Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32009L0147
 
32010L0075
 
32011L0092
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Område
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Tilladelser og godkendelser
Kapitel 4 Anmeldelse og ansøgning om tilladelse eller godkendelse
Kapitel 5 Kommunalbestyrelsens afgørelse
Kapitel 6 Overholdelse af vilkår
Kapitel 7 Anmeldeordninger
Kapitel 8 Revurdering af godkendelser
Kapitel 9 Ophør
Kapitel 10 Administrative bestemmelser
Kapitel 11 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Ansøgningsskema ved ansøgning om tilladelse af husdyrbrug, jf. § 6, stk. 1
Bilag 2 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af husdyrbrug, jf. § 6
Bilag 3 Beskyttelsesniveau for ammoniak og lugt
Bilag 4 Krav til digitale ansøgningssystemer, jf. § 6
Bilag 5 BAT-konklusioner og BAT-referencedokumenter, jf. § 15, stk. 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug1)

I medfør af § 3, stk. 2, § 7, stk. 2 og 4, § 9, stk. 4, § 17, § 18, stk. 2 og 3, § 34, § 35, § 40, stk. 3 og 4, § 41, stk. 2, 4 og 5, § 55, stk. 9 og 10, § 69, stk. 1, § 69 a, § 75, stk. 1, § 78 og § 111 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016, som ændret ved lov nr. 204 af 28. februar 2017, § 35, stk. 2, § 41 b og § 90 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016, som ændret ved lov nr. 204 af 28. februar 2017, og § 38 k, stk. 4 og 5, og § 38 m, stk. 3, i lov om forurenet jord, jf. lovbekendtgørelse nr. 1190 af 27. september 2016, fastsættes:

Kapitel 1

Område

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler om anmeldelse, tilladelse og godkendelse af etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug efter kapitel 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 2. Bekendtgørelsen fastsætter endvidere regler om revurdering efter kapitel 4 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. I bekendtgørelsen forstås ved:

1) Emission: Direkte eller indirekte udledning til luft, vand eller jord af stoffer, rystelser eller støj fra punktkilder eller diffuse kilder på husdyrbruget.

2) Emissionsgrænseværdi: Den emission, udtrykt ved bestemte parametre, en bestemt koncentration eller et bestemt niveau, der ikke må overskrides i løbet af en defineret kontrolperiode (tidsrum).

3) Emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik: De emissionsniveauer, der kan opnås under normale driftsforhold ved anvendelse af enkelte eller en kombination af de bedste tilgængelige teknikker, som beskrevet i BAT-konklusioner, fastsat som et gennemsnit over et givet tidsrum på nærmere angivne referencekriterier.

4) BAT-referencedokument: Et dokument, der er resultatet af den udveksling af oplysninger, der er tilrettelagt i henhold til artikel 13 og vedtaget efter artikel 75, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner eller et dokument, der før den 1. januar 2011 er vedtaget af EU-Kommissionen i henhold til tidligere direktiver om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening. I dokumentet beskrives blandt andet den anvendte teknik, gældende emissions- og forbrugsniveauer, BAT-konklusioner, teknik under overvejelse med henblik på fastlæggelse af den bedste tilgængelige teknik, og ny teknik.

5) BAT-konklusion: Et dokument, der indeholder EU-Kommissionens afgørelse om de dele af et BAT-referencedokument, der er vedtaget efter artikel 75, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner, og som fastsætter konklusionerne om den bedste tilgængelige teknik, beskrivelsen af teknikken, oplysninger til vurdering af dens anvendelighed, de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik, den dertil knyttede overvågning, de dertil knyttede forbrugsniveauer og om nødvendigt foranstaltninger til begrænsning af skader fra forurening fra husdyrbruget.

6) BAT-standardvilkår: Den bedste tilgængelige teknik, som fastlagt i Danmark og udtrykt i de af Miljøstyrelsen udarbejdede BAT-standardvilkår, der offentliggøres og er tilgængelige via Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.

7) IE-husdyrbrug: Husdyrbrug, der har aktiviteter omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Kapitel 3

Tilladelser og godkendelser

§ 3. Husdyrbrug må ikke etableres, udvides eller ændres, før der er meddelt tilladelse eller godkendelse heraf, jf. §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. dog kapitel 7.

Stk. 2. Hvis der på et husdyrbrug udføres en eller flere biaktiviteter, som er optaget på listerne i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed bilag 1 og 2, omfatter vurderingen alle forurenende aktiviteter på husdyrbruget, og kommunalbestyrelsen træffer samtidig afgørelse om, der kan meddeles tilladelse eller godkendelse efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse og §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. § 84 b i lov om miljøbeskyttelse og § 68 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 3. Hvis der på et husdyrbrug udføres en eller flere biaktiviteter, som ikke er optaget på bilag 1 eller 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, træffer kommunalbestyrelsen om nødvendigt afgørelse efter § 42 i lov om miljøbeskyttelse.

Stk. 4. Hvis der på et husdyrbrug udføres andre forurenende aktiviteter, der kræver særskilt godkendelse eller tilladelse efter lov om miljøbeskyttelse omfatter vurderingen alle forurenende aktiviteter på husdyrbruget, og kommunalbestyrelsen træffer samtidig afgørelser, om der kan meddeles tilladelse eller godkendelse efter lov om miljøbeskyttelse og §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. § 84 b i lov om miljøbeskyttelse og § 68 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

§ 4. Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug, hvor der produceres kødædende pelsdyr i et omfang på mere end 3 dyreenheder og til 25 dyreenheder, kræver forudgående tilladelse, jf. § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 2. Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug, hvor der produceres kødædende pelsdyr i et omfang på mere end 25 dyreenheder og til de grænser, der er angivet i § 12, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, kræver forudgående godkendelse, jf. § 11 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Kapitel 4

Anmeldelse og ansøgning om tilladelse eller godkendelse

§ 5. Ansøgning om tilladelse efter § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fremsendes skriftligt eller elektronisk til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor anlægget, jf. § 3, stk. 1, nr. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, er beliggende.

Stk. 2. Ansøgningen om godkendelse efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal fremsendes til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor anlægget, jf. § 3, stk. 1, nr. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, er beliggende og skal indeholde en række nærmere bestemte oplysninger, jf. § 6.

§ 6. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøger udfylde det skema, som fremgår af bilag 1.

Stk. 2. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 11 eller § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 2, punkt A - L. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på baggrund af det beskyttelsesniveau, der fremgår af bilag 3, og ansøgningen skal udarbejdes på det ansøgningssystem, der fremgår af www.husdyrgodkendelse.dk eller på et andet digitalt system, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 4.

Stk. 3. Ansøgning om etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal ud over de oplysninger, der fremgår af stk. 2, indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 2, punkt M og N. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på baggrund af det beskyttelsesniveau, der fremgår af bilag 3, og ansøgningen skal udarbejdes på det ansøgningssystem, der fremgår af www.husdyrgodkendelse.dk eller på et andet digitalt system, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 4.

§ 7. Den, der indgiver anmeldelse i medfør af §§ 26-35, skal på et topografisk kort, i en detaljeringsgrad på mindst 1:10.000, angive følgende:

1) Placering af eksisterende bygninger, anlæg og det anmeldte.

2) Til- og frakørselsforhold til det anmeldte.

3) Målestoksforhold, nordpil og højdekurver samt nødvendig signaturforklaring.

Stk. 2. Hvor dette er relevant for at dokumentere overholdelse af kravene i §§ 26-35, skal den, der indgiver ansøgning efter stk. 1, tillige oplyse følgende:

1) Matrikelnummer, hvor anlægget ønskes placeret.

2) Tegninger af anlægget med angivelse af bygningshøjder, grundmål og kapacitet.

3) Størrelsen på det eksisterende og det anmeldte dyrehold.

4) Størrelse og placering af arealerne til afgræsningen, jf. §§ 33 og 34. Det angives, hvilke af disse arealer der er fredede, omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse eller udpeget som Natura 2000-områder. Størrelsen af disse arealer angives som en procentdel af det samlede anmeldte afgræsningsareal.

5) Beskrivelse af eksisterende afskærmende beplantning for bygninger og anlæg, samt fremtidig afskærmende beplantning, med angivelse af beplantningens artssammensætning, antal trærækker og etableringstidspunkt. Oplysninger kan fremsendes som en samlet beplantningsplan.

6) Oplysninger om gødningsopbevaringsanlægs placering i forhold til de i § 8, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, opregnede anlæg, områder, veje m.v.

7) Eventuelle befæstede arealer og afløbsforhold.

8) Overdækning af gødningsopbevaringsanlæg.

9) Kort med indtegning af nærmeste folds kant i forhold til ammoniakfølsom natur, jf. § 35, stk. 5.

10) Anden nødvendig dokumentation til opfyldelse af kravene i §§ 26-35, herunder oplysninger om det beregnede behov for ændring eller udvidelse af staldanlæg til opfyldelse af dyrevelfærdskrav, jf. § 28, behov for ændringer på anlægget som følge af afprøvning, jf. § 32, eller omlægning til økologisk produktion, jf. § 35.

Stk. 3. En anmeldelse efter § 32 skal indeholde en beskrivelse af, hvad der ønskes afprøvet og relevante forskrifter for driften af den anmeldte miljøeffektive teknologi eller teknik.

§ 8. For andre forurenende aktiviteter eller andre tilladelses- eller godkendelseskrævende aktiviteter efter lov om miljøbeskyttelse, som indgår i forbindelse med etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug, eller som er teknisk eller forureningsmæssigt forbundet hermed, skal der samtidig fremsendes særskilt oplysning eller ansøgning herom til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Hvis en ansøgning samtidig omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. § 14 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøgningen tillige indeholde oplysninger, der beskriver disse udvidelser eller ændringer.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan, i det omfang det er nødvendigt af hensyn til afgørelsen, kræve supplerende oplysninger ud over de i bilag 1 og 2 anførte.

Kapitel 5

Kommunalbestyrelsens afgørelse

Generelle principper

§ 9. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug sikre sig, at

1) ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og

2) husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Stk. 2. I vurderingen, jf. stk. 1, skal indgå en vurdering af, om til- og frakørsel til virksomheden vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende.

§ 10. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse efter §§ 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug sikre sig, at virksomheden indrettes og drives på en sådan måde, at

1) energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt,

2) mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet,

3) produktionsprocesserne er optimeret, i det omfang det er muligt,

4) affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, iagttages,

5) der, i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik, og

6) der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

Det generelle beskyttelsesniveau

§ 11. Kommunalbestyrelsen kan ikke tillade eller godkende husdyrbrug efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, hvis etableringen, udvidelsen eller ændringen vurderes at medføre væsentlige virkninger på miljøet, jf. stk. 3.

Stk. 2. Udvidelser eller ændringer af et husdyrbrug omfattet af § 11, stk. 3, eller § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, kan heller ikke godkendes, såfremt der ved en samlet vurdering af hele husdyrbruget vurderes at være væsentlige virkninger på miljøet, jf. § 34, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 3. Ved væsentlige virkninger på miljøet forstås, at det beskyttelsesniveau for ammoniak og lugt, der er fastlagt i bilag 3, overskrides. Der må derudover ikke være øvrige forhold, som vurderes at have væsentlige virkninger på miljøet.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra afstandskravene i § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, til placering af nødvendige mindre staldanlæg og andre anlæg til dyrehold til afgræsning af naturarealer med henblik på naturpleje, hvis dyreholdet skønnes at fjerne flere næringsstoffer fra naturarealerne, end det tilfører.

Tilladelser

§ 12. En tilladelse efter § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal indeholde en vurdering af den ansøgte etablering, udvidelse eller ændring, jf. §§ 19-22 og 26, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. dog § 10, stk. 10, i lov nr. 204 af 28. februar 2017 om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om miljøbeskyttelse, lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og forskellige andre love, samt vilkår, der sikrer opfyldelsen af kravene i § 27 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Hvis husdyrbruget på tidspunktet for ansøgning i nu-drift medfører en ammoniakdeposition, der overskrider beskyttelsesniveauet for ammoniak, jf. bilag 3, punkt A, nr. 2, med mere end 100 pct., skal der stilles vilkår om, at husdyrbruget senest 8 år efter meddelelse af tilladelsen har nedbragt ammoniakdepositionen til det i bilag 3, punkt A, nr. 2, tilladte.

Stk. 2. Der kan i tilladelsen fastsættes yderligere vilkår til imødegåelse af forøget forurening og andre væsentlige virkninger på miljøet, jf. § 28 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 3. En tilladelse efter § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal endvidere indeholde oplysninger om produktionens omfang med angivelse af dyrearter og dyretyper samt inden for hvilke grænser, den maksimale produktion kan finde sted.

Godkendelser

§ 13. En godkendelse efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19-24 og § 26, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug samt vilkår for virksomhedens etablering og drift, jf. dog § 10, stk. 10, i lov nr. 204 af 28. februar 2017 om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om miljøbeskyttelse, lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og forskellige andre love. Vilkårene skal sikre, at kravene i §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opfyldes og skal fastsætte følgende:

1) Produktionens omfang med angivelse af dyrearter og dyretyper samt inden for hvilke grænser den maksimale produktion kan finde sted.

2) Grænseværdier, tekniske foranstaltninger eller tilsvarende parametre.

3) Den egenkontrol, som husdyrbruget skal foretage, herunder angivelse af beregninger, målinger, procedurer m.v. Der skal fastsættes krav til hyppighed, afrapportering og metode til at vurdere, om grænseværdierne er overholdt, tidspunkterne for indberetning af resultaterne af egenkontrollen til kommunalbestyrelsen, samt angivelse af, om prøveudtagning og analyse kan udføres af husdyrbruget selv eller skal udføres af et akkrediteret laboratorium. IE-husdyrbrug skal indberette informationer på grundlag af resultaterne af emissionsovervågningen mindst en gang årligt.

4) Regelmæssig vedligeholdelse og overvågning af de foranstaltninger, der træffes for at forebygge og begrænse emissionerne fra husdyrbruget.

5) Placering og udformning af ny bebyggelse til varetagelse af de landskabelige værdier.

6) Afskærmende beplantning omkring beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, som opføres uden tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer, samt nedrivning af beholderen, når den ikke længere er nødvendig for driften af den pågældende ejendom.

7) Valg af til- og frakørselsforhold.

8) Beskyttelsen af jord, grundvand, overfladevand og natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særligt sårbart overfor næringsstofpåvirkning.

9) Håndtering og opbevaring af husdyrgødning på husdyrbruget, herunder angivelse af opbevaringskapacitet.

10) Håndtering og opbevaring af affald.

11) Begrænsning af eventuelle gener for naboer (lugt-, støj-, støv-, flue- eller lysgener fra anlægget).

12) Hvordan husdyrbruget skal forholde sig i unormale driftssituationer.

13) Husdyrbrugets indretning og drift for at sikre, at husdyrbruget ikke påfører omgivelserne væsentlig forurening, herunder ved uheld.

14) Hvordan der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand.

15) På IE-husdyrbrug skal anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med IE-husdyrproduktionen begrænses med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde fastsætte vilkår med henblik på opfyldelse af krav om maksimal deposition med ammoniak på naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder, men som ikke er omfattet af § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og på andre naturtyper, der ikke er omfattet af § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og som er heder, moser eller overdrev, omfattet af beskyttelse efter § 3 i lov om naturbeskyttelse, eller ammoniakfølsom skov, jf. bilag 3, punkt A, nr. 3.

Stk. 3. Ved særlige tilfælde forstås i stk. 2 en virkning på miljøet, som ikke er i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, eller en væsentlig miljøpåvirkning af særlige regionale eller lokale beskyttelsesinteresser.

