Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om psykologer m.v.

(Offentliggørelse af tilsynssager, adgang til at give påbud, ændring af Psykolognævnets sammensætning m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 1 affattes således:

»Kapitel 1

Titelbeskyttelse«.

2. § 1 affattes således:

»§ 1. Ret til at betegne sig som psykolog har kun den, der ved et universitet eller anden højere uddannelsesinstitution har bestået kandidateksamen i psykologi eller dermed ligestillet eksamen.

Stk. 2. Ret til at betegne sig som autoriseret psykolog har kun den, der har fået autorisation som psykolog efter § 2.«

3. Efter § 1 indsættes:

»Kapitel 1 a

Meddelelse af autorisation«.

4. I § 2 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Ret til at få autorisation som psykolog har endvidere enhver, der i udlandet har gennemgået en uddannelse, som kan ligestilles med de i stk. 1 nævnte uddannelser.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

5. I § 2, stk. 2, der bliver stk. 3, indsættes efter »Autorisationen«: »efter stk. 1 og 2«, og », der fører en fortegnelse over meddelte autorisationer« udgår.

6. I § 2, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., ændres »må antages at være farlig for sine medmennesker under udøvelse af virksomhed som psykolog enten på grund af udvist grov uduelighed eller på grund af sygdom« til: »opfylder betingelserne for fratagelse af autorisation, jf. § 3, stk. 1«.

7. I § 2, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »meddelelse af« til: »behandling af ansøgning om«.

8. Efter § 2 indsættes:

»Kapitel 1 b

Tilsyn og tilsynsforanstaltninger

Tilsyn

§ 2 a. Psykolognævnet fører tilsyn med faglig virksomhed, der udøves af autoriserede psykologer, og med autoriserede psykologers egnethed til udøvelse af erhvervet.

Stk. 2. Psykolognævnet kan som led i tilsynet optage sager til behandling som følge af en konkret henvendelse om en autoriseret psykologs virksomhed, såfremt nævnet finder, at der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag.

Stk. 3. Psykolognævnet kan endvidere som led i tilsynet af egen drift optage sager til behandling, såfremt nævnet finder, at der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag.

Stk. 4. Psykolognævnet kan afvise at iværksætte en tilsynssag på baggrund af en henvendelse om en autoriseret psykologs virksomhed, jf. stk. 2, når sagens genstand eller det forhold, som sagen vedrører, ligger mere end 5 år forud for det tidspunkt, hvor nævnet modtager henvendelsen.

§ 2 b. Autoriserede psykologer er forpligtede til på begæring af Psykolognævnet at afgive alle oplysninger, som nævnet finder er nødvendige for gennemførelse af tilsynet, og at medvirke ved tilsyn efter nævnets nærmere anvisninger.

Stk. 2. Psykolognævnet kan anmode arbejdsgivere for autoriserede psykologer om at afgive oplysninger, som nævnet finder er nødvendige for gennemførelse af nævnets tilsyn.

Kritik

§ 2 c. Psykolognævnet kan i en konkret tilsynssag træffe afgørelse om at udtale kritik, hvis en autoriseret psykolog har tilsidesat eller ikke levet op til sine forpligtelser efter kapitel 2.

Stk. 2. Har den autoriserede psykolog i væsentligt omfang tilsidesat eller ikke levet op til sine forpligtelser efter kapitel 2, kan Psykolognævnet træffe afgørelse om at udtale alvorlig kritik.

Stk. 3. Psykolognævnet skal i sager, hvor nævnet efter stk. 1 eller 2 udtaler kritik eller alvorlig kritik, supplerende udtale sig om kritikkens betydning for det arbejde, som sagen omhandler.

Skærpet tilsyn

§ 2 d. Psykolognævnet kan for en fastsat periode, der kan forlænges af nævnet, iværksætte skærpet tilsyn med en autoriseret psykolog, såfremt nævnet finder, at psykologen har udvist alvorlig eller gentagen kritisabel faglig virksomhed.

Påbud

§ 2 e. Psykolognævnet kan give et fagligt påbud til en autoriseret psykolog om ændring af dennes faglige virksomhed, hvis nævnet finder, at psykologen har udvist alvorlig eller gentagen kritisabel faglig virksomhed.

Stk. 2. Psykolognævnet kan, når der er begrundet mistanke om, at en autoriseret psykolog er uegnet til udøvelsen af erhvervet som følge af forhold nævnt i § 3, stk. 1, nr. 1 og 2, give den autoriserede psykolog påbud om at lade sig underkaste en lægelig eller anden sagkyndig undersøgelse og medvirke ved kontrolforanstaltninger.

Stk. 3. Psykolognævnet skal i afgørelsen om påbud efter stk. 1 og 2 anføre de forhold, der begrunder påbuddet, og som den autoriserede psykolog pålægges at rette op på.

Stk. 4. Børne- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om indholdet og gennemførelsen af påbud efter stk. 2.«

9. Før § 3 indsættes:

»Fratagelse af autorisation«.

