Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af udlændingeloven

(Overførsel af opgaver fra Udlændinge- og Integrationsministeriet til Flygtningenævnet og Udlændingenævnet m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret bl.a. ved lov nr. 1743 af 27. december 2016 og § 1 i lov nr. 1745 af 27. december 2016 og senest ved § 2 i lov nr. 81 af 24. januar 2017, og som ændres ved det af Folketinget den 21. februar 2017 vedtagne forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og straffeloven (Styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, herunder indførelse af underretningspligt, skærpet straf, afsoning i fodlænke og særlig adgang til varetægtsfængsling, og ændring af klageadgang), foretages følgende ændringer:

1. I § 4 e, stk. 3, udgår »nærmere«.

2. I § 9 h, stk. 7, ændres »§ 9 g, stk. 4,« til: »§ 9 g, stk. 3 og 4,«.

3. I § 9 m, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-12, stk. 3 eller 11« til: »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-12, stk. 3 eller 11, eller § 9 p, stk. 1, 1. pkt.«

4. I § 46, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »§ 9 a,«: »§ 9 h, stk. 1, nr. 4-9, 12 og 13,«.

5. I § 46 a indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om klagefrist for de typer af afgørelser, der er omfattet af stk. 7, 1. pkt.«

6. I § 52 a, stk. 4, indsættes efter 2. pkt.:

»Udlændingenævnets formand har ud over retten til genbeskikkelse nævnt i 2. pkt. ret til genbeskikkelse for en periode på yderligere 4 år.«

7. I § 52 b, stk. 1, nr. 1, ændres »§§ 9, 9 d og 9 f« til: »§§ 9, 9 d, 9 e og 9 f«.

8. I § 52 b, stk. 1, nr. 2, udgår », med undtagelse af afslag meddelt efter EU-reglerne«.

9. I § 52 b, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 9, § 9 c, stk. 1, § 9 d og § 9 f« til: »§ 9, § 9 c, stk. 1, § 9 d, § 9 e og § 9 f«.

10. I § 52 b, stk. 1, nr. 6, ændres »§§ 25 a-25 c« til: »§§ 25 a og 25 b«.

11. I § 52 b, stk. 1, indsættes efter nr. 10 som nye numre:

»11) Afgørelser om afslag på visum og afgørelser om annullering eller inddragelse af et allerede meddelt visum efter §§ 4-4 c, hvor Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse som 1. instans.

12) Afgørelser om betaling af gebyrer efter § 9 h, stk. 1, nr. 1-3, 10, 11, 14 og 15.

13) Afgørelser om identitetsfastlæggelse, tilbagerejsetilladelse og laissez-passer, medmindre udlændingen tidligere har været asylansøger, har en verserende asylansøgning under behandling eller ansøger om asyl, inden Udlændingenævnet træffer afgørelse.

14) Afgørelser efter § 42 a, stk. 11-13.«

Nr. 11-13 bliver herefter nr. 15-17.

12. I § 52 b, stk. 2, indsættes som nr. 8 og 9:

»8) Afgørelser om betaling af gebyrer efter § 9 h, stk. 1, nr. 4-9, 12 og 13.

9) Afgørelser om identitetsfastlæggelse, tilbagerejsetilladelse og laissez-passer, medmindre udlændingen tidligere har været asylansøger, har en verserende asylansøgning under behandling eller ansøger om asyl, inden Udlændingenævnet træffer afgørelse.«

13. I § 52 b, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 9, § 9 c, stk. 1, § 9 d eller § 9 f er bortfaldet, jf. § 17, at en opholdstilladelse meddelt efter § 9 eller § 9 c, stk. 1« til: »§ 9, § 9 c, stk. 1, § 9 d, § 9 e eller § 9 f er bortfaldet, jf. § 17, at en opholdstilladelse meddelt efter § 9, § 9 c, stk. 1, eller § 9 e«.

14. I § 53, stk. 6, ændres »jf. dog stk. 8-12« til: »jf. dog stk. 8-14«.

15. I § 53 indsættes efter stk. 7 som nye stykker:

»Stk. 8. Sager vedrørende opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 3, behandles af formanden eller en næstformand alene. En sag efter 1. pkt. kan i helt særlige tilfælde henvises til behandling efter stk. 6.

Stk. 9. Sager om identitetsfastlæggelse, tilbagerejsetilladelse og laissez-passer vedrørende udlændinge, der har påberåbt sig at være omfattet af eller er meddelt opholdstilladelse efter §§ 7 eller 8 eller § 9 c, stk. 2 eller 3, behandles af formanden eller en næstformand alene. En sag efter 1. pkt. kan i helt særlige tilfælde henvises til behandling efter stk. 6.«

Stk. 8-14 bliver herefter stk. 10-16.

16. I § 53 a, stk. 1, indsættes som nr. 7 og 8:

»7) Afslag på opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 3.

8) Afgørelser om identitetsfastlæggelse, tilbagerejsetilladelse og laissez-passer vedrørende udlændinge, der har påberåbt sig at være omfattet af eller er meddelt opholdstilladelse efter §§ 7 eller 8 eller § 9 c, stk. 2 eller 3.«

17. I § 53 a, stk. 2, 4. pkt., ændres »stk. 1« til: »stk. 1, nr. 1-6,«.

18. I § 56, stk. 1 og stk. 3, 1. pkt., ændres »8-12« til: »8-14«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. marts 2017.

§ 3

Stk. 1. § 1, nr. 2, finder ikke anvendelse for ansøgninger om opholdstilladelse, der er indgivet før lovens ikrafttræden. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 2. § 1, nr. 7-9, 11, 13 og 16, finder ikke anvendelse for klager, der er indgivet før lovens ikrafttræden. For sådanne klager finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 3. § 1, nr. 3, finder ikke anvendelse for ansøgninger om opholdstilladelse, der er indgivet før lovens ikrafttræden. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 27. februar 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Inger Støjberg