Stk. 4. Ved fastsættelse af vilkår om den maksimale deposition på de naturtyper, der fremgår af stk. 2, skal kommunalbestyrelsen anvende de kriterier for vilkårsfastsættelse, der fremgår af bilag 3.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal meddele afslag, hvis de fastlagte beskyttelsesniveauer i bilag 3 eller vilkårsfastsættelse, jf. stk. 2, ikke kan forhindre skade på internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede arter i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan meddele afslag, hvis det vurderes, at der med de fastlagte beskyttelsesniveauer i bilag 3, eller de efter stk. 2, fastsatte vilkår vil være en væsentlig miljøpåvirkning af særlige regionale eller lokale beskyttelsesinteresser. Der kan dog ikke meddeles afslag alene begrundet i en væsentlig påvirkning på naturområder, der ikke er omfattet af § 7, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, hvis beskyttelsesniveauet i bilag 3, punkt A, vedrørende ammoniak er overholdt, med mindre dette følger af anden lovgivning.

Fastlæggelse af den bedste tilgængelige teknik

§ 14. Kommunalbestyrelsen skal ved fastlæggelsen af den bedste tilgængelige teknik i forbindelse med godkendelse eller revurdering af husdyrbrug anvende BAT-standardvilkårene og tage særligt hensyn til følgende kriterier:

1) Anvendelse af teknologi, der resulterer i mindst muligt affald.

2) Anvendelse af mindre farlige stoffer.

3) Fremme af teknikker til nyttiggørelse og genanvendelse af stoffer, der produceres og forbruges i processen, og affald, hvor det er hensigtsmæssigt.

4) Sammenlignelige processer, indretninger eller driftsmetoder, som er gennemprøvet med et tilfredsstillende resultat i industriel målestok.

5) Teknologiske fremskridt og udviklingen i den videnskabelige viden.

6) De pågældende emissioners art, virkninger og omfang.

7) Datoerne for nye eller bestående anlægs ibrugtagning.

8) Den tid, der er nødvendig for indførelse af den bedste tilgængelige teknik.

9) Forbruget og arten af råstoffer, herunder vand, der forbruges i processen, og energieffektiviteten.

10) Behovet for at forhindre eller begrænse emissionernes samlede påvirkning af miljøet til et minimum.

11) Behovet for at forhindre uheld og begrænse følgerne heraf for miljøet.

12) Informationer, som offentliggøres af offentlige internationale organisationer, herunder BAT-referencedokumenter, i det omfang disse er relevante for den pågældende type af husdyrbrug.

§ 15. Kommunalbestyrelsen skal anvende BAT-standardvilkårene og lægge relevante BAT-konklusioner til grund i forbindelse med godkendelse og revurdering af IE-husdyrbrug, når de relevante BAT-konklusioner er vedtaget i overensstemmelse med proceduren i artikel 75, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner og offentliggjort af EU-Kommissionen i EU-Tidende., jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Miljøstyrelsen gør BAT-konklusioner for husdyrbrug, jf. bilag 5, tilgængelige via Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.

Stk. 3. Når en relevant BAT-konklusion er offentliggjort i EU-Tidende, fastsætter Miljøstyrelsen i denne bekendtgørelse regler om anvendelsen af konklusionerne. Indtil dette er sket, skal kommunalbestyrelsen anvende Miljøstyrelsens BAT-standardvilkår og lægge konklusionerne om den bedste tilgængelige teknik i eksisterende BAT-referencedokumenter til grund ved godkendelse og revurdering af IE-husdyrbrug.

Stk. 4. Når de relevante BAT-konklusioner eller BAT-referencedokumenter ikke omhandler den anvendte bedste tilgængelige teknik, delaktiviteten, produktionsprocessen eller deres potentielle miljøpåvirkninger, fastlægger kommunalbestyrelsen den bedste tilgængelige teknik for IE-husdyrbrug i overensstemmelse med § 14 efter høring af husdyrbruget. Den bedste tilgængelige teknik skal sikre en beskyttelse af miljøet, der svarer til niveauerne i både BAT-standardvilkårene og BAT-konklusionerne eller konklusionerne i et eksisterende BAT-referencedokument.

Fastsættelse af emissionsgrænseværdier m.v.

§ 16. Kommunalbestyrelsen fastsætter i forbindelse med godkendelse og revurdering emissionsgrænseværdier, jf. § 13, stk. 1, nr. 2, før eller i det punkt, hvor emissionerne udledes fra husdyrbruget, og inden eventuel fortynding.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan supplere eller erstatte emissionsgrænseværdierne med tilsvarende parametre eller tekniske foranstaltninger med tilsvarende funktion og miljøbeskyttelse.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter emissionsgrænseværdierne, de tilsvarende parametre og tekniske foranstaltninger på grundlag af den bedste tilgængelige teknik, jf. §§ 14 og 15, uden at der foreskrives anvendelse af en bestemt teknik eller teknologi. Emissionsgrænseværdierne for IE-husdyrbrug skal dog som minimum overholde §§ 17-20.

§ 17. For IE-husdyrbrug fastsætter kommunalbestyrelsen emissionsgrænseværdier, der sikrer, at emissionerne under normale driftsforhold ikke ligger over de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik, som fastsat i BAT-konklusionerne, jf. dog § 15, stk. 3, og §§ 18 og 19. Emissionsgrænseværdierne fastsættes

1) for samme eller kortere tidsrum og med samme referencebetingelser som i BAT-konklusionerne eller

2) med andre værdier, tidsrum og referencebetingelser end dem, der er omhandlet i BAT-konklusionerne, hvorefter betingelserne i stk. 2 og 3 skal opfyldes.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter ved anvendelsen af stk. 1, nr. 2, vilkår om, at emissionsovervågningen sker for samme tidsrum og referencebetingelser som de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget skal udarbejde et resumé af emissionsovervågningen mindst en gang årligt og sende det til kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen vurderer mindst en gang årligt resultaterne af husdyrbrugets emissionsovervågning efter stk. 2 og kontrollerer, at emissionerne under normale driftsvilkår ikke ligger over de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik i BAT-konklusionerne, jf. dog § 15, stk. 3.

§ 18. For IE-husdyrbrug kan kommunalbestyrelsen undtagelsesvist fastsætte lempeligere emissionsgrænseværdier end de emissionsgrænseværdier, der fremgår af BAT-konklusionerne, jf. dog § 15, stk. 3, når kommunalbestyrelsen vurderer, at

1) overholdelse af de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik i BAT-konklusionerne, vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger sammenlignet med miljøfordelene på grund af anlæggets geografiske placering, de lokale miljøforhold eller anlæggets tekniske egenskaber,

2) fravigelsen ikke forårsager væsentlig forurening i strid med § 9, stk. 1, nr. 2, og

3) der opnås et højt beskyttelsesniveau af miljøet som helhed.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens vurdering og begrundelse for anvendelsen af stk. 1 skal fremgå af godkendelsen eller afgørelsen på baggrund af revurdering.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen sender en kopi af afgørelsen til Miljøstyrelsen, når stk. 1 er anvendt.

§ 19. Kommunalbestyrelsen kan i en godkendelse af et IE-husdyrbrug dispensere fra overholdelse af emissionsgrænseværdierne i § 17, stk. 1, med henblik på afprøvning og anvendelse af ny teknik. Der kan kun meddeles dispensation en gang pr. husdyrbrug pr. ny teknik og højst i en periode på 9 måneder.

Stk. 2. Ved ny teknik forstås i denne bestemmelse en ny teknik eller teknologi, der kan medføre enten et generelt højere eller mindst samme beskyttelse af miljøet og færre omkostninger end de eksisterende bedste tilgængelige teknikker, hvis den udvikles forretningsmæssigt.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen sender en kopi af dispensationen til Miljøstyrelsen.

§ 20. Kommunalbestyrelsen kan for IE-husdyrbrug fastsætte emissionsgrænseværdier, der er strengere end dem, der fremgår af BAT-konklusionerne, når den bedste tilgængelige teknik som fastlagt i godkendelser, påbud eller BAT-standardvilkårene er skærpet i forhold til BAT-konklusionerne, jf. dog § 15, stk. 3.

Oplysninger om offentlighedsproceduren

§ 21. Hvis der i forbindelse med godkendelsesbehandlingen har været gennemført den i § 55, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nævnte procedure om inddragelse af offentligheden, skal godkendelsen indeholde oplysning om den gennemførte procedure, herunder en redegørelse for kommunalbestyrelsens overvejelser på baggrund af de synspunkter, som offentligheden har givet udtryk for.

Forholdet til VVM-proceduren

§ 22. For husdyrbrug, hvor der samtidig indsendes ansøgningen om aktiviteter, som er selvstændigt omfattet af § 11 g i lov om planlægning (VVM-proceduren), må afgørelser om godkendelse tidligst træffes samtidig med den endelige vedtagelse af kommuneplanretningslinjerne efter lov om planlægning på baggrund af en samlet vurdering af virkningerne på miljøet for hele anlægget. I det omfang aktiviteten også er omfattet af godkendelsespligt efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse, må godkendelser tidligst træffes samtidig med det i § 10 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed fastsatte tidspunkt.

Stk. 2. Fra den 16. maj 2017 finder stk. 1, 1. pkt., anvendelse på selvstændige ansøgninger om projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og pragrammer og af konkrete projekter (VVM), hvis projektet etableres på en ejendom, hvor der drives husdyrbrug.

Tidsbegrænsning

§ 23. En godkendelse kan i særlige tilfælde tidsbegrænses. Dette gælder både godkendelsen som helhed eller enkelte dele heraf. Godkendelsen skal i så fald indeholde en nærmere begrundelse for tidsbegrænsningen.

Stk. 2. En godkendelse skal tidsbegrænses, i det omfang det følger af bindende regler fastsat i medfør af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Kapitel 6

Overholdelse af vilkår

§ 24. Den, som er ansvarlig for et IE-husdyrbrug, underretter straks kommunalbestyrelsen ved manglende overholdelse af godkendelsesvilkår og træffer straks de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes.

Kapitel 7

Anmeldeordninger

Forskellige anlæg

§ 25. Inden etablering, udvidelse eller ændring af halmlade, maskinhal, malkeanlæg, malkestald, kornlager eller foderlager, uden der i øvrigt ændres i staldindretningen, på eksisterende husdyrbrug skal der indgives anmeldelse af byggeriet til kommunalbestyrelsen. Ved malkestalde forstås i denne bekendtgørelse staldafsnit, hvor malkekøerne kun opholder sig i begrænsede perioder i forbindelse med malkning.

Stk. 2. Anmeldelse omhandler alene byggeri, som er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom og er beliggende i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.

Stk. 3. Lagre til opbevaring af foder, hvor tørstofprocenten er under 70, undtagen lukkede tanke eller beholdere til opbevaring af flydende råvarer, skal opfylde betingelserne i § 26, stk. 3-7, dog ikke § 26, stk. 5, nr. 3.

Stk. 4. Malkestalde skal opfylde betingelserne i § 28, stk. 4, dog således, at § 28, stk. 4, nr. 6, ikke finder anvendelse, når driftsherren ejer nabobeboelsen. Ændring eller udvidelse af staldanlæg skal begrænses til det for malkningen nødvendige.

Stk. 5. Anmeldelse skal indsendes til kommunalbestyrelsen og indeholde en beskrivelse af det planlagte byggeri samt udformningen og beliggenheden heraf.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal foretage en konkret vurdering af, om det anmeldte byggeri opfylder kravene i stk. 2-4 og sikre sig, at det ikke kan være til skade for miljøet, herunder at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal endvidere foretage en konkret vurdering af, om det anmeldte byggeri vil kunne påvirke naboer væsentligt.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen træffer på baggrund af den i stk. 6 og 7 konkrete vurdering afgørelse i sagen. Før der træffes afgørelse, skal kommunalbestyrelsen gøre naboer skriftligt bekendt med sagen og give dem adgang til at udtale sig inden for en frist på 2 uger. Orientering af naboer kan undlades, hvis det anmeldte efter kommunalbestyrelsens skøn er af underordnet betydning for naboerne.

Stk. 9. Ved afgørelsen meddeler kommunalbestyrelsen enten, at det anmeldte byggeri kan bringes til udførelse, eller at der kræves en ansøgning, jf. denne bekendtgørelses kapitel 4, med henblik på meddelelse af en tilladelse eller godkendelse i henhold til §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

§ 26. Etablering, udvidelse eller ændring på eksisterende husdyrbrug af ensilageplads, herunder ensilagesilo, i form af en støbt plads til opbevaring af ensilage, med eller uden støttemure, kan finde sted efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, hvis størrelsen af etableringen, udvidelsen eller ændringen af pladsen eller siloen i sig selv ikke overstiger 3.000 m2 eksklusiv vejarealer og kantbelægninger, jf. dog stk. 2-7.

Stk. 2. Anmeldelse efter stk. 1 kan kun finde sted, hvis byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af den pågældende bedrift som landbrugsbedrift, og det placeres i umiddelbar tilknytning til hidtidige bebyggelsesarealer på den ejendom, hvor byggeriet opføres.

Stk. 3. Opførelse af en ensilageplads med en grundplan, der ikke overstiger 1.000 m2, kan finde sted efter anmeldelse, når siloen placeres i en afstand på mindst følgende:

1) 100 m fra

a) beboelsesbygninger på en ejendom uden landbrugspligt i en samlet bebyggelse i landzone, som har en anden ejer end driftsherren,

b) eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde, og

c) lokalplanlagte områder i landzone udlagt til blandet bolig og erhverv eller offentlige formål til beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.

2) 75 m fra beboelse på den nærmeste naboejendom uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren.

3) 50 m fra åbne vandløb og fra søer med et areal, der er større end 100 m2.

Stk. 4. Opførelse af en ensilageplads med en grundplan over 1.000 m2, men som ikke overstiger 3.000 m2, kan finde sted efter anmeldelse, når siloen placeres i en afstand på mindst følgende:

1) 150 m fra

a) beboelsesbygninger på en ejendom uden landbrugspligt i en samlet bebyggelse i landzone, som har en anden ejer end driftsherren,

b) eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde, og

c) lokalplanlagte områder i landzone udlagt til blandet bolig og erhverv eller offentlige formål til beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.

2) 100 m fra beboelse på den nærmeste naboejendom uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren.

3) 50 m fra åbne vandløb og fra søer med et areal, der er større end 100 m2.

Stk. 5. En anmeldt plads, jf. stk. 1, skal ud over de i stk. 3 og 4, nævnte afstandskrav opfylde følgende betingelser, jf. dog § 36, stk. 5:

1) Ensilagepladsen skal etableres i sædvanlige byggematerialer i ikke-reflekterende overflader.

2) Etableringen af pladsen må ikke medføre væsentlige ændringer i eksisterende terræn.

3) Kanten på en ensilageplads med tilhørende støttemure må ikke opføres mere end 3 m over eksisterende terræn, medmindre ensilagepladsen helt omkranses af eksisterende driftsbygninger og -anlæg på ejendommen, og pladsens højde ikke overstiger højden på den laveste eksisterende bygning eller anlæg målt fra terræn til tagryg.

4) Senest den 31. december året efter etableringen af ensilagepladsen skal der etableres afskærmende beplantning omkring pladsen. Den afskærmende beplantning skal bestå af løvtræarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området, og beplantningen skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel gentilplantning.

Stk. 6. Anmeldes flere ensilagepladser, jf. stk. 1, skal anlæggene samlet set overholde de størrelsesgrænser og afstandskrav, som er angivet i stk. 1, stk. 3 og stk. 4.

Stk. 7. Bestemmelsen i stk. 6 finder ikke anvendelse på ensilagepladser, der er indgået i kommunalbestyrelsens vurdering i forbindelse med en tilladelse eller godkendelse efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

§ 27. Etablering, udvidelse eller ændring på eksisterende husdyrbrug af gødningsopbevaringsanlæg i form af en støbt møddingplads til opbevaring af fast gødning, eller en beholder til flydende husdyrgødning, ensilagesaft og restvand, kan finde sted efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, hvis kapaciteten af etableringen, udvidelsen eller ændringen af gødningsopbevaringsanlægget i sig selv ikke overstiger henholdsvis 100 dyreenheder for fast gødning eller 4.000 m3 for flydende husdyrgødning, ensilagesaft og restvand, jf. dog stk. 2-7.

