Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af retsplejeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

(Udeblivelsesdomme, forkyndelse og anvendelse af digital kommunikation i straffesager m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1257 af 13. oktober 2016, som ændret ved § 2 i lov nr. 1721 af 27. december 2016, lov nr. 1725 af 27. december 2016 og § 4 i lov nr. 80 af 24. januar 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 41 e, stk. 4, 3. pkt., indsættes efter »straffelovens«: »§ 210 og«.

2. I § 58, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Vedkommende statsadvokat kan beskikke ansatte ved statsadvokaten til at foretage telefonforkyndelser.«

3. I § 58, stk. 6, indsættes efter »politiet,«: »statsadvokaterne,«.

4. Efter § 148 b indsættes:

»§ 148 c. Krav om skriftlighed i strafferetsplejen er ikke til hinder for anvendelse af digital kommunikation eller anvendelse af digitale dokumenter m.v. under retsmøder.

Stk. 2. Regler, der stiller krav om underskrift, er ikke til hinder for, at meddelelser sendes med digital post, hvis meddelelsen er forsynet med digital signatur.

Stk. 3. En meddelelse, der sendes med digital kommunikation, anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for modtageren.«

5. I § 154 a, stk. 1, nr. 2, ændres »fra Offentlig Digital Post« til: »fra Digital Post«, og »lov om Offentlig Digital Post« ændres til: »lov om Digital Post fra offentlige afsendere«.

6. § 156 c affattes således:

»§ 156 c. Ved forenklet digital forkyndelse anses meddelelsen for forkyndt, hvis der sker åbning eller anden behandling af meddelelsen, den besked, hvortil meddelelsen er vedhæftet, eller et bilag eller en anden meddelelse, der er vedhæftet beskeden. Forkyndelse anses for sket, den dag meddelelsen, bilaget eller den besked, hvortil meddelelsen er vedhæftet, åbnes eller på anden måde behandles.«

7. § 334, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Salær og godtgørelse fastsættes af den ret, der har foretaget beskikkelsen. Hvis der er fastsat takster efter stk. 7, fastsættes salæret på baggrund af disse. Fastsættelsen af salær og godtgørelse sker ved særskilt beslutning samtidig med sagens eller retshandlingens afslutning.«

8. I § 334 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Justitsministeren kan fastsætte takster for salær til beskikkede advokater.«

9. I § 686, stk. 3, nr. 3, indsættes efter »dømte«: », samt de i § 61, stk. 1, nævnte sager, hvor der alene kan blive spørgsmål om at idømme bøde i forbindelse med den betingede dom for det forhold, der er begået før den betingede dom«.

10. I § 720, stk. 2, 6. pkt., ændres »3. pkt.« til: »4. pkt.«

11. § 741, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Vederlaget fastsættes af den ret, der har foretaget beskikkelsen. Hvis der er fastsat takster efter stk. 3, fastsættes vederlaget på baggrund af disse. Vederlaget fastsættes ved dommen eller ved særskilt beslutning.

Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte takster for vederlag til offentlige forsvarere.«

12. I § 781, stk. 1, nr. 3, og § 791 a, stk. 3, nr. 3, ændres »§ 59, stk. 7, nr. 1-5« til: »§ 59, stk. 8, nr. 1-5«.

13. § 835, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Anklagemyndigheden sender kopi af anklageskriftet til tiltalte straks efter indledning af sagen. Retten skal senest samtidig med forkyndelse af indkaldelse, jf. § 844, stk. 2, forkynde kopi af anklageskriftet for den pågældende.«

14. § 844, stk. 1, 3. pkt., ophæves.

15. I § 844, stk. 2, 1. pkt., ændres »Anklagemyndigheden« til: »Retten«.

16. I § 844, stk. 4, 1. pkt., ændres »anklagemyndigheden« til: »retten«.

17. I § 855, stk. 3, ændres »kan« til: »skal, hvis anklagemyndigheden fremsætter begæring herom,«.

18. I § 855, stk. 3, nr. 3, ændres »6 måneder« til: »1 år«.

19. I § 855, stk. 3, nr. 4, ændres »3 måneder« til: »6 måneder«.

20. I § 897, stk. 1, ændres »kan« til: »skal«.

21. I § 902, stk. 3, udgår »anken ikke omfatter bedømmelsen af beviserne for tiltaltes skyld og«.

22. § 907, stk. 1, 2. og 3. pkt., affattes således:

»Genpart af ankemeddelelsen sendes så vidt muligt samtidig til tiltalte med Digital Post eller med anbefalet brev og til byretten og tiltaltes forsvarer. Er tiltalte varetægtsfængslet eller undergivet anden foranstaltning, jf. § 769, kan genparten af ankemeddelelsen dog sendes til det varetægtsfængsel (arresthus) eller den institution, hvor tiltalte er anbragt.«

23. § 920, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Retten kan endvidere ved kendelse afvise tiltaltes anke, hvis anklageskrift eller indkaldelse på grund af tiltaltes forhold ikke på sædvanlig måde har kunnet forkyndes for tiltalte.«

24. § 987, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Hvis sagen i medfør af § 855, stk. 3, nr. 4, er fremmet i tiltaltes fravær, kan domfældte begære sagen genoptaget til ny forhandling, hvis domfældte er afskåret fra at anke dommen i medfør af § 902, stk. 3, jf. stk. 2, eller hvis den domfældte godtgør at have haft lovligt forfald og ved ham utilregnelige omstændigheder har været forhindret fra i tide at anmelde dette, eller at stævningen ikke rettidigt er kommet til domfældtes kundskab.«

25. I § 987, stk. 3, 2. pkt., ændres »4 uger« til: »14 dage«.

26. I § 1017 b, stk. 1, indsættes efter »straffelovens«: »§ 210 og«.

§ 2

I lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1242 af 11. november 2015, som ændret ved lov nr. 169 af 27. februar 2016, § 1 i lov nr. 641 af 8. juni 2016, § 2 i lov nr. 1726 af 27. december 2016 og § 2 i lov nr. 1728 af 27. december 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 62, stk. 5, indsættes efter »Justitsministeren fastsætter regler om«: »bæring af magtmidler og«.

§ 3

I lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 7. februar 2014, som ændret ved § 2 i lov nr. 741 af 1. juni 2015 og § 16 i lov nr. 1567 af 15. december 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 31, stk. 6, indsættes efter »politiet,«: »statsadvokaterne,«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts 2017.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 17-20, finder ikke anvendelse i straffesager, hvor der er foretaget forkyndelse af indkaldelse for tiltalte, jf. retsplejelovens § 844, stk. 2, før lovens ikrafttræden. Sådanne straffesager behandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 3. Lovens § 1, nr. 21 og 24, finder ikke anvendelse i straffesager, hvor der er afsagt udeblivelsesdom efter retsplejelovens § 855, stk. 3, nr. 4, før lovens ikrafttræden. Sådanne straffesager behandles efter de hidtil gældende regler.

§ 5

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Lovens § 2 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 28. februar 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Søren Pape Poulsen