Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 22. februar 2017 uden for tillægsbetænkning

Ændringsforslag

til 3. behandling af

Forslag til lov om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om miljøbeskyttelse, lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og forskellige andre love

(Ny regulering af husdyrbrug m.v. og indførelse af generelle regler for anvendelse af gødning på arealer og for husdyrbrug m.v. som udmøntning af dele af fødevare- og landbrugspakken samt ændringer som følge af VVM-direktivet m.v.)

[af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen)]:

Til § 9

Af miljø- og fødevareministeren:

7) I stk. 2 ændres »1. marts« til: »2. marts«.

[Udskudt ikrafttrædelsestidspunkt]

Til § 10

8) I stk. 5 og to steder i stk. 10, 11, 14 og 15 ændres »1. marts« til: »2. marts«.

[Udskudt ikrafttrædelsestidspunkt]

Bemærkninger

Til nr. 7 og 8

Det følger af det fremsatte lovforslags § 9, stk. 1, at loven træder i kraft den 1. august 2017. Det foreslås dog samtidig, at visse bestemmelser skal træde i kraft allerede den 1. marts 2017.

Af tidsmæssige årsager i forhold til lovens stadfæstelse og efterfølgende kundgørelse foreslås lovens ikrafttrædelsestidspunkt for disse bestemmelser udskudt fra den 1. marts 2017 til den 2. marts 2017.