Stk. 2. Anmeldelse efter stk. 1, kan kun finde sted, hvis byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af den pågældende bedrift som landbrugsbedrift, og det placeres i umiddelbar tilknytning til hidtidige bebyggelsesarealer på den ejendom, hvorpå byggeriet opføres.

Stk. 3. Den i stk. 1 nævnte opførelse af gødningsopbevaringsanlæg kan, jf. dog stk. 4, finde sted, når anlægget placeres i en afstand på mindst følgende:

1) 300 m fra

a) beboelsesbygninger på en ejendom uden landbrugspligt i en samlet bebyggelse i landzone, som har en anden ejer end driftsherren,

b) eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde, og

c) et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.

2) 300 m fra

a) naturområder omfattet af § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,

b) andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder,

c) heder, moser og overdrev omfattet af beskyttelse efter § 3 i lov om naturbeskyttelse og

d) ammoniakfølsom skov, jf. bilag 3, punkt A, nr. 3.

3) 100 m fra beboelse på nærmeste naboejendom uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren.

Stk. 4. Den i stk. 1 nævnte opførelse af gødningsopbevaringsanlæg i form af lukkede fortanke til staldanlæg kan finde sted under overholdelse af de i stk. 3, nr. 1 og 3, nævnte afstandskrav samt ved placering mindst 100 m fra de i stk. 3, nr. 2, nævnte områder.

Stk. 5. Et anmeldt gødningsopbevaringsanlæg, jf. stk. 1, skal ud over de i stk. 3 nævnte afstandskrav opfylde følgende betingelser, jf. dog § 36, stk. 5:

1) Gødningsopbevaringsanlægget skal etableres i sædvanlige byggematerialer i ikke-reflekterende overflader.

2) Etableringen af anlægget må ikke medføre væsentlige ændringer i eksisterende terræn.

3) Kanten på gødningsopbevaringsanlægget må ikke opføres mere end 3 m over eksisterende terræn, medmindre gødningsopbevaringsanlægget helt omkranses af eksisterende driftsbygninger og -anlæg på ejendommen og gødningsopbevaringsanlæggets højde ikke overstiger højden på den laveste eksisterende bygning eller anlæg målt fra terræn til tagryg.

4) Senest den 31. december året efter etableringen af gødningsopbevaringsanlægget etableres afskærmende beplantning omkring gødningsopbevaringsanlægget. Den afskærmende beplantning skal bestå af løvtræarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området, og beplantningen skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel gentilplantning.

Stk. 6. Anmeldes flere gødningsopbevaringsanlæg, skal gødningsopbevaringsanlæggene samlet set overholde størrelsesgrænsen på 100 dyreenheder eller 4.000 m3 som angivet i stk. 1. Anmeldes der lagre for både fast og flydende husdyrgødning, er størrelsesgrænsen for lagrene dog 50 dyreenheder for fast gødning og 2.000 m3 for flydende husdyrgødning.

Stk. 7. Bestemmelsen i stk. 6 finder ikke anvendelse på gødningsopbevaringsanlæg, der er indgået i kommunalbestyrelsens vurdering i forbindelse med en tilladelse eller godkendelse efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Dyrevelfærd

§ 28. Ændring eller udvidelse af staldanlæg på husdyrbrug til opfyldelse af dyrevelfærdsmæssige krav fastsat i lov eller bekendtgørelse, jf. stk. 2, kan finde sted efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 3-6. Ændring af anlæg på pelsdyrbrug, kvægbrug og svinebrug til opfyldelse af dyrevelfærdsmæssige krav, kan ske ved opførelse af nyt staldafsnit i umiddelbar tilknytning til eksisterende staldanlæg.

Stk. 2. Anmeldelse efter stk. 1 kan alene ske til opfyldelse af dyrevelfærdsmæssige krav, som fremgår af en bestemmelse indeholdt i en lov eller bekendtgørelse, der var trådt i kraft senest den 10. april 2011, som skal være opfyldt 10. april 2011 eller senere, jf. dog stk. 5 og 6, og som er indeholdt i følgende love og bekendtgørelser:

1) Lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte.

2) Lov om hold af heste.

3) Lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg.

4) Lov om hold af slagtekyllinger.

5) Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr.

6) Bekendtgørelse om beskyttelse af æglæggende høner.

Stk. 3. Anmeldelse efter stk. 1 kan kun finde sted, hvis ændringen eller udvidelsen begrænses til det for opfyldelse af de dyrevelfærdsmæssige krav nødvendige og må ikke indebære renoveringer af eksisterende staldanlæg eller at staldsystemet ændres til et staldsystem med øget ammoniakemission. En ændring til et staldsystem med øget ammoniakemission kan dog anmeldes efter stk. 1, når det eksisterende staldanlæg ikke giver andre muligheder for at opfylde de dyrevelfærdsmæssige krav, og det ikke indebærer en renovering af staldanlægget, og hvis det sker i større afstand end 300 m fra områder angivet i stk. 4, nr. 7, litra a-d. Anmeldelse efter stk. 6 kan dog indebære en ændring af staldsystemet i den eksisterende del af farestalden, hvis gødningskummen ikke ændres.

Stk. 4. En anmeldt ændring eller udvidelse af staldanlæg, jf. stk. 1, skal udover det i stk. 3 nævnte krav opfylde følgende betingelser:

1) Ændringen eller udvidelsen må ikke medføre væsentlige ændringer i eksisterende terræn og skal placeres i umiddelbar tilknytning til hidtidige bebyggelsesarealer på den ejendom, hvor byggeriet opføres.

2) Ændringen eller udvidelsen skal fremstå i samme byggestil som det eksisterende staldanlæg, hvortil der sker en tilbygning eller ændring, herunder i ydre byggematerialer, farver og taghældning.

3) Bygningsbredde af ændringen eller udvidelsen må ikke overstige det eksisterende staldanlægs bredde med mere end 5 pct., dog maksimalt 2 m.

4) Bygningshøjde, herunder taghøjde, af ændringen eller udvidelsen må ikke overstige det eksisterende staldanlægs højde med mere end 1,5 m.

5) Husdyrproduktionens størrelse og sammensætning må ikke ændres som følge af ændringen eller udvidelsen.

6) Ændring eller udvidelse af anlæg, der er beliggende 100 m eller mindre fra nabobeboelse, må ikke udføres nærmere nabobeboelse, end det anlæg, der udvides eller ændres.

7) Placeringen af ventilationsafkast på det staldanlæg, der udvides eller ændres, skal enten bevares uændret eller flyttes i retning væk fra nedennævnte relevante naturområder, hvis tilbygningen eller ændringen placeres 300 m eller mindre fra

a) naturområder omfattet af § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,

b) andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder,

c) heder, moser og overdrev omfattet af beskyttelse efter § 3 i lov om naturbeskyttelse og

d) ammoniakfølsom skov, jf. bilag 3, punkt A, nr. 3.

8) Ved anmeldelse efter stk. 6 må farestalden ikke ligge i en afstand på mindre end 300 m til beskyttet natur omfattet § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, eller mindre end 100 m til andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder, heder, moser og overdrev omfattet af beskyttelse efter § 3 i lov om naturbeskyttelse og ammoniakfølsom skov, jf. bilag 3, punkt A, nr. 3.

Stk. 5. Ændring eller udvidelse af staldanlæg på husdyrbrug, hvor der produceres kødædende pelsdyr, for at opfylde reglerne i bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr om indhusning af avlstæver i hvert andet bur, minimum størrelse bur for hvalpe efter fravænning og minimum frit tilgængeligt areal for mink, ildere og fritter, kan anmeldes efter stk. 1.

Stk. 6. Der kan ske anmeldelse efter stk. 1 af de ændringer eller udvidelser af staldanlæg på husdyrbrug, der er nødvendige for at opfylde betingelserne i bekendtgørelse om tilskud til etablering af løsdrift i farestalde.

Skift mellem dyretyper

§ 29. I stalde kan skift mellem dyretyper, ændringer af produktionsformen inden for en dyretype eller flytning af husdyrproduktionen mellem eksisterende staldafsnit finde sted efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, hvis det kan gennemføres uden ændringer af staldanlæg, der kræver tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2. Anmeldelse efter stk. 1 kan kun finde sted ved skift inden for, men ikke mellem, følgende dyregrupper, dog således at det er muligt at skifte til dyregruppen kvæg fra de øvrige grupper, jf. dog stk. 3:

1) Svin: Slagtesvin, smågrise og søer.

2) Kvæg: Malkekvæg, ammekøer og andet kvæg, heste samt geder, får og andre drøvtyggere.

3) Fjerkræ: Slagtekyllinger, høns og andet fjerkræ.

4) Pelsdyr: Mink og andre pelsdyr.

Stk. 3. For dyretyper omfattet af § 33, stk. 4, og § 34, stk. 3, kan der kun foretages skift inden for og mellem de pågældende dyretyper.

Stk. 4. Anmeldelse efter stk. 1, skal opfylde følgende betingelser:

1) Den samlede lugtemission fra husdyrbrugets staldanlæg må ikke øges.

2) Lugtemissionen i det enkelte staldafsnit må kun øges, såfremt lugtforøgelsen er mindre end en samtidig lugtemissionsreduktion fra staldafsnit på samme husdyrbrug, der ligger nærmere de i bilag 3, punkt B, tabel 4, nævnte områder.

3) Den samlede ammoniakemission fra husdyrbrugets anlæg må ikke øges.

4) Skift i dyretype må ikke medføre en forøgelse af husdyrbrugets deposition af ammoniak på

a) naturområder omfattet af § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,

b) andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder,

c) heder, moser og overdrev omfattet af beskyttelse efter § 3 i lov om naturbeskyttelse og

d) ammoniakfølsom skov, jf. bilag 3, punkt A, nr. 3.

Stk. 5. Lugtemissionskravet i stk. 4, nr. 2, skal ikke opfyldes i forhold til de i bilag 3, punkt B, tabel 4, nævnte områder, såfremt lugtemissionen kun øges i staldafsnit, som er placeret i en afstand, der er mindst dobbelt så stor som den ukorrigerede geneafstand beregnet efter bilag 3, punkt B, for hele husdyrbruget. Ammoniakdepositionskravet i stk. 4, nr. 4, skal ikke opfyldes i forhold til de i stk. 4, nr. 4, litra a, nævnte områder, såfremt ammoniakdepositionen fra husdyrbruget til sådanne områder ikke overstiger halvdelen af den tilladte deposition, jf. bilag 3, punkt A, nr. 2. Ammoniakdepositionskravet i stk. 4, nr. 4, skal ikke opfyldes for de i stk. 4, nr. 4, litra b, c og d, nævnte områder, såfremt ammoniakdepositionen fra husdyrbruget til sådanne områder ikke overstiger 0,5 kg kvælstof pr. ha pr. år.

Stk. 6. Anmeldelse efter stk. 1 kan ikke finde sted, hvis etableringen, udvidelsen eller ændringen af dyreholdet medfører en overskridelse af en stipladsgrænse, jf. § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, medmindre dyreholdet er omfattet af en godkendelse meddelt efter § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller § 33 i lov om miljøbeskyttelse.

Emissionsorienteret produktionstilpasning

§ 30. Udvidelse af antal husdyr, bortset fra produktion af smågrise indtil 25 kg, i eksisterende stalde på husdyrbrug kan finde sted efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, hvis det kan gennemføres uden andre ændringer, der kræver tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Anmeldelse efter stk. 1 kan kun finde sted ved udvidelse af antal husdyr på husdyrbrug, der ikke er omfattet af tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 3. Anmeldelse efter stk. 1 kan ikke finde sted, hvis etablering, udvidelse eller ændring af dyreholdet medfører en overskridelse af en stipladsgrænse, jf. § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, medmindre dyreholdet er omfattet af en godkendelse meddelt efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse.

Stk. 4. Anmeldelse efter stk. 1 forudsætter, at følgende betingelser er opfyldt:

1) Antal husdyr må kun udvides i staldanlæg, hvis staldanlægget overholder følgende afstandskrav til ammoniakfølsom natur:

a) Kategori 1-natur, jf. bilag 3, punkt 2: Mindst 325 m, hvis der ikke er andre husdyrbrug i nærheden, mindst 450 m, hvis der er ét andet husdyrbrug i nærheden, eller mindst 650 m, hvis der er mere end ét husdyrbrug i nærheden, jf. bilag 3, tabel 3.

b) Kategori 2-natur, jf. bilag 3, punkt 2: Mindst 250 m.

c) Kategori 3-natur, jf. bilag 3, punkt 3: Mindst 100 m.

2) Hvis dyreholdet efter anmeldelsen overstiger en dyreenheds- eller stipladsgrænse i § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal staldanlægget i stedet for kravene efter nr. 1, litra a-c, overholde følgende afstandskrav til ammoniakfølsom natur:

a) Kategori 1-natur, jf. bilag 3, punkt 2: Mindst 525 m, hvis der ikke er andre husdyrbrug i nærheden, mindst 700 m, hvis der er ét andet husdyrbrug i nærheden, eller mindst 950 m, hvis der er mere end ét husdyrbrug i nærheden, jf. bilag 3, tabel 3.

b) Kategori 2-natur, jf. bilag 3, punkt 2: Mindst 425 m.

c) Kategori 3-natur, jf. bilag 3, punkt 3: Mindst 160 m.

3) Husdyrbruget skal efter udvidelsen overholde beskyttelsesniveauet for lugt som angivet i bilag 3, punkt B.

4) Produktionen af hver dyretype i hvert staldafsnit må højst udvides således, at antal dyreenheder for den anmeldte produktion, som er beregnet efter omregningsfaktoren for dyreenheder i bilag 1, afsnit H, til bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., ikke overstiger antal dyreenheder, som er beregnet for produktionen før anvendelse af denne anmeldeordning efter omregningsfaktoren i bilag 1, afsnit A, til bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

5) Produktionen for den pågældende dyretype i det pågældende staldafsnit må ikke tidligere være udvidet efter den nu ophævede § 19 f i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009, som affattet ved bekendtgørelse nr. 291 af 6. april 2011, og ændret ved bekendtgørelse nr. 1036 af 5. november 2012, efter den nu ophævede § 32 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. bekendtgørelse nr. 1172 af 4. oktober 2013, efter den nu ophævede § 32 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. bekendtgørelse nr. 1280 af 8. november 2013, efter den nu ophævede § 32 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, som affattet ved bekendtgørelse nr. 1283 af 8. december 2014, og ændret ved bekendtgørelse nr. 684 af 22. maj 2015, efter den nu ophævede § 32 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. bekendtgørelse nr. 1541 af 10. december 2015, eller den nu ophævede § 32 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. bekendtgørelse nr. 44 af 11. januar 2016. Hvis udvidelse efter en af disse bestemmelser er sket på grundlag af en anmeldelse, der er indgivet til og med den 31. december 2014, kan produktionen af hver dyretype i hvert staldafsnit dog udvides således, at antal dyreenheder for den anmeldte produktion, som er beregnet efter omregningsfaktoren for dyreenheder i bilag 1, afsnit H, til bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., ikke overstiger antal dyreenheder, som er beregnet for produktionen før anvendelse af denne anmeldeordning efter omregningsfaktoren i bilag 1, afsnit D, til bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

§ 31. Udvidelse af antal husdyr i eksisterende stalde på husdyrbrug kan finde sted efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, hvis det kan gennemføres uden andre ændringer, der kræver tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Anmeldelse efter stk. 1 kan kun finde sted ved udvidelse af antal husdyr på husdyrbrug, der er omfattet af tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 3. Anmeldelse efter stk. 1 kan ikke finde sted, hvis etablering, udvidelse eller ændring af dyreholdet medfører en overskridelse af en stipladsgrænse, jf. § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, medmindre dyreholdet er omfattet af en godkendelse meddelt efter § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 4. Anmeldelse i medfør af stk. 1 forudsætter, at følgende betingelser er opfyldt:

1) Antal husdyr må ikke udvides i staldafsnit, der ligger i en afstand på mindre end 100 m til natur, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder, heder, moser og overdrev omfattet af beskyttelse efter § 3 i lov om naturbeskyttelse eller ammoniakfølsom skov, jf. bilag 3, punkt A, nr. 3. Hvor tilladelsen eller godkendelsen efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er baseret på en ansøgning indsendt før den 10. april 2011, skal der være en afstand på mindst 600 m fra husdyrbrugets staldanlæg til ammoniakfølsomme naturområder omfattet af § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

2) Husdyrbruget skal efter udvidelsen af dyreholdet overholde beskyttelsesniveauet for lugt som angivet i bilag 3, punkt B.