10. I § 3, nr. 3, ændres »hvervet« til: »psykologens faglige virksomhed«.

11. I § 3 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. En autoriseret psykolog kan fratages sin autorisation, hvis den pågældende overtræder et påbud udstedt i medfør af § 2 e.

Stk. 3. Psykolognævnet fratager en psykologs danske autorisation, som er meddelt her i landet på baggrund af autorisation i et andet land, hvis autorisationen i det andet land bliver frataget den pågældende eller på anden måde mister sin gyldighed.«

12. Før § 4 indsættes:

»Fremgangsmåde for fratagelse af autorisation«.

13. I § 4, 1. pkt., indsættes efter »fratages«: »efter § 3, stk. 1 og 2«.

14. I § 6, 1. pkt., indsættes efter »autorisation«: »efter § 3, stk. 1 og 2,«.

15. § 8 ophæves.

16. Før § 9 indsættes:

»Generhvervelse og fraskrivelse af autorisation«.

17. § 11 ophæves, og som nyt kapitel indsættes:

»Kapitel 1 c

Offentliggørelse af meddelte autorisationer, autorisationsændringer og andre tilsynsforanstaltninger

§ 11. Psykolognævnet fører en offentlig fortegnelse over meddelte autorisationer, generhvervelser og fraskrivelser på nævnets hjemmeside.

Stk. 2. Børne- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om sted og form for offentliggørelse efter stk. 1.

§ 11 a. Psykolognævnet offentliggør med navns nævnelse domme om fratagelse af autorisation efter § 3, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Psykolognævnet offentliggør med navns nævnelse afgørelser om midlertidig eller endelig fratagelse af autorisation efter § 3, § 5 og § 7, stk. 2. Der kan ved offentliggørelse efter 1. pkt. ikke ske offentliggørelse af oplysninger om, at sagen oversendes til politiet.

Stk. 3. Bliver en autoriseret psykolog i medfør af straffelovens § 79, stk. 1 eller 4, ved dom eller kendelse frakendt retten til at udøve hverv som autoriseret psykolog, skal anklagemyndigheden give Psykolognævnet meddelelse herom. Psykolognævnet offentliggør med navns nævnelse de i 1. pkt. nævnte afgørelser om frakendelser.

Stk. 4. Børne- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om periode, sted og form for offentliggørelse efter stk. 1-3.

§ 11 b. Psykolognævnet offentliggør med navns nævnelse afgørelser om

1) alvorlig kritik, jf. § 2 c, stk. 2,

2) skærpet tilsyn, jf. § 2 d, og

3) fagligt påbud, jf. § 2 e, stk. 1.

Stk. 2. Der kan ved offentliggørelse efter stk. 1 ikke ske offentliggørelse af oplysninger om, at sagen oversendes til politiet.

Stk. 3. Afgørelser, der offentliggøres efter stk. 1, nr. 1 og 3, forbliver offentliggjorte i 2 år efter den dato, hvor afgørelsen er truffet. Afgørelser, der offentliggøres efter stk. 1, nr. 2, forbliver offentliggjorte indtil udløbet af den fastsatte periode for det skærpede tilsyn.

Stk. 4. Børne- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om periode, sted og form for offentliggørelse efter stk. 1.«

18. Overskriften til kapitel 2 affattes således:

»Kapitel 2

Pligter for autoriserede psykologer«.

19. § 13 ophæves.

20. I § 14, stk. 1, udgår »efter nærmere retningslinier fastsat af social- og integrationsministeren efter indstilling fra Psykolognævnet og efter indhentet udtalelse fra sundhedsministeren for så vidt angår psykologers ordnede optegnelser inden for sundhedsvæsenet«.

21. I § 14, stk. 2, ændres »3 år« til: »5 år«.

22. I § 14 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Børne- og socialministeren fastsætter efter indstilling fra Psykolognævnet og efter indhentet udtalelse fra sundhedsministeren, for så vidt angår psykologers ordnede optegnelser inden for sundhedsvæsenet, nærmere regler om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.«

23. Overskriften til kapitel 3 affattes således:

»Kapitel 3

Psykolognævnet«.

24. § 17 ophæves, og i stedet indsættes:

»Nævnets sammensætning

§ 17. Psykolognævnet består af 1 formand og 6 øvrige medlemmer.

Stk. 2. Formanden skal være dommer. Børne- og socialministeren beskikker nævnets formand efter udpegning af vedkommende retspræsident.

Stk. 3. Børne- og socialministeren beskikker de øvrige medlemmer således:

1) 1 medlem beskikkes efter fælles indstilling fra KL og Danske Regioner.

2) 1 medlem beskikkes efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

3) 1 medlem beskikkes efter fælles indstilling fra Børnerådet og Børns Vilkår.

4) 3 medlemmer beskikkes efter indstilling fra Dansk Psykolog Forening.

