttes erhvervsmæssigt, eller

4) hele beløbet ikke er brugt og ikke ønskes overført til næste periode.

Stk. 2. Ved hel eller delvis tilbagebetaling af udbetalt tilskud opkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Kapitel 11

Underretnings- og dokumentationspligt

§ 33. Tilskudsmodtager skal straks og senest inden for 3 uger underrette Socialstyrelsen skriftligt, hvis tilskudsmodtager bliver bekendt med forhold, der kan medføre midlertidigt ophør, bortfald, reduktion eller tilbagebetaling af tilskud, jf. §§ 30-32, eller hvis tilskudsmodtager skifter revisor i løbet af projektperioden, jf. § 23, stk. 3.

§ 34. Socialstyrelsen kan pålægge tilskudsmodtager at dokumentere, at betingelserne for udbetaling af tilskud fortsat er opfyldt.

Stk. 2. Tilskudsmodtager kan pålægges at indsende nærmere oplysninger om projektet, herunder statusrapporter, projektregnskaber, reviderede regnskaber, budgetter og revisionserklæringer m.v.

Stk. 3. Hvis Socialstyrelsen skal have mulighed for at offentliggøre projektresultater, skal det fremgå af tilskudsbrevet.

§ 35. Tilskudsmodtager er forpligtet til at opbevare dokumentation vedrørende projektet og dets gennemførelse i 3 år fra tidspunktet for projektets afslutning.

Kapitel 12

Projektets anskaffede materiel ved projektophør

§ 36. Når projektet ophører, kan tilskudsmodtager eller projektmedarbejder erhverve tiloversblevet materiel. Prisen fastsættes af en uafhængig vurderingsmand.

Stk. 2. Det afsluttende regnskab skal indeholde indtægter fra eventuelt salg af tiloversblevet materiel ved projektophør.

Stk. 3. Projektet kan uden forudgående afgørelse fra Socialstyrelsen beholde anskaffet materiel, hvis det fortsætter efter tilskuddets ophør, og hvis værdien af materiellet er op til 10.000 kr.

Stk. 4. Der kan ikke foretages afskrivning af materiellet.

Kapitel 13

Ikrafttræden og øvrige bestemmelser

§ 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. februar 2017 og har virkning for tilskud, der ydes fra denne dato eller senere.

Stk. 2. For tilskud, der ydes efter denne bekendtgørelse, finder bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område ikke anvendelse.

Socialstyrelsen, den 17. februar 2017

Birgitte Anker

/ Mette Holm Sørensen


Bilag 1

Takster for ophold, forplejning og undervisningshonorarer

Takster for ophold, forplejning og undervisningshonorarer

Der er fastsat nedenstående maksimale takster for tilskud fra ansøgningspuljen:

Kategori
Maksimal støtte
Ophold
1.000 kr./ 1.200 kr. (handicapvenligt) pr. person pr. overnatning
Mødeudgifter/Forplejning
409 kr. pr. person pr. dag
Undervisningshonorarer
10.000 kr. for éndagskurser (5-8 timers program)
22.000 kr. for internatkursus med undervisning 2 dage