3) Husdyrproduktionen af hver dyretype i hvert staldafsnit må kun udvides således, at N ab dyr og P ab dyr med de nyeste normer ikke overstiger N ab dyr og P ab dyr anvendt på tilladelses- eller godkendelsestidspunktet, jf. stk. 2.

Miljøeffektive teknologier eller teknikker

§ 32. Miljøeffektive teknologier eller teknikker kan afprøves på eksisterende husdyrbrug efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2. Anmeldelse efter stk. 1 kan kun finde sted, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Husdyrbruget har en godkendelse meddelt efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

2) Dyreholdets størrelse og sammensætning ændres ikke.

3) Forureningen fra husdyrbruget og de enkelte staldanlæg øges ikke som følge af afprøvning af den anmeldte miljøeffektive teknologi eller teknik.

4) For IE-husdyrbrug skal emissionsgrænseværdierne overholdes, jf. §§ 16-19.

Stk. 3. Anmeldelse efter stk. 1 kan kun finde sted, når afprøvningen af den miljøeffektive teknologi eller teknik sker mindst 100 m fra:

1) Nærmeste beboelsesbygning på en ejendom uden landbrugspligt i en samlet bebyggelse i landzone, som har en anden ejer end driftsherren.

2) Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde.

3) Et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.

4) Naturområder omfattet af § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

5) Andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder.

6) Heder, moser og overdrev omfattet af beskyttelse efter § 3 i lov om naturbeskyttelse.

7) Ammoniakfølsom skov, jf. bilag 3, punkt A, nr. 3.

Stk. 4. Nødvendiggør afprøvningen af miljøeffektive teknologier eller teknikker etablering, udvidelse eller ændring af anlægget, skal følgende betingelser desuden være opfyldt:

1) Byggeriet begrænses til det, der er nødvendigt for at afprøve den anmeldte miljøeffektive teknologi eller teknik.

2) Byggeriet må ikke indebære renovering af eksisterende staldanlæg, eller at staldsystemet ændres til et staldsystem med øget ammoniakemission.

3) Ny bygningsmasse må samlet set ikke overstige 250 m3 i bygningsrumfang. Der kan dog etableres op til 500 m3 i bygningsrumfang, når byggeriet fremstår som beskrevet i nr. 5, litra b.

4) Ventilationsafkast må ikke afvige væsentligt i rumfang og højde i forhold til eksisterende afkast.

5) Byggeriet skal fremstå

a) i sædvanlige byggematerialer med jordfarvede, ikke-reflekterende overflader, og bygningshøjden må højst være 5 m, dog ikke højere end nærmeste bygnings højde, eller

b) i samme byggestil som det eksisterende byggeri, hvortil der sker tilbygning eller ændring, herunder i ydre byggematerialer, farver og taghældning samt med en bygningsbredde og -højde, der ikke overstiger bredde og højde, herunder taghøjde, på det eksisterende byggeri.

6) Byggeriet må ikke medføre væsentlige ændringer i eksisterende terræn og skal placeres i umiddelbar tilknytning til eksisterende byggeri.

Stk. 5. Afprøvningen skal være afsluttet senest 3 år efter, at kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om, at den anmeldte miljøeffektive teknologi eller teknik kan afprøves. Kommunalbestyrelsen kan forlænge afprøvningsperioden med op til 1 år.

Stk. 6. Byggeri, der ikke er opført i overensstemmelse med stk. 4, nr. 5, litra b, skal fjernes senest 3 måneder efter, at afprøvning af den miljøeffektive teknologi eller teknik er afsluttet, medmindre kommunalbestyrelsen forinden har modtaget en ansøgning om godkendelse af byggeriet efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Hvis en ansøgning om godkendelse efter 1. pkt. ikke imødekommes, skal byggeriet fjernes senest 3 måneder efter, at sagen er afgjort med et afslag.

Naturafgræsning

§ 33. Etablering, udvidelse eller ændring af afgræsningsdyrehold, der er opstaldet en del af året, kan finde sted efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2-12.

Stk. 2. Anmeldelsen efter stk. 1 sker for et ved anmeldelsen nærmere afgrænset dyrehold, areal og staldanlæg. Dyreholdet må ikke flyttes til andre arealer eller staldanlæg.

Stk. 3. Det eller de i medfør af stk. 1 anmeldte dyrehold på et husdyrbrug må i alt højst have en gødningsproduktion i perioden fra 1. oktober til 30. april svarende til en årlig gødningsproduktion på 15 dyreenheder.

Stk. 4. Dyreholdet kan kun omfatte følgende dyretyper:

1) Ammekøer med tilhørende opdræt, stude, tyrekalve og tyre.

2) Okser.

3) Får.

4) Geder.

5) Heste.

Stk. 5. Arealerne må kun omfatte græsningsegnede arealer, der er fredede, omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse eller udpeget som Natura 2000-områder samt øvrige arealer med permanent græs. De øvrige arealer må højst udgøre halvdelen af det samlede areal.

Stk. 6. Arealerne skal afgræsses af hele det anmeldte dyrehold, som minimum i perioden fra 1. maj til 30. september, og dyreholdet skal efter kommunalbestyrelsens skøn netto fjerne flere næringsstoffer fra arealerne, end det tilfører. Arealer med jordrugende ynglefugle, hvor disse ynglefugle indgår i udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område, må dog tidligst afgræsses fra 1. juni, og der må højst være et antal dyr, der svarer til 0,85 dyreenheder pr. ha i perioden fra 1. juni til 30. juni.

Stk. 7. Der må ikke udbringes organisk gødning eller handelsgødning på alle arealerne omfattet af stk. 5. Anvendelse af arealerne til afgræsning med det anmeldte dyrehold udløser ikke krav om arealgodkendelse ifølge §§ 15 eller 26 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 8. Opstaldning af det anmeldte dyrehold i perioden 1. oktober til 30. april kan ske i eksisterende eller nye staldanlæg samt tilbygning til eksisterende staldanlæg, hvor hele husdyrproduktionen på husdyrbruget efter udvidelsen overholder beskyttelsesniveauet for lugt som angivet i bilag 3, punkt B.

Stk. 9. Nye staldafsnit, der etableres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, og tilbygninger til eksisterende staldanlæg skal opfylde § 28, stk. 4, nr. 1-4, 6 og 7. Byggeriet må ikke være større end nødvendigt for det anmeldte dyrehold.

Stk. 10. Nye staldanlæg, der ikke etableres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, skal opfylde følgende krav:

1) Byggeriet må ikke være større end nødvendigt i forhold til et dyrehold, jf. stk. 3 og 4.

2) Byggeriet må have en maksimal højde på 4,5 m målt fra terræn til tagryg.

3) Byggeriet må ikke medføre væsentlige ændringer i eksisterende terræn.

4) Byggeriet skal fremstå i sædvanlige byggematerialer og med jordfarvede, ikke-reflekterende overflader.

Stk. 11. Nye staldanlæg, der opføres efter stk. 10, og som er beliggende i områder, der i kommuneplanen er udpeget med landskabelige værdier, værdifulde kulturmiljøer eller nationale geologiske interesseområder, skal fjernes senest 3 år efter, at afgræsning er ophørt, eller hvis der i 3 på hinanden følgende år ikke sker afgræsning af arealet, medmindre kommunalbestyrelsen forinden har modtaget en ansøgning om tilladelse eller godkendelse af byggeriet efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Hvis en ansøgning om godkendelse efter 1. pkt. ikke imødekommes, skal byggeriet fjernes senest tre måneder efter, at sagen er endeligt afgjort med et afslag.

Stk. 12. Opstaldningen af det anmeldte dyrehold må ikke indebære renovering af eksisterende staldanlæg, eller at staldsystemet ændres til et staldsystem med øget ammoniakemission eller til opstaldning af andre dyr end de anmeldte.

§ 34. Etablering, udvidelse eller ændring af afgræsningsdyrehold på højst 250 dyreenheder, der går ude hele året uden brug af staldanlæg, læskure eller lignende kan finde sted efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2-7.

Stk. 2. Anmeldelsen efter stk. 1 sker for et ved anmeldelsen nærmere afgrænset dyrehold og areal. Dyreholdet må ikke flyttes til andre arealer.

Stk. 3. Dyreholdet kan kun omfatte følgende dyretyper:

1) Ammekøer med tilhørende opdræt, stude, tyrekalve og tyre.

2) Okser.

3) Får.

4) Geder.

5) Heste.

Stk. 4. Arealerne må kun omfatte græsningsegnede arealer, der er fredede, omfattet af beskyttelse efter § 3 i lov om naturbeskyttelse eller udpeget som Natura 2000-områder samt øvrige arealer med permanent græs. De øvrige arealer må højst udgøre halvdelen af det samlede areal.

Stk. 5. Der må ikke udbringes organisk gødning eller handelsgødning på alle arealerne omfattet af stk. 4. Anvendelse af arealerne til afgræsning med det anmeldte dyrehold udløser ikke krav om arealgodkendelse ifølge §§ 15 eller 26 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 6. For det anmeldte dyrehold kan § 29 kun anvendes til skift mellem dyretyper omfattet af stk. 3.

Stk. 7. Dyreholdet skal efter kommunalbestyrelsens skøn netto fjerne flere næringsstoffer fra arealerne, end det tilfører, og der må højest være 0,5 dyreenheder pr. ha i perioden 1. september til 31. maj, svarende til en gødningsproduktion på 0,375 dyreenheder pr. ha. Arealer med jordrugende ynglefugle, hvor disse ynglefugle indgår i udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område, må dog ikke afgræsses i perioden fra 1. februar til 31. maj, og der må højst være et antal dyr, der svarer til 0,85 dyreenheder pr. ha i perioden fra 1. juni til 30. juni.

Økologi

§ 35. Ændring af ikke autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin inklusiv de nødvendige ændringer af staldanlæg kan finde sted efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2-11.

Stk. 2. Anmeldelsen efter stk. 1 kan kun omfatte husdyrbrug, der efter anmeldelsen er under grænserne i § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af et husdyrbrug.

Stk. 3. Dyreholdets størrelse og sammensætning må ikke ændres, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4. Medmindre antallet af dyreenheder med søer, smågrise eller slagtesvin over 32 kg på husdyrbruget halveres i forhold til produktionen før anvendelse af denne anmeldeordning, skal følgende afstande overholdes mellem ammoniakfølsom natur og nærmeste staldanlæg, dog ikke staldanlæg i form af mobile hytter:

1) Ved en produktion af økologiske søer, smågrise og slagtesvin på 15-75 dyreenheder:

a) 300 m til naturområder omfattet af § 7, stk. 1, nr. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

b) 100 m til områder omfattet af § 7, stk. 1, nr. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

2) Ved en produktion af økologiske søer, smågrise og slagtesvin på over 75 dyreenheder:

a) 900 m til naturområder omfattet af § 7, stk. 1, nr. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

b) 300 m til områder omfattet af § 7, stk. 1, nr. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 5. Medmindre antallet af dyreenheder med søer, smågrise eller slagtesvin over 32 kg på husdyrbruget halveres i forhold til før anvendelse af denne anmeldeordning, skal afstanden fra ammoniakfølsom natur omfattet § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, være mindst 50 m til nærmeste folds kant og mindst 100 m til nærmeste mobile hytte.

Stk. 6. Hele husdyrproduktionen på husdyrbruget skal efter ændringen overholde beskyttelsesniveauet for lugt som angivet i bilag 3, punkt B.

Stk. 7. Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlægget skal opfylde § 28, stk. 4, nr. 1-4, samt nr. 6 og 7. Der må kun bygges i det omfang, det er nødvendigt i forhold til omlægning til økologisk drift af det anmeldte dyrehold, jf. stk. 2, og byggeriet må ikke indebære renovering af eksisterende staldanlæg, eller at staldsystemet ændres til et staldsystem med øget ammoniakemission. En ændring til et staldsystem med øget ammoniakemission kan dog anmeldes efter stk. 1, når det eksisterende staldanlæg ikke giver andre muligheder for at opfylde kravene til autoriseret økologisk produktion.

Stk. 8. Mobile hytter kan opstilles, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Hytterne skal fremstå i sædvanlige byggematerialer og med jordfarvede, ikke-reflekterende overflader.

2) Højden på hytterne må højst være 2,5 m.

3) Grundarealet på hytter, der kun indeholder en stiplads til søer eller slagtesvin, må højst være 10 m2.

4) Det samlede grundareal må højst være 40 m2, når hytterne indeholder flere stipladser, bygges sammen eller opstilles samlet.

5) Hytterne skal have samme udformning og placeres i enkle mønstre. Dette krav kan dog fraviges, i det omfang hensynet til en hensigtsmæssig fordeling af gødningen gør det nødvendigt.

6) Indretning og drift skal ske i overensstemmelse med det af Miljøstyrelsen godkendte byggeblad for indretning og drift af udendørs sohold.

Stk. 9. Staldanlæg og mobile hytter, jf. stk. 7 og 8, må ikke placeres inden for følgende:

1) Fredede områder.

2) Klitfredningslinje.

3) Strandbeskyttelseslinje.

4) Sø- og åbeskyttelseslinje.

5) Skovbyggelinje.

6) Fortidsmindebeskyttelseslinje.

7) Områder, der er omfattet af § 11 a, stk. 1, nr. 15-17, i lov om planlægning.

Stk. 10. Ønskes et anmeldt dyrehold efterfølgende omlagt til ikke autoriseret økologisk drift med mere end 15 dyreenheder, forudsætter denne ændring tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 11. De mobile hytter skal fjernes, når produktionen med brug af hytter ophører.

Afgørelse, udnyttelse og ophør

§ 36. Ved modtagelse af anmeldelse efter §§ 26-35 skal kommunalbestyrelsen kvittere for modtagelsen og indstille sagsbehandlingen af husdyrbrugets eventuelle ansøgninger efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunalbestyrelsen skal informere Miljø- og Fødevareklagenævnet om en anmeldelse, hvis anmeldelsen omfatter byggeri eller dyrehold, som af kommunalbestyrelsen er tilladt eller godkendt efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og kommunalbestyrelsen er bekendt med, at tilladelsen eller godkendelsen er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vurderer, hvorvidt det anmeldte efter §§ 26-35 overholder kravene i §§ 26-35 og § 8, jf. § 9, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og ikke er i strid med beskyttelsen af fredede områder, beskyttelseslinjer eller områder, der i kommuneplan er udpeget med landskabelige værdier, særlige naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde kulturmiljøer samt nationale geologiske interesseområder.

Stk. 3. På baggrund af vurderingen efter stk. 2 træffer kommunalbestyrelsen senest 2 måneder fra modtagelse af en anmeldelse efter §§ 26-35 afgørelse om, at det anmeldte kan bringes til udførelse, eller at det anmeldte kræver tilladelse eller godkendelse i medfør af §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor oplysningskravene i § 7 er opfyldt. Senest 4 uger efter modtagelsen af en ufuldstændig ansøgning, meddeler kommunalbestyrelsen ansøger, hvilke oplysninger der mangler, før anmeldelsen kan behandles.

Stk. 4. Før der træffes afgørelse, jf. stk. 3, skal kommunalbestyrelsen gøre naboer skriftligt bekendt med anmeldelsen efter §§ 26-35 og give dem adgang til at udtale sig inden for en frist på 2 uger. Orientering af naboer kan undlades, hvis det anmeldte efter kommunalbestyrelsens skøn er af underordnet betydning for naboerne.