Stk. 4. Medlemmerne, der beskikkes efter stk. 3, nr. 4, skal have bestået kandidateksamen i psykologi eller dermed ligestillet eksamen, jf. § 1, stk. 1. Et af medlemmerne, der beskikkes efter stk. 3, nr. 4, skal have erfaring som børnesagkyndig.

Stk. 5. Der beskikkes på tilsvarende måde som efter stk. 2-4 en stedfortræder for formanden og for de øvrige medlemmer.

Stk. 6. Formanden og de øvrige medlemmer samt stedfortrædere for disse beskikkes for 4 år ad gangen. Finder beskikkelse af formanden, et andet medlem eller en stedfortræder, jf. 1. pkt., sted i løbet af en periode, gælder den kun til periodens udløb. Formanden kan genbeskikkes. Formandens beskikkelse gælder højst indtil udløbet af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år. Genbeskikkelse af de 4 øvrige medlemmer kan kun finde sted en gang for yderligere 4 år.

Stk. 7. Formanden og de øvrige medlemmer samt stedfortrædere for disse modtager særskilt vederlæggelse og godtgørelse for befordring for deltagelse i nævnets møder. Udgiften hertil afholdes af staten.

Stk. 8. Børne- og socialministeren fastsætter efter indhentet udtalelse fra Psykolognævnet en forretningsorden for nævnet.

Sagsbehandling m.v.

§ 17 a. Ankestyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for Psykolognævnet.

Stk. 2. Psykolognævnet kan indhente sagkyndig bistand i forbindelse med sagsbehandlingen. Hvis et nævnsmedlem ønsker det, skal der indhentes sagkyndig bistand.

Stk. 3. Formanden kan bestemme, at særligt sagkyndige eller andre kan deltage uden stemmeret ved nævnets behandling af en sag.

Stk. 4. Psykolognævnet afgiver en gang årligt en beretning om sin virksomhed. Psykolognævnet skal offentliggøre vejledende retningslinjer for autoriserede psykologers pligter efter kapitel 2.

§ 17 b. Psykolognævnet er beslutningsdygtigt, når alle nævnets medlemmer eller disses stedfortrædere er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 2. Psykolognævnets formand kan træffe afgørelse på nævnets vegne i sager, hvor det må anses for åbenbart, at der ikke er anledning til at iværksætte tilsynsforanstaltninger efter kapitel 1 b, og i beslutninger om ikke at iværksætte en tilsynssag, fordi sagens genstand eller det forhold, som sagen vedrører, ligger mere end 5 år tilbage, jf. § 2 a, stk. 4.

Stk. 3. Psykolognævnet kan overlade til sekretariatet at træffe afgørelse i sager om autorisation, jf. § 2, stk. 3, og anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer efter regler udstedt i medfør af § 19.

§ 17 c. Psykolognævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

25. § 18 ophæves.

26. Før § 19 indsættes:

»Anerkendelse af udenlandske psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer«.

27. § 19, stk. 2, ophæves.

28. § 20 ophæves.

29. Før § 21 indsættes:

»Tavshedspligt«.

30. § 21, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

31. Efter § 21 indsættes i kapitel 4:

»Orientering og vejledning

§ 21 a. Psykolognævnet skal orientere Styrelsen for Patientsikkerhed om afgørelser vedrørende en autoriseret psykolog, der virker i sundhedsvæsenet, hvor nævnet har udtalt alvorlig kritik, jf. § 2 c, stk. 2, iværksat skærpet tilsyn, jf. § 2 d, givet et påbud, jf. § 2 e, eller midlertidigt eller endeligt frataget autorisation, jf. §§ 3 og 5.

§ 21 b. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn skal orientere Psykolognævnet om afgørelser, hvor Disciplinærnævnet har udtalt kritik, udtalt kritik med indskærpelse eller iværksat sanktioner vedrørende en autoriseret psykologs virksomhed inden for sundhedsvæsenet.

Stk. 2. Psykolognævnet skal ved henvendelser vedrørende en psykologs virksomhed inden for sundhedsvæsenet vejlede om muligheden for at indbringe en klage for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.«

32. I § 23, stk. 1, ændres »§ 1, §§ 14-16 og § 21, stk. 1,« til: »§§ 1, 14 og 16«.

33. I § 26, stk. 1, ændres »§ 2, stk. 3« til: »§ 2, stk. 4«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2017, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 11 b i lov om psykologer m.v. som affattet ved denne lovs § 1, nr. 17, træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 3. § 11 b i lov om psykologer m.v. som affattet ved denne lovs § 1, nr. 17, finder ikke anvendelse for sager, som er indgået til eller oprettet af Psykolognævnet som led i administrativ sagsbehandling før den 1. januar 2018.

Stk. 4. Formanden for nævnet beskikkes første gang for en periode på 5 år.

Stk. 5. Regler fastsat i medfør af lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af nye regler.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 27. februar 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Mai Mercado