Stk. 5. Ved afgørelsen efter stk. 3 kan kommunalbestyrelsen på baggrund af en vurdering af de landskabelige forhold beslutte helt eller delvist at fravige krav om afskærmende beplantning, jf. § 26, stk. 5, nr. 4, og § 27, stk. 5, nr. 4.

Stk. 6. Det kan indgå i kommunalbestyrelses afgørelse efter stk. 3, at konkrete vilkår i en tilladelse eller godkendelse ikke finder anvendelse som følge af anmeldelsen efter §§ 26-35.

Stk. 7. Hvor kommunalbestyrelsen efter stk. 1 har indstillet sagsbehandlingen af en ansøgning, skal kommunalbestyrelsen, når der er truffet afgørelse efter stk. 3, genoptage denne. Såfremt afgørelsen, jf. stk. 3, giver anledning til ændringer i den genoptagne ansøgning, skal kommunalbestyrelsen give ansøger meddelelse herom og samtidig fastsætte en frist for ansøgers indsendelse af nye oplysninger. Såfremt afgørelsen giver anledning til, at tilladelse eller godkendelse efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug ikke længere er nødvendig, afslutter kommunalbestyrelsen sagsbehandlingen og giver ansøger meddelelse herom.

§ 37. En afgørelse på grundlag af en anmeldelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 2 år efter, at afgørelsen er meddelt.

Stk. 2. Hvis en afgørelse på grundlag af en anmeldelse ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år.

Kapitel 8

Revurdering af godkendelser

§ 38. Godkendelser omfattet af §§ 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og godkendelser meddelt efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering og om nødvendigt ajourføres i lyset af den teknologiske udvikling. Kommunalbestyrelsen foretager den første regelmæssige revurdering, når der er forløbet 8 år fra det tidspunkt, hvor virksomheden første gang blev godkendt.

Stk. 2. Som indledning til revurderingen skal kommunalbestyrelsen sende et oplæg til godkendelsesindehaveren om myndighedens foreløbige overvejelser om revurderingen.

Stk. 3. På baggrund af revurderingen træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om, enten at vilkårene skal ændres, eller at revurderingen ikke medfører ændringer i husdyrbrugets godkendelse. Afgørelsen træffes med hjemmel i § 39, jf. § 41, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. I afgørelsen fastsættes også tidspunktet for den næste regelmæssige revurdering.

Stk. 4. Hvis der i forbindelse med revurdering af en godkendelse har været gennemført den i § 40 nævnte procedure, skal afgørelsen indeholde oplysning om den gennemførte procedure, herunder en redegørelse for kommunalbestyrelsens overvejelser på baggrund af de synspunkter, som offentligheden har givet udtryk for.

§ 39. Kommunalbestyrelsen skal tage en godkendelse af et IE-husdyrbrug op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 39 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, når EU-Kommissionen i EU-Tidende har offentliggjort en BAT-konklusion, der vedrører den væsentligste af husdyrbrugets aktiviteter omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. dog § 15, stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal tage godkendelsen op til revurdering uanset § 40, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og § 41 a, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse.

Stk. 2. Revurderingen skal omfatte alle vilkår i godkendelsen.

Stk. 3. § 38, stk. 2, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4, finder tilsvarende anvendelse ved revurdering efter stk. 1.

Stk. 4. Når § 18, stk. 1, er anvendt i forbindelse med godkendelse af IE-husdyrbrug, skal den fortsatte anvendelse heraf indgå i kommunalbestyrelsens revurdering.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger revurderingen på en sådan måde, at husdyrbruget kan overholde de på baggrund af BAT-konklusionen ajourførte vilkår senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen i EU-Tidende. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist for overholdelse af nye vilkår, der udløber senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen i EU-Tidende. For ændringer, som ikke følger af BAT-konklusionen, kan kommunalbestyrelsen fastsætte en anden gennemførelsesfrist. Gennemførselsfristen for ændringer, som ikke følger af BAT-konklusionen, kan ikke fravige § 40, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, medmindre betingelserne i § 40, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, er opfyldt.

§ 40. I sager om revurdering af godkendelser efter §§ 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt godkendelser efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse, må kommunalbestyrelsen ikke træffe afgørelse efter § 39, jf. § 40, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig om kommunalbestyrelsens udkast til afgørelse.

Stk. 2. For at give offentligheden lejlighed til at udtale sig skal kommunalbestyrelsen foretage offentlig annoncering, når den indleder en revurdering efter §§ 38 og 39. Annoncering kan ske udelukkende digitalt på kommunens hjemmeside. Annonceringen skal som minimum indeholde følgende:

1) Kommunalbestyrelsens navn og adresse.

2) Virksomhedens navn og beliggenhed.

3) Oplysning om, at kommunalbestyrelsen agter at tage virksomhedens miljøgodkendelse op til revurdering.

4) Oplysning om, at enhver har ret til at se og kommentere sagens akter, samt oplysning om, hvortil kommentarer og spørgsmål kan rettes.

5) Angivelse af hvornår, hvor og hvordan sagens akter vil blive stillet til rådighed.

6) Oplysning om, at enhver inden for en nærmere fastsat frist på 2-4 uger fra annonceringen kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og at enhver har ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 2-4 uger fra modtagelsen af udkastet.

Stk. 3. Ved fremsendelse af udkast til afgørelse, jf. stk. 2, nr. 6, skal der tillige informeres om det materiale, som kommunalbestyrelsen eventuelt måtte have fået til rådighed, efter at annonceringen er foretaget.

Stk. 4. Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen foretager digital offentliggørelse af afgørelser på baggrund af revurdering af IE-husdyrbrug, jf. § 45.

Kapitel 9

Ophør

§ 41. Ved ophør af aktiviteter på IE-husdyrbrug finder kapitel 4 b i lov om forurenet jord anvendelse.

Stk. 2. Ved ophør forstås

1) ophør af alle aktiviteter på IE-husdyrbruget,

2) når et IE-husdyrbrug har meddelt kommunalbestyrelsen, at kapaciteten eller udnyttelsen af kapaciteten permanent nedsættes til under stipladsgrænserne i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, eller

3) situationer omfattet af § 33, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, når godkendelsen er bortfaldet helt eller for den del, der ligger over stipladsgrænserne i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 3. IE-husdyrbrug skal senest 4 uger efter driftsophør anmelde dette til kommunalbestyrelsen med et oplæg til vurdering efter § 38 k, stk. 1, i lov om forurenet jord. Vurderingen skal indeholde en risikovurdering med hensyn til menneskers sundhed og miljøet. Viser risikovurderingen, at det ikke kan afvises, at forureningen udgør en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, skal vurderingen tillige indeholde et oplæg til foranstaltninger, der sikrer, at forureningen ikke udgør en sådan risiko.

Kapitel 10

Administrative bestemmelser

§ 42. Kommunalbestyrelsen skal straks underrette miljø- og fødevareministeren, hvis en ansøgning vedrører et projekt, som vil kunne få negativ og betydelig indvirkning på mennesker eller miljø i et andet land.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen må ikke viderebehandle sagen, før miljø- og fødevareministeren giver tilladelse hertil. Kommunalbestyrelsen underretter i givet fald ansøgeren herom.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen sender en kopi af afgørelsen til miljø- og fødevareministeren.

§ 43. Hvis en ansøgning omfatter arealer, som er beliggende i to eller flere kommuner, skal kommunalbestyrelsen, inden den træffer afgørelse, foretage høring hos de øvrige kommunalbestyrelser med anmodning om udarbejdelse af vilkår for den del af arealerne, som er beliggende i de øvrige kommuner. Kommunalbestyrelsen skal indarbejde disse vilkår i den samlede godkendelse.

§ 44. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal kommunalbestyrelsen sende udkast til afgørelse til ansøgeren og oplyse om adgangen til aktindsigt og til at udtale sig i henhold til forvaltningsloven.

§ 45. Når kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om godkendelse eller revurdering af et IE-husdyrbrug, offentliggør kommunalbestyrelsen afgørelsen digitalt.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen offentliggør digitalt information om de foranstaltninger, som husdyrbruget har truffet ved definitivt driftsophør, jf. § 38 m, stk. 2, i lov om forurenet jord.

Stk. 3. Offentliggørelsen efter stk. 1 og 2 skal tillige indeholde oplysninger om, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunalbestyrelsen er i besiddelse af, dog med de begrænsninger, der følger af lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

§ 46. Kommunen registrerer via www.husdyrgodkendelse.dk eller et andet digitalt system, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 5, senest 1 måned efter at der er truffet afgørelse i sager om tilladelse eller godkendelse i medfør af §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og sager omfattet af denne bekendtgørelses kapitel 7, datoen for afgørelsen, og hvilken af de nævnte bestemmelser i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller denne bekendtgørelse afgørelsen er truffet i medfør af.

§ 47. Miljøstyrelsen kan ændre bekendtgørelsens bilag.

Kapitel 11

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 48. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. marts 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 44 af 11. januar 2016 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug ophæves.

§ 49. § 30 ophæves automatisk den 1. august 2017, medmindre andet bestemmes inden denne dato.

§ 50. § 31 ophæves automatisk den 1. januar 2018, medmindre andet bestemmes inden denne dato.

§ 51. Afgørelser, som er truffet i medfør af bekendtgørelse nr. 44 af 11. januar 2016 eller tidligere bekendtgørelser om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, bevarer deres gyldighed, indtil der efter denne bekendtgørelse eller lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug træffes nye afgørelser eller bestemmes andet.

Stk. 2. Afgørelser, som er truffet i medfør af § 25 i bekendtgørelse nr. 44 af 11. januar 2016 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 52. En afgørelse om, at anlæg til intensiv husdyravl må antages ikke at kunne få væsentlig virkning på miljøet, jf. den dagældende bestemmelse § 6 c i lov om planlægning, bevarer sin gyldighed udover den i § 104, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, fastsatte frist den 1. januar 2009 og udover fristen på 2 år i § 104, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, hvis den pågældende afgørelse er knyttet til en afgørelse efter § 35 i lov om planlægning, § 33 i lov om miljøbeskyttelse eller § 4 i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., der er blevet påklaget, og som er under behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet eller er afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet efter den 1. januar 2007.

Stk. 2. De i stk. 1, nævnte afgørelser om, at anlæg til intensiv husdyravl må antages ikke at kunne få væsentlig virkning på miljøet, jf. den dagældende bestemmelse i § 6 c i lov om planlægning, bevarer deres gyldighed, indtil Miljø- og Fødeklagenævnet har truffet afgørelse i klagesagen og bortfalder, hvis de ikke er udnyttet senest 1 år efter, at Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er meddelt.

§ 53. Afgørelser efter § 36, stk. 3, i denne bekendtgørelse, der vedrører anmeldelser efter §§ 25 og 26 i bekendtgørelse nr. 44 af 11. januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug m.v. eller tidligere bekendtgørelser om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug m.v., bortfalder den 1. august 2017.

§ 54. Verserende sager i 1. instansen om anmeldelse efter §§ 25 og 26 i hidtil gældende bekendtgørelser om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug m.v., der ikke er færdigbehandlet af kommunalbestyrelsen den 2. marts 2017, bortfalder. Tilsvarende bortfalder anmeldelser efter §§ 25 og 26 i den hidtil gældende bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug m.v., der modtages af kommunalbestyrelsen efter den 2. marts 2017.

Stk. 2. I verserende sager i 1. instansen om anmeldelser efter §§ 32 og 33 i den hidtil gældende bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug m.v., der ikke er færdigbehandlet den 2. marts 2017, skal kommunalbestyrelsen ikke inddrage bestemmelserne i § 32 stk. 4, nr. 4 og 7, og § 33, stk. 7, i den hidtil gældende bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug m.v. Tilsvarende gælder for anmeldelser efter §§ 32 og 33 i den hidtil gældende bekendtgørelse om tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug, der modtages af kommunalbestyrelsen efter den 2. marts 2017.

§ 55. Kommunalbestyrelsen og Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler sager efter de tidligere gældende regler, når anmeldelsen eller ansøgningen om tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug er modtaget af kommunalbestyrelsen før den 2. marts 2017, jf. dog stk. 2 og 3, og § 54.

Stk. 2. Sager om ansøgninger om godkendelse af IE-husdyrbrug, hvor ansøger inden den 7. januar 2013 har indsendt en fuldstændig ansøgning til kommunalbestyrelsen, behandles efter de før den 7. januar 2013 gældende regler, hvis godkendelsen meddeles inden den 7. januar 2014 og den ansøgte etablering, udvidelse eller ændring kan være i drift senest denne dato. Andre ansøgninger om godkendelse af IE-husdyrbrug, hvor ansøger inden den 7. januar 2013 har indsendt en fuldstændig ansøgning til kommunalbestyrelsen, behandles efter de før den 7. januar 2013 gældende regler, med undtagelse af reglerne i § 2, § 9, § 10, nr. 4, § 13, stk. 1, nr. 3, 4 og 15, §§ 14-20, § 24, §§ 38-42, § 45 og bilag 5 i denne bekendtgørelse, der finder anvendelse for disse ansøgninger.

Stk. 3. Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler klager over afgørelser om godkendelse af IE-husdyrbrug efter de før den 7. januar 2013 gældende regler, når ansøgningen er modtaget af kommunalbestyrelsen før den 7. januar 2013, godkendelsen er meddelt inden 7. januar 2014 og den ansøgte etablering, udvidelse eller ændring forventes at være i drift senest den 7. januar 2014. Andre klager over godkendelse af IE-husdyrbrug, hvor ansøger inden den 7. januar 2013 har indsendt en fuldstændig ansøgning til kommunalbestyrelsen, behandles efter de før den 7. januar 2013 gældende regler, med undtagelse af reglerne i § 2, § 9, § 10, nr. 4, § 13, stk. 1, nr. 3, 4 og 15, §§ 14-20, § 24, §§ 38-42, § 45 og bilag 5 i denne bekendtgørelse, der finder anvendelse for disse klager.

Stk. 4. Verserende klagesager om anmeldelse efter § 26 i hidtil gældende bekendtgørelser om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug m.v., der ikke er færdigbehandlet af Miljø- og Fødevareklagenævnet den 2. marts 2017, bortfalder. Tilsvarende gælder klagesager om anmeldelser efter § 26 i hidtil gældende bekendtgørelser om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug m.v., der modtages af Miljø- og Fødevareklagenævnet efter den 2. marts 2017.

Stk. 5. I verserende klagesager om anmeldelser efter §§ 32 og 33 i hidtil gældende bekendtgørelser om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug m.v., der ikke er færdigbehandlet af Miljø-og Fødevareklagenævnet den 2. marts 2017, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke inddrage bestemmelserne i § 32 stk. 4, nr. 4 og 7, og i § 33, stk. 7, i disse bekendtgørelser. Tilsvarende gælder klagesager om anmeldelser efter §§ 32 og 33 i de hidtil gældende bekendtgørelser om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug m.v., der modtages af Miljø- og Fødevareklagenævnet efter den 2. marts 2017.

Stk. 6. I klagesager omfattet af stk. 4 meddeler Miljø- og Fødevareklagenævnet sagens parter, at klagesagen er bortfaldet.

§ 56. Konstaterer kommunalbestyrelsen, hvor § 55, stk. 2 eller 3, er anvendt, at den godkendte etablering, udvidelse eller ændring ikke kan være i drift senest den 7. januar 2014, meddeler kommunalbestyrelsen påbud, jf. § 40, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, der supplerer vilkårene i godkendelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse, medmindre vilkårene allerede opfylder reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 57. Kommunalbestyrelsen kan tidligst den 7. januar 2014 meddele påbud på baggrund af en revurdering efter § 39 til husdyrbrug, som er i drift den 7. januar 2013, eller som er omfattet af § 55, stk. 2 eller 3.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 28. februar 2017

Esben Lunde Larsen

/ Claus Torp


Bilag 1

Ansøgningsskema ved ansøgning om tilladelse af husdyrbrug, jf. § 6, stk. 1

 
Ansøger m.v.
 
Navn
Adresse og
evt. e-post
Telefonnr.
Ansøger
     
Ejer/ejere
     
       
 
Adresse
CVR-nr.
CHR-nr.
Husdyrbrugets
     
ejendom/ejendomme
     
Husdyrproduktion
 
Dyreart
Antal dyr
Dyreenheder (DE)
Nuværende produktion
     
       
Fremtidig produktion
     
       
Kortmateriale
 
Vedlagt
Nuværende bygninger og planlagt byggeri samt eksisterende og fremtidig beplantning
 
   
Miljø, natur, landskab og naboforhold
   
Ja
Nej
1
Overholder stalde, gødningsopbevaringsanlæg o. lign afstandskravene angivet i § 8 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, til vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, veje, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse og naboskel?
   
2
Er anlæggene placeret i større afstand end angivet i § 20 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, i forhold til gener for omgivelserne?
   
3
Ligger anlæggene mere end 300 m fra de beskyttede naturtyper, som er omfattet af kategori 1, 2 eller 3, som angivet i bilag 3, punkt A?
   
4
Ligger anlæggene uden for registrerede og udpegede lavbundsarealer?
   
5
Ligger husdyrbruget uden for fredede områder, Natura 2000-områder eller beskyttede naturarealer?
   
6
Ligger nye anlæg og udvidelser af eksisterende anlæg uden for områder med landskabelig værdi eller værdifulde kulturmiljøer?
   
Udover de 6 nævnte punkter skal kommunalbestyrelsen foretage en konkret vurdering i forhold til §§ 27 og 32 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
 

Forklaring til de enkelte punkter fremgår af vejledningen til skemaet. Vejledningen er tilgængelig via Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.


Bilag 2

Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af husdyrbrug, jf. § 6

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

1) Ansøgers navn, adresse, e-post og telefonnummer.

2) Bedriftens navn og adresse og CVR-nummer.

3) Husdyrbrugets navn, ejendommens adresse(r), matrikelnumre og CHR- og P-nummer.

4) Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvorpå husdyrbruget er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren.

5) Oplysninger om husdyrbrugets kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer.

B. Oplysninger om husdyrbruget

6) Husdyrbrugets størrelse.

7) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser/ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelse, skal der gives oplysninger om hele virksomheden inkl. udvidelsen.

8) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer.

9) Det forventede tidspunkt for bygge- og anlægsarbejders påbegyndelse og afslutning samt for start af virksomhedens drift ved nyetablering eller start af den del af driften, der er ændret efter projektets gennemførelse. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. § 14 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, oplyses tillige den forventede tidsmæssige horisont for gennemførelse af disse.

C. Oplysninger om husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold

10) Målefast oversigtsplan i passende målestoksforhold med angivelse af anlæggenes (stalde og lignende indretninger til dyr, som f.eks. foderpladser og løbegårde m.v., gødningsopbevaringsanlæg, ensilageoplæg, ensilagebeholder, beholder til restvand) placering i forhold til omgivelserne, herunder placering i forhold til omkringboende m.v. samt afstande til sårbar natur, jf. §§ 6-8 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt afstande til andre natur- og kulturområder m.v. På planen angives højdekoter, hvor det er relevant. Planen forsynes med nordpil og nødvendig signaturforklaring.

11) Beskrivelse af lokaliseringsovervejelser i forhold til omgivelser, der er følsomme over for emissioner eller gener fra virksomheden (f.eks. boligområder, rekreative områder, vandforsyningsanlæg, søer eller vandløb herunder dræn). Kommunen kan oplyse om de planlægningsmæssige bestemmelser i området.

D. Anlægstegninger over virksomhedens indretning

12) Tegning i passende målestoksforhold, der viser den samlede virksomhed, herunder produktionsanlæggets placering på ejendommen og indretning dvs. placering af stalde, møddinger, gyllebeholdere, ensilageplads, befæstede arealer, inkl. afløb, interne transportveje, nedgravede tanke, boringer og brønde m.v. Planen forsynes med nordpil og nødvendig signaturforklaring.

13) Oplysninger om bygningernes grundplan, bygningshøjde, taghældninger, bygningsmaterialer og farver, afskærmende beplantning, bebyggelsens fremtidige anvendelse, belysningsforhold m.v.

E. Oplysninger om virksomhedens indretning og drift

14) Dyreart og antal dyreenheder før og efter det ansøgte, med beregningsgrundlaget herfor.

15) Oplysning om staldsystem og staldindretning i hver enkelt driftsbygning, herunder oplysninger om udmugningssystem.

16) Oplysning om ventilationsanlæg, herunder type, kapacitet, antal afkast, afkastenes placering, afkasthøjde, lufthastighed i afkast m.v.

17) Oplysning om opbevaring og/eller forarbejdning af foder, samt oplysninger om anvendelse af næringsstofbegrænsende foderteknologier, samt foderkorrektioner som følge heraf.

18) Oplysning om bivirksomhed som f.eks. dambrug, slagteri, biogasanlæg, komposteringsanlæg, vindmølle og halmfyr, detailsalg og boliger m.v.

19) Oplysning om art og forbrug af andre hjælpestoffer i forbindelse med husdyrproduktionen, herunder energi- og vandforbrug samt oplysninger om, hvor det anvendes, samt f.eks. forbrug af dieselolie.

20) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift.

F. Oplysninger om gødningsproduktion og -håndtering

21) Årsproduktion af husdyrgødning inkl. restvand til opbevaring før og efter projektet.

22) Gødningsopbevaringsanlæg (type, størrelse, kapacitet og overdækning).

23) Oplysning om græsningsaftaler før og efter projektet.

G. Oplysninger om virksomhedens valg af bedste tilgængelige teknik

24) Redegørelse og dokumentation for, i hvilket omfang det valgte projekt bygger på anvendelse af den mindst forurenende og ressourceforbrugende teknik vedrørende bl.a. råvarer, energi, vand og andre hjælpestoffer, produktionsanlæg, processer og affaldsfrembringelse. Redegørelsen skal indeholde et resumé af de væsentligste af de eventuelle alternativer, som ansøger har undersøgt.

25) Oplysninger om anvendelse af bedst tilgængelig teknik til reduktion af ammoniak-emission samt oplysninger om, hvordan et eventuelt fosforoverskud og udledning af fosfor nedbringes.

H. Oplysninger om forurening og genepåvirkninger fra husdyrbruget, samt forurenings- og genebegrænsende foranstaltninger

26) Angivelse og placering af støjkilder, der kan give væsentlige støjgener for omgivelserne (ventilationsanlæg, kompressorer, korntørringsanlæg, malkestald m.v.). Forventede årlige og daglige driftsperioder under normale forhold angives. Eventuelle støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger beskrives.

27) Oplysninger om lugtforureningskilder, der kan indebære væsentlige gener for omgivelserne samt oplysninger om kilder til luftforurening, der kan forurene miljøet væsentligt. Foranstaltninger til begrænsning af lugtgener og luftforurening beskrives, herunder angivelse af effekt og andre relevante driftsparametre for de pågældende teknologier.

28) Opgørelse af mængden og arten af rengøringsvand, mælkerumsvand, vand fra vaskepladser og sanitært spildevand, med oplysninger om bortskaffelse og eventuelle rensningsforanstaltninger.

29) Oplysninger om påfyldning og rengøring af sprøjteudstyr.

30) Oplysninger om fluebekæmpelse.

31) Oplysninger om skadedyrsbekæmpelse.

32) Oplysninger om til- og frakørselsforhold vedrørende arbejdskørsel, herunder transport af husdyrgødning og ind- og udlevering af dyr, samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed.

I. Oplysninger om virksomhedens affald

33) Oplysninger om opbevaring og bortskaffelse af døde dyr, herunder eventuelt omladnings- og afhentningsstedets placering i forhold til nabobeboelser.

34) Oplysninger om opbevaring af olie/kemikalier.

35) Oplysninger om bortskaffelse af olie/kemikalieaffald herunder emballage m.v.

36) Oplysninger om art, mængde, opbevaring og bortskaffelse af andet affald, der fremkommer på virksomheden. For farligt affald (bekæmpelsesmidler og medicinrester) angives EAK-koder.

J. Oplysninger om indpasning i landskabet

37) Herunder oplysninger om etablering af afskærmende beplantning, placering af bygninger og anlæg og bygningshøjder i forhold til terræn og indsigt.

K. Forslag til egenkontrol

38) Forslag til vilkår om kontrol med overholdelse af fastsatte vilkår for virksomhedens drift, herunder vedrørende risikoforholdene. Egenkontrolvilkår kan indeholde:

a) Forslag til fast procedure for vedligeholdelse og eftersyn af produktionsapparatet og rensningsforanstaltninger.

b) Forslag til fast procedure for vedligeholdelse og kontrol af gene- og forureningsforanstaltninger.

c) Forslag til overvågning af parametre, der har miljømæssig/sikkerhedsmæssig betydning, f.eks. de under 20) nævnte driftsforstyrrelser og uheld.

d) Forslag til registrering af forbrug af råvarer, hjælpestoffer og energi.

L. Ikke-teknisk resumé

39) Oplysningerne i ansøgningen skal sammenfattes i et ikke-teknisk resumé.

M. Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør

40) Oplysninger om, hvilke foranstaltninger ansøgeren agter at træffe for at forebygge forurening i forbindelse med virksomhedens ophør.

N. Beskrivelse af væsentlige alternativer

41) Beskrivelse af væsentlige alternative muligheder, som bygherren har overvejet, samt 0-alternativet.


Bilag 3

Beskyttelsesniveau for ammoniak og lugt

Det i dette bilag beskrevne beskyttelsesniveau skal anvendes ved vurdering af, om der er væsentlige virkninger på miljøet ved tilladelser og godkendelser efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Bilaget skal desuden anvendes ved revurdering, i det omfang det udtrykkeligt fremgår af bilaget.

Nedennævnte beskyttelsesniveauer skal anvendes ved vurdering af ansøgninger, jf. § 11, uanset om der i kommuneplanretningslinjer eller regionplanretningslinjer, der er opretholdt i medfør af § 3, stk. 1 eller 2, i lov nr. 571 af 24. juni 2006 om ændring af lov om planlægning er fastsat et beskyttelsesniveau for lugt og ammoniak, der rækker videre.

Kommunalbestyrelsen skal for hver ansøgning foretage en konkret vurdering, jf. §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og kan på den baggrund i særlige tilfælde beslutte sig for at stille vilkår, der rækker udover det beskyttelsesniveau, der fremgår af dette bilag, jf. § 13, stk. 2-4. Dette vil være aktuelt, hvis der helt undtagelsesvist vurderes at være naturområder, der efter kommunalbestyrelsens vurdering ikke beskyttes tilstrækkeligt af det fastsatte beskyttelsesniveau. Det påhviler kommunalbestyrelsen, som en del af denne vurdering, at vurdere konkret, om en ansøgt aktivitet vil være i overensstemmelse med habitatdirektivforpligtelserne. For så vidt angår ammoniakpåvirkningen af ammoniakfølsom natur omfatter dette alene situationer, hvor naturområdet ikke er korrekt kortlagt i forbindelse med Natura 2000-planlægningen, og Miljøstyrelsen har oplyst, at områdets status i kortlægningen vil blive ændret i en kommende opdatering af kortlægningen. Bekendtgørelsens beskyttelsesniveau for ammoniakpåvirkningen er fastsat ud fra bedste videnskabelige viden, som sikrer, at der med overholdelse af dette beskyttelsesniveau ikke vil kunne påvises en biologisk ændring af naturområderne. Kommunalbestyrelsen kan derfor kun kan give afslag i en situation, hvor det på et konkret eksperimentelt videnskabeligt grundlag kan dokumenteres, at ammoniakpåvirkningen fra husdyrbruget vil medføre en påviselig biologisk ændring af dette naturområde, selvom beskyttelsesniveauet i denne bekendtgørelse er overholdt.

Kommunalbestyrelsen inddrager al tilgængelig viden om natur- og miljøtilstanden i sagsbehandlingen. Det fremgår af de gældende Natura 2000-planer for perioden 2016-21, at reduktion af kvælstofdeposition fra landbrugsdrift på Natura 2000-områdernes habitatnaturtyper ikke indgår i planernes indsatsprogram, men sker gennem lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Med overholdelse af beskyttelsesniveauerne fastlagt i nærværende bekendtgørelse og i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. gennemføres den nævnte reduktion af kvælstofdepositionen på de ammoniakfølsomme naturtyper i Natura 2000-områderne.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug, herunder kravene i dette bilag, bidrager til opfyldelsen af Natura 2000-planernes målsætninger ved overholdelse af de i ovennævnte bekendtgørelser fastlagte beskyttelsesniveauer. Husdyrgodkendelser, herunder kravene i dette bilag, bidrager til gennemførelsen af vandområdeplanlægningen efter vandrammedirektivet. Direktivet er gennemført ved lov om vandplanlægning og senest udmøntet i vandområdeplaner 2015-2021 (2. planperiode). Disse afløses i 2021 af nye vandområdeplaner (2021-2027). § 8 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter fastsætter i overensstemmelse med direktivets overordnede ramme, at myndighederne ved administration af lovgivningen ikke må forringe vandforekomsters tilstand eller forhindre opfyldelsen af de konkret fastlagte miljømål. Dette krav gælder også i forbindelse med kommunalbestyrelsens meddelelse af tilladelser og godkendelser med fastsættelse af tilhørende vilkår efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

A. Beskyttelsesniveau for ammoniak

Beskyttelsesniveauet for ammoniak er sammensat af flere elementer:

a) Det generelle krav om reduktion af ammoniak for husdyrbrug omfattet af § 11 og § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

b) Den maksimale tilladte totaldeposition af ammoniak på ammoniakfølsomme naturområder omfattet af § 7 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

c) Den maksimale tilladte merdeposition af øvrige ammoniakfølsomme naturområder efter konkret vurdering, jf. § 27, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

1. Ad. a. Det generelle krav om reduktion af ammoniak for husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Ved udvidelser, nyetableringer og ændringer af husdyrbrug, jf. §§ 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er udgangspunktet, at ammoniakemissionen fra stald og lager skal reduceres med 30 pct. i forhold til det fastsatte referencestaldsystem angivet i tabel 1 og 2 (reduktionskravet). Kravet om reduktion af ammoniakemissionen gælder for udvidelser, nye staldanlæg og for stalde, der renoveres. Kravet kan imødekommes ved reduktion af ammoniaktabet i både eksisterende og nye anlæg. Reduktionskravet fastlægges ud fra ansøgningstidspunktet.

Begrebet renovering er i denne sammenhæng identisk med godkendelsespligtige ændringer af staldanlægget. Det vil sige, at kravet gælder for renoveringer, der kan sidestilles med en nyetablering. Udskiftning af inventar uden samtidige ændringer i gødningsanlæg m.v. vil derimod ikke være godkendelsespligtige og dermed heller ikke omfattet af det generelle ammoniakkrav. Hvis udvidelsen foretages i et eksisterende uændret staldanlæg vil det generelle ammoniakkrav kun omfatte udvidelsen.

Kravet stilles med følgende modifikationer:

- Ved kvægproduktion baseret på græsfodring, hvor der er over 25 pct. græsmarksafgrøder i totalrationen, fastsættes et krav på 15 pct.

- For ammekøer og ungtyre i staldsystemer baseret på flydende husdyrgødning, som angivet i tabel 1, fastsættes et krav på 15 pct.

- For smågrise fastsættes et krav på 20 pct.

- For visse typer fjerkræ (angivet i tabel 1) fastsættes et krav på 15 pct.

- Udegående husdyr friholdes fra det generelle ammoniakkrav i den periode, hvor dyrene er udegående. For fjerkræ, kvæg og frilandssøer reduceres reduktionskravet derfor forholdsmæssigt med den andel af tiden, de er udegående. (Selv om udegående dyr friholdes fra det generelle ammoniakkrav, kan ændringer i andelen af udegående dyr i den eksisterende husdyrproduktion ikke medregnes i imødekommelsen af det generelle ammoniakkrav).

- For kødkvæg, får og geder, som i hovedparten af tiden er udbundet, fastsættes ingen reduktionskrav.

- For kvæg og heste fastsættes ingen reduktionskrav til den del af kvælstofudskillelsen, som vedrører fast gødning inklusiv dybstrøelse.

- For søer, smågrise og slagtesvin, som produceres økologisk, samt for ænder og gæs, fastsættes ingen reduktionskrav.

Referencestaldsystemet er for de fleste dyretyper fastsat som det tidssvarende staldsystem, der ifølge normtallene fra 2005/2006 (udarbejdet af Det Jordbrugsbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet) havde den mindste ammoniakemission fra stald og lager. Det generelle ammoniakkrav er beregnet ud fra ammoniakemissionen i referencestaldsystemet i 2005/2006 korrigeret for ny viden om indlejring og ammoniaktabet fra disse staldsystemer. For så vidt angår ammekøer er fastsættelsen dog foretaget ud fra normtallene i 2007/2008, da der i 2005/2006 endnu ikke var foretaget en opdeling af ammekøer i forskellig størrelse. Vedrørende fjerkræ fastsættes kravet med udgangspunkt i normtallene fra 2010/2011, mens kravet for mink tager udgangspunkt i kravet om et maksimalt tab på 1,65 kg N pr. årstæve ifølge vejledning af 25. marts 2004 om pelsdyrfarme.

Husdyrbrugets ammoniakemission og øvrige miljøpåvirkninger med kvælstof skal beregnes ved at anvende de seneste normtal for kvælstof udarbejdet af Aarhus Universitet. Ved ansøgning, der indsendes i perioden 1. oktober - 30. september, skal anvendes normtallene for kvælstof fra det år, hvor perioden starter. Dette omfatter også anvendelsen af de heri benyttede stald- og lagertab af ammoniak. Det vil dog være muligt at korrigere for eventuelle fejl. Hvis ammoniakemissionen fra et af referencestaldsystemerne angivet i tabel 1 og 2 revurderes på baggrund af ny viden, vil denne viden ikke kunne anvendes i miljøvurderingerne før den nye viden er indarbejdet i en ændring til denne bekendtgørelse, hvor det generelle ammoniakkrav vil skulle ændres i overensstemmelse med den nye viden.

Ved fastsættelse af kravet skelnes mellem kvælstofudskillelse som vedrører flydende husdyrgødning (tabel 1) og kvælstofudskillelse som vedrører fast gødning inklusiv dybstrøelse (tabel 2).

Tabel 1.

Det generelle ammoniakkrav ved udvidelser og renoveringer for den del af kvælstofudskillelsen som vedrører flydende husdyrgødning.

     
Dyretype - kvælstofudskillelse ab dyr i 2005-2006 korrigeret for ny viden.
Kg N ab dyr
Bedste staldsystem (referencestaldsystem) Ammoniaktab i kg N fra stald og lager uden yderligere teknologianvendelse
Det fastsatte generelle ammoniakkrav for udvidelser/renoverede staldanlæg
Kg N - Maksimal ammoniakemission fra stald og lager
1 årsko uden opdræt (tung race)
136,9
Sengestald med spalter
(kanal, linespil) 10,01
7,01 (30 pct.)
8,51 (15 pct., hvis der er over 25 pct. græsmarksafgrøder i totalrationen)
1 årsko uden opdræt (Jersey)
115,7
Sengestald med spalter
(kanal, linespil) 8,46
5,92 (30 pct.)
7,19 (15 pct., hvis der er over 25 pct. græsmarksafgrøder i totalrationen)
1 årsammeko uden opdræt
< 400 kg 34,6
Sengebåsestald (kanal, linespil) 4,50
3,83 (15 pct.)
1 årsammeko uden opdræt
400 - 600 kg 50,5
Sengebåsestald (kanal, linespil) 6,56
5,58 (15 pct.)
1 årsammeko uden opdræt
> 600 kg 57,6
Sengebåsestald (kanal, linespil) 7,48
6,36 (15 pct.)
1 årsopdræt (6-27 mdr., tung race)
52,6
Sengestald med spalter (kanal, linespil) 5,38
3,77 (30 pct.)
4,57 (15 pct., hvis der er over 25 pct. græsmarksafgrøder i totalrationen)
1 årsopdræt (6-25 mdr., jersey)
39,5
Sengestald med spalter (kanal, linespil) 4,04
2,83 (30 pct.)
3,43 (15 pct., hvis der er over 25 pct. græsmarksafgrøder i totalrationen)
Ungtyre (220 - 440 kg. ). Tung race 24,3
Sengestald med spalter (kanal, linespil) 2,42
2,06 (15 pct. krav)
Ungtyre (145 - 328 kg. ). Jersey 18,9
Sengestald med spalter (kanal, linespil) 1,87
1,59 (15 pct. krav)
1 årsso (bidrag fra farestald) 7,92
Kassestier, delvis fast gulv 0,90
0,63 (30 pct. krav)
1 årsso (bidrag fra løbe-/drægtighedsstald) 18,49
Løsgående søer, delvis spaltegulv 2,51
1,76 (30 pct. krav)
1 smågris 7,2 - 30 kg 0,53
Toklimastald, delvis spaltegulv 0,041
0,033 (20 pct. krav)
1 prod. Slagtesvin 30 - 102 kg 3,08 kg N
Delvis spaltegulv (25-49 pct.) 0,40
0,28 (30 pct. krav)
Mink, årstæve
Gødningsrende, ugentlig tømning 1,65 kg N pr. årstæve
1,16 kg N (30 pct. krav)
     

Tabel 2.

Det generelle ammoniakkrav ved udvidelser og renoveringer for den del af kvælstofudskillelsen som vedrører fast gødning inklusiv dybstrøelse.

Dyretype - kvælstof-
udskillelse ab dyr i
2005-2006 korrigeret
for ny viden.
Kg N ab dyr
Bedste staldsystem
(referencestaldsystem)
Ammoniaktab i kg N
fra stald og lager
uden yderligere teknologi-
anvendelse
Det fastsatte generelle ammoniakkrav for udvidelser/
renoverede staldanlæg
Kg N - Maksimal ammoniak-
emission fra stald og lager
1 årsso (bidrag fra løbe-/drægtighedsstald) 18,49
Dybstrøelse 4,26
2,98 (30 pct. krav)
1 smågris 7,2 - 30 kg 0,53
Dybstrøelse 0,15
0,12 (20 pct. krav)
1 prod. Slagtesvin 30- 102 kg 3,08
Dybstrøelse 0,80
0,56 (30 pct. krav)
Slagtekyllinger, 1.000 stk. 35 dage 48,7
Dybstrøelse 6,52
5,54 (15 pct. krav)
Skrabekyllinger, 56 dage 63,4
Dybstrøelse 9,69
8,23 (15 pct. krav)
Økologiske kyllinger, 81 dage 127,0
Dybstrøelse+udeareal 17,75
15,09 (15 pct. krav)
Tunge kalkuner, hanner 87,8
Dybstrøelse 23,21
19,73 (15 pct. krav)
Tunge kalkuner, høner 48,1
Dybstrøelse 12,72
10,81 (15 pct. krav)
Høns, 100 stk., Fritgående 88,0
Gulvdrift med gødningskumme+udeareal Dybstrøelse+staldgødning 28,94
20,26 (30 pct. krav)
Høns, 100 stk., Skrabehøns 86,83
Gulvdrift med gødningskumme Dybstrøelse+staldgødning 31,94
22,36 (30 pct. krav)
Høns, 100 stk., Burhøns 69,51
Bure med gødningsbånd Staldgødning 10,08
7,06 (30 pct. krav)
HPR-høner, 100 stk. 104,2
Rugeæg, gulvdrift+gødningskumme Dybstrøelse+staldgødning 33,21
28,23 (15 pct. krav)
Hønniker, konsumæg, 100 producerede, 112 dage 11,7
Dybstrøelse 3,35
2,85 (15 pct. krav)
Hønniker, rugeæg, 100 producerede, 119 dage 14,0
Dybstrøelse 4,01
3,41 (15 pct. krav)

I staldsystemer, hvor der både er flydende husdyrgødning og fast gødning inklusiv dybstrøelse, skal reduktionskravet beregnes forholdsmæssigt på grundlag af kvælstofudskillelsen ab dyr for de to gødningstyper.

For både tabel 1 og 2 gælder, at såfremt produktionen afviger fra den angivne vægt eller alder, skal det generelle ammoniakkrav justeres. Der skal korrigeres med en faktor beregnet ud fra følgende korrektionsformler:

Slagtesvin: ((slutvægt - startvægt) * (15,42 + 0,2072 * (slutvægt + startvægt))/ 3079

Smågrise: ((slutvægt - startvægt) * (15,42 + 0,2072 * (slutvægt + startvægt))/527

Ungtyre (tung race): (1,825*(slutvægt - startvægt) + 0,00605 * (slutvægt2 - startvægt2))/1280

Ungtyre (jersey): (2,308*(slutvægt - startvægt) + 0,00676 * (slutvægt2 - startvægt2))/1007

Opdræt (tung race): (((slutalder + startalder) * 0,0729) + 1,931)/4,344

Opdræt (jersey): (((slutalder + startalder) * 0,0576) + 1,461)/3,253

For alle typer af fjerkræ skal kravet justeres i forhold til ændringer af N ab dyr. Hvis f.eks. en ansøgt produktion af slagtekyllinger ifølge de til enhver tid gældende normer har et N ab dyr på 51,3 kg N, skal kravet beregnes som 10,55 * (51,3/48,7) = 11,11 kg N.

2. Ad. b. Den maksimale tilladte totaldeposition af ammoniak på ammoniakfølsomme naturområder omfattet af § 7 stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Kategori 1-natur: De nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder, der er omfattet af § 7, stk. 1, nr. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Internationale naturbeskyttelsesområder er fællesbetegnelse for de habitatområder og fuglebeskyttelsesområder (kaldet Natura 2000-områder), som er udpeget til opfyldelse af EU's habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver, samt Ramsarområder. De danske Ramsarområder ligger alle inden for de udpegede fuglebeskyttelsesområder og beskyttes som disse.

De Natura 2000-naturtyper, som omfattes af § 7, stk. 1, nr. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, er afgrænset til de ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagte af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000-planlægningen. § 7, stk. 1, nr. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, omfatter indtil videre følgende Natura 2000-naturtyper uanset størrelse:

1230 Klinter eller klipper ved kysten, 2110 Forstrand og begyndende klitdannelser, 2120 Hvide klitter og vandremiler, 2130 Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit), 2140 Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede), 2160 Kystklitter med havtorn, 2170 Kystklitter med gråris, 2180 Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter, 2190 Fugtige klitlavninger, 2250 Kystklitter med enebær, 2310 Indlandsklitter med lyng og visse, 2320 Indlandsklitter med lyng og revling, 2330 Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene, 3110 Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer), 3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden, 3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger, 3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks omfattes i det omfang, de er kortlagte som ammoniakfølsomme, 3160 Brunvandede søer og vandhuller, 4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng, 4030 Tørre dværgbusksamfund (heder), 5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter, 6120 Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand, 6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund, 6230 Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund, 6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop, 7110 Aktive højmoser, 7120 Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse, 7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand, 7150 Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv, 7210 Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe, 7220 Kilder og væld, 7330 Rigkær, 8220/8230 Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter med/uden pionerplantesamfund 9110 Bøgeskov på morbund uden kristtorn, 9120 Bøgeskov på morbund med kristtorn, 9130 Bøgeskov på muldbund, 9150 Bøgeskov på kalkbund, 9160 Egeskov og blandskov på mere eller mindre rig jordbund, 9170 Vinteregeskove i østlige (subkontinentale) egne, 9190 Stilkegeskove og -krat på mager sur bund, 91D0 Skovbevoksede tørvemoser og 91E0 Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld.

For de Natura 2000-naturtyper, som endnu ikke er kortlagt (primært søer), skal kommunen vurdere den eventuelle påvirkning, jf. § 27, jf. § 19 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Når en naturtype er kortlagt, vil det automatisk blive omfattet af § 7, stk. 1, nr. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kortlagte naturtyper kan ses på Danmarks Miljøportal.

Desuden omfatter § 7, stk. 1, nr. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, heder og overdrev inden for de internationale naturbeskyttelsesområder, der ikke er nævnt oven for, men som er beskyttet efter § 3 i lov om naturbeskyttelse. I det omfang, at disse naturtyper grænser op til hinanden eller ligger i en mosaik, beregnes størrelsen ud fra det samlede areal i overensstemmelse med reglerne i § 3 i lov om naturbeskyttelse.

Kategori 2-natur: De nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder, der er omfattet af § 7, stk. 1, nr. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Det drejer sig om naturtyperne: Højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha, som er omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse, og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse.

Ved beregningen af, om en hede eller et overdrev er større end henholdsvis 10 ha og 2,5 ha, er det alene naturtypen hede eller overdrev, der indgår. Det er således kun heder, der i sig selv er større end 10 ha, og overdrev, der i sig selv er større end 2,5 ha, der er omfattet.

3. Ad c. Den maksimale tilladte merdeposition af øvrige ammoniakfølsomme naturområder efter konkret vurdering, jf. § 27 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Kategori 3-natur: Ammoniakfølsomme naturtyper, som ikke er omfattet af ovenstående kategori 1- eller kategori 2-natur.

For ammoniakfølsomme naturtyper, som ikke er omfattet af ovenstående kategori 1- eller kategori 2-natur, skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om der skal fastsættes krav. Kommunen skal konkret vurdere følgende beskyttede, ammoniakfølsomme naturtyper uden for de internationale naturbeskyttelsesområder, der ikke er omfattet af § 7 stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug: Heder, moser og overdrev, som er beskyttet efter § 3 i lov om naturbeskyttelse. Kommunalbestyrelsen skal også konkret vurdere ammoniakfølsomme skove, der er beliggende uden for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Ved den konkrete vurdering af, om der er tale om særlige regionale eller lokale naturinteresser, og ved vurdering af om der skal stilles krav til den maksimale N-merdeposition på naturområder omfattet af kategori 3-natur, skal kommunalbestyrelsen inddrage alle følgende fire kriterier:

1) det aktuelle naturområdes status i kommuneplanen, herunder særligt om det aktuelle ammoniakfølsomme naturområde er omfattet af kommuneplanens udpegning af særlige værdifulde naturområder, rekreative områder og/eller værdifulde kulturmiljø samt kommuneplanens retningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, de rekreative interesser og de kulturhistoriske interesser,

2) om det aktuelle område er omfattet af fredning, handleplan for naturpleje eller anden planlagt naturindsats,

3) det aktuelle naturområdes naturkvalitet og

4) kvælstofbidrag til området fra andre kilder (f.eks. markbidrag), herunder for så vidt angår skove om de gødskes.

Kriterierne inddrages med henblik på, at kommunalbestyrelsen for naturområder med særlige regionale og lokale naturinteresser alene stiller krav til en maksimal N-merdeposition, hvis området er omfattet af en af de ovennævnte udpegninger i kommuneplanen, er omfattet af fredning, handleplan for naturpleje eller anden planlagt naturindsats og/eller har en høj naturkvalitet, samt at ammoniakbidraget fra husdyrbruget ikke er helt uvæsentligt i forhold til den påvirkning af næringsstoffer, områderne modtager fra andre kilder.

Kommunalbestyrelsen skal i sin begrundelse for at stille krav til en ammoniakfølsom naturtype omfattet af kategori 3 redegøre for naturtypens status i forhold til de ovennævnte 4 kriterier.

Skov defineres som arealer, der er større end 0,5 ha og mere end 20 m brede, og som er bevokset med træer, der danner eller inden for et rimeligt tidsrum vil danne en sluttet skov af højstammede træer, jf. definition af skov i lov om skove.

En skov betegnes som ammoniakfølsom, når:

1) der har været skov på arealet i lang tid (i størrelsesorden mere end ca. 200 år), så der er tale om gammel »skovjordbund«,

2) skoven er groet frem af sig selv på et naturareal, fx tidligere hede, mose eller overdrev, så jordbunden ikke har været dyrket mark inden for en periode svarende til perioden for gammel »skovjordbund« (dvs. i størrelsesorden mere end ca. 200 år), eller

3) der i skoven er forekomst af naturskovindikerende eller gammelskovsarter, som er medtaget på listen over arter, der er brugt ved prioritering af naturmæssigt særligt værdifulde skove omfattet af § 25 i lov om skove, og arterne har væsentlig, definerende betydning for skovens naturværdi.

4. Krav til ammoniakdepositionen for de forskellige ammoniakfølsomme naturtyper, jf. kategori 1-, kategori 2- og kategori 3-natur

Tabel 3.

Krav til ammoniakdepositionen i de forskellige områder. Med »totaldeposition« menes ammoniakdepositionen fra stald og lager fra hele husdyrbruget (både fra den ansøgte og eksisterende drift), mens der med »merdeposition« menes ændringen i ammoniakdepositionen fra husdyrbrugets anlæg (stald og lager) som følge af det ansøgte.

   
Naturtyper
Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden*):
0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug
0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug
0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug.
Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha pr. år.
Kategori 3. Heder, moser og overdrev, som er omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse, og ammoniakfølsomme skove.
Kommunalbestyrelsenn vurderer konkret, om der skal fastsættes vilkår om maksimal merdeposition, og hvad det nødvendige krav til maksimal deposition skal være. Kravet må dog ikke være under en maksimal merdeposition på 1,0 kg N/ha pr. år.
   
*)
Antallet af husdyrbrug ud over det ansøgte opgøres på følgende måde (kumulationsmodel):
antal husdyrbrug over 15 DE indenfor 200 meter +
antal husdyrbrug over 45 DE indenfor 200-300 meter +
antal husdyrbrug over 75 DE indenfor 300-500 meter +
antal husdyrbrug over 150 DE indenfor 500-1.000 meter +
antal husdyrbrug over 500 DE, som påvirker med over 0,3 kg N/ha udover de 1.000 meter.
I forhold til de fastsatte grænser i kumulationsmodellen angivet i antal DE skal pelsdyr og slagtekyllinger medregnes således, at antal DE pelsdyr på det pågældende brug skal forøges med en faktor 5 og antal DE slagtekyllinger på det pågældende brug skal forøges med en faktor 3.
Afstanden måles i forhold til det mest kritiske naturpunkt, i henhold til det fastlagte beskyttelsesniveau i de ammoniakfølsomme naturtyper i Natura 2000-området. Det mest kritiske naturpunkt vil typisk være kanten af naturområdet nærmest de største staldanlæg, idet ammoniakbelastningen her må antages at være størst. Der kan dog være tilfælde, hvor påvirkningen fra andre husdyrbrug på grund af ovenstående kumulationsregel bevirker, at det mest kritiske naturpunkt er placeret andre steder, herunder også inde i selve naturområdet.
   

Beregningen af ammoniakdepositionen baseres på ammoniakemissionen i ansøgt drift inklusiv de virkemidler, som gennemføres. Ved miljøvurderingen af tilladelser efter § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal det i nr. 2 og 3 angivne beregningsgrundlag og beskyttelsesniveau inklusiv kravene i tabel 3 kun anvendes i tilfælde, hvor et eller flere anlæg er placeret nærmere end 300 m fra naturtyper omfattet af kategori 1, 2 eller 3. Beregningen af ammoniakspredningen og afsætningen skal foretages med sprednings- og afsætningsmodeller udarbejdet af Danmarks Miljøundersøgelser (standardafsætningskurver baseret på OML-DEP modellen). Det skal bemærkes, at der i en afstand af 10 meter fra stald eller gødningsanlæg til naturområder i kategori 1 og 2 er en forbudszone, hvor der ikke må ske etablering, udvidelse eller ændring.

For kategori 3-natur beregnes merdepositionen på baggrund af beregninger af emissionen i før- og efter-situationen og ud fra samme normtal som det generelle ammoniakkrav. Dog beregnes før-situationen ud fra tidligere projekttilpasninger i forbindelse med VVM screeninger eller af tidligere miljøgodkendelser, der er udnyttet, hvis sådanne foreligger. I alle tilfælde kan en ændret andel af udegående dyr i den eksisterende husdyrproduktion dog ikke indgå i en beregning af merdepositionen.

Det skal bemærkes, at merdepositionen, jf. § 26, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal beregnes ud fra alle etableringer, udvidelser eller ændringer foretaget siden den 1. januar 2007, dog højst en 8-årig periode.

5. Undtagelser fra beskyttelsesniveauet

Kravene i tabel 3 kan overskrides i følgende tilfælde og på følgende måde:

1) Hvis den eksisterende produktion (nu-driften) medfører en totaldeposition i forhold til kategori 1- eller 2-natur, som er mindst 100 pct. større end totaldepositionskravet, skal der på godkendelsestidspunktet stilles krav om, at ammoniakdepositionen skal nedbringes med minimum halvdelen af den deposition, der overstiger krav i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, dog minimum en nedbringelse svarende til krav i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Den resterende reduktion af ammoniakdepositionen skal sikres efter 8 år. Krav i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug om totaldeposition med ammoniak på sårbare naturområder skal således være opfyldt senest 8 år efter, at godkendelsen er meddelt. Såfremt husdyrbruget ansøger om godkendelsespligtige udvidelser eller ændringer, inden der er forløbet 8 år, vil det fulde depositionskrav skulle opfyldes i forbindelse med den pågældende ansøgning. Ovennævnte totaldepostionskrav berører ikke reglen i § 40 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug om revurdering og herunder revurdering indenfor retsbeskyttelsesperioden.

2) Ved en revurdering, hvor husdyrbruget ikke har foretaget godkendelsespligtige ændringer eller udvidelser, skal husdyrbruget leve op til et krav, der er baseret på bedste tilgængelige teknik (BAT-kravet) for den pågældende type husdyrbrug på tidspunktet for revurderingen, også selvom dette krav er forskellig fra totaldepositionskravet for den pågældende naturtype (kategori 1-, henholdsvis kategori 2-natur). Som for godkendelser vil BAT-kravet kunne indebære, at krav til totaldeposition kan være skærpet set i forhold til totaldepositionskravet fastlagt i bekendtgørelse. Dette er i harmoni med den almindelige praksis ved revurderinger, hvor bl.a. vilkår om BAT inddrages i respekt for de almindelige forvaltningsretlige principper, herunder proportionalitetsprincippet. Uanset niveauet for BAT vil totaldepositionskravet skulle være opfyldt efter en frist, som fastlægges konkret ved revurderingen i den enkelte sag.

3) Både i forbindelse med tilladelse, godkendelse og revurdering, inddrages kvælstoffjernelsen ved afgræsning i beskyttelsesniveauet, således at kravene for kategori 1-natur ændres til henholdsvis 0,3, 0,5 og 1,0 kg N/ha i stedet for 0,2, 0,4 og 0,7 kg N/ha, hvis husdyrbruget med henblik på naturpleje af den påvirkede natur, foretager afgræsning eller en kombination af afgræsning og slæt, som skønnes netto at fjerne kvælstof fra naturområdet. Det er et krav, at de afgræssende dyr er en del af det pågældende husdyrbrug.

4) Visse bygningsmæssige ændringer af husdyrbrug, der udspringer af lovkrav til dyrevelfærd, kan overskride grænserne for totaldeposition for ammoniak under respekt af forpligtelserne efter habitatdirektivet. Nye lovgivningsmæssige krav til dyrevelfærd giver dog ikke mulighed for overskridelse af grænserne for totaldeposition ved større ombygninger end nødvendigt. De bygningsmæssige ændringer afgrænses af de forhold, som angives i anmeldeordningen i § 28 i denne bekendtgørelse, vedrørende ændringer af hensyn til dyrevelfærd. Grænserne for totaldeposition kan overskrides uanset at anmeldelsen afvises, og sagen videreføres som en tilladelse eller godkendelse efter §§ 10, 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, såfremt tilbygningen eller ændringen begrænses til det for opfyldelse af de dyrevelfærdsmæssige krav nødvendige.

B. Beskyttelsesniveau for lugt

Der beregnes en nødvendig geneafstand ud fra både Miljøstyrelsens lugtmodel og efter FMK-modellen (Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde, FMK, 2. udgave maj 2002). Der er i begge modeller fastlagt emissionsfaktorer for forskellige dyregrupper, en standardiseret spredningsmodel og genekriterier svarende til forskellige områders lugtfølsomhed. Ifølge både FMK-modellen og Miljøstyrelsens lugtmodel kan der ved anvendelse af miljøteknologi, som har en dokumenteret effekt på lugtemissionen, foretages en justering af lugtemissionen. Der kan også justeres for emissionen fra udegående dyr, der ikke har adgang til staldanlæggene i sommerhalvåret. Ud fra de nævnte oplysninger kan beregnes en ukorrigeret geneafstand efter de to modeller.

Miljøstyrelsens lugtmodel kan ændres på baggrund af ny viden, og den standardiserede spredningsmodel kan efter ansøgers ønske helt generelt erstattes af en konkret spredningsberegning med OML-modellen (udarbejdet af Aarhus Universitet). En alternativ konkret spredningsberegning kan kun foretages i forhold til FMK-modellen ved meget afvigende ventilationsforhold i forhold til almindelig praksis.

Såfremt der ikke foretages en konkret spredningsberegning, skal den ukorrigerede geneafstand efter de standardiserede spredningskurver i Miljøstyrelsens lugtmodel korrigeres i forhold til hyppig vindretning samt andre husdyrbrug i nærheden på følgende to måder:

1) Geneafstanden skal reduceres med 5 pct. i forhold til kategori A, 10 pct. i forhold til kategori B og 20 pct. i forhold til kategori C, som defineret i tabel 4, hvis staldafsnittet er placeret nord for omboende i intervallet 300° til 60°.

2) Geneafstanden skal forøges med 10 pct., hvis der er staldanlæg med mere end 75 dyreenheder på andre husdyrbrug nærmere end 300 m fra områder og bebyggelser i kategori A og B eller 100 m fra boliger i kategori C, som defineret i tabel 4. Er der to eller flere anlæg, skal geneafstanden forøges med 20 pct.

Geneafstanden fastsættes i hvert enkelt tilfælde på baggrund af den længste geneafstand beregnet efter Miljøstyrelsens lugtmodel og FMK-modellen. Geneafstanden må ikke være større end den vægtede gennemsnitsafstand mellem omboende og staldanlæggene i forhold til alle tre kategorier i tabel 4 for alle kombinationer af medregnede staldafsnit. Den vægtede gennemsnitsafstand er den gennemsnitlige afstand mellem staldafsnit og omboende, hvor afstanden mellem staldafsnittet og omboende vægtes i forhold til lugtemissionen fra staldafsnittet.

Det skal bemærkes, at de fastsatte genekriterier i Miljøstyrelsens lugtmodel udelukkende er gældende i forhold til etableringer, udvidelser og ændringer.

Beregningen af geneafstanden ifølge Miljøstyrelsens lugtmodel skal tage udgangspunkt i følgende genekriterier:

Tabel 4.

Der skal anvendes følgende genekriterier for lugt ved etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug angivet som 99 pct. fraktil med en midlingstid på 1 time.

   
Kategori
Vejledende
geneniveau
A. Eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde
5 OUE /m3
B. Samlet bebyggelse i landzone eller område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.
7 OUE /m3
C. Etablering, udvidelse eller ændring ved enkeltboliger
15 OUE /m3
   

For den første kategori skal genekriteriet overholdes i forhold til hele området og ikke kun til de beboelsesbygninger, som findes i området.

I forhold til samlet bebyggelse skal genekriteriet på 7 OUE /m 3 overholdes i forhold til de beboelsesbygninger, som kan udløse den samlede bebyggelse. Dvs. de beboelsesbygninger, hvor der indenfor en afstand af 200 m ligger mere end 6 andre beboelsesbygninger på hver sin samlede faste ejendom. Beboelsesbygninger på ejendomme med landbrugspligt efter landbrugslovens regler samt beboelsesbygninger, der ejes af driftsherren, medregnes ikke. Det kan derimod godt være, at visse af disse 6 andre ejendomme, som derved indgår i en samlet bebyggelse, ikke med sig selv som centrum kan danne en samlet bebyggelse. Disse vil ikke være omfattet af genekriteriet på 7 OUE /m3.

I forhold til enkeltboliger skal genekriteriet overholdes i forhold til selve nabobebyggelsen og ikke til f.eks. haven. Ligesom for samlet bebyggelse indgår beboelsesbygninger på ejendomme med landbrugspligt efter landbrugslovens regler samt beboelsesbygninger, der ejes af driftsherren, ikke.

Såfremt den beregnede geneafstand er større end den faktuelle afstand, skal der gives afslag. I enkelte tilfælde kan der dog meddeles godkendelse. F.eks. hvis den ansøgte husdyrproduktion medfører uændrede eller færre lugtgener end den eksisterende produktion, samtidig med at afstanden til omboende er længere end 50 pct. af den beregnede geneafstand.

Det skal bemærkes, at ved miljøvurderingen af tilladelser efter § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug anvendes samme beregningsgrundlag i relation til lugtgener, som i godkendelser efter § 11 og § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.


Bilag 4

Krav til digitale ansøgningssystemer, jf. § 6

Digitale ansøgningssystemer som, jf. § 6, ønskes anvendt ved ansøgninger efter § 11 og § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug:

A. Det digitale ansøgningssystem skal være:

1. Markedsført i Danmark.

2. Fuldt datateknisk, indholds- og beregningsmæssigt dokumenteret.

B. Den fremsendte digitale ansøgning skal indeholde følgende oplysninger:

1. Samtlige af de i bilag 2 krævede oplysninger.

2. Kortbilag vedr. lokalmiljø og arealer i XML-format.

3. Miljøberegninger vedrørende anlæggets ammoniak- og lugtbelastning, der påviser overholdelsen af beskyttelsesniveauet i bilag 3.

4. Miljøberegningerne skal være udført med præcist de metoder, der angives i bilag 3.

C. Det skal ved indsendelsen af ansøgningen være muligt entydigt at identificere afsenderen.

D. Systemet skal kontinuert opdateres ved ændringer i vejledningen om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og de hertil knyttede fortolkningsbidrag.

E. Systemet skal inden markedsføringen anmeldes til Miljøstyrelsen bilagt dokumentation for overholdelsen af ovennævnte krav.


Bilag 5

BAT-konklusioner og BAT-referencedokumenter, jf. § 15, stk. 2

BAT-konklusioner for husdyrbrug vedtaget efter artikel 75 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner.

     
BAT-konklusion
Nummer
Dato for offentliggørelse
for så vidt angår intensivt opdræt af fjerkræ eller svin
(EU) 2017/302 af 15. februar 2017
21. februar 2017
     

BAT-referencedokumenter vedtaget i henhold til direktiv 2008/1/EF før den 7. januar 2013, jf. artikel 13, stk. 7, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner.

Tværgående BAT-referencedokumenter
Emissioner fra oplagring
Energieffektivitet
Generelle overvågningsprincipper
Industrielle kølesystemer
Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer
Økonomiske aspekter og tværgående miljøpåvirkninger
 

BAT-referencedokumenter for husdyrbrug

 
Intensiv fjerkræ- og svineproduktion

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, EU-Tidende 2012, nr. L 26, side 1, som ændret senest ved Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014, EU-tidende 2014, nr. L 124, side 1, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening), EU-Tidende 2010, nr. L 334, side 17, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193, og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193.